מאת:


החוק לצמצום השימוש במזומן - איתור הפרות על ידי הממונה

אנו מבקשים לעדכנכם אודות נוהל 1/2021 החוק לצמצום השימוש במזומן כפי שפורסם לאחרונה על ידי רשות המיסים. מטרת נוהל זה לתת דגשים והנחיות כלליות לאיתור הפרות של החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") וזאת על ידי מי שהוסמכו כממונים.
 
ממונה הנו עובד רשות המיסים אשר הוסמך לפי סעיף 23 לחוק ואשר לו נתונות סמכויות הפיקוח לפי סעיף 25 לחוק  - לדרוש מכל אדם למסור את שמו ומענו, להציג תעודה מזהה, לדרוש כל מסמך לרבות פלט מחשב שיסייע לממונה במילוי תפקידו וכן להיכנס לכל מקום לשם מילוי תפקידו למעט בית מגורים לשם יכנס בצו בית משפט. כזכור, תכליתו של החוק הנה צמצום השימוש במזומן ואיתור הפרות החוק בידי עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, עורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח.
 
בדיקות לאיתור הפרות לפי החוק אצל עוסק:
* איתור הפרה בשיק - כל שיק שקיבל או נתן עוסק בעבור עסקה, שכר עבודה, תרומה או הלוואה/מתנה יכיל את כל הפרטים הדרושים, קרי מופיע עליו שם מקבל התשלום והשיק אינו פתוח (ללא שם מקבל התשלום). בשיק מוסב יופיע בגב השיק שמו ומספר זהותו של המסב ושיק בטחון שניתן או התקבל כבטוחה להלוואה או עסקה שגם בו יופיעו כל הפרטים הדרושים.
* איתור הפרה בתשלום/תקבול בגין עסקה - במהלך ביקורת אצל עוסק יש לבחון הפרה בתשלום או תקבול בגין עסקה בספרי החשבונות, ספר ההזמנות, הצעות מחיר, תעודות משלוח וחוזים. וכן יש לאתר מחיר עסקה שעולה על 11,000 ₪ ולבחון עמידה בהוראות החוק לגבי תשלום מזומן. בעסקאות שמחירן מעל 11,000 ₪ יש לברר פרטים בנוגע למחיר העסקה (מהי התמורה הכוללת עליה הסכימו בכסף או שווה כסף, לרבות מע"מ, מסי קנייה וכיוצ'); יש לברר פרטים בנוגע למהות העסקה, קרי מכירת נכס או נכסים, מתן שירות, שכירות, עסקה מתמשכת וכו'; Uפרטים בנוגע לזהות הצדדים לעסקה, קרי עוסק, שאינו עוסק , קרובי משפחה, תושבי חוץ ועוד.
* איתור הפרה בתשלום/תקבול שכר עבודה - יש לאתר את המקרים בהם שכר העבודה ברוטו כולל כל מרכיבי השכר עולה על 11,000 ₪ ועל הממונה לוודא שלא התקבל תשלום במזומן בכל סכום שהוא גם שמדובר בשכר לקרוב משפחה. על הממונה לבחון שלא נערך פיצול מדומה בתשלום וכן לבחון את אופן התשלום לעובדים תוך הצגת דוגמת שכר.
* איתור הפרות בתשלום/תקבול בגין הלוואה, תרומה או מתנה - על הממונה לבחון האם התקבלה הלוואה או תרומה בסכום העולה על 11,000 ₪, במקרה כזה יבחן האם התקבלה במזומן מעל התקרה המותרת בחוק. על הממונה לאתר מקרים בהם ניתנת מתנה בסכום העולה על 50,000 ₪ והאם נתנה במזומן.
* איתור הפרות בתיעוד אמצעי תשלום/תקבול (סעיף 6(א)(7) לחוק - הממונה יבדוק כי העוסק תיעד באופן נאות את אמצעי התשלום/התקבול, קרי תיעוד בספר החשבונות. במקרה של פטור מהוצאת קבלה מכוח סעיף 19א(ד) להוראות ניהול ספרים במקרה זה ניתן לראות בדפי בנק כתיעוד מספק.
* איתור הפרה הנחשבת למרמה - הממונה יבחן האם קיימות אינדיקציות למעשה מרמה במטרה להתחמק ממגבלות התשלום במזומן, לרבות פיצול עסקה, תשלום שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה ורישום פרטים כוזבים במסמך.
* איתור הצד השני להפרה - במקרה בו יש אינדיקציה שבוצעה הפרה, יפעל הממונה לאתר את הצד השני להפרה בין שהוא עוסק, בין שאינו עוסק ובין שהוא תייר ויוגדר כ-"מפר השני". הממונה ינסה לאתר זהותו, כתובתו ומספר הטלפון שלו. באם אותר המפר השני והתברר כי הוא עוסק יש לבחון האם התשלום/תקבול היה עבור העסק או צרכיו הפרטיים. גם המפר השני ייבדק על ידי הממונה לאחר שזוהה.
* ביקורת בעסקים בהם מחירי העסקאות נמוכים מ-11,000 ₪ - הממונה יתמקד בעמידה הוראות החוק בנוגע לשיק, אופן תיעוד התשלום/התקבול וכן יבחן האם יש אינדיקציה לפיצול עסקאות.
 
ביקורת לגבי רו"ח ועו"ד בדגש על קבלת מזומן כ-"שירות עסקי" ללקוח
רואי חשבון ועורכי דין הם עוסקים לכל דבר כך שכל מגבלות החוק חלות גם עליהם. החוק אוסר על עורך דין או רואה חשבון לקבל במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח סכום מזומן העולה על 11,000 ₪ ללקוח שהוא עוסק ועל סכום של 50,000 ₪ ללקוח שאינו עוסק – שירות עסקי ללקוח אינו שכר טרחה אלא כל אחת מהפעולות המפורטות בחוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 (קניה/מכירה/חכירה לדורות של נכס מקרקעין, קניה/מכירה של עסק וניהול נכסי לקוח, הקמת תאגיד/עסק/ נאמנות או ניהולו עבור אחר).

בסיכומם של דברים, יובהר כי בעל עסק לא ייתן ולא יקבל כסף מזומן על סכום העולה על 11,000 ₪. מכאן, אדם פרטי לא ייתן לאדם בעל עסק סכום העולה על 11,000 ₪ מחד, אך יוכל לשלם כסף מזומן לאדם פרטי אחר עד סכום של  50,000 ₪ מאידך. למען הסר ספק, ועל מנת למנוע מצב בו תהיה עבירה על חוק המזומן של מי מהצדדים אשר בעקבותיה יידרש האדם פרטי/נישום ליתן הסברים לרשויות המיסים, ייעוץ וליווי מקצועי מעורך הדין המתמחה בדיני מס או עורך דין מס פלילי, יש בו כדי לסייע בהתנהלות חוקית ונבונה.
 
באם עלה החשד להפרה של החוק לצמצום השימוש במזומן, פנייה לגורם משפטי מוסמך המומחה בתחום דיני המס מוקדם ככל האפשר תסייע לטפל בהסרת המחדל.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.