מאת:

הקמת מנגנון נאמנות שיקולים 

ישראלים בעלי הון המבקשים להבטיח את נכסיהם ועתיד בני משפחתם באפיק בעל חשיפה מינימלית עשויים למצוא פתרון מצוין במוסד הנאמנות. אלה יכולים לעשות זאת כל עוד הינם סולבנטיים וכל עוד אין חשיפה נראית לעין. כל עוד המצב הכלכלי יציב ואיתן יכול האדם להקים מנגנון שכזה. היכולת החוקית נשללת ממנו להקים מנגנון שכזה היה ויבקש הוא להקימו לטובת התחמקות מנושים העורבים לו ו/או ניסיון לחמוק מחבויות קיימות ו/או חבויות צפויות. משכך, החוכמה היא להקים את המנגנון בעוד האדם נמצא במצב כלכלי תקין, עומד בהתחייבויות ואין הוא נתון בפני חשיפה העלולה לגרום לו להיכנס להלכים של חדלות פירעון וכדומה.
 
הפקדת נכסים בנאמנות עשויה להבטיח שלא נשקפת סכנה להמשך קיום הנכסים כמקור הכנסה לאותם אנשים אשר יוגדרו בעת הקמת הנאמנות כנהנים של הנאמנות, כשאלה יכולים להיות ,אף באופן חלקי, מקים הנאמנות עצמו. תכנון מושכל מראש לגבי הנכסים המועברים לנאמנות ובחירת נאמן מוכשר עשויים למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום במוסד זה ולמנוע "הפתעות" או "תקלות מס", ובכך למקסם את היקף ההכנסה שיופק מהנכסים שיופקדו לידי הנאמנות. הנאמן לטובת האמור יכול להיות בן משפחה קרובה או רחוקה, עו"ד, רו"ח, חברות נאמנות ו/או כל גורם אחר שימצא מתאים למשימה וככזה אשר יש לו את הזמן, הידע והיכולת לטפל כהלכה בנכסי הנאמנות והכול בכפוף למנגנון נוסף שיבנה לטובת הבטחת התנהלותו החוקית והשקופה של הנאמן עצמו, כך שגם הוא ידע כי פעילותו נבחנת. במסגרת האמורה נבנה בנוסף מנגנון אשר בא להבטיח את המשכיות הנאמנות לתקופה המוגדרת, כך שגם אם הנאמן עצמו אינו יכול להמשיך לתפקד ו/או נפטר ו/או אינו מעוניין יותר לתפקד כנאמן – אזי ניתן יהיה להחליפו בגורם מתאים אחר. הנאמן כאמור יכול להיות אדם פרטי, פירמה, חברה ועוד. הנאמן יכול להיות כזה הפועל בתשלום וכזה הפועל שלא בתשלום.
מוסד הנאמנות מוכר מאות שנים כמוסד משפטי בו נפרד אדם ('יוצר הנאמנות') מבעלות בנכסיו ומוסר אותם לידי אדם או תאגיד אחר ('נאמן') שינהלם לטובת אדם אחר ('נהנה'). מוסד הנאמנות הינו כלי משפטי לצורך שימור רכוש, ניהולו, והגנה עליו מפני נושים, מפני פעולות פזיזות של הנהנה עצמו, מפני פעולות פזיזות של מקים הנאמנות ובכדי להבטיח כי מטרות הנאמנות והטעמים ליצירתה ישמרו גם לאחר פטירת מקים הנאמנות ,כך שהנהנים ימשיכו ליהנות מהנאמנות בהתאם להנחיות הנקבעות על ידי מקים הנאמנות בעת הקמות הנאמנות . יוצר הנאמנות יכול להגדיר את הנהנים מפירות הנאמנות, בהם היוצר עצמו, בני משפחתו או כל מוסד או מוטב אחר כפי שיבחר.
 

יתרונות הנאמנות

מוסד הנאמנות הוא כלי מרכזי שבאמצעותו ניתן לבצע תכנון מס, וכלי יעיל ביותר לשימור ההון המשפחתי בהעברה בין דורית. חלק מיתרונות הנאמנות:

  • היעדר צוואה – הנאמנות חוסכת סכסוכים משפחתיים העלולים להתעורר במקרה בו משאירים את הכול ל צוואה הואיל ומבחינה משפטית יוצר הנאמנות מעביר את נכסיו לידי הנאמנות עוד בימי חייו, ומגדיר את אופן חלוקתם יתרת הנכסים שלא עוברים לנאמנות - לאחר מותו, כך שנכסים העוברים לנאמנות במהלך החיים אינם מהווים חלק מעיזבונו.  כלומר, אם לאב לדוגמא מבנה מניב והוא מעביר את הנכס לנאמן ע"מ שזה יחלק את פרות הנכס לשלושת ילדיו , הרי שאותו נכס לא יכנס לצוואה והילדים לא יכלו להתווכח האם למכור את הנכס או לא, האם להשכיר אותו או לא, האם לחלק אותו או להשביח אותו וכדומה. כל השאלות האלה לא יוכלו להישאל על ידי הילדים. הנכס יעבור לנאמן עם הנחיות ברורות מצד בעל הנכס והנאמן למעשה יפעל בצמוד להנחיות של המעביר ולנהנים הילדים לא תהא האפשרות לשנות את ההוראות שיקבעו מראש על ידי האב. נוסיף כי את הנאמנות ניתן להקים ולהפעיל בעוד בעל הנכס בחיים ויתכנו מצבים בהם בתוך הצוואה עצמה מוגדר כי לאחר הפטירה תוקם נאמנות אליה יועברו נכסים מוגדרים ובמקרה שכזה הנאמנות נכנסות לתוקף רק לאחר פטירה. הניסיון מלמד כי ניתן ורצוי להקים את הנאמנות בעוד בעל הנכס בחיים – במקרה כזה ניתן להגדיר כי הנאמן יעביר את פירות הנכס למקים הנאמנות עד לפטירתו ורק לאחר מכן הנהנים יהיו ילדיו. כמובן שכל מנגנון נאמנות יבנה בהתאם לצרכים הספציפיים של מקים הנאמנות. כל נאמנות נבנית בהתאם לצרכים שלה , באופן המתיישב עם רצון המקים ובאופן המתאים לאופי הנכס , לאופי הנהנים, למערכת היחסים ועוד. כמובן שבמסגרת הנאמנות ניתן להגדיר כי נהנה פלוני יתחיל לקבל את הפירות רק בהתקיים תנאים מסוימים, למשל – רק לאחר שיגיע לגיל מסוים, רק לאחר שיתחתן, רק לאחת שיחתום עם רעייתו הסכם יחסי ממון ועוד ועוד תנאים אותם מקים הנאמנות ירצה להבטיח בעת הקמת הנאמנות. יובהר כי הנאמן יהיה חייב לפעול בדיוק בהתאם להנחיות של מקים הנאמנות ואם יש בנמצא הוראות ברורות, על מקים הנאמנות לפעות על פיהן, גם אם הנהנים מאוד לא אוהבים זאת. כך שאם מקים הנאמנות החליט לדוגמא כי הנכס המועבר לנאמנות לא יימכר וכי הנהנים יוכלו לקבל רק את דמי השכירות, לאחר ניכוי הוצאות, הרי שגם אם הם מאוד ירצו למכור את הנכס – לא יוכלו הם לעשות כן.
  • שליטה – המעביר יכול עוד בימי חייו להעביר את נכסיו לידי הנאמנות, ולהגדיר באופן מדויק כיצד הוא מעוניין לחלק את פירותיהם לנהנים. במסגרת הגדרת הנאמנות ניתן בנוסף לקבוע כי כל עוד המקים חיי, רשאי הוא להחליף את זהות הנאמן, היה והוא מתרשם כי הנאמן לא עושה את המוטל עליו כנדרש.
  • הבטחת הכנסה לדורות הבאים – הנאמנות יכולה להגן  על הנכסים במקרה של גירושין  ובמקרים רבים אחרים , ומגבירה את הביטחון בהעברה בין דורית של כלל הנכסים שהוקנו לידיה, ואשר פירותיהם ישרתו גם את הדורות הבאים.
  • הגנה מפני נושים – עם העברת הנכסים לנאמנות הם אינם שייכים עוד ליוצר הנאמנות, ואלה נותרים מחוץ ל'הישג ידם' של נושיו וזאת בתנאי שמקים הנאמנות פעל בתום לב וכי עתם הקמת הנאמנות לא באה לאוויר העולם מתוך מטרה לחמוק מנושים קיימים או צפויים .
  • חסכון במיסוי – הקניית נכסים לנאמנות במרבית המקרים פטורה ממס. כפי שקבוע בסעיף 3 לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979 (להלן: החוק) בעלת הנכסים היא הנאמנות ולא העיזבון, לכן ככל שיושב מס עזבון בישראל, ככול הנראה, לא תהא לו השפעה על הנאמנויות והכול בכפוף להוראות החוק שיחולו בישראל, ככול שיחולו וככול שהנושא אכן יהיה רלוונטי.
 
בישראל סעיף 1 לחוק הנאמנות מגדיר נאמנות כ: "זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת".
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: הפקודה) מתייחסת לנאמנויות בסעיף 75ג ואילך וקובעת מספר הגדרות שחשוב להכיר:
 
"נאמנות" – הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת נהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת.
"נאמן" - אדם שהוקנו לו נכסים או הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות. לעניין זה יראו הקניה לחברה להחזקת נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ויראו תאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' כנאמן. הנאמן אינו זכאי ליהנות מפירות הנאמנות למעט שכרו, היה ומוסכם כי יקבל שכר במסגרת מסמכים הקמת הנאמנות ובנוסף, בכפוף לעריכה  נכונה של מסמכי הנאמנות, ניתן להחליף נאמן בכל עת מבלי לסיים את חיי הנאמנות. על הנאמן חלים שלל חובות וכללי ניהול ודיווח הקבועים בחוק.
אופציה מעניינת לטובת העברת נכנסים לנאמן מופיע בפקודת מס הכנסה שם נקבעה אפשרות להקמת - "חברה להחזקת נכסי נאמנות" – חברה המחזיקה בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין, שמתקיימים בה כל אלה: היא הוקמה לשם החזקת נכסי הנאמנות בלבד, נכסי נאמנות בישראל או נהנה שהוא תושב ישראל והודעה על כך נמסרה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום ההתאגדות, וכי הנאמן מחזיק בכל מניתיה במישרין או בעקיפין.
"מגן הנאמנות"  - מי שלפי מסמכי הנאמנות יש לו סמכות למנות את הנאמן או לפטרו, לתת לנאמן הוראות או שאישורו נדרש לפעולות מוגדרות של הנאמן.
"יוצר הנאמנות" - הוא אדם שהקנה לנאמן נכס, במישרין או בעקיפין, ויראו כיוצר גם מי שהיה בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחבר-בני-אדם במועד שבו חבר-בני-אדם הקנה לנאמן את הנכס או מי שהחזיק באחד או יותר בסוג כלשהו של אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בחבר-בני-אדם במועד שבו חבר-בני-אדם הקנה לנאמן את הנכס, והוא או קרובו הם נהנים באותה נאמנות.
 
בנוסף מגדירה הפקודה "נאמנות הדירה" – כנאמנות בה קיימת אפשרות להעביר או להחזיר נכס או הכנסה ליוצר או בן זוגו, או שאחד או יותר מן הנהנים הוא היוצר או בן זוגו, או ילד שטרם מלאו לו 18 שנים, הנאמן או מגן הנאמנות הוא היוצר או חבר בני אדם מוחזק או קרובו של היוצר, או שליוצר או לקרובו היכולת לכוון את פעילות הנאמן או לתת לו הוראות על אופן ניהול הנאמנות ועוד מספר תנאים הקבועים בסעיף.
"נאמנות בלתי הדירה" – מוגדרת כנאמנות שאינה נאמנות הדירה.
 

יצירת נאמנות

 סעיף 2 לחוק קובע את דרך יצירתה של נאמנות וזאת על פי חוק, או באמצעות חוזה עם נאמן או על פי כתב הקדש.  יחד עם זאת כבר נקבע בפסיקת בתי משפט שניתן ויהיו דרכים נוספות ליצירת נאמנות - מכוח פסק דין, באמצעות חוזה שבעל פה תוך שהנאמן מבצע פעולות המעידות על קיומה של נאמנות או ינהג כאדם שקיבל על עצמו חובות נאמן, או לפי יחסים מיוחדים שבין יוצר הנאמנות והנאמן ושנלמדים מהתנהגות הצדדים.

 

מיסוי הנאמנות

לפי הפקודה, הכנסתה של נאמנות כפופה למס בשיעור 47% והנישום הוא הנאמן. יחד עם זאת בנאמנות תושבת ישראל  (בה יוצר הנאמנות או אחד הנהנים הוא 'תושב ישראל'), הופך הנאמן לישות 'שקופה' לצרכי מס, ויוצר הנאמנות הוא הנישום בגין הכנסות הנאמנות.

זאת ועוד, סעיף 84 לפקודה קובע את דרך המיסוי ל'נאמנות הדירה' ואת סמכות פקיד השומה להתעלם מההסבה לנאמנות הניתנת לביטול, ולראות את ההכנסה המוסבת כהכנסת המסב – יוצר הנאמנות. יצוין עוד כי סעיף 83 לפקודה ממסה בכל מקרה את היוצר בגין נהנים עד גיל 20 או עד נישואיהם, כמוקדם, בין אם הנאמנות הדירה או לא.

 

מעמדה של הנאמנות

 גובר על מקרים בהם יוצר הנאמנות או הנאמן עצמו נכנסים להליך חדלות פירעון ומעמדם העצמאי של נכסי הנאמנות נקבע במפורש בסעיף 3(ב) לחוק הקובע כי : "אין לרדת לנכסי הנאמנות אלא בשל חובות המוטלים עליהם או הנובעים מפעולות הנאמנות".

 

חברת להחזקת נכסי נאמנות

 קיימת אפשרות להפקיד את הנכסים בידי תאגיד אשר מוקם לצורך כך בלבד ועבור נאמנות אחת בלבד. ניהול נכסים בדרך זו עבור הנהנים תמקסם את התשואה שתתקבל עקב העסקת אנשי מקצוע כדוגמת כלכלנים, רואי חשבון, עורכי דין ויועצים עסקיים, שפועלים במשותף למטרת הפקת תשואה גבוהה מזו שתתקבל, ברוב המקרים, מנאמנות בה הופקדו נכסים בידי נאמן יחיד. זאת ועוד, על פי סעיף 75טז(ב) לפקודה חברה להחזקת נכסי נאמנות לא תחויב להגיש דוח שנתי או לשלם מס בשל הכנסת הנאמן או בשל נכסי הנאמן המוחזקים על ידה והן יחולו על הנאמן.

 

לסיכום

יוצר הנאמנות דואג לצאצאיו המוכרים ואף אלה שטרם נולדו ואף ייוולדו לאחר מותו, ומעביר את נכסיו לנאמנות על ידי מינוי גורם חיצוני למשפחתו, אשר יכלכל את נכסי המשפחה ויחלק את פירותיהם בהתאם להוראותיו ומבלי חשיפתם לנושים ו/או הליכים אחרים שיחייבו את חלוקת נכסים אלו. בדרך זו ניתן להבטיח את רווחת צאצאיו לדורות הבאים.

בארה"ב מוסד הנאמנויות תפס תאוצה בקרב בעלי מקצועות חופשיים לאור מספר פסקי דין בהם אלה חויבו בפיצויים עקב רשלנות מקצועית ובאופן שפגע משמעותית בהיקף נכסיהם, כאשר לצורך התגוננות מבעוד מועד מפני תרחישים אלו – פונים רבים להפקיד נכסיהם בידי נאמן.

דאגה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים היא עוד אחת ממטרותיה הקלאסיות של הנאמנות, כגון הורה המבקש להבטיח כי לאחר מותו יישאר מי שיטפל בבנו הנדרש בטיפולים מיוחדים ויקרים מחד, ובעל יכולות מוגבלות להפיק הכנסות שיממנו זאת מאידך - מקים ההורה נאמנות שתדאג לצרכיו של ילדו גם לאחר פטירת ההורה.
הגנה נוספת קיימת עבור בן משפחה עם בעיות אישיות אשר קיים חשש כי סכום הכסף בידו יאבד במהירה בגין צריכת סמים, הימורים וכו', לפיכך, הקמת נאמנות תבטיח את רווחתו לאורך זמן תוך תשלום חודשי קבוע ולא סכום גבוה בבת אחת.
תכנון מחושב מראש בהקמת נאמנות גם כשכל הילדים מוכשרים תוך בחירת נאמן מנוסה, תמנע מהם סכסוכים עתידיים וקרבות, תדאג להשאיר את הנכסים בנאמנות גם במקרה בו אחד הילדים יתגרש חלילה, מוגנים מפני נושים של היוצר או של הנאמן, הכל למען הדורות הבאים ובהתאם לרצון יוצר הנאמנות, שעה שהנהנים אינם יכולים לממש את חלקם בנאמנות או להעבירם לאחר.

 

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3.5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.