מאת:


כיצד תמנע מקבלת חשבוניות פיקטיביות / זרות?

חברות רבות מעסיקות קבלני משנה לביצוע עבודות או מתן שירותים. ה-"זרועות" אותן שולחת החברה מקשות על רשויות המס לעקוב אחר ההתנהלות ולא תמיד ניתן לדעת האם אכן בוצעה עבודה או ניתן שירות. דוגמא בולטת לכך הוא תחום שירותי כוח האדם. קבלן משלם לחברת כוח אדם עבור קבלת כמות מסויימת של עובדים, כאשר אין אפשרות אמיתית לבחון האם מספר העובדים שדווח הוא אכן מספר העובדים שהתייצב לעבודה בפועל, מאחר ובהרבה מקרים, התשלום אשר רשום על גבי החשבונית אינו כולל התייחסות למספר העובדים אשר סופקו.

 

הדבר יצר פתח ל-"שיתופי פעולה" בעייתים בין חברת כוח האדם לחברה הקבלנית, כאשר החברה הקבלנית מגדילה את ההוצאות בספרים, אם במישור של מס הכנסה ואם במישור של מע"מ וכך, בין השאר, מקבלת החברה הקבלנית הוצאה מוכרת "מנופחת" וזיכוי לצורך מע"מ בגין מלוא מס התשומות אשר "שולם" (על הוצאה שלא קיימת). חברת כוח אדם מתוגמלת בהתאם. חשוב לציין, כי שימוש בחשבונית פיקטיבית הוא עבירה פלילית הגוררת בעקבותיה סנקציות של קנסות, חילוט רכוש ואף, לא אחת, מאסר בפועל.
 
עבירה של הוצאת חשבוניות פיקטיביות נגזרת ממספר סעיפים בחוק – המרכזיים שבניהם הינו סעיף 117(א)(5) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") הקובע שנת מאסר למי ש-"הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן", סעיף 117 (ב) לחוק מע"מ הדן בהגשת דוחות כוזבים ובענישה חמורה יותר וכן סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") שבמסגרתו נקבע, כי "אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס".  להלן נוסחו של סעיף 220 לפקודה ופירוט לעבירות המנויות בו:
"אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:
(1)   השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;
(2)   מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;
(3)   השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;
(4)   הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;
(5)   השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;
(6)   הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו."
 
מהי "חשבונית פיקטיבית" ?
חשבונית פיקטיבית הינה חשבונית אשר אינה משקפת מהימנה את השירות שניתן על ידי נותן השירות או הממכר שבוצע ע"י המוכר. להלן דוגמאות לחשבוניות פיקטיביות:
א. החשבונית ה"קלאסית" - שיצאה ללא כל בסיס או עסקה מאחוריה.
ב. חשבונית פיקטיבית מנופחת - שאינה כוללת את פרטי העסקה שבוצעה בין הצדדים כפי שבוצע ובפועל הסכום הנקוב בחשבונית עולה על התמורה האמיתית ששולמה בגין השירות.
ג. חשבונית פיקטיבית זרה - כלומר כאשר הסחורה/השרות ניתן אך החשבונית הוצאה על ידי צד ג' לעסק ולא על ידי נותן הישרות ו/או מוכר הממכר בפועל.
 
כיצד ניתן להימנע מקבלת חשבונית פיקטיבית?
לא פעם, אנחנו נתקלים בעוסקים תמימים, שאינם מודעים לכך, כי הם קיבלו חשבוניות פיקטיביות ובכך ביצעו הם עבירה פלילית על פי הוראות החוק והפקודה ואף נחשפו לעוולה אזרחתי העלולה להסתיים באי הכרה במע"מ התשומות שנוכה על ידי מקבל החשבונית. על מנת למנוע חשיפה פלילית בגין קבלת חשבוניות פיקטיביות, נקבעו במסגרת הפסיקה מספר מבחני עזר שכל תכליתן הינה להראות ולהוכיח כי העוסק נקט בכל האמצעים הסבירים על מנת להימנע מקבלת חשבוניות שהוצאה שלא כדין ולנכות את מס התשומות בגינה. להלן פירוט לפעולות העיקריות שעל כל עוסק לנקוט על מנת למנוע חשיפה פלילית בגין קבלת חשבונית פיקטיבית (רשימה לא סגורה):
 1. לדרוש אישור מרשות המיסים על ניהול ספרים תקין ועל ניכוי מס במקור של נותן השירות או הספק.
 2. בעסקאות מורכבות וגדולות נכון לבקש אישור מרשות המיסים על תקינות החברה.
 3. לקבל ולשמור העתק תעודת זהות של מוציא החשבונית.
 4. לאמת את החשבונית ואת זהות העוסק.
 5. לבקר במשרדי החברה (הספק) ולתעד זאת.
 6. לקבל תעודת זהות מקורית של מקבל השירות , לצלם אותה ולוודא כי נותן הישרות או הממכר הוא זה המופיע ע"ג החשבונית ובמקרה של חברה – לקבל את מסמכי ההתאגדות של החברה ולוודא כי הגורם המתקשר חוזית עם מזמין השירות ו/או הממכר הוא הבעלים של החרה ו/או שהוא מוסמך לפעול בשמה . לשם כך יש לדרוש אישור מאת רו"ח החברה הספקית על כך שאכן החברה רשאית להתקשר בחוזה עם אותו גורם ואף – להתקשר לרו"ח ולוודא כי אכן הוא זה שחתם ואישר.
 7. לתעד את היקף העבודה המבוצע (ימים , שעות, שמות העובדים, מספר וכו').
 8. לוודא ששם הספק מופיע על החשבונית והוא זה שסיפק את הסחורה או השירות.
 9. לבדוק שהפריטים והכמויות שנרכשו תואמים לרישום המופיע על גבי החשבונית שנתקבלה וכן להימנע מלהותיר מקום בחשבונית לשינויים (הוספת אפס בסכום וכיוצ') - על החשבונית לשקף עסקה אמיתית בין הצדדים הנכונים לעסקה.
 10. לבדוק את תאריך הוצאת החשבונית והשעה.
 11. להימנע מתשלום במזומן וכן להימנע מתשלום לקבלני משנה ו/או עובדים ו/או נותני שירותים של הספק – יש לשלם ישירות לספק וזאת באמצעות העברה בנקאית לחשבונו ו/או בדרך של משיכת המחכה משורטטת למוטב בלבד ע"ש נותן הישרות או הממכר.
 12. לדרוש מנות הישרות ו/או הממכר את פנקס הדיווחים למע"מ ולוודא כי אכן הוא משלם למע"מ בצורה תקינה.
 13. לבקש מרו"ח ו/או יועץ המס של מקבל השירות ו/או הממכר לבדוק במשרדי מע"מ כי אכן העוסק הספציפי רשום ומשלם מס כדין ולבקש אישור בכתב מהרו"ח ו/או יועץ המס המאשר את העבודה עם אותו ספק.
 14. לדאוג להסכם מסודר עם נותן הישרות ו/או הממכר ולוודא כי אכן האחרון הוא זה שמספק את השירות ו/או הממכר.
אכן הפסיקה קובעת כי לא ניתן לצפות ממקבל השירות ו/או הממכר לתפקד כחוקר פרטי אולם במבחן התוצאה הנטל המוטל על המשלם כבד ומשכך עליו לעשות כל שנדרש על מנת להבטיח התנהלות תקינה כאמור.
כיצד תמנע מקבלת חשבונית פיקטיבית / זרה?

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מהו קצין ציות ומהם תפקידיו?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שרון פישמן, עו"ד

כיום, לאור התרחבותו של המאבק בהלבנת ההון ומימון הטרור בישראל, גופים רבים בוחרים למנות קצין ציות על מנת לוודא כי אינם חשופים לביצוען של עבירות פליליות או אזרחיות, שעשויות להטיל עליהם עיצומים, קנסות, חשיפה לתביעות ואף ענישה פלילית. משרדנו מלווה חברות בינ"ל בתחום הציות ומעניק שירותים לארגונים בתחום מיפוי הרגולציה הרלוונטית, גיבוש תוכנית ציות רלוונטית לארגון, הטמעת נהלים ליישום תוכנית הציות, וידוא אכיפת הנהלים וביקורת שוטפת על ההתנהלות בנושא.

כך תתמודדו עם חקירה של רשות המסים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

התנהלות נכונה וייעוץ משפטי ומקצועי יכולים לחסוך מכם ולכל הפחות להקל , ככול שהדבר נוגע באותה חוויה לא נעימה. להלן עשרת הדיברות המרכזיות אשר כדאי להקפיד עליהם בעת הגעה לחקירת מס:

כופר מס כחלופה לניהול הליך פלילי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

"כופר" הוא מונח מוכר לכולנו - אבל בעיקר מעולמות סדרות הפשע הפלילי וסרטי הפעולה, וקצת פחות מעולמות המס. "כופר מס", חשוב לדעת, הוא מונח שגור בעולמות המיסוי, ומתאר מצב בו עברייני מס (או מי שמוגדר כ"חשוד" בעבירה זו) מגיעים להסדר מול רשויות המס המוסמכות כחלופה לניהול הליך פלילי שעשוי להסתיים בעונשים חמורים הרבה יותר, כולל מאסר בפועל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים