מאת:

ייצוג בעל עסק בפני חקירה / ביקורת מע"מ או ביקורת רשויות מע"מ

ישראלים רבים, לרוב אנשי עסקים, מוצאים עצמם לא אחת תחת ביקורת מע"מ או חקירת מע"מ ו/או בשילוב של השניים, בין אם זו תואמה מראש ובין אם זו "נפלה" עליהם לפתע כרעם ביום בהירהביקורות והחקירות המבוצעות על ידי חוקרי ומבקרי מע"מ יכול שיחלו בבית העסק עצמו, יכול שיחלו בבית המגורים של בעל העסק ויכול שיחלו בזימון בעל העסק ו/או רו"ח או יועץ מס מטעמו לברור ודיון שומתי בפני הרשויות עצמן, במשרדי מע"מ ו/או חקירות מע"מ.
 
יאמר מיד כי לעובדי מע"מ, היום יותר מתמיד, הכשרה, ידע וניסיון רב בכל הקשור בדיני מס, דיני מע"מ, דיני הלבנת הון ודיני מס פליליים, כמו גם בקיאות כלכלית וחשבונאית - בקיאות זו נרכשת על ידם אם באוניברסיטה ו/או בקורסי מבקרים ו/או בהכשרות מקצועיות אחרות. מבקרי רשות המיסים בכלל ורשות מע"מ בפרט יודעים למנף היום, יותר מבעבר, את ניסיונם העשיר ובקיאותם לטובת סריקה חשבונאית ומיסויית של הפעילות העסקית תוך התמקדות בצמתים, העסקים בהם מורגלים הם למצוא מחדלים בתחום המע"מ. הם עושים כן, הכל מתוך ניסיון לאתר מיסים אשר מסיבות כאלו או אחרות לא הגיעו לקופת המדינה. יתרה מזאת, אותם מבקרי מע"מ מפתחים התמחויות בענפים כלכליים שונים ולומדים, כבר עם הכשרתם הראשונית, את "השיטות" הנהוגות בכל אחד מהענפים להימנע מתשלום מס מלא. כך יוצא שאלה לומדים את השיטות "הסודיות" הנהוגות בענף המסעדות, הקבלנים, כוח אדם, תעשייה ועוד ובקיאות זו מאפשרת להם להגיע במהירות ל-"בטן הרכה" ולהציג בפני בעל העסק שאלות נוקבות אשר עליהן, לא אחת, יתקשה הוא לענות. יודגש כי נכון להיום, רשות המיסים פועלת לקליטת מצטייני אוניברסיטאות ומכללות, הסינון הנעשה על ידי הרשות הוא מקצועי ביותר, כך שבאמת ובתמים אנשי המס המועסקים על ידי הרשות הינם מתוחכמים יותר, איכותיים יותר וידענים יותר, מה שחייב להילקח בחשבון עת מוצא עצמו בעל עסק בפני ביקורת מע"מ, כאמור לעיל. לטובת אותם מבקרי וחוקרי מע"מ עומדות מערכות ממוחשבות מתוחכמות המאפשרות להם ללמוד במהירות על עיוותים בפעילות עסקית, על פערים בדיווח בין רשות אחת לשנייה, על שינויים מהותיים בפעילות כזו או אחרת ועוד. באמצעות מערכות אלו יודעים המבקרים לבחור את העסקים בהם מבקשים הם לערוך ביקורת חשבונאית - באמצעות תוכנות אלו, יודעים מבקרי מע"מ במה להתמקד ומה לחפש. הלכה למעשה, דרישות החוק החלות היום על בעלי עסקים המדינה לעניין מועד הדיווח, דיווח מקוון וכדומה, מאפשרות למבקרי המע"מ ללמוד במהירות יחסית על בעיה בדיווח, חשבוניות לא תקינות, דיווחים חסרים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ו/או מזויפות ועוד ועוד. יודגש כי לאותם מבקרי מע"מ, להבדיל ממפקחי מס הכנסה, סמכות לפעול הן במישור האזרחי-שומתי והן במישור הפלילי, כך שהיה ולגישת המבקר נמצא בהתנהלות העסק שבביקורת עניין פלילי, הרי שרשאי הוא לעבור מביקורת אזרחית רגילה לחקירה פלילית גלויה - לחקור את בעל העסק תחת אזהרה, לזמן את עובדיו ואחרים לחקירה במשרדו, למלא דיווח על גילוי עבירה ולקדם התנהלות וחקירה פלילית במקביל להתנהלות השומתית. התנהלות פלילית זו עלולה להסתיים בהגשת כתב אישום פלילי, ניהול משפט פלילי ובמקרה שלל  הרשעה – אף לענישה פלילית מחמירה.
 
הליך הביקורת
ביקורות המבוצעות על ידי מבקרי מע"מ בעסק פלוני מתמקדות הן בצד העסקאות החייבות במע"מ והן בצד מע"מ התשומות - משמע המבקר יבחן מחד האם העוסק דיווח נכונה על כל העסקאות שבוצעו על ידו ושילם את מלוא המס בגין אותן עסקאות ומאידך יבחן הוא בגין מה דרש בעל העסק לקזז מע"מ תשומות, האם אותן תשומות קוזזו על ידי בעל העסק כהלכה והאם החשבוניות ששימשו את בעל העסק לטובת קיזוז התשומות, תקינות וכשרות. בנוסף, מבקר המע"מ יבחן האם אותן פעולות בוצעו על ידי בעל העסק בעיתוי הנכון והאם הדיווח/הדו"ח החודשי שהוגש על ידי בעל העסק מבטא בצורה מלאה, חוקית ותקינה את סך כל העסקאות והתשומות אשר נדרשו לקיזוז. כך יוצא שמבקר המע"מ יתמקד באיתור חשבוניות פיקטיביות, באי-דיווח על כלל העסקאות שבוצעו, בדיווחים חסרים לרשות המס, בדיווח על הכנסות לא סבירות, בסיווג לא נכון של עסקאות, בניכוי מע"מ תשומות שלא כדין וכו' ובהישען על אלה יפעל להוצאת שומת עסקאות ו/או שומת תשומת ולפתוח בהליך פלילי בשעת הצורך. בכל אותם מקרים המבקר כאמור בוחן הן את המישור האזרחי וחובת תשלום מס אמת והן את המישור הפלילי – האם המחדלים אותם הוא איתר נעשו בכוונה או תוך עצימת עיניים או שמא נפלה טעות תמת לב. בנסיבות בהן משתכנע המבקר כי פגם פלילי נפל בהתנהלות של בעל העסק, יפעל הוא למיצוי הדין הפלילי וזאת במקביל למיצוי הדין האזרחי שומתי. כלומר על סמך המחדלים שימצאו, ככל וימצאו, יפעל המבקר לטובת חיוב העסק במס שנגרע מקופת המדינה ויפעל הוא לגבייתו. במקביל, יפעל הוא, במקרים המתאימים, לשם הענשה פלילית של בעל העסק בגין מחדלים שנמצאו או שעלו מהפעילות של בעל העסק, ככל שזו אכן מקיימת עבירה פלילית על פי חוק מע"מ.
 
חשיפה משפטית ממשית
כך יוצא שכל הליך ביקורתי המתנהל על ידי מע"מ כנגד עסק כזה או אחר, חושף משפטית את העסק ומנהליו לסכנה פיסקאלית ממשית הן במישור השומתי והן במישור הפלילי, מה שמחייב בעל עסק אחראי לפעול בתבונה, ליחס להליך הביקורת את מלוא החשיבות, האנרגיה ותשומת הלב הנדרשת, ולהפנים כי בהליך ביקורת זה גלומה חשיפה משפטית ממשית, אם ממחדלים ידועים ואם ממחדלים שבעל העסק באמת ובתמים לא היה מודע להם, מה שמחייב התערבות משפטית, גלויה או סמויה, של עורך דין מס המתמחה בדיני מע"מ אשר לו הידע והניסיון לייעץ לבעל העסק, מנהליו ומיצגיו החשבונאים ולייצג את העסק בפני הגורמים במע"מ, ככל והייצוג אכן נדרש לטובת קידום האינטרסים של הלקוח ועסקו.  לשון אחר, שעה בה בעל עסק מוזמן לביקורת מע"מ ו/או בשעה בה מבקר מע"מ ו/או חוקרי מע"מ יוצרים קשר עם בעל עסק ו/או רו"ח ו/או יועץ מס מטעמו, לטובת זימונו לחקירה ו/או בדיקה בתחום המע"מ, על בעל העסק לפעול במיידי לטובת קבלת ליווי וסיוע משפטי מקצועי של עורכי דין מע"מ, משמע עו"ד מיסים, עו"ד מס פלילי, עו"ד מע"מ – עורכי דין אשר להם הידע והניסיון הממשי בניהול הליכים מסוג זה, עורכי דין אשר מכירים את אופן התנהלות אנשי מע"מ, כאלו שיודעים מה רשות מע"מ מבקשת להפיק מהביקורת ו/או החקירה, כאלו המודעים לסיכונים השונים וכאלו שידעו להוביל אותך לעבר סיום ההליך החקירתי ו/או השומתי במינימום נזק ובמינימום עלות מס, בשקיפות ובחוקיות.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע לך בנושא? 
למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס בכלל ורשויות מע"מ בפרט, הידע והניסיון הספציפי אותם צברנו על פני למעלה מעשרים שנה בייצוג עסקים הנמצאים בחקירה או ביקורת מע"מ. למשרדנו ניסיון של עשרות שנים וטיפול במאות מקרים בהם התנהלה ביקורת ו/או חקירת מע"מ ובמתן ליווי משפטי מקצועי, בטוח והוגן. למשרדנו הניסיון לפעול עבורך בבגרות מקצועית נדרשת לטובת סיום הפרשה במינימום נזק ובמינימום עלות, אם במישור האזרחי ואם במישור הפלילי. ניסיוננו המקצועי מאפשר לנו לקבוע, ביחד ובשיתוף מלא של הלקוח, את מידת המעורבות הנדרשת בתיק כאשר בחלק מהמקרים המעורבות שלנו מתבצעת מאחורי הקלעים תוך הותרת בעל העסק ורו"ח מטעמו בחזית אל מול הרשות ויכול והמעורבות שלנו תהא אבסולוטית במובן זה שאנו בלבד נתנהל מול המבקרים ממע"מ, תוך הבהרה ללקוח ולרו"ח – להותיר לנו את הבימה ואת ההתנהלות מול הגורמים מטעם מע"מ, בכפוף למגבלות החוק. כאמור, כל מקרה נבחן על ידינו לגופו והטיפול ומידת המעורבות שלנו יקבעו בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה. כאשר לקוח מפקיד בידינו את הטיפול בעניינו, הדבר היחיד העומד לנגד עינינו הוא טובת הלקוח והצורך להשלמת הנדרש בחוקיות ובשקיפות, במינימום נזק ובמינימום עלות ומשכך כל פעולה, מעורבות ומהלך ינקטו על ידנו רק אם הם אכן נדרשים לטובת קידום עניינו של הלקוח. הניסיון לימד אותנו להתנהל בזהירות אבסולוטית תוך כיבוד הנוגעים בדבר, במיוחד מבקרי וחוקרי המס, תוך נטרול מרכיבים אמוציונליים והתמקדות בחשיבה קרה, מקצועית וחוקית. ניסיוננו הרב מחייב אותנו להציג בפני הלקוח את המצב המשפטי לאשורו, ללא כחל וסרק, ללא יפיופים וללא החמרות מיותרות. תפקידנו יכלול הצגת החשיפה המשפטית בפני הלקוח ובהישען על כל אלה, לקבוע על מה נכון יהיה להתעקש, על מה נכון יהיה לוותר, על מה נכון להילחם ואת מה נכון יהיה לשלם.
 
טובת הלקוח בלבד לנגד עינינו...
משרדנו, המורכב מעורכי דין יוצאי רשויות מע"מ ורשויות מס אחרות, יודע כשנדרש לנהל מול מע"מ מאבקים משפטיים מקצועיים ומורכבים ואף לזכות בפסקי דין תקדימיים במסגרתם עמדת רשות מע"מ נידחת על ידי בית המשפט ובאותה מידה יודע הוא לזהות את הבעיות שבעמדת הלקוח ו/או את המרכיבים הנכונים בקביעת רשות מע"מ ובהישען על אלה, לנהל עם רשות מע"מ משא ומתן מקצועי בכדי "לקנות את הסיכון" עבור הלקוח, אזרחית ופלילית, באופן המתיישב עם האינטרסים של הלקוח. כאמור, אנו רואים לנגד עינינו את טובת הלקוח בלבד ומשכך לטובת קידום עניינו, נעבוד עם כל גורם עמו יבקש הלקוח שנעבוד, אם המדובר ברו"ח מטעמו, אם המדובר ביועץ מס מטעמו ואם המדובר בנושאי משרה או גורמים אחרים מטעמו. כל שנבקש הוא להביא לידי נטרול ה-"פצצה" באופן המתיישב עם האינטרס של הלקוח, מתוך שאיפה לסיים עבורו  את המשבר בהצלחה. המטרה שלנו היא להפוך גם כל לקוח ולקוח בו טיפלנו ל-"שגריר" משרדנו, לכזה היוצא מרוצה מהשירות וככזה הממליץ על משרדנו בפני חבריו ואחרים הזקוקים לשירות משרדנו. כמובן שכל ההתנהלות של משרדנו מתבצעת במהירות, ללא דיחוי, בדיסקרטיות ובעלות סבירה ביותר - אנו מודעים לקשיים של הלקוחות, לרבות לקושי שבתשלום על הגנה משפטית ראויה, בפרט במועד בו נתונים הם במצוקה ומשכך נעשה כל שניתן לטובת קליטת הלקוח במחיר השווה לכל נפש.
 
התקשר אלינו עתה ותן לנו לשמור עליך, פנה כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054       

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.