מאת:


עובד המחזיק אופציות ומניות בנאמנות ע"פ סעיף 102 אינו נחשב כבעל מניות בחברה

השאלה האם עובד אשר קיבל אופציות אשר הומרו למניות והוחזקו תחת נאמן זכאי לקבל זכויות הנובעות מאותן מניות (הזכות לקבלת מידע והשתתפות בהצבעות של בעלי המניות) וזאת טרם הוצאתן מידי הנאמן - בית המשפט המחוזי נדרש לשאלה זו במסגרת ת"א (מחוזי חיפה) 19042-03-18 עופר נבון נ' סול צ'יפ בע"מ (פורסם בנבו, 16.12.2019).

חברת סול צ'יפ בע"מ (להלן: "הנתבעת" או "החברה") הוקמה בשנת 2010 כחברת סטרטאפ אשר פיתחה שבבים בטכנולוגיות אשר בבסיסן באמצעות אנרגיה סולארית. עופר נבון (להלן: "התובע") עבד בחברה החל מיום הקמתה ביחד עם שני המייסדים, אך לא נרשם כבעל מניות כיוון שבמועד הקמתה עבד בחברה נוספת ועלה החשש כי החברה הנוספת תטען לזכויות בנתבעת או במוצריה. כחלק מתנאי העסקתו קיבל התובע בשנת 2009 אופציות לרכישת מניותיה של הנתבעת אשר הוקצו לו תחת ס' 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") והוחזקו על ידי נאמן בהתאם לתנאי סעיף זה. בשנת 2011 הוקצו לתובע אופציות נוספות כך שבסופו של דבר החזיק הוא ב-1,425 אופציות של החברה. בשנה זו שילם התובע את מחיר המימוש אשר נקבע לאופציות אלו ובשנת 2014 אישר הנאמן כי מוחזקות בידיו 14,250 מניות של החברה עבור התובע. בהתאם לתכנית הקצאת האופציות חתם התובע על ייפוי כוח המסמיך את יו"ר הדירקטוריון להצביע מכוח מניותיו במסגרת ישיבות בעלי המניות של החברה. התובע סיים לעבוד אצל הנתבעת בתאריך ה-18.11.12.
 
טענות הצדדים:
התובע טוען כי מכוח הקצאת המניות שבוצעה עבורו, קיימות לו זכויות כבעל מניות של החברה, כגון: עיון בפרוטוקולים של האסיפה הכללית של בעלי המניות, התקנון ובדו"חותיה הכספיים של החברה, לפי ס' 184-185 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"). כן טוען התובע כי לזכותו עומדות יתר הזכויות של בעלי מניות וביניהן זכות הצבעה באספת בעלי המניות. התובע מבקש להעביר את המניות המוחזקות אצל הנאמן לידיו. היות והעברה זו כרוכה בתשלום מס אשר נגזר מהערכת שווי החברה ולכן התובע זקוק לכל המידע הקשור לנתבעת.
 
הנתבעת טוענת כי כל הזכויות שנובעות מהמניות נתונות רק לנאמן, שעה שאלה רשומות על שמו. בד בבד, בהסכם ההקצאה שנחתם מול העובדים, זכויות ההצבעה של העובדים להם יוענקו מניות, יהיו נתונות רק לנציג הדירקטוריון עד להנפקת המניות לציבור. ולבסוף טענה כי התובע אינו בעל המניות בחברה, בהתאם לסעיף 176 לחוק הקובע כי בעל מניות הוא רק מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות, וע"פ סעיף 131(א) לחוק לפיו גם מחזיק המניות בנאמנות יירשם כבעל מניות בחברה, כאמור הנאמן.  
 
פסיקת בית המשפט
בית המשפט פסק כי דין התביעה להידחות, אין לראות בתובע כבעל מניות בחברה וכי לא עומדת לרשותו הזכות לקבלת מידע והשתתפות באספות בעלי המניות, מהטעמים שיופרטו להלן:
באשר לשאלת טיבה של הנאמנות במסלול הקצאה לפי ס' 102 לפקודה - חובותיו של הנאמן בהקצאה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה הן בראש ובראשונה כלפי רשויות המס ועיקרן היא להבטיח כי המס ינוכה ויועבר לידי רשות המס. בד בבד, חובותיו גם כלפי החברה לקיום הסכם הנאמנות ולמניעה מהטלת חבות מס נוספת על החברה. לבסוף, חב הוא כלפי העובד להחזיק בנאמנות במניות עד שיוכל לקבל את זכויות מהן בבוא היום ובהתקיים התנאים. בנסיבות אלו, לעובד לא קיימות זכויות אשר משמעותן מימוש האופציות או המניות טרם קיום התנאים הקבועים בדין, ובפרט תשלום המס הנובע מכך. בית המשפט קבע כי כל עוד לא מומשו הזכויות בידי הנאמן, תוך תשלום המס מכוחן, אין לעובד זכות במניות כלפי צד ג' אלא רק כלפי הנאמן. הנאמן רשאי ואף חייב לברר את שווי החברה לצורך תשלום המס הנובע מהעברת המניות לידי העובד, אך הדבר אינו מקנה לעובד זכות של בעל מניות בחברה.
 
באשר לייפוי הכוח ליו"ר הדירקטוריון להצביע בשם העובד טרם מסירת המניות לידיו מאת הנאמן - ייפויי הכוח הללו נחתמו כחלק מתוכנית הקצאת המניות ותקפים כל עוד מניות החברה לא הועברו מידי הנאמן לידי העובד, ונועדו לצורך תפקודה התקין והרציף של החברה עד העברת המניות כאמור, אזי יהא העובד זכאי ככל בעל מניות להשתתף בהצבעות בעצמו. אין עילה שבדין לביטולם.
החזקת אופציות ומניות בנאמנות לפי סעיף 102

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

דמי ב"ל לאור הסכם שומת ניכויים במס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אשר דן בתביעה בעקבות החלטת המוסד לביטוח לאומי לפיה נדחתה השגתו של התובע על בקורת ניכויים.

סתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין שומת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה אשר דן בסתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין קביעת פקיד השומה בשומות ניכויים.

זיכוי עקיף במס בחברה משפחתית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנם, כי לאחרונה, פורסם פס"ד אשר עסק בין היתר בשאלת תחולתו של סעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה, על חברת משפחתית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים