מאת:


בתאריך 31.7.12  נדונה הצעת חוק לתיקון לחוק החברות, תיקון שאמור להגביל את השכר לבכירים בחברות ציבוריות וחברות אג”ח.
הצעת החוק מחייבת את החברות להקים ועדת תגמול, שתמליץ על מדיניות התגמול לבכירים בחברה, כאשר בין שיקוליה לקביעת התגמול יהיו הנושאים הבאים:
  1. קידום מטרות החברה, תכניתה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח.
  2. התחשבות בניהול הסיכונים ובתמריצים הראויים לנושאי המשרה.
  3. גודל החברה ואופי פעילותה.
  4. השכלה, כישורים, מומחיות והישגים של נושא המשרה, הסכמי שכר קודמים.
  5. היחס בין שכר נושא המשרה לשכר של שאר עובדי החברה ולעובדי קבלן בחברה וכן את השפעת פערי השכר על יחסי העבודה בחברה.

רוב חברי הועדה, יהיו דירקטורים חיצוניים(דחצי"ם), ובראשה יכהן דירקטור חיצוני.
ועדת התגמול תגיש את המלצותיה לדירקטוריון החברה, שיקבע על פיהן את מדיניות התגמול, אישור סופי להחלטות יתקבל באסיפה הכללית של החברה.

החלטות הדירקטוריון בנושא תגמול בחברות ציבוריות, יחויבו לקבל את תמיכתם של הרוב מקרב בעלי מניות המיעוט בחברה. הדירקטוריון יוכל לקבל החלטה על מדיניות תגמול שונה מהמלצת האסיפה הכללית, לאחר ששקל את התנגדות האסיפה הכללית והחליט כי על אף זאת אישור המדיניות הוא לטובת החברה.

החוק ייכנס לתוקף, חודש מיום פרסומו, אך רק לאחר 9 חודשים, תהיה חובה על החברות לקבוע מדיניות תגמול. בתקופת המעבר יאלצו החברות להביא את כל עסקאות השכר עם נושאי המשרה לאישור האסיפה הכללית כאילו הן חורגות ממדיניות התגמול.

מה שהובהר בדיון בועדת החוקה היה שאין כוונה להכתיב לחברות את המדיניות, אלא  לקבוע הנחיה, מהם השיקולים שצריך לשקול ולהתייחס אליהם, למשל,  מנגנון לקביעת תקרת שכר, פער שכר מקסימאלי בין ההנהלה הבכירה והעומד בראשה לבין שאר עובדי החברה לרבות עובדי קבלן, מנגנון קביעת בונוסים, ועוד.

הצעת החוק אושרה פה אחד ותועבר להצבעה סופית(קריאה שניה ושלישית) במליאת הכנסת הקרובה.
הסכמי שכר לבכירי החברה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

ניכוי הוצאות הנפקה

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.