מאת:


תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 - הודעת הבהרה

נזכיר, כי כחלק מהצעדים שנקטה הממשלה כדי לסייע לעסקים להתמודד עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, אישרה ועדת הכספים תקנות למתן פחת מואץ לעסקים - תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התש"פ – 2020 (להלן: "התקנות").
 
במסגרת התקנות, נקבע, כי נישום שרכש ציוד במהלך התקופה 1.9.20-30.6.21 המשמש במישרין בפעילותו והוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור כפול משיעור הפחת שלו היה זכאי לפי כל דין (להלן: "פחת מואץ")  ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.
יודגש, כי האמור חל בתנאי שהציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל (לרבות האזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה) בכל התקופה שתחילתה במועד שבו החל השימוש בציוד וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע פחת, לפחות והנישום הציג אישור מאת מייצג כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה עח התקיימות התנאים המזכים בפחת מואץ.
 
נעדכן, כי בהמשך לאמור, בתאריך 9.9.21 פרסמה רשות המסים הודעת הבהרה ביחס לתקנות כאמור במסגרתן הבהירה היא מספר נושאים/שאלות שעלו מהתקנות:
  • מועד ההפעלה- בתקנות נקבעו תנאים לגבי מועד הפעלת הציוד בייצור הכנסה: ככלל, תוך 3 חודשים מיום הרכישה או 30.6.21- לפי המאוחר. לגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או ציוד במפעל תעשייתי – תוך תשעה חודשים מיום הרכישה או 30.6.21  – לפי המאוחר
  • מתי לא יחולו התקנות? מהתקנות הוחרגו גופים שקיבלו זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה לגבי פעילות זו.  התקנות כוללות הוראות נוספות במסגרתן נקבעו מצבים בהם לא יחולו התקנות כגון רכישה מקרוב,  רכישה ללא תמורה ועוד.
  • כלי רכב- ציוד לעניין התקנות אינו כולל "כלי רכב" כמשמעותם בידני תעבורה, למעט רכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית ("רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע...". התקנות אפוא לא יחולו על כלי רכב שאינם רכב עבודה ובכלל זה- כלי רכב פרטיים, כלי רכב המיועדים להובלת משאות, כגון משאיות, כלי רכב להסעת נוסעים כגון אוטובוסים, מוניות, רכבים של מורי נהיגה וכו'.
  • שיפורים במושכר- ציוד לעניין התקנות אינו כולל הוצאות להתאמת המושכר שהוציא השוכר או שהוציא המשכיר לפי העניין, לצורך התאמת המושכר לשימושו כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ"ח-1998 . לכן, הוצאות כאמור אינן מזכות בכפל פחת לפי התקנות שבנדון, יחד עם זאת, הנישום יהיה זכאי לדרוש כפל פחת בגין ציוד שהותקן במסגרת התאמת המושכר, ובתנאי שהציוד ניתן להפרדה (לדוג' מזגן) ושהתקיימו יתר התנאים שבתקנות.
 
 
תקנות פחת מואץ לתקופת הקורונה- הודעת הבהרה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

חובת התקנת התקן תדלוק ברכבי הסעים ורכבים מסחריים מעל 3.5 טון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

"מניעת הונאות בתחום הדלק". כך הגדירה רשות המיסים את מטרת התקנה הקובעת שיש להתקין התקן תדלוק אוטומטי בכלי הרכב, ניסוח הצעת התקנה קבע כי "מוצע לקבוע בתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 כי כתנאי לניכוי מס תשומות על רכישת דלק יש להתקין ברכב בגינו נדרש הניכוי התקן תדלוק אוטומטי ולתדלק באמצעות ההתקן, וכי לנישום יש בגין אותו החודש דו"ח ריכוז חודשי".

משיכת בעלים - הלוואה או דיבידנד

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו שעניינו ערעור מאוחד על שומות מס הכנסה

החזר מענק קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד; שלומי פרץ, מתמחה

השגה למשרדנו בוועדת ערר לענייני קורונה נגד רשות המיסים שביקשה החזר על מענק קורונה ביום 3.10.21, ועדת ערר לענייני קורונה – השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים, החליטה במסגרת ערר 1227-21, לדחות את עמדת רשות המיסים ולהצר באופן משמעותי את היקף השימוש במנגנון שינוי מקדם השתתפות בהוצאות קבועות אשר מצוי בסמכותו של מנהל רשות המיסים מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים