מאת:


טיפול מס בטענת רשויות מס הכנסה להפרשי הון בלתי מוסברים

אחד מהתפקידים החשובים של רשות המס, כקבוע בחוק, הוא לוודא כי האזרחים במדינה, הנישומים, בעלי העסקים ו/או השכירים, מדווחים בצורה מלאה על מלוא ההכנסות המופקות על ידם לרשויות המס, אם בישראל ואם מחוצה לה. לשון אחד, מס הכנסה מחויב לוודא כי הישראלי מדווח על כל ההכנסות המופקות על ידו בארץ ומחוצה לה וזאת, בין השאר, לאור העובדה לפיה אזרח ישראל, אשר מרכז החיים שלו במדינה, חייב לשלם מס בישראל על כל ההכנסות אותן הוא מפיק, אם בישראל ואם בחו"ל.
 
לטובת בחינת האמור, לרשות המס מגוון רחב של כלים וסמכויות הקבועים בפקודת מס הכנסה ובחקיקה נוספת, באמצעותם רשאים הם לבדוק את חוקיות ההתנהלות של הישראלי, לבחון את סבירות הדיווחים שלו לרשויות (אם שנתית ואם חודשית) ואם בגין כל תקופה אחרת וכן לבחון עד כמה הדיווחים והמס המשולם על ידו לרשויות המס ולמדינה בכלל, מתיישב עם רמת המחייה של הישראלי, מצבת הנכסים המצטברים על ידו ועוד. כאמור, החוק העניק למפקחי המס, להם הכשרה ייעודית לטובת בחינת התנהלות הישראלי, מגוון רחב של סמכויות ובכלל זה סמכויות לבחון את הדו"חות השנתיים של האזרח, לבצע בדיקות בעסק, לדרוש מבעל העסק הסברים באשר להתנהלותו, לקיים דיוני שומה, לאסוף מידע בנוגע לנכסים של הישראלי, להוציא דרישות לבנקים ו/או לגופים אחרים בנוגע לנכסים אשר רשומים על שם הישראלי, לקבל מידע מחברות תעופה, משרד התחבורה, משרד הרישוי, רשם החברות, רשם המשכונות, רשם כלי השייט, רשם העמותות, הטאבו, יבואני רכב ועוד מאין ספור גופים מהם ניתן ללמוד על ההתנהלות של הישראלי ועל רמת מחייתו ו/או על הנכסים וההון הנצברים על ידיו. כמו כן ובתמיכה לאמור, לרשות המס מחלקות כלכליות מקצועיות ומיומנות ביותר המורכבות מאנשי מקצוע מהשורה הראשונה, כלכלנים מומחים, אשר ההתמחות שלהם היא להגיע לבית העסק, לבחון את ההתנהלות ואת עלויות העסק, עלויות המוצר ועוד ומתוך נתונים אלה לבחון האם ההכנסה המדווחת על ידי בעל העסק סבירה או לאו. לטובת האמור רשות המס מבצעת במקרים רבים ביקורת כלכלית מעמיקה המשלבת התנהלות פרטנית בעסק ובחינה דקדקנית של כלל הפעילות, הכל לטובת בחינת סבירות ההכנסות של העסק. כמו כן, במיוחד במקרים בהם רשויות המס בכלל ומס הכנסה בפרט, מגיעים למסקנה לפיה "משהו" בדיווחים אינו סביר, פועלת היא לטובת קיום דיוני שומה, מזמנת את האזרח ו/או את מייצגו, שואלת שאלות, מבקשת הסברים, מאמתת נתונים ובהישען על כל אלה מחליטה האם לקבל את הדיווחים של בעל העסק לרשות המס ו/או לסטות מהן, לטעון כי הדיווחים אינם סבירים ולהוציא לבעל העסק שומה המשקפת את תחשיבי מס הכנסה ודורשת את המס הנובע מאלה. כך יוצא שהרשות רשאית להוציא שומה עליה יכול האזרח, בעל העסק, לנסות ולחלוק אם בדרך של השגה ואם בדרך של הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי.
 

בחינת השוואת הון - מה חשוב לדעת?

אחד הכלים בהם עושה רשות המס שימוש רחב לטובת בחינת סבירות ההכנסה המדווחת על ידי בעל עסק הינה השוואת הון. השוואת הון היא למעשה פעולה במסגרתה רשות המס בוחנת את הצהרות ההון של האזרח בדגש על הגדילה בהון של האזרח, כעולה בין הצהרה להצהרה ובחינת סבירות הגדילה בהון בהינתן ההכנסות עליהן הצהיר האזרח במהלך תקופת ההשוואה. משמע, רשות המס, לא אחת, בוחנת את הצהרת ההון של אזרח בשנה מסוימת, רואה מה ההון של האזרח באותו יום ומשווה אותו להון של אותו בעל עסק, כעולה מהצהרת הון אותה הוא נדרש להגיש מספר שנים לאחר מכן. השוואת ההון מאפשרת לרשות המס לראות בכמה בעל העסק/האזרח "התעשר", בכמה הונו גדל ובהינתן נתון זה בוחנת היא את ההסברים לגידול בהון. הגידול יכול לנבוע משורה ארוכה של סיבות כמו גדילה בהכנסות של האזרח, קבלת ירושות, זכויות או מתנות מהורים, עסקאות חריגות שבוצעו על ידו, רווחים מהשקעות חכמות שנעשו במהלך השנים ועוד. כל עוד לאזרח יש הסברים לגידול בהון, לא אמורה להתעורר בעיה, אולם היה ורשות מס הכנסה מגיע למסקנה לפיה אין בנמצא הסבר מספק לגידול, עלולה היא להניח כי העוסק למעשה נמנע במהלך השנים מלדווח על ההכנסות האמיתיות שלו ולמנף מסקנה זו לטובת הוצאת שומה כנגד אותו אזרח.

לטובת בחינת השוואת ההון, רשות המס בוחנת את מכלול מקורות ההכנסה של האזרח ובאותה מידה בוחנת היא את כלל הוצאותיו המוערכות ובכלל זה את הוצאות המחייה של האזרח ומשפחתו, לרבות בחינת עלויות הטיסות לחו"ל, עלויות מחייה שוטפת, עלויות מיוחדות המוצאות על ידי בעל העסק בגין בני ביתו ועוד. במקרים שכאלה רשות המס תבקש מהאזרח הסברים להפרשי ההון, תבקש להבין האם ישנן עובדות עליהן היא טרם למדה, אולי יש בנמצא מהלך שלא דווח ו/או מתנה ו/או ירושה ו/או זכיה ו/או כל פרמטר רלוונטי אחר שלא נלקח על ידה בחשבון, אך היה וזו בסופו של יום תגיע למסקנה לפיה אין לאזרח הסבר לגידול בהון, תפעל היא להוצאת שומה כנגד האזרח במסגרתה הגידול הלא מוסבר יוגדר על ידי מס הכנסה כהכנסה שלא דווחה ו/או שהושמטה מהדו"חות במהלך תקופת ההשוואה והאזרח יידרש לשלם את המס בגין אותם סכומים ובגין אותם "הסברים בלתי מוסברים". למעשה רשות המס תניח כי ההפרשים בהון אותם לא יכול האזרח להסביר נבעו מהכנסות אותן הוא השמיט מהדו"חות השנתיים ומכאן הדרך לשומה ולחבות מס קצרה. כמובן שאין בנמצא מדע מדויק וכי כל מקרה חייב להיבחן לגופו. יתרה מזאת, כל משפחה מתנהלת אחרת ולכל משפחה מנגנון ההוצאות וההכנסות שלה ורמת מחייה שונה, כך שבחלק גדול של המקרים מתעוררות בין רשות המס לבין האזרח מחלוקת עובדתית, אותה יש לברר. המחלוקת יכולה לנבוע משאלות לעניין רמת והוצאות המחייה, שאלות לעניין מתנות שניתנו או לאו, מחלוקות לעניין כספים שהמשפחה קיבלה או לאו במסגרת של אירועים משפחתיים דוגמת בריתות, חתונות ועוד ועוד.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע לך תחום?
היה ורשויות מס הכנסה סבורות כי יש לייחס לך גידול בהון שהינו לגישתן בלתי מוסבר, משרדנו הוא הכתובת הנכונה לטובת מתן מענה ושמירה איתנה על זכויותייך. משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי רשויות מס המתמחים בניהול מחלוקות שומתיות הקשורות בטענה לעניין הפרשי הון בלתי מוסברים. משרדנו מכיר היטב את המחלקות הכלכליות של רשות המס, את התחשיבים שרשות המס נשענת עליהם ואת האופן בו היא בוחנת ומשווה בין הצהרות הון. יתרה מזאת, משרדנו יודע לאתר התחייבויות אשר לא נלקחו בחשבון על ידי רשות המס, לבחון את מכלול הטיעונים של האזרח, לפרק לגורמים את אופן התנהלותו ולאסוף את מכלול ההסברים להפרשים המוגדרים על ידי רשות המס כלא מוסברים. משרדנו יודע "להפוך כל אבן", לבחון היטב את כלל ההתנהלות של הלקוח, לאתר את מכלול ההלוואות, ההתחייבויות ו/או הפעולות האחרות שבוצעו על ידיו וזאת על מנת להביא לידי איפוס ו/או הקטנה מהותית של הפרש ההון הנטען, והכל בחוקיות ובשקיפות. משרדנו גם יידע לבחון את הצהרות ההון הישנות, לראות האם שם נעשו טעויות, לוודא כי ההצהרות הישנות אכן נכונות או לאו, והיה ואלה חסרות וכי בפועל ההון ההתחלתי היה גדול יותר מהמוצהר, לפעול לטובת העלאת טענות אלה לטובת הצגת תמונה שקופה ומלאה בפני רשויות המס, מה שבסופו של יום אמור לאפס או להקטין את חבות המס.

משרדנו גם יידע לנתח נתונים מקבילים אחרים, לבנות תחשיבים חילופיים ולהראות באופנים נוספים כי הפעילות העסקית וההכנסות המדווחות על ידי האזרח במהלך השנים הינן סבירות, מה שיכול להוסיף לטיעון הכולל בדבר נכונות הדיווחים והיעדר הפרשי הון בלתי מוסברים. משרדנו מכיר מקרוב את האופן בו רשות מס הכנסה מבצעת את בחינת השוואת ההון ואת הפרמטרים אותם הרשות אינה בוחנת ו/או בוחנת באופן העלול לייצר מחלוקת. כמו כן, משרדנו יודע להתנהל שומתית מול מפקחי המס, רכזי המס, סגני פקידי השומה ו/או פקידי השומה עצמם ובהישען על כל אלה לקדם את עניינו של הלקוח. כמו כן משרדנו יודע להתנהל מול הלשכות המשפטיות של רשות המס, מול הרפרנטים המקצועיים ו/או המשפטיים וכשנדרש גם מול הפרקליטות, מתוך מטרה להביא לידי קידום עניינו של האזרח כך שזה לא יידרש לשלם מס בגין הכנסות שלא הופקו על ידו. משרדנו מודע לכך כי בחלק גדול של המקרים האזרח נמצא "בבעיה" משום שההתנהלות שלו לא הייתה מסודרת למדי ו/או שלא נשמרו על ידו אסמכתאות ו/או הסברים ו/או מטעמים אחרים ומשכך יודעים אנו להציג את הדברים נכונה בפני הרשויות לטובת נטרול טענות מס הכנסה ו/או צמצום הטענות בחוקיות ובשקיפות. מבחינתנו הבעיה של הלקוח היא הבעיה שלנו ומשכך אנו נעשה כל שנדרש על פי דין על מנת להבטיח מיקסום מצבו וצמצום הנזק עד למינימום האפשרי. משרדנו יודע להפוך כל אבן ולהיאבק עבור הלקוח, אם במסגרת דיונים שומתיים בכותלי משרדי מס הכנסה ואם בדרך של התנהלות בפני בית משפט טובת נטרול הנזק. במרבית המקרים יודעים אנו להביא את הפרשה לידי סיום מבלי להגיע לבית המשפט וזאת מתוך ראיית טובת הלקוח והרצון לצמצם את נזקיו, לרבות צמצום עלויות הייצוג. יחד עם זאת, כשנדרש, יודעים אנו להגיע עם המקרה לכותלי בית המשפט ולהיאבק משפטית עבור הלקוח לטובת מיצוי האמת. משכך, היה ומתעוררת בעיה בתחום של הפרשי הון הצעתנו לך היא להכניס אותנו לתמונה במיידי, כבר בשלב הראשון. אנו נדע לפעול עצמאית ו/או ביחד עם רואה החשבון או יועץ המס שלך לטובת פתרון הבעיה ונטרול החשיפה.
 
אל תתעכב, מוטב כי תכניס אותנו לתמונה בהקדם, אנו נראה לנגד עינינו רק את טובתך. ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד אלי דורון, נייד: 054-4251054   

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.