מאת:

מהו איחוד תיקים? מהן המטרות והיתרונות העומדים בבסיסו של הליך זה?

חייב שמתנהלים כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, רשאי לבקש איחודם של התיקים התלויים ועומדים כנגדו. הליך זה רצוי עבור חייבים שמתנהלים כנגדם מספר תיקים בהוצאה לפועל, ומאפשר קבלת צו לעיכוב מרבית ההליכים, היה ויעמוד החייב בצו התשלומים שיקבע בתיק האיחוד.

במסגרת תיק הוצאה לפועל המתנהל כנגדו, חשוף החייב לנקיטת הליכי גביה רבים ומגוונים, לרבות הטלת עיקולים ומימוש נכסים הנדרשים לצורך גביית החוב. נקיטת הליכי גבייה אלו בכל אחד ואחד מהתיקים הפרטניים המתנהלים כנגד החייב, מעבר לקושי הטמון בכך עבור החייב, עלולה להביא לכפילות בהליכים, ובתוך כך כפילות בהוצאות הכרוכות בנקיטת הליכים אלו, הנזקפות לחובת החייב תוך הגדלת חובו לנושיו והקטנת הסיכוי לגביית החוב בסופו של יום.

בהליך זה תועלת מסוימת גם עבור הזוכים, שכן כספים הנגבים מכל פעולת גביה המבוצעת בתיק האיחוד מתחלקים בין כלל הנושים.

הבקשה לאיחוד תיקים תוגש על ידי החייב בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית התיקים העומדים ותלויים כנגדו. לבקשה יש לצרף תצהיר ואסמכתאות בדבר מקורות הכנסה, חובות, הוצאות וכל מסמך שיש בו לסייע לרשם לבחון ולאמוד את יכולת החייב להחזר חובותיו. כן נבחנת התנהגותו של החייב עד למועד הגשת הבקשה בתיקים השונים, ולשאלה האם עמד החייב בתשלומים אם לאו, עשויה להיות השלכה על החלטת הרשם בבקשה לאיחוד התיקים, לרבות לאפשרות התניית מתן צו האיחוד בערובה, היינו קביעת סכום שיהא על החייב להפקיד ושתשלומו יהווה תנאי לאיחוד תיקיו.

עם הגשת בקשה לאיחוד תיקים מורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאת החייב מהארץ, וכן רשאי הוא, ביוזמתו או על פי בקשה, לצוות על עיקול נכסי החייב.

עם הגשת הבקשה לאיחוד תיקיו, על החייב לשלם סכום של 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדו, וכן להוסיף ולשלם סכום זה מדי חודש בחודשו, אלא אם כן קבע רשם ההוצאה לפועל צו תשלומים אחר, לאחר שבחן יכולתו של החייב להחזר החוב.

רשם ההוצאה לפועל לא ייתן צו לאיחוד תיקים אלא אם כן נוכח, לאחר חקירת יכולת שקיים לחייב, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק. היה וקבע רשם ההוצאה לפועל כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן ארוך מפרקי הזמן הקבועים בחוק, יכריז כי החייב מוגבל באמצעים, ויקבע לו צו תשלומים בהתאם ליכולתו של החייב ובהתחשב בנכסיו, לרבות כושר השתכרותו.

משהוכרז החייב מוגבל באמצעים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל עליו הגבלות שונות כדי להבטיח את פירעון החוב ולמנוע יצירת חובות נוספים, כגון: עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ; הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981; הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב; כמו כן נאסר על חייב מוגבל באמצעים לייסד תאגיד או להיות בעל ענין בתאגיד.

היה ואושרה הבקשה לאיחוד תיקים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות בצו האיחוד על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט כנגד החייב ורכושו בתיק מן התיקים שאוחדו. ייתכן והדבר יותנה במתן ערובה להנחת דעתו של הרשם.

מעטפת ההגנה שמקנה איחוד התיקים ועיכוב ההליכים תחול רק כל עוד עומד החייב בצו התשלומים שנקבע לו. כך תימנע נקיטת הליכים נוספים לגביית החוב על ידי הזוכים ללא אישור הרשם. כמו כן לא תאושר פעולה פרטנית של זוכה אלא במסגרת תיק האיחוד בלבד.
היה ונפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שניתן צו האיחוד, יצרף אותו רשם ההוצאה לפועל לצו האיחוד בתנאים שיקבע.

רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות ממונה לתיק האחוד, שיפקח על עמידת החייב בתשלומים. משעה שמונה ממונה, כל בקשה לנקיטת פעולות בתיק האיחוד תתבצע על ידו ובהתאם לסמכויות שניתנו לו בצו המינוי. הממונה רשאי לדרוש מהחייב או מצד שלישי כל סכום כסף על חשבון חובות החייב ולחלק בין הזוכים כל סכום שהגיע לידיו או יפקידו במקום שיורה עליו רשם ההוצאה לפועל.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גביית דמי מזונות בהליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

במסגרת החקיקה הקיימת, ישנם מספר מנגנונים, המאפשרים לקבל דמי מזונות גם כאשר החייב מצוי בהליך חדלות פירעון. הן החייב והן הנושה/ זכאי למזונות יכולים לממש את זכותם, הן ביחס לסדר נשייתם והן ביחס לזכאות לקבל בסופו של יום את מלוא הסכום שנפסק, לאור העובדה כי צו ההפטר לא חל על חוב מזונות.

מימוש דירת מגורים במסגרת הליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

חוק חדלות פירעון ביטל את ההגנה, שניתנה בעבר לדירת המגורים של פושט הרגל, ובמקביל העניק הגנה הדורשת הפעלת שיקול דעת משפטי קפדני בעת הבחירה לממש דירת מגורים. מה אומרות על כך פסיקות בית המשפט?

צו הפטר לחייב - מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהליך של חדלות פירעון ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו הפטר, המעניק פטור לחייב מתשלום חובותיו הקיימים. הצו מגן על החייב מפני הנושים שלו ומונע מהם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים כלפיו על מנת לקבל בחזרה את החוב שלהם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.