מאת:

יזמות והשקעות בתחום בקנאביס - שיקולים חשובים שיש לקחת בחשבון

לאחרונה יותר ויותר משקיעים ויזמים נכנסים להשקעות ולמיזמים שונים ומגוונים בתחום הקנאביס. אין ספק שמדובר בתחום מסחרי מסקרן המצוי בהתפתחות מתמדת בכל העולם וגם בישראל ואשר עשוי לטמון בחובו פוטנציאל רווח גדול, עם זאת, לצד פוטנציאל הרווח חשוב להיות ערים גם למאפיינים הייחודיים הכרוכים בהתקשרות במיזם בתחום הקנאביס והסיכונים הכרוכים בכך.
מטבע הדברים, כל מיזם טומן בחובו סיכונים מסחריים כגון הסיכון שמתחרה יקדים אותך בפיתוח המוצר ו/או בחדירה לשוק, הסיכון שהביקוש למוצר יהיה נמוך מהמצופה, הסיכון שעלויות הפיתוח או הייצור יהיו גבוהות מהמצופה, קשיים בייצור, הפצה ו/או שיווק המוצר וכד'. כל אלה הינם כמובן שיקולים חשובים שיש לקחת בחשבון בכל עסקה ועסקה אולם לצד שיקולים אלה, יש לקחת בחשבון גם את שיקולי הרגולציה הייחודיים לכל ענף מסחרי וכאשר עסקינן בענף הקנאביס שיקולים אלה תופסים מקום מיוחד ומצריכים היערכות ובדיקה מעמיקה.
צמח הקנאביס ותוצריו מוגדרים במדינת ישראל, נכון להיום, כסם מסוכן וככלל אחזקתו, גידולו והשימוש בו אסורים בחוק, אלא בהתאם לרישיון מיוחד הניתן על ידי משרד הבריאות. קבלת הרישיון, השימוש בו וחידושו כרוכים בעמידה בדרישות חוקיות רבות ומורכבות. מלבד זאת כל שלב בשרשרת הגידול, הייצור, העיבוד, השמירה, ההובלה וההפצה של הצמח ותוצריו כרוכים גם הם ברגולציה קפדנית המשליכה על ההיערכות הלוגיסטית של כל מיזם ועל עלויות הפעלתו. נוסף על כל אלה, ההסדרים החוקיים כוללים רגולציה נוספת המחייבת בדיקת רקע משטרתית וקבלת אישור מראש לכל בעל מניות מהותי ונושא משרה המשתתף בעסק בתחום הקנאביס. כמו כן, בעיסוקים מסוימים, כמו גידול קנאביס, יש בנמצא חובה לקבלת אישור משטרתי בגין כל עובד ועובד המועסק על ידי היזם.
מהם אם כן השיקולים הפרטניים השונים שיש לקחת בחשבון בעת התקשרות במיזם בתחום הקנאביס.
 

הצורך בקבלת אישור לזהות בעלי המניות והמנהלים בעסק

בעת הקמת עסק חדש או הצטרפות לעסק קיים בתחום הקנאביס נדרש כל מי שעתיד לשמש כבעל עניין בחברה המנהלת את העסק, קרי כל מי שעתיד להחזיק ב-5% ומעלה ממניות החברה, לקבל את אישור ועדת הרישוי של היחידה לקנאביס רפואי. כך גם כל מי שעתיד לשמש כמנהל או כמורשה חתימה בחברה, גם אם הוא אינו מחזיק מניות בחברה או מחזיק מניות בשיעור הנמוך מ- 5%. אישור זה ניתן לאחר עריכת בדיקת רקע במוסדות השונים, לרבות משטרת ישראל.
הועדה רשאית לסרב לאשר את זהותו של בעל העניין על בסיס ראיות מנהליות, כלומר גם אם אין למועמד הרשעות קודמות אך קיים לגביו מידע מודיעיני המעלה חשד למעורבותו בפעילות בלתי חוקית.
כאשר אחד מבעלי העניין הוא תאגיד, הצטרפותו מחייבת בדיקת רקע לכל בעלי העניין והמנהלים באותו תאגיד.
גם השקעה במיזם בתחום הקנאביס על דרך של רישום שיעבוד כפופה לרגולציה ומחייבת מתן הצהרה, כי אין לבעל השעבוד כל השפעה על פעילות העסק. בנוסף לכך קיים קושי רב לממש שעבוד נדל"ן הנרשם על נכסיו של עסק בתחום הקנאביס שכן מימוש כאמור מחייב את השמדת מוצרי הקנאביס טרם העברת החזקה בנכס לבעל השעבוד או קבלת הנחיות אחרות של משרד הבריאות אשר יבטיחו, כי מוצרי הקנאביס לא יגיעו לידיו של גורם שלא עבר את אישור ועדת הרישוי.
במילים אחרות, כל עסקה בתחום הקנאביס מחייבת עריכת הסדרים חוזיים מתאימים המתנים את קיום העסקה בקבלת האישורים הנדרשים לגבי זהות בעלי העניין בחברה וכן הסדרים הקובעים את אופן ההתנהלות של הצדדים למקרה של אי קבלת האישורים הנדרשים.

 

העיסוקים עליהם חלה רגולציית קנביס

רגולציית קנביס חלה על כל עיסוק שבו נעשה שימוש בצמח הקנאביס או בתוצריו או מתקיים מגע בין הצמח ותוצריו לבין עובדי העסק.
קיומו של רישיון מטעם משרד הבריאות נדרש לעיסוקים כגון:
  • גידול קנביס;
  • עיבוד הצמח וייצור מוצרי קנביס;
  • ניהול בית מסחר לקנביס;
  • ניפוק מוצרי קנביס בבית מרקחת;
  • ניהול מעבדת שרות למוצרי קנביס;
  • ניהול אתר להשמדת מוצרי קנביס;
  • שינוע מוצרי קנביס;
בנוסף לתחומי הפעילות הנ"ל, ניתן לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת רישיון לקיום פעילות עסקית אחרת בתחום הקנביס (שאינה מפורטת ברשימה שלעיל). כך לדוגמא הקמת מעבדה למחקר ו/או לפיתוח מוצרי קנביס חדשים מחייבת הגשת בקשה לרישיון מיוחד.
מטבע הדברים תהליך קבלת הרישיון הינו תהליך שאורך זמן, מצריך עמידה בדרישות רגולטוריות מורכבות ומחייב השקעות בלתי מבוטלות.
 

שלבי קבלת הרישיון

הקמת עסק בתחום הקנאביס נעשית במספר שלבים כאשר בשלב הראשון ניתן אישור עקרוני להתחיל בתכנון העסק. כבר בעת הגשת הבקשה לאישור עקרוני נדרש המבקש להציג אסמכתאות לגבי זכויותיו במקרקעין המיועדים לשמש את העסק כגון בעלות במקרקעין או הסכם שכירות למשך תקופת הרישיון המבוקש.
לאחר קבלת האישור העקרוני רשאי בעל העסק להתחיל בבניית תשתיות העסק (הקמת המבנה או הקמת, הכשרתם לצרכי העסק, רכישת ציוד, קבלת רישיון עסק וכד') כאשר בכל השלבים הללו העוסק עדיין אינו זכאי לקבלת רישיון ומשכך בשלב ההקמה העוסק אינו רשאי לבצע כל פעילות הכרוכה במגע בצמח הקנאביס או במוצריו. במילים אחרות, יזם בתחום הקנאביס נדרש להקים את העסק מבלי שיש לו אפשרות לבצע פעילות ניסיונית כלשהי בצמח הקנאביס או בתוצריו וזאת עד לקבלת הרישוי והאישורים הסופיים .
הקמת העסק כרוכה בעמידה במספר תקנים המחייבים בקרה קפדנית על כל שלבי הפעילות, הקמת מערכות ניהול מלאי, הקמת אמצעים לשמירה ואבטחה של תוצרי הקנאביס וכד'. מטבע הדברים גם כל אלה כרוכים בהשקעות נכבדות וזאת עוד בטרם רשאי היזם לבצע כל פעילות ניסיונית בצמח ואף מבלי שיש לו וודאות כי בסופו של היום יקבל את הרישיון המיוחל.
בנוסף לכל אלה, כבר בשלב הקמת העסק, טרם תחילת הפעילות וכתנאי לקבלת הרישיון נדרש היזם להציג הסכמים מותנים עם כלל הגורמים בשרשרות הייצור וההפצה המעידים על כך שיש לו מקורות חוקיים לרכישת חומרי הגלם הנדרשים לצורך פעילותו וכן אפיקי הפצה חוקיים לתוצרת המיוצרת על ידו. כך לדוגמא, יזם המעוניין להקים מפעל לייצור שמן קנביס מחויב להציג הסכם מותנה עם חווה בעלת רישיון לגידול קנביס אשר תתחייב לספק לו את הצמח, הסכם עם מוביל בעל רישיון אשר יתחייב לספק לו שירותי הובלה, הסכם עם בית מסחר או בתי מרקחת בעלי רישיון אשר יתחייבו להחזיק ולשווק את שמן הקנביס שאותו היזם עתיד לייצר וכד'.
רק לאחר הקמת התשתיות הפיזית והמסחרית של העסק ולאחר השלמת בדיקות לעמידת העסק בכל התקנים המחייבים, רשאי היזם לפנות בבקשה לקבלת רישיון ורק לאחר קבלת הרישיון רשאי הוא להתחיל בפעילות הכרוכה במגע עם צמח הקנאביס ותוצריו.
לנוכח מורכבות זאת, קיימת חשיבות מיוחדת בתכנון ראוי של הוצאות ההקמה באופן שייקח בחשבון את עלויות ההקמה הגבוהות, את פרק הזמן הנדרש להקמת העסק ולקבלת הרישיון ואת העובדה כי לכל אורך תהליך ההקמה, העסק אינו צפוי להניב כל הכנסה. בהיעדר הסדרים חוזיים מתאימים המבטיחים את המימון הנדרש לכל שלבי ההקמה של העסק, קיים סיכון כי המקורות הכספיים יגמרו עוד בטרם קבלת הרישיון באופן שיסכל את המיזם כולו ויוריד את ההשקעה לטמיון.
 

הגבלת תוקף והיקף הרישיון

מלבד כל אלה חשוב לדעת, כי רישיון לעיסוק בקנאביס ניתן לתקופה מוגבלת, כאשר תחילה ניתן רישיון זמני לתקופה של עד חצי שנה ורק בתום תקופת הרישיון הזמני ולאחר שנערכות בדיקות חוזרות לגבי עמידת העסק בתנאי הרישיון, ניתן רישיון סופי המוגבל גם הוא לתקופה של עד 3 שנים. רישיון זה ניתן כמובן לחידוש אולם חשוב להבין, כי רגולציית הקנאביס נמצאת בהתפתחות מתמדת, כך שבהחלט יתכן שבעת חידוש הרישיון יהיה צורך לעמוד בדרישות חדשות ולהשקיע השקעות נוספות לצורך עמידה בדרישות אלה.
עוד ראוי לציין, כי למשרד הבריאות קיימת סמכות כללית להגביל בכל עת את היקף הייצור של כל יצרן ו/או לקבוע מכסות ייצור ו/או להגביל את כמות העוסקים בתחום, ככל שהיחידה לקנאביס רפואי סבורה שהיקף הייצור הקיים במדינה מסכן את בטחון הציבור או אינו מאפשר קיום פעילות כלכלית בת קיימא. במילים אחרות, על פי ההסדר החוקי הקיים, גם לאחר קבלת רישיון לעיסוק בקנאביס אין וודאות מלאה לגבי משך הזמן והיקף הפעילות שניתן יהיה לקיים על פי הרישיון.
 

לסיכום

מטבע הדברים מאמר זה מציג רק חלק מההסדרים החוקיים אותם יש לקחת בחשבון בעת התקשרות בהסכם בתחום הקנאביס. תכנון יסודי של המיזם, תוך מודעות לדרישות הרגולציה וקביעת הסדרים חוזיים מתאימים ביחס לכל אחד משלבי המיזם יאפשרו למתן את השפעת הסיכונים השונים ולהקצות את הסיכונים השונים לכל אחד מהצדדים לעסקה באופן שיביא להגברת הוודאות ולמניעת חילוקי דעות בין השותפים.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.