מאת:


רכישת מניות בחברה באמצעות מנגנון תמורה מותנית

בעת האחרונה ניתן לראות ריבוי במספר העסקאות שבהן נרכשות מניות בחברות מגוונות, אם בתחום המסחר, אם בתחום הקמעונאות, אם בתחום התוכנה והחומרה ישראליות על ידי קרנות השקעה או חברות טכנולוגיה מחו"ל ואם חברות בתחומים אחרים. עסקאות אלה, ברובן, הן למעשה עסקאות רכישת מניות על ידי תאגידים מידי יזמים שייסדו חברה, מתוך רצון לרכוש מוצר/טכנולוגיה שפותחה בחברה הנרכשת.
במקרים רבים של עסקאות מסוג זה מעוניין הרוכש להמשיך ולפתח את המוצר/טכנולוגיה שבגללם רכש את החברה מלכתחילה, בין היתר באמצעות "כבילת" אנשי מפתח לחברה הנרכשת, ומניעת עזיבתם לאחר רכישתה. זאת ניתן להשיג באמצעות הענקתן של אופציות לרכישת מניות החברה הרוכשת במחיר אטרקטיבי ולהן נקבעים מועדי הבשלה מאוחרים ומדורגים, או באמצעות הסדרי תשלום מיוחדים כתמורה למניות החברה הנרכשת, כפי שיובא להלן.
 
תשלום תמורה מותנית כתמריץ לרווחיות חברה נרכשת
"דרך המלך" המועדפת על המוכר ברוב המקרים היא תשלום התמורה במזומן, כאשר הסכום סגור ומוגדר מראש. במקרה זה משולמת מלוא התמורה לידי הרוכש בתשלום אחד או במספר תשלומים במועדים מוגדרים מראש במטבע ישראלי או במטבע חוץ ("תמורה עתידית ידועה"), וניתן להעריך מראש מה סכום המס שיחול על המוכר כתוצאה מהעסקה. עסקאות אלה מייצרות אצל המוכר בדר"כ אירוע מס אחד (בהנחה שהוא מחזיק במניות באופן פרטי), להבדיל ממצב בו חברתו מוכרת את הפעילות, אז למעשה החברה משלמת מס פעם אחת ומשיכת הרווחים מהחברה יחויבו במס פעם שנייה. מאידך מכירת המניות, להבדיל ממכירת הפעילות, לא תאפשר לרוכש להפחית את עלות רכישת המניות.
מנגד, מכיוון שבמקרים רבים נרכשות חברות טרם השלימו את מוצריהן, במקרים רבים מעוניין הרוכש להבטיח את המשך קידומה של החברה שנרכשת, בין אם מבחינת השלמת המחקר והפיתוח, היתכנות לשיווק המוצר ואף בהבטחת המשך פעילותם של מייסדי החברה, שהם ה"רוח החיה" בחברה, לטובת דחיפת החברה, המשך התקדמותה, המשך הפקת הכנסתה ובכך למעשה הרוכש מקטין את הסיכון הגלום בעסקה ומבטיח כי גם לאחר ביצוע עסקת מכירת המניות  – המוכר ימשיך להשקיע בחברה ויעשה כל שניתן לטובת שמירה על ביצועים , כך שהוא המוכר יקבל את התמורה לה הוא מצפה ואולי אף מעבר לכך. יתרה מזאת, התניית התמורה בביצועים תגרום למוכר להשקיע יותר בשמירת המנגנון ובהעברה חלקה של ניהול החברה ומנגנונה, העובדים, ספקים , לקוחות ואחרים אל מול הרוכשים החדשים.
 
אופציות כמכשיר לתמרץ עובדים להמשיך ולעבוד בחברה לאחר רכישתה - על קצה המזלג
כאמור, אחת האפשרויות לתשלום תמורה שאינה במזומן היא באמצעות הקצאת אופציות למוכר ו/או למי מעובדי החברה ש"יבשילו" למניות של חברת האם לאחר תקופה מסוימת של עבודה. במכשיר זה נעשה שימוש תחת הנחת יסוד של הצדדים שבמועד הבשלתן של האופציות יוכל המוכר לרכוש מניות של חברת האם במחיר נמוך, ולמכור אותן במחיר גבוה, ובכך יפיק רווח. מכשיר זה מעניק למייסד ולעובדים להם הוקצו מניות תמריץ להמשיך לעבוד בחברה ולהביא להצלחתה הכלכלית של החברה גם תחת בעלים חדשים, וזו תתורגם לעליית שווי המניות של החברה-הרוכשת, ובכך גם להגדלת הרווח שיופק בידיו ממכירתן של מניות אלו.
הכללים לגבי תשלום המס על אופציות המוענקות קבועים ומוגדרים היטב בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וניתן למצוא החלטות מיסוי ופסיקה לרוב לגבי מקרים מסוג זה.
 
תמורה מותנית
דרך נוספת בה נוקטים גורמים הרוכשים מניות בחברה מכל מין וסוג,היא באמצעות תשלום חלק מהתמורה בכפוף להתרחשותם של אירועים או השגתם של יעדים מוסכמים ומוגדרים מראש ("תמורה מותנית"). כך למשל, אין זה נדיר לראות הסכמי מכר בהם נקבע כי חלק מהתמורה ישולם כפועל יוצא מהשגתם יעדי מכירות, יעדי פיתוח, קבלת היתר רגולטורי לשיווק מוצרים (למשל FDA) וכדומה.
לכאורה, הפקודה קובעת שהמס ישולם בהתאם לרווח ההון שמופק, שנגזר מהתמורה שמשולמת בעסקה ביום המכירה. אך במקרים בהם משולמת תמורה מותנית, כלל לא בטוח אם תשולם התמורה בפועל, ובאיזה סכום כך שלא ידוע מה שווי הנכס העתידי במועד התשלום.
לצורך כך הוציאה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 19/2018 בנושא "עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים" ("חוזר מ"ה")
 
חוזר מ"ה
בחוזר מ"ה מציגה רשות המסים את עמדתה לגבי תשלום תמורה עתידית ידועה, לפיה במקרה שמאפייני העסקה כוללים עסקה בה שולמה תמורת מזומן שחלקו משולם מיידית וחלקו משולם במועדים עתידיים - יוטל מס בהתאם לכללים שבפקודה, כאשר עבור חלק מהתמורה תיחשב כעסקה למתן הלוואה של המוכר לרוכש (עליה ניתן ללמוד מההפרש בין תשלומים שהתקבלו בפועל ובין התמורה שחושבה בגין עסקת המכר) ("עסקת אשראי") – שתיחשב כהכנסת מימון בידי המוכר.
לעמדת רשות המסים, הנטייה לראות בעסקה מפוצלת מסוג זה במקרים בהם התשלום האחרון משולם שנתיים לאחר מועד המכירה.
 
אפשרות נוספת שמוצגת בחוזר מ"ה היא לגבי עסקאות בהן משולמת תמורה עתידית שמוחזקת בנאמנות עד להתקיים מצגים מסוימים שבהסכם המכר.
במקרים אלה קובעת רשות המסים שהמס יוטל על סך התמורות ששולם בעסקה, הן אלה ששולמו והן אלה שהופקדו בנאמנות, כאשר ריבית והצמדה שייצברו עבור חלק התמורה שהופקד בנאמנות יסווגו כהכנסת מימון של המוכר (בדומה לעסקת אשראי).
רשות המסים מכירה בכך שטרם העברת התמורה שבנאמנות לידי המוכר הוא טרם "נפגש עם הכסף", ומאפשרת פנייה לדחיית מועד תשלום המס עד העברת התמורה בפועל.
 
בדומה לכך, מתייחס חוזר מ"ה גם לתשלום תמורה עתידית במטבע חוץ, לגביה עשויה להיות רלבנטיות להפרשי שער.
במקרים מסוג זה קובע חוזר מ"ה שניתן לפנות לרשות המסים ולבקש "לנעול" את שער החליפין לזה שחל ביום קבלת התשלום בידיו, ולצורך כך נדרש קיומם של מספר תנאים: (1) הגשת בקשה 30 ימים ממועד העסקה; (2) הבקשה לא תכלול תמורות ששולמו בעבר/שחלף מועד תשלומן; (3) העסקה אינה כוללת עסקת אשראי; (4) יוגש דוח מתוקן במועד קבלת התמורה ובו שער החליפין הרלבנטי.
 
בחלקו השני של חוזר מ"ה מתייחסת רשות המסים לעסקאות בהן משולמת תמורה מותנית.
רשות המסים דורשת דיווח לגבי העסקה כולה תוך 30 ימים ממועד המכירה, אך מאפשרת מסלול דיווח חלופי, שעיקריו להלן:
מועד הדיווח עבור העסקה נותר 30 ימים ממועד ביצועה ("הדיווח הראשוני") אך רכיב התמורה המותנית לא נחשב כחלק מהתמורה במועד הדיווח, כאשר קבלת תמורה שהוגדרה המותנית תדווח במועד קבלתה, מבלי שהדבר ייחשב כדחייה של אירוע המס או כאירוע מס נפרד. עובדה זו משפיעה על אפשרות קיזוז ההפסדים שמוגבלת להפסדים שנצברו עד מועד הדיווח הראשוני, כמו גם על שיעורי המס שיחולו כפי שהיו במועד הדיווח הראשוני. עם זאת, שער החליפין לפיו תחושב התמורה המותנית ייקבע בהתאם לשער שחל ביום הדיווח על התמורה המותנית, ורכיבי ריבית והצמדה יחושבו ממועד דיווח על התמורה המותנית ולא ממועד הדיווח הראשוני.
בחוזר מ"ה מגדירה רשות המסים מה לא ייחשב כתשלום תמורה מותנית: (1) תמורה שתשולם בכפוף לאישור רגולטור; (2) תמורה שתשולם בכפוף לתנאי ש"סבירות התממשותו קרובה לוודאי" – מונח זה בעייתי ונתון לפרשנות רבה; (3) עסקה בה תשולם תמורה עתידית במועד שאינו קבוע; (4) תמורה המשולמת בשווה כסף (נכס בלתי מוחשי או זכויות בתאגיד); (5) עסקאות בהן התמורה ניתנת לאמדן גם אם אינה קבועה באופן מדויק;
 
בדומה לכללים הקבועים בדין, גם בחוזר מ"ה מובהר שעסקאות לתמורה מותנית כפופות לחובה שהתמורה תיקבע בין הצדדים בתום לב ומבלי שתושפע מיחסים מיוחדים ביניהם שעלולים להביא לסיווג מחדש או לסיווג שונה של העסקה, לרבות התמורה המשולמת במסגרתה.
 
סיכום
עסקאות לרכישת מניות שכוללות תמורה מותנית הן מכשיר מקובל ונפוץ לרכישת פעילותה של חברה תוך הבטחת המשך פעילותה ערב הרכישה. חשוב להכיר ולהשתמש במכשיר זה באופן נכון על מנת להימנע מתקלות מס שעלולות לעלות ביוקר.
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.