מאת:

ייעוץ משפטי לבעלי עסקים הנחשדים בדרישת מע"מ תשומות על סמך חשבוניות פיקטיביות

ישראלים רבים המנהלים עסקים בישראל פועלים לא אחת מול אין ספור ספקים המספקים להם חשבוניות בגין השירותים או המוצרים המסופקים לעסקם על ידי מגוון ספקים. בגין אותם שירותים ו/או אותם מוצרים המסופקים לעסק אמור בעל העסק לקבל חשבונית מס ובהסתמך עליה לקזז את מרכיב המע"מ הגלום בה מתוך כלל המע"מ עסקאות אותו עליו לשלם למדינה בגין העסקאות המבוצעות על ידו וזאת באמצעות ובמסגרת הדו"ח החודשי או הדו-חודשי המוגש על ידו לרשויות מע"מ.

למעשה קבלת חשבונית מספק שקולה ל-"כסף" ממש, שהרי בעל העסק האמור להעביר את המע"מ אותו הוא גבה מלקוחותיו, יכול לקזז את אותו סכום מע"מ ששולם על ידו לספק, זה הגלום בחשבונית, מתוך כלל המע"מ אותו עליו להעביר. כך יוצא שבעיניי החוק, חשבונית המתקבלת מספק שקולה לכסף ממש ומכאן באה החובה של המדינה ושל רשויות מע"מ לוודא כי הקיזוז אכן נעשה כהלכה. בהקשר זה חשוב להדגיש כי חוק מע"מ מתייחס למע"מ כאל כסף השייך רק למדינה ולכן כאשר בעל עסק גובה מלקוח כסף בגין שירות או ממכר, הוא למעשה משמש כנאמן של המדינה המקבל עבורה מהאזרח כסף ששמו "מס ערך מוסף" וכסף זה אמור לעבור בנאמנות מבעל העסק ישירות למדינה. באותה נשימה, המדינה והחוק מודעים לכך כי לאותו בעל עסק יש הוצאות אותן הוא משלם לספקים הדורשים ממנו גם את מרכיב המע"מ ולכן החוק מאפשר לבעל העסק המשמש ממילא כ-"נאמן" של המדינה, לאסוף את החשבוניות אותן הוא מקבל מהספקים שלו ולקזז את המע"מ הגלום בהם מתוך הכספים שבעל העסק אמור להעביר למדינה.

המע"מ אותו העוסק מקבל מהלקוחות נקרה מע"מ עסקאות והמע"מ אותו בעל עסק משלם לספקים נקרה מע"מ תשומות. יחד עם זאת בעל העסק, בטרם יבצע פעילות קיזוז, מחויב על פי דין לבצע שורה של בדיקות בטרם יקזז את מע"מ התשומות ובכלל זה חייב הוא לבדוק כי גם הספק הממציא את החשבוניות פועל בצורה חוקית ומעביר למע"מ את המתחייב בגין השירותים או המוצרים הנמכרים על ידו בטרם יוכל בעל העסק לעשות שימוש בחשבוניות המתקבלות מאותו ספק. למעשה רשות מע"מ רואה בבעל העסק כשומר סף של המדינה לכל דבר ועניין אשר חייב לבדוק היטב את הספקים עמם הוא עובד ולוודא כי אלה אינם פועלים בדרכי מרמה. לשם כך החוק מטיל על בעל העסק המקבל חשבוניות מספק פלוני לבדוק היטב את תקינות פועלו ובכלל זה דורש הוא מבעל העסק לבדוק כי הספק רשום במע"מ, משלם ומדווח מע"מ באופן סדיר, כי לספק אישור על ניהול תקין של ספרי הנהלת חשבונות, כי לספק אישור ניכוי מס במקור וכי הספק אכן משלם למע"מ את המתחייב. בנוסף לכל אלה, חוק מע"מ דורש מבעל העסק שלא לקבל חשבוניות אלא מספק שאכן סיפק את התוצרת וכי יש בנמצא עסקה של ממש מאחורי החשבונית. למעשה מע"מ דורשים מהאזרח שורה ארוכה של בדיקות ופעולות אותן על בעל העסק לבצע.
 
 
 
 
רשויות מע"מ למעשה מצפות מבעל העסק להיות ערני לנעשה בעסקו ולוודא כי הספקים עמם הוא עובד ואשר על חשבוניותיהם הוא נשען, אכן פועלים בצורה חוקית וישרה וכי אלה אינם מנצלים את האמון שהמדינה נתנה להם. רשויות מע"מ מבינות כי יש כאלה המנצלים את האמון הניתן להם עת נפתח עבורם תיק עוסק במע"מ ומשכך יש בנמצא חשדנות רבה לעניין כל חשבונית המתקבלת מספק והנדרשת כמע"מ תשומות. יחד עם זאת, רשויות מע"מ מוגבלות - רק טבעי שאין הן מסוגלות לבדוק הכל בזמן אמת ולכן החוק מאפשר להן לעשות ביקורות לעסקים כשבכל ביקורת נבחנות עד 5 שנים לאחור. באותן ביקורות הרשות בודקת כי אכן הקיזוזים על ידי בעל העסק על סמך חשבוניות שהתקבלו מספקים נעשו כדין וכי אין בנמצא כל פגם. בשל כל אלה רק טבעי כי כל בעל עסק חייב להתנהל מסודר מאוד ולשמור כל תיעוד ומסמך, לדבוק בכל הנחייה, כך שהיה ויגיעו אליו לביקורת יוכל הוא להראות כי ההתנהלות שלו תקינה וכי המע"מ המשולם על ידו משקף את המתחייב על פי דין. בהקשר זה חשוב יהיה להראות לרשויות מע"מ כי יש בנמצא חוזים עם הספקים, כי שולם להם באמצעות העברות בנקאיות או באמצעות צ'קים לא סחירים, כי התקבלו מהספקים האישורים הנדרשים ועוד. היצמדות לאלה, קבלת המסמכים האמורים ושמירתם תבטיח עמידה איתנה בביקורות הנערכות על ידי מע"מ. יובהר עוד כי במסגרת הביקורת הנערכת על ידי מבקרי מע"מ, עלול המבקר לחשוד כי דבר מה אינו תקין ובנסיבות שכאלה מוסמך הוא לפעול בשני מישורים, הן במישור האזרחי בדרך של הוצאת שומת עסקאות או שומת תשומות בגין 5 שנים ובנוסף רשאי הוא לחקור את בעל העסק תחת אזהרה ולהתחיל כנגדו בהליך פלילי. למעשה אם המבקר מזהה התנהלות לא תקינה, מחויב הוא לדווח על כך ובהשען על הסמכויות המוקנות לו על פי דין לחקור תחת אזהרה ולנהל חקירה. לפעמים המבקר הוא זה שינהל החקירה ובמקרים אחרים, מורכבים יותר, יעביר המבקר את הטיפול הפלילי למחלקת החקירות של מע"מ. ממצאי החקירה הפלילית מגיעים ללשכתה המשפטית של מע"מ ושם למעשה יוחלט האם להגיש כנגד אותו עסק כתב אישום או לא.

כאן בדיוק משרדנו המורכב מיוצאי רשויות מע"מ ומס הכנסה ידע לסייע - במקרים בהם מתעוררת בעיה מול רשות מע"מ, יש בנמצא חשיבות מכרעת לקבל במיידי ליווי וייעוץ משפטי מקצועי ומשכך במקרים כאלה, משרדנו המורכב מעו"ד יוצאי מע"מ ורשויות מס אחרות, יידע לתת לך את המענה המקצועי, המיידי והנכון. אשר על כל, שעה בה מתעוררת בעיה שכזה צור עמנו קשר במיידי - אל תחכה, התקשר במידי ואנו נקבל פיקוד על המשבר במקומך, נפעל מול מע"מ ונעשה כל שניתן לטובת צמצום הנזק עד למינימום האפשרי.
 
לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה שאינה מחייבת, חייגו כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.