מאת:


החשיבות בעת הגשת הדוח באופן מקצועי לפקיד השומה

נישומים רבים אינם מודעים לחובה החלה עליהם להגשת דוח על הכנסותיהם לפקיד השומה ועל החשיבות היתרה כי הדוח יוגש באופן מלא ומקצועי בצירוף מסמכים מאמתים.
 
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע רשימה של החייבים בהגשת דוח למס הכנסה וכן הוראות שונות ביחס להגשת הדו"ח. במסגרת הדו"ח נדרשים הנישומים לדווח על הכנסותיהם והכנסות בן/בת זוגם וילדיהם עד גיל 18 בארץ ובחו"ל, לרבות הכנסות פטורות. תושב ישראל חייב לדווח על הכנסותיו בכל העולם ותושב זר חייב לדווח על הכנסות שהופקו על ידו בישראל .
תכליתו של סעיף 131 לפקודה, מעבר לחובת הדיווח, היא לקבוע את הדו"ח השנתי כאבן הפינה במערכת היחסים בין הנישום החייב בהגשת דו"ח לבין רשויות המס. בדו"ח נותן הנישום בידי פקיד השומה מידע הנחוץ לצורך בדיקת הכנסתו. הנתונים שמוסר הנישום בדו"ח ובמסמכים האחרים מהווים "הצהרה" של הנישום ומשכך על הנישום להתנהל בחוקיות ובשקיפות ,כך שהדו"ח ישקף בצורה מלאה את כל המתחייב על פי דין, כך שפקיד השומה יוכל לבחון את הנתונים ולהחליט האם הוא מקבלם או לא והאם יש לו הסתייגויות כאלה או אחרות.
לדו"ח יש לצרף מסמכים מאמתים להכנסות וההוצאות. סעיף 131 (ו) לפקודה קובעי כי: אדם שלא צירף לדו"ח את המסמכים כמפורט יראו אותו כאילו לא הגיש דו'ח. מדובר בסנקציה חמורה ומוטב להקפיד ולבחון, האם כל המסמכים הנדרשים אכן הוגשו, כאשר בהקשר זה חשוב להבהיר כי יש חובה לצרף מגוון רחב של מסמכים ובכלל זה טפסים יעודיים אשר נוסחו על ידי רשויות המס ואשר גם אותם יש לצרף, כמו לדוגמא – טופס המתייחס להחזרה של מניות בחברות זרות .
סעיף 188 לפקודת מס הכנסה קובע, כי נישום, אשר לא הגיש דו"ח שנתי במועד שנקבע, ישלם קנסות בעד כל חודש של פיגור. בנוסף, בסעיף 216 לפקודה, נקבע עונש של עד שנת מאסר, בגין אדם שלא הגיש במועדו דו"ח שנתי, "בלי סיבה מספקת".
דוח שהוגש לא בנקל ניתן יהיה לתקנו. לכן, חשוב כי הנישום יתגבש יתייעץ ויקבע את הדרך הנכונה לאופן הדיווח על הכנסותיו והוצאותיו. משמע, הדו"ח השנתי אמור לשקף את עמדת הנישום באשר להכנסות המופקות על ידו, אופן דיווגם ועוד וכך גם לעניין סטטוס מעמדו, מיקום הפקת ההכנסות , הכרה או אי הכרה בהוצאות, שילובם של שותפים, חובות ניכוי מס במקור, הכרה או אי הכרה בפחת בגין מרכיבים כאלה ואחרים ועוד
בעניין אהוד אלוני, (ע"א 1804/05 אהוד אלוני נ' פקיד שומה כפר סבא) קבע בית המשפט העליון כי "עיון בפקודת מס הכנסה מלמד כי אין בה כל סעיף המעניק לנישום זכות אוטומטית להגשת דו"ח מתקן".
בעניין רג'ואן (ע"מ 1228/05 אליהו רג'ואן נ' פקיד שומה תל אביב 1) קבע בית המשפט המחוזי כי  "ככלל, הגמשת היכולת לתקן דו"ח שמגיש נישום תפחית מהחשיבות שיש ליחס להצהרה שבדו"ח. הלכה או פרקטיקה המתירה תיקון בנקל של דו"חות עלולה להוביל לזילות אותה הצהרה ראשונית" כך שלא בנקל יוכל הנישום לתקן את הדוח, במיוחד לא תיקון אשר מבוצע בדיעבד משיקולי כדאיות מכאן כי להצהרה הראשונית של הנישום בדבר הכנסותיו חשיבות מכרעת לצורך הטיפול בשומתו.
הכלל לגבי חובת הגשת הדוח  הוא שכל יחיד חייב בהגשת דו"ח שנתי, אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח – 1988
 

אלו עיקר הנישומים החייבים בהגשת דוח לפקיד השומה:

 • יחיד תושב חוץ - שהייתה לו הכנסה חייבת בשנת במס אלא אם נוכה מלוא המס מההכנסה האמורה וההכנסה הינה מסוגים מסוימים.
 • חבר בני אדם - שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.
 • אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין - או עשה פעולה באיגוד, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או לגביו חושב בדרך של פריסה.
 • בעלי שליטה של חברות בחו"ל - בעל שליטה בחברת משלח יד זרה או בחברה נשלטת זרה.
 • פעולה חייבת בדיווח - אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח.
 • אדם הטוען שאינו תושב ישראל - ומקיים אחת משתי חזקות הימים.
  (1) שהייה בישראל יותר מ – 183 ימים.
  (2) שהייה בישראל יותר מ – 30 ימים וסך כל תקופת השהייה בשנת המס ובשנתיים שקדמו 425 מים או יותר.
 • יחיד תושב ישראל שהעביר, במהלך 12 חודשים, כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 שקלים חדשים או יותר.
 • בעלי הכנסות גבוהות - נישום אשר הכנסתו עולה על סכום שנתי של 649,000 שקלים (נכון לשנת 2020).
 • בעל הכנסה מתחת לגיל 18 - תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 בתחילת שנת המס אך הייתה לו הכנסה חייבת בסכום של 82,710 ש"ח (נכון לשנת 2020).
 • עובד שפרס פיצויים - שכיר אשר ביצע פריסת פיצויים חייב בהגשת דוח בשנות הפריסה.
 • פעילות בשוק ההון - אדם אשר שיש לו פעילות בשוק ההון, כאשר מחזור המכירות עלה על 2,522,000 שקל (בשנת 2020).
 • חישוב מאוחד - נישום אשר הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו והם אינם רשאים לתבוע חישוב נפרד של המס בהתאם לסעיף 66 לפקודה.
 • נאמנויות -  לגבי נאמנויות קובעת פקודת מס הכנסה הוראות סבוכות ויש לבחון כל מקרה לגופו הן לגבי נאמנות תושבי ישראל ווהן לגבי נאמנות תושבי חוץ בהם נהנים ישראלים.
בעלי נכסים בחו"ל - אדם שבשנת המס היו לו או לבן זוגו או לילדיו שטרם מלאו 18 שנים, נכסים בחו"ל (לרבות יתרות בבנקים) ששווים 1,872,000 ₪ (בשנת 2020) ובכלל זה חשבונות בנק, נדלל"ן, מניות ועוד.
 • אדם שהכנסתו כללה שכר ספורטאי - מי שהכנסתו כוללת שכר ספורטאים העונה להגדרה בצו מס הכנסה קביעת שכר ספורטאים כהכנסה צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • בעל מניות בחברה - אדם אשר מחזיק ב-10% לפחות מהון מניות של חברה או ב-10% בזכויות בחברה.
 • אדם שיש לו הכנסה מקצבת חוץ -  למעט מי שההכנסה שלו מקצבת חוץ אינה עולה על 337,000 שקלים (נכון לשנת 2020).
 • הכנסה מדמי שכירות -  כל מי שיש לו הכנסה מהשכרת נכסים חייב להגיש דוח. מלבד יחיד שהכנסותיו מדמי שכירות נבעו מהשכרת דירה למגורים בישראל ושלם מס בשיעור 10% על פי הוראות סעיף 122 (א) לפקודת מס הכנסה ובתנאי שההכנסה מדמי השכירות לא עלתה על סך של 337,000 שקלים (בשנת 2020).
 •  אדם שקיבל הכנסה מריבית - אדם שקיבל הכנסה מריבית צריך להגיש דוח שנתילמעט הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית, מדמי ניכיון מהפרשי הצמדה או מרווחים על תכניות חיסכון, פיקדון, או קופות גמל, אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על פי הפקודה, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 643,000 שקלים (בשנת 2020).
 • תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל - תושב חוץ שהייתה לו הכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה. אולם תושב חוץ שההכנסה שלו הייתה מהמקורות המפורטים להלן, יהיה פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה אם נוכה מהכנסה זו מס במקור: 1. עסק או משלוח יד, אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין לא יותר מ-180 ימים. 2. משכורת, קצבה, מלוג ואנונה.
 • אדם שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון - אדם אשר פקיד השומה דרש ממנו להגיש דוח שנתי למס הכנסה, חייב לעשות כן, גם אם הוא פטור מהגשתו בהתאם הפטורים שמפרסם שר האוצר בתקנות.
 • אדם שהיה חייב בהגשת דוח בשנה קודמת - אדם שהיה חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בשנה קודמת חייב להגיש דוח שנתי גם בשנה שלאחריה, אלא אם כן פקיד השומה פטר אותו. המשמעות היא שגם אם ההכנסה פחתה בשנת המס הבאה ולא הגיע לסכום המחייב בהגשת דוח, יש צורך להגיש אותו אם לא קיבלת פטור מפקיד שומה
 • תושב חוזר או עולה חדש - תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אשר קבע פטור מהגשת דוח  למי שהיה ל- "תוֹשב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק"  במשך 10 שנים מהמועד שבו העולה החדש או התושב החוזר הותיק היו לתושבי ישראל,  אינו חל על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה באמצעות מומחה מס

הדוח השנתי למס הכנסה מסדיר את הזכויות של הנישום בפני רשות המיסים ולו חשיבות רבה, הן להצהרת הנישום על הכנסותיו והן לדיווחים עתידיים כגון הצהרות הון ויש למלא אותו בכובד ראש ובזהירות יתרה. הגשת הדוח באמצעות מומחה מס תימנע טעויות בעת ההצהרה, תגדיל את הפוטנציאל לחיסכון במס על פי החוק באמצעות סיווג נכון של ההכנסות, זיכויי מס, קיזוזי הפסדים ומימוש הטבות מס לאוכלוסיות זכאיות. ייעוץ ותכנון מוקדם עשוי לחסוך מיסים רבים ועוגמת נפש!
 
יש לקחת בחשבון כי את הדוחות השנתיים המוגשים פקיד השומה בודק וכי על פי דין יש לפקיד השומה שלוש או ארבע שנים מתום שנת המס בה הוגשת הדוח – לבדוק אותו ולוודא כי הוא נכון ומשקף את עמדתו . היה ופקיד השומה חולק, רשאי הוא לזמן את הנישום לדיון, לשום אותו ולנהל הליכים שומתיים מתוך שאיפה ולנסות ולטעון כי על האזרח לשלם מעבר לעולה מהדו"ח שהוגש על ידו. עוד יש לקחת בחשבון כי על הדו"ח לכלול את כל ההכנסות שאם לא כן עלול המגיש להיות מואשר בעבירה של השמטת הכנסה מדו"ח לפי סעיף 220 לפקודת מה הכנסה שהינו סעיףפ חמור, שעדיף לא להיחשף לו . עוד יש לקחת בחשבון כי ישראלי אשר לא מגיש דוחות באופן חד פעמי או רציף עלול למצא את עצמו חשוף לעבירות טכניות אף עבירות מהותיות , אשר עונש מהותי לצידן, כך שחשוב להקפיד על הגשת דוחות. בכל מקרה – אדם הסבור כי הוא לא אמור להגיש דוח וכי הנושא אינו בהכרח ברור – טוב יעשה באם יפנה לקבל חוות דעת משפטית הקובעת, ככול שניתן, כי אכן חובה שכזו לא חלה עליו, למשל – משום שהוא לא תושב ישראל. יש בכוחה של חוות דעת כדי לנטרל את החשיפה הפלילית ומכאן נובעת חשיבותה.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.