מאת:

כיצד תמנע מקבלת חשבוניות פיקטיביות / זרות?

חברות רבות מעסיקות קבלני משנה לביצוע עבודות או מתן שירותים. ה-"זרועות" אותן שולחת החברה מקשות על רשויות המס לעקוב אחר ההתנהלות ולא תמיד ניתן לדעת האם אכן בוצעה עבודה או ניתן שירות. דוגמא בולטת לכך הוא תחום שירותי כוח האדם. קבלן משלם לחברת כוח אדם עבור קבלת כמות מסויימת של עובדים, כאשר אין אפשרות אמיתית לבחון האם מספר העובדים שדווח הוא אכן מספר העובדים שהתייצב לעבודה בפועל, מאחר ובהרבה מקרים, התשלום אשר רשום על גבי החשבונית אינו כולל התייחסות למספר העובדים אשר סופקו.

 

הדבר יצר פתח ל-"שיתופי פעולה" בעייתים בין חברת כוח האדם לחברה הקבלנית, כאשר החברה הקבלנית מגדילה את ההוצאות בספרים, אם במישור של מס הכנסה ואם במישור של מע"מ וכך, בין השאר, מקבלת החברה הקבלנית הוצאה מוכרת "מנופחת" וזיכוי לצורך מע"מ בגין מלוא מס התשומות אשר "שולם" (על הוצאה שלא קיימת). חברת כוח אדם מתוגמלת בהתאם. חשוב לציין, כי שימוש בחשבונית פיקטיבית הוא עבירה פלילית הגוררת בעקבותיה סנקציות של קנסות, חילוט רכוש ואף, לא אחת, מאסר בפועל.
 
עבירה של הוצאת חשבוניות פיקטיביות נגזרת ממספר סעיפים בחוק – המרכזיים שבניהם הינו סעיף 117(א)(5) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") הקובע שנת מאסר למי ש-"הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן", סעיף 117 (ב) לחוק מע"מ הדן בהגשת דוחות כוזבים ובענישה חמורה יותר וכן סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") שבמסגרתו נקבע, כי "אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס".  להלן נוסחו של סעיף 220 לפקודה ופירוט לעבירות המנויות בו:
"אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:
(1)   השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;
(2)   מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;
(3)   השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;
(4)   הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;
(5)   השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;
(6)   הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו."
 
מהי "חשבונית פיקטיבית" ?
חשבונית פיקטיבית הינה חשבונית אשר אינה משקפת מהימנה את השירות שניתן על ידי נותן השירות או הממכר שבוצע ע"י המוכר. להלן דוגמאות לחשבוניות פיקטיביות:
א. החשבונית ה"קלאסית" - שיצאה ללא כל בסיס או עסקה מאחוריה.
ב. חשבונית פיקטיבית מנופחת - שאינה כוללת את פרטי העסקה שבוצעה בין הצדדים כפי שבוצע ובפועל הסכום הנקוב בחשבונית עולה על התמורה האמיתית ששולמה בגין השירות.
ג. חשבונית פיקטיבית זרה - כלומר כאשר הסחורה/השרות ניתן אך החשבונית הוצאה על ידי צד ג' לעסק ולא על ידי נותן הישרות ו/או מוכר הממכר בפועל.
 
כיצד ניתן להימנע מקבלת חשבונית פיקטיבית?
לא פעם, אנחנו נתקלים בעוסקים תמימים, שאינם מודעים לכך, כי הם קיבלו חשבוניות פיקטיביות ובכך ביצעו הם עבירה פלילית על פי הוראות החוק והפקודה ואף נחשפו לעוולה אזרחתי העלולה להסתיים באי הכרה במע"מ התשומות שנוכה על ידי מקבל החשבונית. על מנת למנוע חשיפה פלילית בגין קבלת חשבוניות פיקטיביות, נקבעו במסגרת הפסיקה מספר מבחני עזר שכל תכליתן הינה להראות ולהוכיח כי העוסק נקט בכל האמצעים הסבירים על מנת להימנע מקבלת חשבוניות שהוצאה שלא כדין ולנכות את מס התשומות בגינה. להלן פירוט לפעולות העיקריות שעל כל עוסק לנקוט על מנת למנוע חשיפה פלילית בגין קבלת חשבונית פיקטיבית (רשימה לא סגורה):
 1. לדרוש אישור מרשות המיסים על ניהול ספרים תקין ועל ניכוי מס במקור של נותן השירות או הספק.
 2. בעסקאות מורכבות וגדולות נכון לבקש אישור מרשות המיסים על תקינות החברה.
 3. לקבל ולשמור העתק תעודת זהות של מוציא החשבונית.
 4. לאמת את החשבונית ואת זהות העוסק.
 5. לבקר במשרדי החברה (הספק) ולתעד זאת.
 6. לקבל תעודת זהות מקורית של מקבל השירות , לצלם אותה ולוודא כי נותן הישרות או הממכר הוא זה המופיע ע"ג החשבונית ובמקרה של חברה – לקבל את מסמכי ההתאגדות של החברה ולוודא כי הגורם המתקשר חוזית עם מזמין השירות ו/או הממכר הוא הבעלים של החרה ו/או שהוא מוסמך לפעול בשמה . לשם כך יש לדרוש אישור מאת רו"ח החברה הספקית על כך שאכן החברה רשאית להתקשר בחוזה עם אותו גורם ואף – להתקשר לרו"ח ולוודא כי אכן הוא זה שחתם ואישר.
 7. לתעד את היקף העבודה המבוצע (ימים , שעות, שמות העובדים, מספר וכו').
 8. לוודא ששם הספק מופיע על החשבונית והוא זה שסיפק את הסחורה או השירות.
 9. לבדוק שהפריטים והכמויות שנרכשו תואמים לרישום המופיע על גבי החשבונית שנתקבלה וכן להימנע מלהותיר מקום בחשבונית לשינויים (הוספת אפס בסכום וכיוצ') - על החשבונית לשקף עסקה אמיתית בין הצדדים הנכונים לעסקה.
 10. לבדוק את תאריך הוצאת החשבונית והשעה.
 11. להימנע מתשלום במזומן וכן להימנע מתשלום לקבלני משנה ו/או עובדים ו/או נותני שירותים של הספק – יש לשלם ישירות לספק וזאת באמצעות העברה בנקאית לחשבונו ו/או בדרך של משיכת המחכה משורטטת למוטב בלבד ע"ש נותן הישרות או הממכר.
 12. לדרוש מנות הישרות ו/או הממכר את פנקס הדיווחים למע"מ ולוודא כי אכן הוא משלם למע"מ בצורה תקינה.
 13. לבקש מרו"ח ו/או יועץ המס של מקבל השירות ו/או הממכר לבדוק במשרדי מע"מ כי אכן העוסק הספציפי רשום ומשלם מס כדין ולבקש אישור בכתב מהרו"ח ו/או יועץ המס המאשר את העבודה עם אותו ספק.
 14. לדאוג להסכם מסודר עם נותן הישרות ו/או הממכר ולוודא כי אכן האחרון הוא זה שמספק את השירות ו/או הממכר.
אכן הפסיקה קובעת כי לא ניתן לצפות ממקבל השירות ו/או הממכר לתפקד כחוקר פרטי אולם במבחן התוצאה הנטל המוטל על המשלם כבד ומשכך עליו לעשות כל שנדרש על מנת להבטיח התנהלות תקינה כאמור.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.