מאת:

"הפרדת כוחות" בחברה פרטית לעומת פירוק שותפות - פסק דין

שותפות ניתנת לפירוק בכל עת בידי כל אחד מהשותפים ועם פירוקה יתחלקו נכסי החברה בין השותפים על פי חלקיהם בשותפות. לעומת זאת, חברה אינה ניתנת לפירוק על פי רצונו של אחד מבעלי המניות אלא רק בהסכמה משותפת של כלל בעלי המניות. מהי אם כן הדרך להיפרדות בין בעלי מניות שהסתכסכו ושהיחסים ביניהם הגיעו לכדי אובדן אמון?
זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר ניתן בתא  44703-06-16, אלכסיי ריבין נ' מיכאיל צ'יגירינסקי.
 

רקע משפטי

פירוק שותפות- סעיף 41(א)(3) לפקודת השותפויות קובע, כי כל אחד מהשותפים רשאי למסור הודעה ליתר השותפים על רצונו לפרק את השותפות.

סעיף 50 לפקודת השותפויות קובע את ההסדר לגבי, אופן חלוקתם של נכסי השותפות, לאחר שזו מפורקת ועל פיו, נכסי החברה ישמשו תחילה לסילוק חובות השותפות והנכסים שיוותרו לאחר סילוק החובות ישמשו לצורך חלוקתם בין השותפים.

בתוך כך, השותפים רשאים להגיע להסכמה, אם הם מעוניינים לחלק את הנכסים ביניהם בעין או לחילופין אם אחד השותפים מעוניין לשמור את הנכסים בידיו ולשלם תשלומי איזון ליתר השותפים או במקרה שבו מספר שותפים מעוניינים באותו נכס, הם יכולים להסכים לערוך ביניהם התמחרות. בהיעדר הסכמה אחרת, נכסי השותפות יועמדו למכירה לכל המרבה במחיר (כאשר מטבע הדברים גם השותפים עצמם יכולים להציע הצעות לרכישתם) והתמורה אשר תתקבל ממכירת הנכסים תחולק בין השותפים על פי חלקם בשותפות.
סעיף 50 הנ"ל מוסיף וקובע, כי במסגרת קביעת חלקו של כל שותף בנכסי השותפות, יש לקבוע גם האם קיים סכום כלשהו שמגיע מהשותף לשותפות, למשל אם הנ"ל קיבל מהשותפות הלוואה ו/או נכס ולא החזיר אותם, או אם הוא גרם לשותפות נזק שבגינו עליו לפצות את השותפות.
הפרדת כוחות בחברה- לעומת זאת, כאשר מדובר בחברה, גם אם זו חברה פרטית המורכבת משני בעלי מניות בלבד, הדומה במהותה לשותפות- החוק אינו מאפשר לאחד מבעלי המניות להחליט על פירוק החברה. חברה הינה אישיות משפטית נפרדת ועצמאית. נכסיה של החברה שייכים לחברה ואינם ניתנים לחלוקה לבעלי המניות בה.
בעל מניות בחברה יכול אמנם להחליט שהוא מתפטר מהתפקיד שאותו הוא ממלא בחברה והוא אף יכול למכור את מניותיו ו/או להחזיר אותן לחברה, אך הוא אינו רשאי לפרק את החברה ו/או למכור את נכסיה או לדרוש לקבל חלק מנכסי החברה.
אם כן, מהי הדרך להתמודד עם מצב שבו בעלי מניות בחברה פרטית מסתכסכים ו/או כאשר אחד מבעלי המניות מאבד את האמון בבעל המניות האחר ואינו מעוניין עוד בניהול משותף של החברה?
בהקשר זה קובע סעיף 191 לחוק החברות, כי כאשר קיים חשש מהותי, שענייניה של החברה יתנהלו תוך קיפוח של מי מבעלי המניות שלה, רשאי בית המשפט ליתן הוראות להסרת הקיפוח, לרבות מתן הוראה המחייבת בעל מניות אחד לרכוש את מניותיו של בעל המניות האחר. מצב זה שבו בעל מניות אחד מחויב לרכוש את מניותיו של בעל המניות האחר מכונה בפסיקה "הפרדת כוחות", כלומר הוצאה כפויה של אחד מבעלי המניות מתוך החברה וחיוב כפוי של בעל המניות השני לרכוש את מניותיו של בעל המניות היוצא.
הוראות סעיף זה הורחבו בפסיקה עניפה של בתי המשפט, כך שגם כאשר לא מתבקש סעד של הפרדת כוחות וגם כאשר לא מתקיים קיפוח של מי מבעלי המניות, אך נוצר מצב של אובדן אמון בין בעלי המניות, רשאי בית המשפט להורות על "הפרדת כוחות".
כך למשל, כפי שנקבע בעניין זה בע"א 8712/13 אמיר אדלר ואח' נ' שי לבנת ואח':
"אובדן אמון בחברה המאופיינת כמעין שותפות עשוי להצדיק מתן סעד של הפרדת כוחות מכוח סעיף 191 לחוק החברות, אף במקרים בהם לא נתבקש סעד כזה ואף במקרים בהם הגיע בית המשפט למסקנה כי מי שפנו בבקשה לסעד להסרת קיפוח לא קופחו;"
חשוב לציין שדרישה להפרדת כוחות מתעוררת לרוב כאשר עולות טענות על כך שאחד מבעלי המניות מנצל לרעה את שליטתו או את תפקידו או זכות הוטו שלו בחברה ובכך גורם נזק לחברה ובעקיפין פוגע בשווי החברה. במצב דברים זה, חיובו של בעל המניות שגרם לנזק לרכוש את מניותיו של בעל המניות האחר, עשוי להוות פרס לאותו בעל מניות שגרם לנזק, שכן שווי המניות נגזר משווי החברה ואם החברה נפגעה, אזי נפגע גם שווי המניות שלה.
על מנת למנוע תוצאה זו נהגים בתי המשפט בכל מקרה ומקרה לקבוע מנגנונים מתאימים לנטרול הנזק. כך למשל במקרים מסוימים נקבע שווי מניות רעיוני, כפי שהוא היה אילולא הפעולות המזיקות של אחד מבעלי המניות. במקרים אחרים מחויב בעל המניות המזיק להשיב לקופת החברה סכומים שונים והערכת שווי המניות נעשית תחת הנחה כי הסכומים הושבו לקופת החברה וכד'.
 

פסק דין אלכסיי ריבין נ' מיכאיל צ'יגירינסקי

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה של בעל מניות בחברה לתיירות מרפא אשר החזיק ב- 49% ממניות החברה נגד בעל המניות האחר אשר החזיק ב- 51% מהמניות. במסגרת תביעתו טען התובע, כי בעל המניות האחר ביצע פעולות רבות וחמורות אשר פגעו בחברה ואשר פגעו בו כבעל מניות בחברה. בין היתר טען התובע, כי בעל המניות האחר לקח לכיסו מזומנים מקופת החברה, כי בעל המניות האחר העסיק בחברה קרובי משפחה בשכר מופרז, כי בעל המניות האחר משך לכיסו משיכות בלתי מורשות מתוך כספי החברה, כי בעל המניות האחר עשה שימוש בכספי החברה לצורך מימון הוצאות פרטיות, כי בעל המניות האחר לקח לכיסו בשחור תקבולים שונים אשר הגיעו לחברה, כי בעל המניות האחר מנע חלוקת דיבידנד בחברה וכד'.
בתוך כך דרש התובע לפצות אותו בגין הנזקים אשר נגרמו לו על ידי בעל המניות האחר וכן דרש לערוך הפרדת כוחות בחברה על ידי התמחרות בין בעלי המניות לרכישת מניותיו של האחר (במבי).
מאידך, בעל המניות הנתבע הפנה בדיוק את אותן הטענות כלפי התובע וטען כי התובע משך מהחברה כספים ללא הרשאה, כי התובע עשה שימוש בכספי החברה למימון הוצאות פרטיות, כי התובע קיבל לכיסו תקבולים שהגיעו לחברה וחמור מכך, כי התובע בעודו בעל מניות בחברה הקים חברה מתחרה למתן שירותי תיירות מרפא ולמעשה התחרה בעסקיה של החברה המשותפת. משכך, הגיש בעל המניות הנתבע בשמו ובשם החברה המשותפת תביעה שכנגד- נגד התובע ובה הוא דרש מהתובע לפצות את החברה בגין הנזקים השונים שנגרמו לה.
ייחודו של המקרה הינו בריבוי המחלוקות שהתגלעו בין בעלי המניות, כאשר כל אחד משני בעלי המניות העלה עשרות טענות בדבר ליקויים חמורים מצד בעל המניות האחר אשר גרמו לחברה המשותפת נזקים רבים המסתכמים יחדיו במיליוני שקלים.
בית המשפט בסבלנות רבה ניתח כל אחת ואחת מטענות הצדדים, קיבל את חלקן ודחה את חלקן האחר ולמעשה ערך בין הצדדים התחשבנות מחודשת מול החברה. בתוך כך, בית המשפט חייב תחילה כל אחד מבעלי המניות להשיב לקופת החברה סכומים שונים שאותם הוא נטל מהחברה שלא כדין. בנוסף חייב בית המשפט את התובע לפצות את החברה בגין כך שהוא ביצע כלפיה עוולה מסחרית של גניבת עין משפתח חברה מתחרה בעלת שם מסחרי ואתר אינטרנט דומה עד כדי הטעיה לזה של החברה. באמצעות פעולות אלה, למעשה, בית המשפט מילא את קופת החברה והשיב לה את השווי האמיתי שלה.
בשלב השני ולאחר עריכת התחשבנות זאת בין בעלי המניות לבין החברה הורה בית המשפט, כי בעל מניות הרוב (אשר בבעלותו 51% ממניות החברה) ירכוש את מניותיו של בעל מניות המיעוט (שבבעלותו 41% ממניות החברה) בהתאם להערכת שווי שתיערך לחברה על ידי מעריך שימונה למטרה זו.
בית המשפט קבע, כי יחסי הצדדים הגיעו לכדי אובדן אמון מלא וכי אין עוד סיכוי לשיתוף פעולה בין בעלי המניות בניהול החברה. יתרה מכך, בית המשפט קבע כי בפועל, התובע עזב את ניהול החברה ופיתח פעילות עצמאית המתחרה בעסקי החברה. בנסיבות אלה, קבע בית המשפט כי אין מנוס אלא להורות על "הפרדת כוחות" בין בעלי המניות על ידי חיובו של בעל מניות הרוב שהמשיך לנהל את החברה, לרכוש את מניותיו של בעל מניות המיעוט שעזב את החברה בפועל.
שילוב הסעדים השונים שעליהם הורה בית המשפט אפשר למעשה לבעל מניות המיעוט לקבל תמורה כספית הולמת עבור חלקו בחברה ומנגד אפשר לבעל מניות הרוב לקבל לידיו חברה שקופתה התמלאה ואשר מכאן ואילך תהיה בשליטתו המלאה, כך שהוא יוכל להחליט לבדו מה לעשות בכספי החברה, לאחר שירכוש את חלקו של בעל מניות המיעוט.
 

לסיכום

סכסוכים בין שותפים מאופיינים לרוב במורכבות עובדתית שכן, השותפים חולקים ביניהם היסטוריה ארוכה של התנהלות עסקית דינמית הרוויה במחלוקות, אשר בחלקן נפתרות בהסכמות שונות ובחלקן נשארות לרחף מעל ראשיהם של השותפים ואלה עשויות להגיע למסה קריטית אשר בסופו של דבר פוגעת בהמשך שיתוף הפעולה בין הצדדים. מצב דברים זה אינו שונה, בין אם מדובר בשותפות ובין אם מדובר בבעלי מניות בחברה פרטית.
במצב שבו הצדדים אינם מסוגלים עוד לנהל את העסק במשותף, אין מנוס מפירוק יחסי העבודה המשותפת. בין אם מדובר בפירוק שותפות ובין אם ב"הפרדת כוחות" בחברה פרטית, כאשר בעלי הדין אינם מצליחים להגיע להסכמות ביניהם לבית המשפט יש את הכלים המתאימים לערוך בירור מדוקדק של המחלוקות הרבות אשר הצטברו בין הצדדים תוך עריכת התחשבנות מתאימה בין השותפים, כך שבסופו של יום כל אחד מהם יישא בחובותיו מחד ויקבל את חלקו הראוי בעסק ו/או בנכסי העסק ו/או בשווי העסק מאידך.
מטבע הדברים, הצלחה בהליך המורכב של פירוק יחסי שותפות מחייבת ליווי מקצועי המאופיין בהבנה עסקית וחשבונאית תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.