מאת:


על אמנת המס שנחתמה בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות

נבקש לעדכנכם כי בהמשך להסכם השלום שנחתם בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות, בתאריך 31/5/2021 נחתמה אמנה למניעת כפל-מס והתחמקות ממסים בין ממשלת ישראל לבין ממשלת איחוד האמירויות הערביות (להלן: "האמנה"). האמנה אשר מבוססת בעיקר על אמנת המודל ה-OECD אמורה להיכנס לתוקף החל מתאריך 1/1/2022. להלן נביא בקצרה את עיקרי האמנה:
 
* לעניין תושבתו של יחיד, נקבע בין היתר כי במקרה של איחוד האמירויות "תושב" הינו יחיד הנמצא באיחוד האמירויות הערביות לתקופה או לתקופות מצטברות של 183 יום או יותר בכל אחת משנות המס הנוגעות בדבר ובשנת המס הקודמת, ובלבד שיחיד כאמור יכול להוכיח שהוא תושב של איחוד האמירויות הערביות וכי יחסיו האישיים והכלכליים קרובים יותר לאיחוד האמירויות מאשר למדינה אחרת כלשהי.
 
* לעניין תושבתו של תאגיד, נקבע כי יראו כתושב איחוד האמירויות יישות ממשלתית מוסמכת או חברה המאוגדות באיחוד האמירויות הערביות, ובלבד שיישות או חברה כאמור יכולות להוכיח כי מקום הניהול הממשי שלהן נמצא באיחוד האמירויות הערביות וכי ההון שלה כולו מוחזק ביושר על ידי איחוד האמירויות הערביות או יישות ממשלתית מוסמכת של איחוד האמירויות הערביות או ממשלה פדרלית או ממשלות מקומיות או יחידים שהם תושבי איחוד האמירויות הערביות והחברה נשלטת על ידי התושבים הנ"ל.
 
"מבחני שוברי שוויון" - יצוין כי במסגרת האמנה נקבע כי מקום שמכוח האמנה יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:
א) יראוהו רק כתושב המדינה שבה יחסיו האישיים והכלכליים בה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים); אם לא ניתן לקבוע את המדינה שבה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו כתושב רק של המדינה בה עומד לרשותו בית קבע;
ב) אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, או אם לא עומד לרשותו בית קבע אף לא באחת מהמדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור; 
ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה; 
ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות או אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.
 
* לעניין הכנסה ממקרקעין (לרבות הכנסה משכירות), נקבע כי זכות המיסוי הראשונית שייכת למדינה שבה נמצאים המקרקעין. המונח מקרקעין יכלול בכל מקרה נכסים הנלווים למקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות ובייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, כל אופציה או זכות דומה לרכוש מקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; אוניות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.
 
* לעניין רווחי עסקים, נקבע כי רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה. יחד עם זאת, אם ההכנסה הופקה על ידי מוסד קבע (כהגדרתו באמנה) במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות מוסד הקבע ימוסו רק במדינה המתקשרת האחרת. 
 
* לעניין דיבידנדים, נקבע כי זכות המיסוי הראשונית למיסוי דיבידנדים נתונה למדינת התושבות של החברה המחלקת. ככל שמקבל הדיבידנד הינו בעל הזכות שביושר, שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 15%. יחד עם זאת, אם מקבל הדיבידנד מחזיק בשיעור של  10% או יותר מהון המניות של החברה המחלקת, שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 5%.
 
* לעניין הכנסות מריבית, נקבע כי זכות המיסוי הראשונית נתונה למדינת המקור, כלומר המדינה בה נצמחה הריבית בהתאם לדיניה הפנימיים של אותה מדינה. יחד עם זאת, אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר, אזי שיעור המס אשר יחול לא יעלה על 10% מהסכום ברוטו של הריבית. יצוין, כי ריבית הנצמחת במדינה אחת תהיה פטורה ממס באותה המדינה אם הבעלים ביושר של הריבית הוא תוכנית פנסיה של המדינה האחרת או הממשלה של המדינה האחרת, למעט מקרה בו בעלים ביושר של הריבית מחזיק בשיעור של 50% או יותר מהון החברה המשלמת את הריבית, במקרה שכזה לא יעלה שיעור המס על 5% אחוזים מסכום הברוטו של הריבית. הוראות אלו בנוגע למס על ריבית, לא יחולו במקרה שבעל הזכות ביושר לריבית הוא תושב מדינה אחת ומנהל עסקים במדינה האחרת, שבה נצמחה הריבית, באמצעות מוסד קבע שם, ולריבית זיקה ממשית למוסד הקבע.
 
* לעניין הכנסות מתמלוגים, נקבע כי ניתן למסות הכנסות מתמלוגים במדינה המתקשרת שבה מקורם בהתאם לחוקי אותה מדינה, יחד עם זאת, ככל שהמקבל הוא בעל הזכות שביושר לתגמולים, המס במדינת המקור לא יעלה על 12%. על אף האמור לעיל, תגמולים המתקבלים בשל תמורה לשימוש או לזכות שימוש בזכויות יוצרים (של יצירה ספרותית, אומנותית או מדעית) יהיו חייבים במס במדינת התושבות של מקבל ההכנסה.
 
* לעניין רווחי הון, נקבע כי רווחים שהפיק תושב מדינה אחת מהעברת מקרקעין הנמצאת במדינה אחרת ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת. עוד נקבע כי הכנסה שהופקה במדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות בשותפות או נאמנות יחוייבו במס במדינה אחרת אם במהלך 365 הימים שלפני העברה היו 50 אחוזים מערכן של המניות נובעות במישרים או עקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה האחרת. רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות, זכויות אחרות ואינטרסים דומים בחברה, שותפות או נאמנות, שאינם נסחרים בבורסה מוכרת (ואינן קשורים למקרקעין כאמור), שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת, אך המס שייגבה כך לא יעלה על 10% ככל שהרווחים שהפיק תושב המדינה המתקשרת הנזכרת הראשונה שהחזיק, במישרין או בעקיפין, בכל עת בתקופת 12 החודשים שקדמה למכירה, לחליפין או לסילוק בדרך אחרת, באינטרסים המעניקים פחות מ-10% אחוזים מכוח ההצבעה של החברה, השותפות או הנאמנות.
 
* לעניין כפל מס, נקבע כי במקום שבו תושב ישראל הפיק הכנסה שניתן לחייבה באיחוד האמירויות תתיר ישראל כניכוי מהמס על הכנסתו סכום השווה למס ששולם באיחוד האמירויות. הדבר נכון גם לגבי איחוד האמירויות תוך הסתייגות מכך שהזיכוי לא יעלה על גובה המס ששולם במדינה השנייה.
 
נציין כי למשרדנו, אשר חתם על הסכם ייצוג שגרירות איחוד האמירויות בישראל, צוות מומחים מיומן, דוברי השפה, בעלי ידע והכרות עם התרבות העסקית האזורית - משרדנו ישמח להעניק לכם ליווי ושירות בינלאומי להשגת תוצאה מיטבית!
אמנת מס ישראל - איחוד האמירויות

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

דובאי ואיחוד האמירויות מתעניינות במשקיעים מישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

מה גורם לפרויקט הדגל של ממשלת דובאי, שמשקיעה בו מיליארדי דולרים, לפנות דווקא אל משרד ישראלי שיהווה צינור אל חברות ישראליות?

עסקים במזרח התיכון והמפרץ הפרסי

מאת: אבירם בלאיש, שותף, מנהל תחום שיתופי פעולה אזורים במזה"ת

אנו מעניקים ללקוחותינו גשר לעולם העסקים דובר הערבית במזרח התיכון ובאמירויות, על ידי חיבור של אנשים, חברות ויכולות נישתיות בתחומי החדשנות רבים (בנקאות, פינטק, אגרו-טק, מד-טק, סייבר, תוכנה, רכבים אוטונומיים, בינה מלאכותית, מודיעין עסקי ומימון), באמצעות רשת אנושית איכותית של קשרים והכירות תרבותית ועסקית איכותית.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.