מאת:

מכרזים - על רשות מנהלית להקפיד על כך שההצעה הזוכה תמלא אחר תנאי המכרז

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה שהוגשה בפניו לביטול זכייתה של משתתפת במכרז ולהכרזה על העותרת כזוכה (עתמ (י-ם) 28107-04-21 ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ נ' משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בית דגן פרקליטות מחוז ירושלים).
 
משרד העבודה והרווחה פרסם מכרז להתקנה ותחזוקה של מערכות מתח נמוך במסגרתו נקבעו מספר תנאי סף הכוללים בין היתר דרישה לכך שכל מציע יציג ניסיון מינימלי של 3 פרויקטים לפחות להתקנת מערכות מתח נמוך וכן ניסיון מינימלי של 3 פרויקטים נוספים לתחזוקת מערכות מתח נמוך. תנאי המכרז כללו גם את ההיקף המינימלי של כל פרויקט שנדרשו להציג המציעים.
 
לאחר פתיחת מעטפות המכרז החליטה ועדת המכרזים על זכייתה של אחת המשתתפות אשר הצעתה הייתה הנמוכה ביותר.
על החלטה זו הוגשה עתירה מינהלית בידי משתתפת אחרת אשר הצעתה הייתה ההצעה השניה וככזו לא זכתה במכרז.
 
לטענת העותרת, הזוכה לא עמדה בתנאי הסף של המכרז משלא הוצג על ידה פירוט נדרש של הפרויקטים המעידים על ניסיונה הקודם, כאשר הצעתה אינה מבחינה בין פרויקטים שבהם המציעה סיפקה שירותי התקנה לבין פרויקטים שבהם המציעה סיפקה שירותי תחזוקה.
עורכת המכרז (המדינה) טענה מנגד, כי כגוף מינהלי היא אינה מחויבת לחקור כל הצעה ומשהצהירה המציעה הזוכה, כי יש לה הניסיון הנדרש בהתאם לתנאי המכרז, הרי שבכך היא מילאה אחר תנאי הסף.
 
בדיון מקדמי שהתקיים בתיק, מצא לנכון בית המשפט לתת הזדמנות נוספת למציעה הזוכה ולאפשר לה למסור תצהיר משלים במסגרתו יינתן פירוט נוסף לגבי הפרויקטים השונים שאותם היא ביצעה תוך הפרדה בין פרויקטים שבהם היא נתנה שירותי התקנה לבין פרויקטים שבהם היא נתנה שירותי תחזוקה. באותה החלטה, ציין בית המשפט כי אמנם המדינה אינה מחויבת לחקור בפרטי ההצעה אולם עליה להקפיד ולבדוק, כי  ההצעה מולאה בהתאם לתנאי הסף תוך הקפדה על כל התנאים שנקבעו במכרז.
 
בהתאם להחלטת בית המשפט הגישה המציעה הזוכה תצהיר משלים במסגרתו היא ציינה 4 פרויקטים בלבד בהיקף שנדרש על פי תנאי המכרז וזאת שוב, ללא הבחנה בין פרויקטים שבהם היא סיפקה שירותי התקנה לבין פרויקטים שבהם היא סיפקה שירותי תחזוקה. יתרה מכך מעיון בתצהיר המשלים התגלו סתירות בין פרטי הפרויקטים שצוינו בהצעה לבין פרטי הפרויקטים שצויינו בתצהיר המשלים.
על אף האמור המדינה עמדה על כך שבעיני ועדת המכרזים הניסיון שאותו הציגה המציעה הזוכה הוא ניסיון מספק וכי אין כל פסול בכך שבחלק מהפרויקטים שאותם ביצעה המציעה היא סיפקה גם שירותי התקנה וגם שירותי תחזוקה.
לאחר דיון משלים שנערך בעתירה ניתן פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים אשר קיבל את העתירה והורה על ביטול זכייתה של ההצעה בניגוד לעמדת המדינה.
 
בית המשפט חזר וציין, כי אמנם המדינה כרשות מינהלית אינה מחויבת לחקור בפרטי ההצעה וכל עוד לא הונח בפניה ספק ממשי לגבי אמיתות פרטי ההצעה, הרי שהיא רשאית להסתמך על הפרטים שהוצגו בפניה על ידי המציעה. יחד עם זאת, בית המשפט הבהיר, כי כאשר מתברר שההצעה אינה כוללת את כל הפרטים הנדרשים על פי תנאי המכרז, הרי שאין עורכת המכרז רשאית להתעלם מחוסר ההתאמה הנ"ל ועליה לפסול את ההצעה שאינה עומדת בתנאי הסף.
 
לגופו של עניין, בית המשפט קבע כי תנאי המכרז כללו דרישה מפורשת לכך שהמציע יציג ניסיון ב- 3 פרויקטים נפרדים (בהיקף מינימלי של 350 אש"ח כל אחד) שבהם סיפקה המציעה שירותי התקנה ו- 3 פרויקטים נוספים שבהם סיפקה המציעה שירותי תחזוקה. משהתברר, כי המציעה לא הצליחה להצביע על 6 פרויקטים נפרדים, כאמור, הרי שההצעה אינה עומדת בתנאי הסף ודינה להיפסל. תוצאה זו מתחייבת על אחת כמה וכמה משהתגלו סתירות בין פרטי הפרויקטים שצוינו במסמכי ההצעה לבין הפרטים שצוינו בתצהיר המשלים. אמנם, המדינה אינה מחויבת לחקור בפרטי ההצעה, אך היא גם לא יכולה להתעלם מסתירות שעולות מתוך ההצעה והתצהיר המשלים.
 
את החלטתו נימק בית המשפט בשני טעמים עיקריים וקבע כדלקמן:
ראשית, כידוע ישנה חשיבות מכרעת לעקרון השוויון במכרז, על פיו אין לשנות את תנאי המכרז לאחר פרסומו ואין להקל בתנאי הסף של המכרז על מנת להכשיר את השתתפותו של מציע שאינו עומד בתנאי הסף. התנהלות זאת יוצרת חוסר שוויון בין אותם מציעים אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז לבין מציעים שלא עמדו בתנאי הסף ואשר השתתפותם "הוכשרה" בזכות שינוי בדיעבד של תנאי הסף.
שנית, המדינה כרשות מינהלית נדרשת להקפיד על בדיקת ההצעות "ברמת הראיה המינהלית". במילים אחרות, המדינה אכן יכולה להסתמך על ההצהרות של המציע כפי שאלה באות לידי ביטוי בהצעתו ואין היא מחויבת להעמיד הצהרות אלה לחקירה ובדיקה. אולם, בחינה ברמת הראיה המינהלית מחייבת את המדינה להקפיד הקפדה יתרה על כך שההצעה המוגשת במכרז כוללת את כל ההצהרות הנדרשות וכי לא חסרות בהצעה הצהרות שהן בבחינת תנאי סף של המכרז.
על בסיס האמור, קיבל בית המשפט את העתירה, ביטל את זכייתה של הזוכה במכרז והצהיר על ההצעה השניה בתור כהצעה הזוכה.
מדובר אם כן בדוגמא בולטת נוספת הממחישה את ההכרח בהתנהלות נכונה במסגרת השתתפות במכרז:
כמציע- יש להקפיד על עמידה מדוקדקת בתנאי המכרז ועל מילוי נכון של כל פרטי ההצעה;
כמשתתף שאינו זוכה- ישנה חשיבות רבה בבדיקה מיידית של ההצעה הזוכה על מנת לבחון, האם היא אמנם עומדת בתנאי המכרז והאם לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים שכן פגם זה עשוי להביא לעיתים לביטול הזכיה ולעיתים אף לביטול המכרז כולו ולעריכת מכרז חדש תוך מתן הזדמנות נוספת לזכות במכרז.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פסק דין חשוב של ביהמ"ש העליון בתביעת רשלנות מקצועית של רואה חשבון

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק דין חשוב בנוגע לתביעת רשלנות מקצועית כנגד רואה חשבון, הקובע מהו סטנדרט התנהגות ראוי ומצופה מרואה חשבון ומתי התנהגות זו מהווה הפרה של חובות רואה החשבון כלפי לקוחו.

תביעה נגד מפעל הפיס - חוק ההתיישנות

מאת: אלי דורון, עו"ד

האם בקשה לסעד זמני המוגשת ללא תביעה עיקרית, עוצרת את מרוץ ההתיישנות? בית המשפט העליון קבע לאחרונה, כי בקשה לסעד זמני שהוגשה ללא תביעה עיקרית, ואף לא הוגשה תביעה תוך 7 ימים מיום הבקשה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות ואין לייחס לה משמעות כלשהי במישור זה.

מי רשאי לעסוק בגידול קנאביס מסחרי?

מאת: אלי דורון, עו"ד

הרפורמה בתחום הקנאביס הרפואי נכנסה לתוקף ב- 2019 וסללה את הדרך ליזמים, המעוניינים לגדל קנאביס בהיקף מסחרי, ברמה גבוהה ובכפוף לדרישות תקן מחמירות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.