מאת:


הצעת תיקון לחוק עידוד השקעות הון - הטבות במס למפעל זכאי

החוק לעידוד השקעות הון מהווה אמצעי מרכזי במדיניות התיעוש והצמיחה הכלכלית בישראל. החוק מעודד השקעות במשק כולו ובמיוחד, אך לא רק, באזורי הפריפריה. עיקר התמריצים מופנים לעידוד תעשייה, תיירות ושירותי מחקר ופיתוח תעשייתי לתושבי חוץ.

ההטבות ניתנות בשני מסלולים – מסלול מענקים ומסלול הטבות מס אך הדבר מותנה בהקמה או הרחבה של מפעל תעשייתי או תיירותי. מסלול המענקים מופעל ע"י מרכז ההשקעות שהוקם מכוח אותו החוק. בשנים האחרונות ניתנו דרכו מענקים בסכום שנתי ממוצע של חצי מיליארד שקל. מסלול הטבות המס מופעל על ידי רשות המיסים כ-"מסלול ירוק" במסגרתו הדרישה להטבות מס מצורפת לדו"ח המוגש לרשות המיסים ופקיד השומה הוא הבודק את הזכאות בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. בשנת 2008 בלבד ניתנו הטבות מס בסכום המוערך בכשישה מיליארד ₪.

כיוון שמדובר בשוק דינאמי, עם השנים חלו שינויים במדיניות הכלכלית ובמטרות שהיא נועדה להגשים. לכן, בשנת 2010 מונתה וועדה לבחינת מדיניות המס והמענקים הניתנים לפי החוק. לפי ממצאי הוועדה, כיום, החוק לעידוד השקעות הון אינו מגשים את תכליתו לגמרי ויוצר מצב של הענקת הטבות מס לכאלה שכבר אינם זכאים לו ע"פ תכלית החוק. יתרה מכך, לעיתים ההטבות במתכונתם הנוכחית פוגעות במטרות הרצויות בכך שיוצרות העדפה של מגזרים אחרים. דוגמא מובהקת לענין זה ניתן ללמוד מסעיף 18א לחוק, סעיף אשר הוסף לפני שבע שנים. הסעיף רואה מפעל כתורם לעצמאותה הכלכלית של משק ישראל וכמפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם 25% או יותר מכלל הכנסתו ממכירות בשנת המס הם לשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות. מאז ועד היום קביעת גודל השוק בחוק לא שונתה וזאת בניגוד לקצב הגידול של האוכלוסייה. משכך ניתנות כיום הטבות לחברות אשר החוק לא התכוון כלל להעניקן, דבר שגורם לתוספת תקציבית משמעותית ולנטל מיותר על כלל הציבור. לפיכך, אושרה לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת הצעתה של רשות המיסים לעדכן את גודל האוכלוסייה שנקבע בסעיף ולשנותו בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה מאז נחקק הסעיף.

בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה, 2% שנתי, הוצע להגדיל את גודל השוק ל 14 מיליון וכן לקבוע מנגנון מעתה והלאה כי "גודל השוק" יתואם אוטומטית ב-2% בכל שנת מס. בדרך זו מבטיח החוק לשמור על תכליתו ולתת את הטבות המס למי שאכן ראוי להן.
הטבות במס למפעל זכאי

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

ניכוי הוצאות הנפקה

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים