מאת:

חנינת מס לישראלים שהפיקו הכנסות "שחורות", ממקורות חוקיים, על אדמת ישראל

לאור המשבר הכלכלי שמקורו במגפת הקורונה, משרדנו פנה לשר האוצר בבקשה להורות על חנינת מס: לעניות דעתנו נוהל גילוי מרצון, שדרש תשלום מלוא המס שנגרע מקופת המדינה עקב מחדלי האזרח, לא היה מספיק אטרקטיבי עבור ישראלים שהפיקו הכנסה "שחורה" בישראל וזאת משום שיישום הנוהל היה מותיר אותם, לאחר מס, ללא יתרה "לבנה". מאידך, לגישתנו, הוראה גורפת הקובעת כל ישראלי שהפיק הכנסה שחורה בישראל, מפעילות חוקית, יוכל להכשיר את ההון כנגד תשלום 20% מסך ההון, תביא להכשרת מיליארדים רבים של שקלים ולהעשרה מהותית של קופת המדינה. כספים אלה נדרשים עתה לטובת שיקום המשק - אנו תקווה כי כבוד השר כץ יקדם את היוזמה.
 

חיפה, ‏19 ביולי, 2020
לכבוד
מר ישראל כץ – שר האוצר
משרד האוצר
רח' קפלן 1
ירושלים, 9195015                                                                                                                    
                                                                                           
הנדון: הצעה להעשרת קופת המדינה באמצעות "חנינת מס" לבעלי הון שחור
כיוצא רשות המס ומשרד המשפטים וכסנגור המייצג מאות אנשי עסקים ישראלים, הרינו לפנות לכבודך, בכל הצניעות ובהערכה רבה, במטרה לקדם מתווה כלכלי, שונה מזה שהסתיים בסוף שנת 2019, אשר יעשיר לאלתר (!!!) את קופת המדינה, לטעמי, בעשרות מיליארדים של שקלים, על ידי עידוד תושבי ישראל לדווח על הון שחור והכנסות שחורות, שהופקו על ידם בישראל כנגד תשלום 20% מסך ההון המוכשר והכל במטרה לחזק בשעת המשבר הכלכלי את משאבי מדינת ישראל, המצויה למגנינת הלב במשבר כלכלי רחב היקף על רקע התפשטותו של וירוס Novel Coronavirus 2019-nCoV infection ("וירוס הקורונה") בישראל.
 
 1. בראשיתם של הדברים נבהיר כי זו אינה השעה להכביר במילים אודות הקשיים הכרוכים בהוצאת המתווה המוצע אל הפועל, אשר מטבעו וטיבו מקנה לתושבים שביצעו עבירות מס, חנינה, כפי שיובא להלן.
 2. לא נסתרת מעיננו העובדה שהקלה בתשלומי המס לתושבים שידווחו על הונם השחור אינה עולה בקנה אחד עם עיקרון השוויון שבנטל המס ועם העובדה שהעלמת מס מקופת המדינה הינה עבירה פלילית חמורה. יחד עם זאת, נראה, כי השעה מצדיקה זאת.
 3. לצד עובדות אלו, ניתן לראות, דווקא בימים טרופים אלו, כי המחוקק מכיר בכך שאירועים יוצאי דופן מחייבים צעדים יוצאי דופן בדמות "חנינת מס" אשר יש בה כדי לסייע מהותית בבלימה כלכלית של המשבר. בתוך כך ולעניות דעתנו, נדרשים צעדים משלימים לצורך הגנה על הקיים ומניעת התמוטטות כלכלית רבתי וזאת בדרך של "חנינת מס" - "חנינה" אשר תפנה לישראלים שנמנעו מלדווח במהלך השנים על פרי עמלם בישראל וזאת בניגוד לנוהל גילוי מרצון אשר הסתיים בשנת 2019 ואשר בבסיסו פנה לבעלי חשבונות בנק בחו"ל, אשר היו מורכבים מקרן "לבנה" וריבית "שחורה".
 4. יוער ויוזכר כי החל משנת 2005 הוחלט ברשות המיסים, כחלק מהרפורמה העולמית לחייב בנקים בעולם לדווח על חשבונות בנק של תושבי מדינות אחרות, להיאבק בתופעה של הון שחור לצד העלמות המס, לפתוח בהליך "גילוי מרצון" הפונה בעיקרו לבעלי חשבונות בנק בחו"ל, אם כזה שקיבלו בירושה, אם כזה הכולל הכנסות שהופקו בחו"ל לפני שנת 2003 (עת שיטת המס בישראל הייתה טריטוריאלית), כזה שיאפשר לציבור זה להתוודות על עבירות המס שביצע ולשלם את המס שלא שולם בעבר וזאת בכפוף לכך שלא יינקטו כנגדו הליכים פלילים, פרט לסייגים המנויים בהוראות הנוהל העדכניות מיום 13 לדצמבר 2017 (להלן: "נוהל גילוי מרצון").
 5. בתום שנת 2019 תם נוהל גילוי מרצון ואילו דווקא בעת זו, נראה כי החלת הנוהל בתנאים התואמים את צרכי המשק, יש בכוחה, על ידי מאמץ משותף, לספק תרופה לעת מזור וזאת המיוחד לאור העובדה לפיה הנוהל לא היה אטרקטיבי לישראלים אשר הפיקו הכנסה שחורה על אדמת ישראל, אלא יותר לכאלה שהחזיקו כספים או הון בחו"ל, כזה שהופק בחו"ל או כזה ששולם עליו מס בישראל וכי רק מרכיב הריבית לא דווח.
 6. כך וככלל שיינתן אישורך בעניין, יוכלו מסעדנים, סוחרים, קבלנים, יועצים, רופאים, מנהלי אתרי תיירות ועוד רבים, לפנות לרשויות המס, באופן אנונימי אשר ימנע את 'אות הקלון' ממנה חוששים תושבים רבים, להכשיר את הונם השחור ולשלשל לקופות המדינה, לעניות דעתנו, עשרות מילארדים של שקלים.
 7. במסגרת פנייה אנונימית זו, ידווחו התושבים על הונם השחור, במיוחד זה שהופק בישראל, אשר טרם דווח לרשויות המס בישראל, ישלמו את ה-"מס" / קנס / כופר המתחייב ובתמורה ישוחררו מההליכים הפליליים הכרוכים בשיגרה בביצוע עבירות מס.
 8. ואמנם, כל בר דעת יבין בנקל כי לא היה כל תמריץ לתושב ישראלי שהפיק הכנסות "שחורות" על אדמת ישראל לעשות כן, במיוחד בעת משבר כלכלי ובמצב דברים שההון הנזיל מהווה הלכה למעשה אוויר לנשימתם של תושבי ישראל.
 9. שכן, הכשרתו של ההון על פי הנוהל שהיה קיים, ככל שזה מתייחס להכנסות אשר הופקו על אדמת ישראל, תהא כרוכה בתשלום מס הכנסה מלא (50%), מע"מ (17%), ביטוח לאומי (12%) + ריביות, מה שיותיר את התושב, לאחר הליך ההכשרה, ללא כל כסף מוכשר למחייתו.
 10. ואולם, במאמץ משותף, בו רשויות המס יינקטו הליך גילוי מרצון המגלם אף חנינת מס מצידן, יתומרצו שני הצדדים באופן אופטימאלי להירתם למטרה נעלה זו.
 11. חנינת המס אין בה כדי לייתר את תשלום המס אלא לכל היותר להקטינו – כך לדוגמא יכול שיידרש מס בשיעור 20% על כלל ההון השחור שידווח וזאת גם אם במקור הוא הופק על אדמת ישראל ומעולם לא דווח.
 12. בשורה זו מצד רשויות המס, תהא בבחינת 'הזדמנות פז' לכל אותם תושבים שטעו בבחירותיהם והעלימו מרשויות המס את המתחייב מהם לשלם בגין הכנסות שהפיקו על אדמת ישראל, לרפא את שנעשה ובד בבד תהא זו קרקע פורייה למדינה להגדיל את קופתה בשעת משבר.
 13. ויודגש – העובדות להווייתן מלמדות כי היעדרו של נוהל מעיין זה תותיר את קופת המדינה במצב הנוכחי ואילו הקלה בחיובי המס תגדיל את קופת המדינה ואף אם לא בשיעור המס המלא, יהיה בכך יותר מהנמצא היום ומהמשולם היום על ידי תושבים אלו.
 14. לנוכח הצורך החיוני להזרים כספים לקופת המדינה יהיה בהכשרת הנוהל הקיים, על ידי שינויים מתאימים, אופציה נגישה ונוחה לקידומו של נוהל גילוי מרצון, כזה שבניגוד לקודמו פונה לישראלים שהעלימו הכנסות שהופקו על ידם בישראל, בתהליך קצר טווח, כך שהנוהל החדש יוכל להתבסס על העקרונות והתנאים של הליך גילוי מרצון המקורי, בצירוף לתנאים נוספים לפיהם יוכיח הנישום כי מקורן של ההכנסות המדווחות אינו במעשים פלילים וכן תנאים נוספים אשר ניתן להתנות.
 15. כך לדוגמא, תנאי על פיו מתחייב הנישום לא להוציא את ההכנסות המוכשרות מישראל לתקופה בת 10 שנים ממועד דיווחן.
 16. לא זו אף זו, התנהלות זו מצד רשויות המס יהיה בה מקום לקדם את אמון הציבור בשעה משבר קשה זו. שכן, חמלה וחנינה מצד הרשויות, עבור תושבי ישראל אשר יירתמו להגדלת קופת המדינה, יש בה ערך גלום שלא ניתן לעמוד בכסף.
 17. על הרציונל הכלכלי הטמון בהצעתנו זו נכתבו ספרים זה מכבר על ידי מלומדים רבים.
 18. ואילו, נדמה כי אין זה המקום להביא עלי כתב את כל אלו, אשר מתיישבים הם מטבעם עם השכל הישר.   
 19. אנו סבורים כי בנסיבות אלו, הגם שהמצב הפוליטי אינו פשוט, נדרשת המדינה לנקוט בפעולות אקטיביות לצורך הגנה על כלכלת מדינת ישראל אשר עוברת טלטלות קשות ביותר ולדאבון כולנו עוד עתידה היא לספוג פגיעה קשה אף יותר בגין הנזקים הנגרמים על רקע התפשטות וירוס הקורונה.
 20. לאור האמור, אנו פונים לכבודך להמשיך בעשייתך הברוכה לטובת הפחתת הנזקים הכלכליים מן המשבר המתרגש על מדינתנו, ולהפעיל את כובד משקלך לטובת קידום נוהל גילוי מרצון, אשר בניגוד לקודמו פונה לישראלים שהעלימו הכנסות אשר הופקו על ידם בישראל - התואם את מצב המשק בעת הזו - ולטובת הצלתו של המשק הישראלי כולו.
 21. צעדיך נדרשים להינקט בהקדם שכן כל הסימנים מצביעים על קריסה ממשמשת ובאה וזאת שעה שסופו של המשבר אינו נראה לעין.
 
 
                                         בברכה,
                                    אלי דורון, עו"ד
                      דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'
                                                                             עורכי דין ונוטריון

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.