מאת:

תניה גורפת של פיצויים מוסכמים בגין הפרת חוזה תביא להקטנת הסכום ע"י בית משפט

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בהליך במסגרתו נדונה דרישה כספית שהגישו שני יזמי היי-טק נגד חברה זרה שרכשה את מניותיהם בחברת הזנק שאותה הם הקימו. לטענת היזמים במסגרת הסכם רכישת המניות, נקבע כי תינתן להם אוטונומיה מוחלטת להמשך ניהול החברה למשך פרק זמן של כשנה וחצי לאחר מועד מכירת המניות וכן נקבע מנגנון של פיצוי מוסכם למקרה של הפרת התחייבותה של החברה הרוכשת לאפשר להם אוטונומיה, כאמור. בין הצדדים התנהל הליך בוררות קודם במסגרתו קבע הבורר, כי החברה הרוכשת אכן הפרה את חובתה לאפשר ליזמים אוטונומיה במהלך פרק הזמן המוסכם וכן קבע כי היזמים זכאים לקבלת הפיצוי המוסכם בגין ההפרה.
לאחר שהוגשה בקשה לביטול פסק הבוררות, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה בית המשפט יכריע בסוגיה מצומצמת אחת והיא- האם יש לפסוק ליזמים את מלוא הפיצוי המוסכם הקבוע בחוזה והגיע למסקנה כי במקרה הנוכחי תניית הפיצוי המוסכם נוסחה באופן גורף והדבר מצדיק את הקטנת הפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה.
 
רקע עובדתי
שלומית קוגלר וארז שפץ הינם שני יזמי היי-טק (להלן: "היזמים") אשר הקימו חברת הזנק בשם Quick Check LTD (להלן: "החברה" או "החברה הנרכשת"). במהלך שנת 2019 החליטו היזמים למכור את מניותיהם בחברה שאותה הם הקימו לחברה זרה מסינגפור בשם Shiji (להלן: "החברה הרוכשת") או במילים אחרות לעשות אקזיט.
במסגרת ההסכמות שגובשו בין הצדדים, נקבע כי היזמים ימשיכו לנהל את החברה באופן עצמאי עד סוף שנת 2020 במטרה לפתח את פעילותה ולהשיא את רווחיה. עוד נקבע במסגרת אותן ההסכמות, כי היזמים יהיו זכאים לקבלת בונוס מיוחד שיחושב באחוזים מעליית שווי החברה בשנת 2020 לעומת שוויה בשנת 2019. בנוסף לכך נקבע, כי במידה והחברה הרוכשת תפר את התחייבותה לאפשר ליזמים אוטונומיה בניהול החברה ותתערב בניהול החברה לפני סוף שנת 2020, הרי שהיזמים יהיו זכאים לפיצוי מוסכם המבוסס על השווי הצפוי של החברה בשנת 2020 וללא קשר לשוויה האמיתי של החברה.
במילים אחרות, המנגנון החוזי קבע כי ככל שהיזמים ימשיכו לנהל את החברה באופן עצמאי עד סוף שנת 2020, הרי שהם יהיו זכאים לבונוס בהתאם לביצועים שאליהם תגיע החברה בפועל תחת ניהולם, לעומת זאת, ככל שלא תינתן להם האפשרות לנהל את החברה באופן עצמאי עד סוף שנת 2020, הרי שהם יהיו זכאים לבונוס בהתאם לביצועים הצפויים של החברה, כפי שאלה נקבעו בהסכם בין הצדדים וללא קשר לביצועי החברה בפועל.
במסגרת הליך בוררות שהתנהל בין הצדדים, נקבע כי החל מחודש אוקטובר 2020 החלה החברה הרוכשת להתערב בניהול החברה הנרכשת ובין היתר הודיעה על מיזוג החברה עם חברה אחרת וכן מינתה לחברה מנכ"ל חדש מטעמה אשר ביצע פעולות נוספות המהוות התערבות בניהול החברה בניגוד למוסכם עם היזמים. עוד נקבע במסגרת הליך הבוררות, כי לפי התחזיות של הצדדים בעת כריתת ההסכם שווי החברה היה צפוי לעלות בלמעלה מ- 50 מיליון דולר במהלך השנה שמשנת 2019 ועד שנת 2020. בהתאם לכך נקבע בבוררות כי מכוח ההסכמים שבין הצדדים זכאים היזמים לקבלת פיצוי מוסכם העומד על כ- 12.5% מסכום עליית השווי המוערך הנ"ל, קרי כ- 6.5 מיליון דולר.
החברה הרוכשת הגישה בקשה לביטול פסק בוררות במסגרתה היא טענה, בין היתר, כי הבוררת לא דנה בטענתה, כי יש להתערב בסכום הפיצוי המוסכם ולהקטין אותו מאחר וזה נקבע ללא יחס סביר לנזקים הצפויים ליזמים כתוצאה מסתברת מן ההפרה בעת כריתת ההסכם. לאחר דיון מקדמי הגיעו הצדדים להסכמה לפיה בית המשפט יכריע בסוגיה קונקרטית זאת- האם יש מקום להתערב בסכום הפיצוי המוסכם ואם כן, מהו סכום הפיצוי שהיזמים זכאים לו כתוצאה מהפרת התחייבותה של החברה הרוכשת להימנע מהתערבות באוטונומיה הניהולית שלהם עד סוף שנת 2020.
 
הבסיס המשפטי
סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) קובע, כדלקמן:
"הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן – פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה"
במילים אחרות, ככלל, אם קבעו הצדדים במסגרת הסכם ביניהם כי במקרה של הפרה מסוימת ישולמו פיצויים בסכום מוסכם או על פי נוסחה מוסכמת, הרי שהסכמה זו מחייבת את הצדדים והצד הנפגע מההפרה יהיה זכאי לקבלת הפיצוי המוסכם גם אם הוא כלל לא הוכיח את שיעור הנזק שנגרם לו בפועל כתוצאה מההפרה. יחד עם זאת, ככל שסכום הפיצוי המוסכם (או נוסחת הפיצוי המוסכם) הקבוע בחוזה נקבע ללא כל יחס סביר בין הנזק שהיה צפוי כתוצאה מההפרה בעת כריתת החוזה, הרי שלבית המשפט יש סמכות להתערב בסכום המוסכם ולהקטין אותו לפי שיקול דעתו.
בהקשר זה נקבע בפסיקת בתי המשפט, כי הצד הטוען שיש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם צריך להוכיח שאכן סכום הפיצוי המוסכם נקבע ללא כל יחס סביר למה שניתן היה לצפות בעת כריתת ההסכם. יחד עם זאת נקבע, כי במידה וההוראה החוזית הקובעת את סכום הפיצוי המוסכם נקבעה באופן גורף, כלומר, ללא הבחנה בין ההפרות האפשריות השונות, הרי שהדבר מקים חזקה לכך שאכן סכום הפיצוי המוסכם נקבע ללא יחס סביר לנזק שאותו ניתן היה לצפות בעת כריתת ההסכם. במילים אחרות, כאשר תניית פיצוי מוסכם המנוסחת באופן גורף מקימה חזקה שמאפשרת לבית המשפט להתערב בסכום הפיצוי ולהקטין אותו.
 
הכרעת בית המשפט
לאחר בחינת טענות הצדדים קבע בית המשפט כי אכן במקרה הנוכחי תניית הפיצוי המוסכם נקבעה באופן גורף כאשר היא לא מבחינה בין מצבים שונים של פגיעה באוטונומיה הניהולית של היזמים. במקרה הנוכחי נוסחת הפיצוי נקבעה ללא הבחנה בין פגיעה קטנה באוטונומיה הניהולית לבין פגיעה משמעותית, בין פגיעה נמשכת מתחילת התקופה שלגביה ניתנה האוטונומיה לבין פגיעה נקודתית לקראת סוף תקופת האוטונומיה וכד'.
במקרה הנוכחי קבע בית המשפט, כי ההתערבות של החברה הרוכשת באוטונומיה של היזמים אירעה חודשים ספורים לפני סוף התקופה שלגביה הוסכם כי תינתן ליזמים אוטונומיה ניהולית, לכן אין כל יחס סביר בין סכום הפיצוי לבין הנזק שאותו ניתן היה לצפות כתוצאה מההפרה הקונקרטית שאירעה.
לנוכח כל האמור, קבע בית המשפט כי יש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לכדי שליש מהסכום שנפסק בבוררות ולהעמידו על כ- 2.15 מיליון דולר (במקום הסך של כ- 6.5 מיליון דולר שנקבע בבוררות).
 
לסיכום
סעיף הפיצוי המוסכם מאפשר לצד הנפגע מהפרת חוזה לדרוש קבלת פיצוי בסכום מוסכם וקבוע מראש, מבלי שיהיה עליו להוכיח את הנזק אשר נגרם לו בפועל כתוצאה מההפרה (ככל שההסכם כולל הוראה לעניין פיצויים מוסכמים). אי הקפדה על קיום הוראות החוזה עשויה להביא את אחד הצדדים לכדי הפרה ולהטיל עליו תשלום של פיצויים מוסכמים בסכום נכבד, גם אם בפועל הנזק אשר נגרם כתוצאה מההפרה הינו נמוך באופן משמעותי מסכום הפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה.
 
יחד עם זאת, קיימת חשיבות רבה לאופן ניסוח סעיפי הפיצויים המוסכמים. לא ניתן להסתפק בניסוח סעיף אחד גורף שאינו מבחין בין סוגי ההפרות האפשריות השונות ובין עוצמת ההפרות האפשריות השונות שכן ניסוח כזה מעיד על היעדר יחס סביר, בין ההפרות האפשריות לבין הנזק שאותו צפו הצדדים בעת כריתת ההסכם כתוצאה מסתברת של ההפרה. במקרה של ניסוח גורף יהיה בית המשפט רשאי להתערב בסכום הפיצוי המוסכם תוך פגיעה מהותית בוודאות המשפטית הנובעת מההסכם ותוך פגיעה בתכלית אשר לשמה נקבע סעיף הפיצוי המוסכם.
 
לנוכח האמור, קיימת חשיבות רבה בניסוח הוראות החוזה ובעיקר בניסוח קפדני של סעיפי הפיצוי המוסכם, כך שיתנו ביטוי ראוי לכל סוג אפשרי של הפרה שאת התרחשותה ניתן לצפות ובמקרים המתאימים ראוי אף להימנע מקביעת סכום אחיד אלא לקבוע נוסחאות מתאימות אשר יביאו בחשבון את טיב ההפרה את משך ההפרה ואת עוצמתה.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

2.5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.