מאת:

על ניהול מאבקי ירושה - התנגדות העברת נכסים שביצע המוריש בחייו

סכסוכי ירושה הם תופעה מצערת הפוקדת משפחות לא מעטות. ראוי לערוך הבחנה בין שני מצבים מרכזיים של סכסוכים הנוגעים לנכסים שמותיר אחריו אדם שהלך לעולמו:
  • מצב שבו המוריש הותיר אחריו צוואה (או מספר צוואות) והיורשים חלוקים ביניהם לגבי התוקף החוקי או הפרשנות של הצוואה האחרונה שהותיר אחריו המוריש;
  • מצב שבו המוריש העביר חלק מהנכסים (או את כולם) לחלק מהיורשים עוד בהיותו בחיים באופן שהקטין את היקף הנכסים שנותרו בעזבון לאחר פטירתו;
במאמר קודם שפרסמנו סקרנו את המצב הראשון שבו קיימת מחלוקת בנוגע לתוקפה של צוואה שהותיר אחריו המוריש. במאמר זה נסקור את המצב השני, מצב שבו המוריש מעביר חלק מנכסיו בעודו בחיים באופן שמפחית את היקף נכסי העזבון עם פטירתו של המוריש.
ככלל, כל אדם חופשי לעשות ברכושו כל אשר יחפוץ, כולל כמובן- לתת את רכושו במתנה למי מבני משפחתו או לאדם אחר הקרוב אליו או לתרום אותו למטרה הראויה בעיניו.
מצב שבו אדם בוחר לתת חלק מרכושו במתנה בשלב מאוחר בחייו יכול להיות תוצאה של רצון אמיתי ולגיטימי של נותן המתנה, אך לעיתים מצב זה יכול לנבוע כתוצאה מניצול חולשה קוגניטיבית או נפשית שמהם סובל המוריש בערוב ימיו מצד אחד מקרובי המשפחה או מצד אדם אחר המצוי בקשר עם המוריש.
במקרים מהסוג הזה עשויה להיות אפשרות להביא לביטול ההענקה שהעניק המוריש בחייו בהסתמך על מספר עילות כאשר המרכזיות שבהן הן:
  • היעדר כשרות משפטית של המוריש לתת מתנה במועד שבו היא ניתנה, לרוב בשל מצבו הקוגניטיבי, הנפשי או הרפואי הירוד של המוריש בעת חתימת הצוואה המאוחרת; 
  • ביטול המתנה מחמת כפיה ו/או עושק ו/או הטעיה;
  • הסכם המתנה נערך למראית עין כאשר בפועל כוונת המוריש הייתה לצוות את הנכס לאחר אריכות ימיו;

היעדר כשרות משפטית/ היעדר גמירות דעת

כאמור הדין מכיר בזכותו של כל אדם, בין אם הוא צעיר ובין אם הוא קשיש מופלג להעניק את נכסיו במתנה לאדם אחר, אולם במקרים חריגים כאשר מצבו המנטלי של המוריש עד כדי כך ירוד שהוא מאבד את כושרו השכלי לקבל החלטות עבור עצמו, ניתן יהיה לבטל את עסקת המתנה שערך אותו אדם בחייו.

בהקשר זה ראוי לציין, כי קיימת הבחנה בין מי שהוכרז כפסול דין, עובר למועד חתימת הסכם המתנה. במקרה כזה יהיה הסכם המתנה בטל מעיקרו ולא יהיה לו תוקף משפטי, לעומת מי שלא הוכרז כפסול דין אך קיימות ראיות המעידות היעדר יכולתו הקוגניטיבית או המנטלית במועד חתימת הסכם המתנה- במקרה כזה ההסכם ניתן יהיה לביטול בכפוף להוכחת היעדר היכולת הקוגניטיבית או המנטלית.

בחינת היעדר כשרותו או היעדר גמירות דעתו של האדם לתת מתנה נערכת על בסיס מסמכים רפואיים בלבד שנערכו בסמוך למועד עריכת עסקת המתנה ולא על סמך עדויות של בני משפחה או על סמך מסמכים מאוחרים יותר. במקרים כאלה לרוב ימנה בית המשפט מומחה מטעמו, אשר יקבע על בסיס המסמכים הרפואיים הקיימים האם אמנם מצבו המנטלי או הנפשי של הקשיש במועד מתן המתנה היה כה חמור עד שהוא לא היה מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו.
 

כפיה ועושק

סעיפים 17-18 לחוק החוזים- חלק כללי קובעים את ההסדרים המאפשרים ביטול חוזה (לרבות חוזה מתנה) כאשר הנ"ל נערך במצב של כפיה ו/או עושק.

עושק מתקיים כאשר מקבל המתנה מנצל מצוקה או חולשה שכלית או גופנית משמעותית של נותן המתנה על מנת להחתים אותו על הסכם מתנה, כלומר הסכם שאינו מעניק כל יתרון כלכלי לנותן המתנה אלא רק למקבל המתנה.

כפיה מתקיימת כאשר אחד הצדדים התקשר בחוזה עקב כפיה בכוח בין אם באלימות או באיום באלימות של הצד השני. במקרה כזה ההסכם אינו מבטא למעשה הסכמה אמיתית של הצד המאויים אלא רק ניסיון להסיר מעליו את האיום באלימות.
 

חוזה למראית עין

קיימים מקרים בהם אדם שאינו לוקה בליקויים קוגניטיביים או מנטליים קשים מוחתם על מסמך מתנה כאשר בפועל ברור לשני הצדדים, כי לא מדובר במתנה אמיתית ושנותן המתנה ימשיך להחזיק ולעשות שימוש בנכס עד אריכות ימיו ורק לאחר אריכות ימיו יעבור הנכס לידי מקבל המתנה.

הסכם מתנה מהסוג הזה הינו הסכם למראית עין והינו בטל מכוח הוראות סעיף 13 לחוק החוזים. כאשר נחתם בין הצדדים הסכם למראית עין, רשאי בית המשפט לבחון מהי ההסכמה האמיתית שאליה התכוונו הצדדים ואף רשאי לתת תוקף לאותה הסכמה אמיתי. במקרה שתואר לעיל, הכוונה האמיתית של הצדדים היא למעשה לצוות את הנכס למקבל המתנה לאחר אריכות ימיו של נותן המתנה, אלא שעל פי הוראות , סעיף 8 לחוק הירושה "מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת תוקף אלא אם נעשתה בצוואה ...". במילים אחרות, הסכמה לתת מתנה לאחר אריכות ימיו של נותן המתנה תהיה חסרת תוקף אם היא לא נערכה בצוואה מסודרת, כלומר במסמך מסודר המכונה צוואה ובנוכחות עדים אשר אישרו את הצוואה בחתימתם.

 

הדרכים לפסילת מתנה שניתנה בחייו של נותן המתנה

קרובו של נותן המתנה הסבור, כי הנ"ל הוחתם על מסמכי העברה/מתנה שלא כדין בהתקיים אחת מהעילות המפורטות לעיל, רשאי לעתור לבית המשפט לביטול פעולת המתנה. במידה ונותן המתנה עודנו בחיים אך אינו מסוגל לפעול עבור עצמו יכול הקרוב ליזום את ההליך עוד בחייו של נותן המתנה וניתן אף לבקש למנות לו אפוטרופוס לדין, על מנת שיפעל בשמו לביטול המתנה. לאחר אחרית ימיו של נותן המתנה יוכלו יורשיו של נותן המתנה לפעול לביטול המתנה בכפוף לדיני ההתיישנות.
קיימת חשיבות לכך שתביעה לביטול מתנה תוגש בהקדם האפשרי ומיד לאחר שנודע ליורשים ו/או לקרובים על דבר מתן המתנה. ככלל ראוי להקדים ולפעול להגשת התביעה עוד בחייו של נותן המתנה שכן גם אם נותן המתנה סובל ממצב מנטלי לקוי ואינו מסוגל לדאוג לענייניו, לרוב בית המשפט ישמע את עדותו ויתן לה משקל משמעותי, ככל שניתן לשמוע את העדות.
כן חשוב להיות ערים לכך שביטול מתנה יכול להיעשות אך ורק על בסיס ראיות ברורות בדבר קיומה של אחת העילות המפורטות לעיל (או עילה אחרת המצדיקה את ביטול המתנה). עדויות בעל פה לגבי כוונותיו של נותן המתנה או יחסיו עם בני משפחה כאלה ואחרים או עדויות בעל פה על דברים שנאמרו על ידי הנותן המתנה לא יספיקו לרוב לביטול המתנה. רק במידה וישנן ראיות מצטברות משמעותיות המעידות על לחץ פיזי או נפשי כבד, התעללות, סחיטה או איומים מצד מקבל המתנה בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על חולשה נפשית או שכלית של נותן המתנה יכולים להביא לביטולה. בתוך כך, יינתן משקל מיוחד לעדויות של עדים חיצוניים שאינם בגדר יורשים פוטנציאליים ואינם צד לסכסוך כגון שכנים, מכרים, מטפלים, אנשי צוות רפואי וכד' על פני עדויותיהם של בני משפחה המעוניינים בתוצאות ההליך.
 

לסיכום

בעת עריכת עסקת מתנה עבור אדם מבוגר, קיימת חשיבות לכך שעורך הדין המטפל בעסקה יתרשם מיכולותיו הקוגניטיביות והמנטליות של נותן המתנה ויוודא כי הנ"ל מבין את תוכן המסמכים שעליהם הוא חותם וכי אכן מדובר ברצונו האישי של נותן המתנה. כאשר קיים צל צילו של ספק בעניין כושרו המנטלי של נותן המתנה, כדאי מאוד להיעזר מראש במומחה רפואי אשר יבחן את מצבו הקוגניטיבי של נותן המתנה טרם עריכת מסמכי המתנה ויאשר שהנ"ל אכן כשיר להתקשר בהסכם.

קרוב משפחה הסבור כי נפל פגם בעסקת המתנה והמעוניין לבטל אותה, נדרש להביא ראיות אובייקטיביות ומשכנעות המצדיקות את ביטול העסקה כגון חומר רפואי המעיד על ליקויים קשים ביכולת הקוגניטיבית של נותן המתנה בעת עריכת הצוואה (ולא לאחר מכן), תכתובות מזמן אמת או עדויות של גורמים אובייקטיביים המעידים על היותו של נותן המתנה נתון ללחץ נפשי כבד או איומים בעת חתימה על המסמכים וכד'.

עוד בחייו של נותן המתנה, כאשר מתעורר חשש שהקשיש נתון ללחצים ו/או להשפעות בלתי הוגנות מצד מי מבני המשפחה ו/או נמצא במצב מנטלי הפוגע באופן קשה בכושר השיפוט שלו יש מקום לשקול התערבות של כמה שיותר בני משפחה.
התערבות זאת, ככל שהיא נעשית ברגישות ובתבונה, מתוך דאגה לטובתו של הקשיש, עשויה לסייע ברמה המשפחתית, אך היא גם עשויה לסייע בהמשך ברמה המשפטית. מעורבות פעילה בנעשה עשויה לאפשר לכם למנוע מצב שבו הקשיש מוחתם על מסמכי מתנה במצב של עושק או כפיה או בנסיבות אחרות המצדיקות את ביטול העסקה. ככל שיתברר בעתיד, כי נחתם הסכם מתנה כזה, מעורבות פעילה בענייניו של הקשיש, כגון שיחות עימו, עם חוג מכריו, עם מטפליו, עם שכניו וכד' עשויים לסייע לכם לאסוף מידע וראיות חשובות אשר יאפשרו את ביטול המתנה, ככל שזו אכן נחתמה בנסיבות המצדיקות את ביטולה. 
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

מאת: אלי דורון, עו"ד

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

התנגדות לצו קיום צוואה

מאת: אלי דורון, עו"ד

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

פסילת צוואה שנכתבה בהשפעת אדם אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד

השפעה בלתי הוגנת היא אחת הטענות השכיחות המועלות על ידי המתנגדים לצוואה לצורך הוכחת העדר תוקפה של הצוואה. על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה שהופעלה על המצווה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.