מאת:

ייצוג מנהלי כספים של חברות הנתונות בחקירה / ביקורת מע"מ ו/או מס הכנסה

מנהלי כספים הינם פונקציה מהותית בכל ארגון ובכל חברה - למנהל הכספים ניתנות שורה ארוכה של סמכויות על ידי בעלי החברה ו/או הדירקטוריון ו/או גורמים מהותיים אחרים בחברה. מנהלי כספים, שהינם בדרך כלל רואי חשבון, מקבלים על עצמם את הניהול הכספי השוטף של החברה ובכלל זה ניהול ופיקוח מערך הנהלת החשבונות, תזרים, ליווי מהלכים עסקיים שהחברה עוברת, התנהלות מול הבנקים, התנהלות מול גורמים וספקים בארץ או בחו"ל ועוד.

המשרה, מטבע הדברים, הינה משרת אמון הנגזרת מאמון הארגון במנהל הכספים וככל שהאמון אכן קיים וגדל, כך גם הסמכויות של מנהל הכספים גדלות. כך יוצא כי מנהל הכספים, לא אחת, הוא בעל זכויות חתימה בבנקים, משמש כדירקטור בחברה ועוד תפקידים ממינים ומסוגים שונים המוחלים עליו מתוקף תפקידו זה. רק טבעי כי מנהל הכספים, בחלק גדול של המקרים, הינו איש סודו של הבעלים ו/או של גורמים מהותיים בחברה, אם עסקינן בחברה פרטית ואם עסקינן בחברה ציבורית. משכך, במרבית המקרים, נחשף הוא למידע רב, לנתונים כספיים, להתנהלות הכספית של החברה, לאופן הדיווח לרשויות המס ורשויות אחרות על הפעילות, לאופן ומידת תשלום המס המשולם בגין הפעילות, אופי ההתקשרות עם גורמים מחוץ לחברה כמו ספקים, נותני שירותים, קבלני משנה ועוד ועוד גורמים. בחלק מהמקרים מנהל הכספים מועסק על ידי החברה עשרות בשנים ומשכך מכיר את כלל פועלה ומעורב במרבית החלטותיה ו/או התנהלותה, ובחלק אחר של המקרים נכנס הוא לחברה בשלבים מאוחרים, אם כמחליף של מנהל כספים קודם ואם כמנהל כספים חדש אותו החברה החליטה להעסיק שעה בה היא הגיעה להיקף פעילות המצדיק העסקת פונקציה דוגמת זו. כך יוצא שתפקיד חשוב זה מטפל הן בעניינים הכרוכים בהתנהלות הכספית השוטפת של העסק והן בעניינים ופרוייקטים נקודתיים, חלקם מתוכננים מראש וחלקם האחר מגיעים לטיפולו ללא התראה. במסגרת זו יוצא כי מנהל הכספים הוא זה שמלווה בשם החברה עסקאות ו/או נוטל חלק מהותי בעסקאות, אם עסקאות מיזוג, אם עסקאות רכישה ואם עסקאות אחרות, ובאותה מידה הוא זה שצריך לייצג את החברה בהתנהלותה אל מול רשויות המס שעה בה רשות המס מבקשת לערוך ביקורת בעסק, אם ביקורת מע"מ או מס הכנסה וכו'.

לעתים מנהל הכספים, יד ביד עם גורמים נוספים דוגמת רואה החשבון של החברה, מוצא עצמו מטפל בנושאים השוטפים ו/או בנושאים פרוייקטאליים באופן עצמאי, כאשר מידת המעורבות והשליטה שלו בנעשה בחברה הינה פונקציה של ותק, ניסיון, יכולת, רצון, קשרים עם הדירקטוריון ועוד. מה שברור הוא כי חלות עליו מחוייבויות רבות, אזרחיות ו/או פליליות, לחלקן הוא מודע ולחלקן האחר פחות, ומשכך עליו להתנהל באופן בטוח וזהיר על מנת למנוע בעיות ו/או חשיפות אישיות. במסגרת האמור על מנהל הכספים לדעת כי היה ולדוגמא יימצא כי החברה התנהלה בצורה פלילית, אזי הוא (גם אם לא ביצע בפועל את אותן העבירות) עלול למצא את עצמו בעיצומה של חקירה פלילית ואף להיות נחשד בסיוע ו/או בביצוע עבירות, ובמקרים מסוימים להיות מואשם בסיוע בביצוע עבירות מס ו/או עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ו/או עבירות אחרות. במסגרת ההתנהלות האמורה מנהל הכספים עלול למצוא עצמו בפני קונפליקט, במובן זה שמצד אחד מבקש הוא "לרצות" את החברה ובעליה ולבצע את המבוקש ו/או לסייע בהתנהלות השוטפת, גם אם היא לכאורה לא תקינה (מה שלא מומלץ בעליל) ומצד שני מחויב הוא לפעול לטובת התנהלות חוקית ושקופה, כך שהיה והינו מזהה התנהלות בלתי כשרה ו/או כי מי מהמעורבים בחברה מבקש לבצע עבירה ו/או שבוצעה עבירה – אזי מחובתו לפעול במיידי בהתאם להוראות החוק ולהביא לידי מניעת העבירה ו/או הסרת המחדל, גם אם זה ארע טרם זמנו, שאם לא כן עלול הוא למצא את עצמו בפני בעיה פלילית וזאת בנוסף על החשיפות האזרחיות. 
כך יוצא שמנהל כספים עלול למצא את עצמו בבעיה בה לדוגמא:
 
1. הוא מגלה, עוד בטרם מי מרשויות המס פנו לחברה, כי החברה התנהלה בעבר ו/או מתנהלת בהווה שלא כדין ו/או לא מדווחת באופן תקין לרשויות ו/או לא משלמת מס אמת ו/או אינה מדווחת דיווח מלא ושקוף לרשות בגין התנהלותה.
2. מנהל הכספים מוצא את עצמו, עוד בטרם מי מרשויות המס פנו לחברה, במצב בו מבקשים ממנו בחברה לבצע פעולות אשר מהוות עבירות פליליות ו/או לא לדווח בצורה תקינה ו/או לנקוט בפעולות אשר יש בהן כדי להוות עבירה פלילית.
3. מנהל הכספים מוצא את עצמו במצב בו רשות המס פנתה לחברה, אם ברמה הפלילית ואם ברמה האזרחית, וזאת לטובת עריכת חקירה ו/או ביקורת.

בכל אותם מקרים משרדנו יודע לעזור לך, מנהל הכספים...
בכל אחד מהמקרים המתוארים לעיל, במיוחד במצבים בהם אתה, מנהל הכספים, מגלה כי החברה התנהלה בעבר בצורה לא חוקית ו/או בהווה מתנהלת היא באופן לא חוקי ו/או בכל מקרה אחר בו אתה מוצא עצמך אל מול רשויות המס המבקשות לחקור את החברה ו/או לערוך ביקורת – אזי טוב תעשה באם תפנה לאלתר לטובת קבלת ייעוץ וליווי משפטי של עו"ד מומחה בדיני מס וחוק איסור הלבנת הון. היה ובפגישה שכזו ימצא כי התנהלות החברה תקינה וכי אין בנמצא צורך בסיוע משפטי, אזי עורך הדים ישמח להבהיר זאת בפנייך. מאידך היה ויתברר כי אתה נמצא בחשיפה פלילית ו/או אזרחית, אזי עורך הדין יידע לייעץ לך כיצד להתנהל וזאת  על מנת להקטין את החשיפה האישית שלך עד למינימום האפשרי על פי דין. בהקשר זה אנו נתקלים במגוון רחב של מצבים, לרבות מצבים בהם מנהלי כספים, שלא מדעת, מוצבים בחברות במיקום ובתפקיד אשר בא בראש ובראשונה להגן על בעלי החברות ו/או על הדירקטוריון ו/או על גורמים אחרים מפני מחדליהם ו/או התנהלותם הלא חוקית. באותה מידה נחשפים אנו למצבים בהם מנהל הכספים נמצא בחשיפה של ממש מפני טענה בדבר סיוע לביצוע עבירות מס ו/או עבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון, אם בגין מעשים של החברה מהתקופה שקדמה להעסקת מנהל הכספים ואם בנוגע למעשים שארעו במהלך העסקתו.

רשות המסים מחילה על מנהל הכספים אחריות מרובה ומשכך עליו להיות ערני מאוד לנעשה וקודם כל לשמור על עורו ועל חרותו. אכן, לא אחת, מנהלי כספים מתוגמלים בצורה נאה אולם ברור לכל כי אל לו למנהל הכספים להסתנוור מתגמולו ו/או מתנאי העסקתו ולאור זאת לעצום עיניים ו/או לבצע פעולות העלולות לסבך את החברה ואותו ברמה האישית, אלא עליו לדאוג לשלומו ולהתנהלותו החוקית ולא להיחשף לכל עבירה, ומשכך, בין השאר, אל לו להסתפק בעורך דין שהבעלים ו/או החברה העמידו "להגנתו". בנסיבות שכאלה, בהן יש בנמצא חשיפה אישית למנהל הכספים, עליו לחשוב על עצמו ולעשות הנדרש על מנת לא להיחשף לעבירות ו/או למהלכים שבוצעו על ידי אחרים ו/או שלא בידיעתו. מנהל הכספים צריך להיות מטופל ומלווה על ידי משרד עו"ד המתמחה בדיני מס אשר ידע לשמור על האינטרסים שלו בלבד, להבדיל מאלו של החברה, וזאת במטרה לחלצו מתסבוכת פלילית או אזרחית. משרדנו מתמחה בייצוג מנהלי כספים בסיטואציות שכאלה מזה עשרות בשנים ומשכך לנו הידע והיכולת לעזור מהותית - אנו מזמינים אותך, מנהל הכספים, לא לחכות ולהגיע אלינו מיד עם היווצרות חשיפה.


אל תמתין, פגוש אותנו ובדיסקרטיות נחליט מה עליך לעשות - טוב תעשה אם תגיע אלינו לייעוץ וזאת אף ללא ידיעת המעסיק, פנה כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.87 ע"י 8 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.