מאת:

עובד שקיבל תשלום עבור עבודתו כנגד חשבוניות מס הוכר כעובד החברה

בפסק דין אילן ארבל נ' חברת איי.וי.וו בע"מ, שניתן בתאריך 24.5.12 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, קובע כבוד השופט אילן איטח, כי העובדה שאדם הועסק בחברה בהסכם שקבע שבין החברה לבין האדם לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, וששכרו שולם באמצעות העברת כסף לחברה שבבעלותו (משיקולי מס), אין בהם כדי לקבוע שמדובר בעובד עצמאי (Free-Lance).
 
הקביעה צריכה להיעשות ע"י בחינה בפועל של מהות היחסים בין העובד למעביד ושעל פיהם יש לקבוע האם נתקיימו יחסי עובד-מעביד, ובמידה שכן לקבוע מהו הפיצוי שיהיה זכאי לו העובד בעקבות פיטוריו שלא בתום לב. במקרה זה פוסק השופט כי התקיימו יחסי עובד-מעביד ומטיל על החברה תשלום הפרשי שכר, פיצויי פיטורין ופיצויי פיטורין שלא כחוק, כפי שיתוארו בהמשך מאמרי זה. אחת השאלות שהכי מעסיקות את ביה"ד לעבודה הינה לזהות מערכות יחסים, האם מדובר ביחסי עובד מעביד או לא, והאבחנה אינה פשוטה כלל ועיקר, רק אם מדובר בצדדים שיש ביניהם יחסי עובד מעביד אזי תקום סמכות שיפוט לביה"ד לעבודה, והוא יוכל לקבוע מהן הזכויות שנזקפות לזכות העובד עקב כך.
 

סיפור המקרה:

בפסק הדין מדובר על חברה פרטית קטנה מתחום התקשורת והאינטרנט שנתבעת ע"י עובד שפוטר בצורה מיידית וללא מתן אפשרות לטעון להגנתו (זכות השימוע) מהסיבה שזייף חתימה על כרטיס אשראי של החברה בעת שהותו מטעמה בהולנד יחד עם מנהל החברה. העובד הועסק בחברה כ-13 חודשים החל מתאריך 1.8.2007 ועד לתאריך 29.8.08 ושימש בה בתפקיד Marketing VP, כאשר תנאי העסקתו כללו את הסעיפים הרלבנטיים הבאים: בין העובד לבין החברה לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, שכרו יהיה 2,500$ לחודש (במידה והחברה  תגייס הון של 1M$ יהיה זכאי התובע לשכר של 7,000$), שתמורתם יעביר העובד חשבונית מחברה שבבעלותו.
 

ניתוח פסק הדין:

כב' השופט איטח מגולל בפסק הדין בצורה נרחבת ועניינית את המבחנים הקיימים לצורך זיהוי האם מדובר ביחסי עובד-מעביד. המבחן המקובל לקביעת יחסי עובד-מעביד הינו המבחן  המעורב – המשקל שניתן לכל פרמטר משתנה ממקרה למקרה, המבחן המעורב מערב מבחנים שונים, בתוך המבחן המעורב מבחן ההשתלבות הינו המבחן הדומיננטי לבדוק האם נתקיימו יחסי עובד מעביד, וכמובן כל פרמטר שנראה חשוב לביה"ד להוסיף אינפורמציה לתמונה הכוללת. כאשר ההגדרה של מבחן ההשתלבות כפי שהובאה בפס"ד בירגר הינה: "מבחן ההשתלבות – תנאי להשתלבות במפעל הוא שיש מפעל יצרני לשירותים או דבר אחר שניתן להשתלב בו, שהפעולה הנידונה היא חלק מהפעילות השוטפת של המפעל מבצע הפעולה הוא חלק מהמערך הארגוני הרגיל של המפעל ואיננו גורם חיצוני".
 

מבדיקת מבחן ההשתלבות פוסק השופט כי מתקיימים יחסי עובד מעביד: קיימת חברה שהתובע משולב בה, הפעולות שמבצע התובע מהוות חלק אינטגראלי מפעולותיה של החברה והוא מהווה חלק מפעילותה העיקרית של החברה, וכי עצם העובדה שהתובע העדיף לקבל את שכרו תמורת חשבונית אין בה כדי להראות שהעובד מספק שירות לחברה דרך חברה שבבעלותו. העובד כפוף למנהל החברה, יש לו בחברה חדר משלו שממנו הוא עובד מידי יום ביומו(כולל שעות נוספות), זהו מקור פרנסתו היחיד, אין לו עובדים שמבצעים את העבודה תחתיו, מדובר בעבודה אישית שלו, העובד הוצג ע"י החברה כעובד החברה ואף הונפק לו כרטיס ביקור ע"ש החברה, כך שאין לראות בו גורם חיצוני לחברה.

 

מבחנים נוספים שעורך כב' השופט איטח:
* בעלות בכלי העבודה - אומנם נכון הוא שהחברה לא סיפקה לתובע את כלי עבודתו, דוגמת רכב או ציוד אחר, אך יחד עם זאת עבודתו של התובע לא הצריכה רכב ו/או ציוד אחר, והעובדה היא שהתובע התייצב מידי יום במשרד וקיבל מהחברה שירותי משרד.
* נשיאה בסיכוני הפסד - התמורה ששולמה לתובע היתה קבועה מידי חודש בחודשו, והתובע לא השקיע כספים בנתבעת ולא נשא בסיכוני הפסד.
כך שגם אם קיבל התובע את שכרו באמצעות חברה שבבעלותו, אין לראות בכך כמי שפעל במסגרת "עסק משלו".
* תלות כלכלית - כפי שכתבתי לעיל, התובע היה תלוי באופן מוחלט לצורכי פרנסתו בחברה.
* קשר אישי - כפי שכתבי לעיל, התובע ביצע את עבודתו באופן אישי, ללא מחליף (שהמהווה סממן לעסק עצמאי).
* פיקוח/כפיפות - התובע היה כפוף למנהל החברה.
* איך ראו הצדדים את היחסים ביניהם - תנאי ההעסקה שניתנו לתובע בהסכם ההעסקה כוונו אליו ולא אל החברה שבבעלותו, התובע ראה עצמו כעובד של החברה ואף הציג עצמו ככזה, אף אם החברה כתבה בהסכם ההעסקה שלא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בינה לבין התובע, אילו מילים ריקות מתוכן ואין לייחס להן כל חשיבות, לנוכח העובדה שהמבחנים השונים מוכיחים התקיימות יחסים שכאלה.

 

וכך מסכם כב' השופט איטח את מבחניו: "לאחר שבחנו את כלל נסיבות המקרה ובמיוחד בשים לב לכך כי התובע מלא תפקיד מרכזי בנתבעת, התייצב מדי יום לעבודתו במשרדיה, עבד במשרה מלאה, לא הורשה לעבוד במקום נוסף, נדרשה עבודתו האישית, ועבודתו בנתבעת היתה הכנסתו היחידה, עולה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. הלכה למעשה, השימוש בחברה הפרטית של התובע נעשה כ'צינור' להעברת התשלומים לתובע. אמנם התובע העיד כי מתכונת ההתקשרות נעשתה לפי בחירתו (משיקולי מס) וכך הוא נוהג להתקשר. אך לטעמינו – אין בכך כדי לשלול את המעמד האמיתי של התובע כעובד כפי שהוא עולה מיתר הסממנים".

 

בעקבות קביעתו לעניין קיום יחסי עובד-מעביד פוסק השופט איטח:
1. החברה לא שילמה שכר בעבור חודשים 8 ו 9 לשנת 2007 וחייבת בתשלום עבורם, שכר מוגדל של 7,000$ לחודש, לפי השער היציג ביום התשלום.(בהתאם לתוספת השכר שנקבעה בהסכם לאחר גיוס של 1M$).
2. כי העובדה שהתובע דרש את תוספת השכר שהובטחה לו בהתאם להסכם ההעסקה, ואף ציין באוזני מנהל החברה שהוא מתכוון לפעול במסגרת החוק כדי לקבלה, היא זו שהביאה לפיטוריו ולא העובדה שזייף חתימה על גבי כרטיס אשראי, ראוי לציין שהחברה היא זו שהיתה אמורה לשאת בהוצאות השהייה בהולנד, ולכן חתימתו של התובע על שובר כרטיס האשראי נועדה רק לצורכי תשלום השהייה, ללא שום כוונת זיוף. ולכן בסופו של יום פוטר שלא כדין ולא בתום לב.
3. לא זאת בלבד שעילת הפיטורין אינה כדין, אלא שאף לא נעשה כל ניסיון לערוך לתובע כל שימוע, כדי לאפשר לו להשמיע את טענותיו כנגד טענת הזיוף.(זכות השימוע הינה זכותו הבסיסית של כל אדם).
4. בשל חוסר השימוע, ועוגמת הנפש פיצוי של 71,820 ₪.
5. פיצויי פיטורין לפיו שווי שכר של 7,000$ לחודש, כ-27,500 ₪.
6. כמו כן, פוסק לזכותו של התובע (ע"פ חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות), הודעה בת חודש ימים, של 7,000$, כ-23,940 ₪ .
7. תשלום בעבור ימי החופשה שעמדו לזכותו, כ- 5,000 ₪.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שינויים בכללים להקצאת אופציות לעובדים

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון כללי מס הכנסה בנושא הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים. יחד עם זאת יש לעמוד בתנאים נוקשים לצורך זכאות להטבות אלו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי לצורך עריכת תוכנית אופציות והגשתה באופן שיעמוד בתנאי הדין.

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

מאת: עמית גרוס, עו"ד

נושא הביטוח הפנסיוני לעובדים זרים, מעורר שאלות רבות, בין היתר, האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיוניות? ככל שכן, האם ניתן לבצע הפרשות על שמו? האם עובדים זרים מסתננים זכאים גם כן להפרשות פנסיות? ועוד. במאמר זה, ננסה לענות על השאלות אשר הצטברו במשרדנו מקהל לקוחותינו הרחב.

ייצוג גברים במקרי הטרדה מינית בעבודה

מאת: צוות האתר

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג חברות, גורמים פרטיים וכן עסקיים, בתלונות ו/או תביעות אשר מוגשות על פי החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה כנגד עובדים ועובדות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.