מאת:

ייצוג עובדים בתביעות להכרה בקיום יחסי עובד-מעביד

ישראלים רבים העובדים לטובת קיום משפחתם ובני ביתם, מוצאים את עצמם לא אחת נדרשים על ידי בעל העסק בו הם מועסקים ו/או בו הם מבקשים להיות מועסקים, לפתוח תיק "עוסק" עצמאי במשרדי מס הכנסה ומע"מ ולעבוד מולם "כנגד חשבונית".
 

לפעמים מוצא עצמו העובד בפני דרישה מסוג זו בתחילת ההתקשרות כתנאי לקבלתו לעבודה ולפעמים מוצא הוא את עצמו נדרש "להפסיק" את יחסי העובד-מעביד המושתתים על תלוש שכר חודשי ולהתחיל לעבוד "כנגד חשבונית" כאשר הלכה למעשה אין כל שוני בין אופן ההתנהלות לפני מועד פתיחת תיק העוסק ולאחריה. כך יוצא שמערכת היחסים בין שני הצדדים מושתתת על הפקת חשבונית, כך שהצד העובד מוציא בתום כל חודש חשבונית ומקבל השירות משלם בגינה, לכאורה, מבלי שיוצרו בינו לבין מוציא החשבונית יחסי עובד מעביד. מצב שכזה ניתן לאתר במגוון רחב של ענפים ובאין ספור מערכות יחסים - לשם ההמחשה ניתן להזכיר בעל עסק להובלות ו/או היסעים אל מול נהגיו, מורים בבית ספר או במוסד חינוכי אל מול המוסד, מנהלים ונותני שירותי ניהול אל מול הגוף המנוהל, תכנתי מחשבים אל מול מזמין התוכנה, אנשי אחזקה אל מול המפעל, גננים קבועים אל מול המפעל, רואי חשבון אל מול בעלי המשרד לראיית חשבון, אדריכלים אל מול המשרד לאדריכלות ועוד ועוד.
 
חשבונית כתחליף לתלוש שכר
בחלק נרחב מהמקרים מוציא החשבונית, למרות פתיחתו של תיק "עצמאי" אצל רשויות המס ולמרות שמגיש הוא דו"חות שנתיים לרשויות המס כ-"עצמאי", מתנהל הוא ככל "שכיר" אחר בארגון לכל דבר ועניין, אם לעניין שעות העבודה, המגבלות החלות עליו, אופן השתלבותו במקום העבודה, השליטה והפיקוח של בעל העסק על פועלו ואם בכל עניין אחר. למרות כל אלה ולמרות שהלכה למעשה מוציא החשבונית מתנהל כמו כל "שכיר" אחר בארגון, בעל המפעל במרבית המקרים ממנף את עניין החשבונית שלא כדין למחוזות רחוקים, במובן זה שהוא רואה את עצמו פטור מיחסי עובד-מעביד, פטור מההפרשות החלות על פי דין על מעביד בגין עובדו ומכל חובה משפטית אחרת, החלה עליו כמעביד כלפי עובדו. כך יוצא כי בעל העסק משתמש בחשבונית שנדרשה על ידו מנותן השירות כתחליף לתלוש שכר לטובת הסתרת ו/או התעלמות מהמהות הכלכלית ו/או המשפטית האמיתית של הקשר שנוצר בינו לבין העובד קרי יחסי עובד-מעביד, מה שמכשיר עבורו שלא כדין את הדרך לשלם למוציא החשבונית סכומים הנמוכים מהותית מאלה שהיו משולמים לו היה הוא מוכר כ-"שכיר" המקבל תלוש שכר בגין עבודתו. אופן התחשבנות שכזה מאפשר לבעל העסק מחד להתחייב כלפי מוציא החשבונית למינימום האפשרי ומאידך לקבל הימנו, את אותו שירות ואת אותה התחייבות שהיה מקבל לו היחסים בין השניים היו מוגדרים כיחסי עובד-מעביד.
 
גישה מוטעית ושגויה מצד המעסיק
ניסיון עורכי הדין של משרדנו בתחום דיני עבודה מלמד כי בעל עסק דוגמת זה טועה לחשוב כי בשל נכונות העובד לתשלום כנגד חשבונית, רשאי הוא לנהוג במוציא החשבונית כבקבלן עצמאי ו/או כגורם חיצוני הנותן שירות לעסק ובכלל זה, כך בשוגג הוא חושב, רשאי הוא להפסיק בכל עת את ההתקשרות עם מוציא החשבונית מבלי שהפסקת ההתקשרות תזכה את מוציא החשבונית בתשלום "פיצויי פיטורין" ו/או כל תשלום אחר. בנוסף אותו מעביד מאמין בשוגג כי רשאי הוא לשלול ממציא החשבונית את שמגיע לו כ-"שכיר" על פי דין כקבוע בחקיקת מגן, פסיקה עדכנית והסכמים קיבוציים.

עורכי הדין מטעם משרדנו המתמחים בדיני עבודה ידעו, היה ותבקש זאת, להבהיר לאותו בעל עסק ללא כחל וסרק כי הינו שוגה בגישתו וכי עצם נכונות ה-"עובד" להתחשבן מולו על סמך חשבונית אינה בהכרח משחררת אותו מחובותיו כ-"מעביד". אותו בעל עסק השולל מממציא החשבונית את המגיע לו כ-"שכיר" על סמך טענה לפיה אין בנמצא יחסי עובד-מעביד, עלול למצוא את עצמו בפני הכרעה שיפוטית בעלת השפעה מהותית, לא רק כלפי העובד הספציפי, אלא כלפי כלל פעילותו העסקית ובכלל זה כלפי מכלול היחסים שלו עם כלל הגורמים בארגון, העובדים מולו כ-"עצמאיים" המפיקים אחת לחודש חשבוניות. אותו בעל עסק הנשען על ה-"חשבונית" כמוצא שלל רב, אותו בעל עסק הנאחז ב-"חשבונית" כבתורה מסיני ו/או ככזו הפוטרת אותו מכל מחויבויותיו כמעביד הכפוף לחקיקת מגן, חקיקה סוציאלית וכו', חייב לקחת בחשבון כי אותו מוציא חשבונית, אותו "עובד" עשוי להיות מיוצג על ידי עו"ד בדיני עבודה, על כל אי הנעימות הכרוכה עבורו בכך.

 
ניהול מאבקים משפטיים כנגד מעסיקים
משרדנו המתמחה בדיני עבודה והמורכב מעו"ד ורו"ח המתמחים בדיני עבודה ואשר בכתליו, מזה עשרות בשנים, מחלקת דיני עבודה בעלת ידע וניסיון עשיר בניהול מאבקים משפטיים חכמים ומתוחכמים הודות לידע מצטבר רב הנוגע ספציפית בניסיונות בלתי כשרים מצד מעבידים להשתחרר ממחויבותם כמעסיקים. על אותם מעסיקים לקחת בחשבון כי אותו מוציא חשבונית, אותו "עובד", עלול ליהנות מייצוג משרדנו, המתמחה בהתנהלות מסוג זה, כנגד מעסיקים המתכחשים לדבר היותם "מעבידים". על אותו מעביד לקחת בחשבון כי משרדנו מתמחה בניהול מאבקים משפטיים מוצלחים כנגד אותם בעלי עסקים אשר ההצלחה סינוורה את עיניהם ו/או כנגד אלה המאמינים בשוגג ו/או בחוסר תום לב כי עצם הפקת חשבונית על ידי אותו נותן שירותים תמים ונטול ידיעה שבדין באשר לנפקות נכונותו זו, פוטרת אותם מאחריותם המשפטית כמעבידים ומשחררת אותם מכל העלויות הכבדות הכרוכות בהעסקתם של עובדים. על אלה לקחת בחשבון כי משרדנו ידע להוציא את הצדק לאור וכי משרדנו ידע, היה ויידרש, לפגוע בבטנו הרכה של אותו מעביד - היא כיסו העמוק ולהביא לעובד הנפגע את שנגזל ממנו.  
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע לך כעובד? 
משרדנו ועורכי הדין וכן רואי החשבון מטעם מחלקת דיני העבודה, אשר בחלקה מורכבת מעו"ד יוצאי משרד המשפטים המתמחים בדיני עבודה, תדע לנתח עובדתית ומשפטית את המקרה שלך, להפוך כל אבן ואבן, לפרק כל עובדה וכל אימרה לגורמים ובהישען על ממצאיה לבנות עבורך, עקב בצד אגודל, אסטרטגייה משפטית מבוססת ומנצחת כזו התומכת בטענתך, כזו המוכיחה ללא כחל וסרק כי אין בהפקת החשבונית על ידך ו/או בנכונותך לעבוד מול אותו גורם באמצעות חשבונית מס, כדי לרוקן מתוכן את חקיקת היסוד הבאה להגן עליך כעובד ו/או כזו הבאה לשלול את דבר קיומם של יחסי עובד-מעביד.

משרדנו ידע לטעון בשמך, באופן אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי למרות דבר קיומה של חשבונית כבסיס להתחשבנות, זכאי אתה למלוא ההטבות הניתנות לעובדים מן המניין ובכלל זה זכאי אתה למלוא ההפרשות הסוציאליות - פיצויי פיטורין, דמי הבראה, חופשה שנתית - ולכל תשלום אחר הנהוג אצל המעביד כלפי עובדיו ו/או כזה הניתן ו/או אמור להינתן לעובדים בארגון, על סמך הוראותיו של ההסכם הקיבוצי החל על הענף הספציפי ו/או הפסיקה ו/או החקיקה הרלבנטית. משרדנו ידע להגיש בשמך תביעות לבית הדין לענייני עבודה כשאלו מבוססות על פסיקה עדכנית ותחשיבים מבוססים, במסגרתן ייטען בפני בית הדין לענייני עבודה כי הלכה למעשה יש בנמצא יחסי עובד-מעביד בין הצדדים  ומשכך זכאי אתה למלוא זכויותייך כעובד בארגון. משרדנו ועורכי הדין מטעמו ידעו ללקט עבורך את מלוא העובדות ואת מלוא הנתונים העולים מפעילותך אל מול בעל העסק או בעל המפעל ולהציגם בצורה סדורה ומשכנעת בפני בית הדין לענייני עבודה, כך שזה ישתכנע כי אכן יש בנמצא מנגנון של שליטה, כי אכן מבחן ההשתלבות מתקיים וכי יש בנוסף מרכיבים משפטיים ועובדתיים רבים התומכים בטענה לפיה יש בנמצא יחסי עובד-מעביד.

 
תביעה סדורה ומשכנעת לבית הדין לעבודה
עורכי הדין ורואי החשבון המתמחים בדיני עבודה מטעם משרדנו, ישלבו בקיאות מקצועית וביחד יגישו בשמך לבית הדין לענייני עבודה תביעה סדורה ומשכנעת, כזו שתציג את העובדות לאשורן, שתבטא את העוול שנגרם לך כתוצאה מהתנהלותו הקלוקלת של המעביד, שתציף בפני בית הדין במסגרת תביעת הפיצויים ו/או כל תביעה אחרת, את מלוא הטענות ומלוא הסכומים אותם לעניות דעת מומחי העבודה מטעם ממשרדנו, הנך זכאי להם. יתרה מזאת, עורכי הדין מטעמנו ידעו להעלות לדוכן העדים, היה ויידרש בשמך, את אותם עדים חיוניים התומכים בטענה לפיה יש בנמצא יחסי עובד-מעביד ולהעיד אותם באופן ברור ומשכנע. בנוסף עוה"ד מטעמנו ידעו להעלות לדוכן העדים רואי חשבון ו/או כלכלנים מטעם המשרד, המתמחים בדיני עבודה, על מנת שאלה יציגו בשמך את מלוא התחשיבים והנתונים המלמדים על כך שנגרם לך נזק כספי מהותי, כזה שנכון יהיה לפסוק לזכותך כעובד שזכויותיו נפגעו.

מחלקת דיני העבודה של משרדנו מייצגת תובעים דוגמתך בפני כל בתי הדין לענייני עבודה בארץ - אנו יודעים לקדם את עניינם של לקוחות המשרד במסירות ובנחישות. אנו תובעים מעבידים גדולים ומעבידים קטנים כאשר הצדק וטובת העובד הם היחידים שעומדים לנגד עיניינו. שעה בה משרדנו מקבל על עצמו את הייצוג בעניינו של עובד בדיני עבודה, ידע הוא לעשות כל שנדרש בשמו של העובד על מנת לתן ללקוח מענה משפטי מושלם, כזה הלוקח בחשבון את מכלול השיקולים, הסיכונים והאילוצים ובסופו של יום ידע הוא להביא לעובד את התוצאה האופטימאלית - מקסימום הכסף וההטבות במינימום זמן ובמינימום עלות.

משרדנו יודע לטפל בהצלחה בתיקים שעניינם דיני עבודה בתמורה לשכר טרחה הוגן במיוחד, 
כזה הלוקח בחשבון את מצוקת העובד ואת העובדה לפיה יכולתו של העובד התובע לשלם בגין השירות הניתן בתחום דיני העבודה תלויה במידה רבה בתוצאות ההליך.

פנה אלינו ותן לנו את הזכות לשמור על זכויותיך ולהביא לך את המגיע לך!
התקשר כעת לעו"ד אלי דורון 
054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שינויים בכללים להקצאת אופציות לעובדים

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון כללי מס הכנסה בנושא הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים. יחד עם זאת יש לעמוד בתנאים נוקשים לצורך זכאות להטבות אלו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי לצורך עריכת תוכנית אופציות והגשתה באופן שיעמוד בתנאי הדין.

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

מאת: עמית גרוס, עו"ד

נושא הביטוח הפנסיוני לעובדים זרים, מעורר שאלות רבות, בין היתר, האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיוניות? ככל שכן, האם ניתן לבצע הפרשות על שמו? האם עובדים זרים מסתננים זכאים גם כן להפרשות פנסיות? ועוד. במאמר זה, ננסה לענות על השאלות אשר הצטברו במשרדנו מקהל לקוחותינו הרחב.

ייצוג גברים במקרי הטרדה מינית בעבודה

מאת: צוות האתר

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג חברות, גורמים פרטיים וכן עסקיים, בתלונות ו/או תביעות אשר מוגשות על פי החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה כנגד עובדים ועובדות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.