מאת:


שימוש נרחב בהליכי גבייה מיידים על ידי מע"מ – סעיף 112א' לחוק מע"מ

בימים אלו עדים אנו לשימוש נרחב שנעשה מצד רשויות המס בהוראות חקיקה דרסטיות, המקנות לרשויות אלו סמכות להטלת שומה תוך חיוב הנישום בתשלום מיידי, כאשר העברת התשלום המתחייב לרשות מהווה תנאי לזכותו של הנישום להשיג על השומה. הסדרת הליכי הגבייה במקרים מיוחדים אלו קבועה בסעיפים 112א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), ו-194 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), המאפשרים למנהל המע"מ ולפקידי השומה, בהתאמה, לנקוט הליכי גבייה מידיים, ללא דיחוי וזאת כתנאי לזכותו של הנישום להגשת השגה.
 
בפשיטא, בהתאם להוראות האמורות, רק לאחר תשלום מיידי מהעוסק ו/או מהנישום בהתאם לדרישת המנהל, יהיה רשאי העוסק ו/או הנישום להשיג על השומה שנקבעה לו ולממש את זכותו להשיג על טיעוני המנהל כנגדו. במקרים רבים, סך התשלום הנדרש אינו מצוי בחזקת הנישום וזאת לנוכח העובדה שדרישת התשלום מתבססת על צבר חובות לכאורה. על כן, דרישת התשלום לעיתים תכופות מונעת מנישום את זכות הטיעון לתקופה ארוכה ובד בבד מפעילה עליו לחצים כלכליים גדולים. למען השלמת התמונה והבהרת החריג האמור, ראוי להדגיש כי ככלל הליכי גביית מס הן מכוח חוק מס ערך מוסף והן מכוח הפקודה מאפשרים לעוסק או לנישום בהתאמה, להשיג על השומה שהוצאה לו טרם התשלום לפי דרישת הרשויות; שכן, השגה על השומה מקנה לעוסק או לנישום הלכה למעשה זכות לטעון כנגד החלטת הרשות ובמסגרת השגתו להמציא את המסמכים המתחייבים לצורך ביסוס טענותיו. בתוך כך ובהתאם לכלל הנוהג, הליכי הגבייה נדחים למועד בו תתקבל הכרעה חלוטה בעניין השומה. בנוסף, טיעוניו של הנישום משפיעות על גובה דרישת התשלום שעה בה טיעוניו מתקבלים – על כן, מניעת זכות בנישום מלטעון טיעונים אפריורי הינה הפעלת סמכות רחבה בעלת השפעול מרחיקות לכת על הנישום.  
 
היה והנך נישום ו/או עוסק שננקטו כנגדו הליכים אלו אתה לא לבד - משרדנו, המורכב מעורכי דין יוצאי רשויות מס, יוכל לעזור לך להגן על זכויותיך ולנהל את ההליך את מול הרשויות בליווי מסור והכל תוך מטרה לשמור על זכויותיך בהליך ולהימנע מהליכי עיקול ו/או הטלת הגבלות כגון איסור יציאה מהארץ. ליווי מקצועי במצב דברי זה הינו חיוני לנישום שכן הסעיפים האמורים מקנים למנהל ו/או לפקיד השומה סמכויות רחבות; בהתאם לכך, שעה בה למנהל ו/או לפקיד השומה הייתה סיבה לחשוש כי המס על עסקאות או תשומות ו/או המס על הכנסה פלונית לא נוכה כדין ו/או לא דווח כדין ובד בבד קיים חשש כי העוסק ו/או נישום עתיד לצאת לישראל מבלי לשלם את המס המתחייב או שהתקיים חשש הנובע מ"סיבה אחרת", רשאי המנהל ו/או פקיד השומה לדרוש שהעוסק ו/או הנישום ייתן מיד ערובה לתשלום המס הנקוב בשומה. במידה והשומה טרם הוצאה ומתקיימים החששות האמורים רשאי המנהל ו/או פקיד השומה לשום את המס שהעוסק חייב בו ולדרוש את תשלום המס באופן מידי. בנוסף, סעיפים אלו קובעים כי שעה בה העוסק ו/או הנישום יימנע מלשלם את הערובה או תשלום המס המתחייב רשאי המנהל ו/או פקיד השומה, באישור בית המשפט להוציא כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ או להטיל עיקול על רכושו בגובה הסכומים הטעונים תשלום. יצוין כי שעה בה הטלת עיקול לא יהיה בה די בכדי להבטיח את גביית המס המתחייב, רשאי המנהל באישור בית המשפט להטיל צו לתפיסת נכסיו של הנישום. בע"א 416/87 דוד חכמי נ' פשמ"ג (פורסם בנבו) דן בית המשפט בשימוש בחריג הקבוע בחוק מס ערך מוסף והבהיר כי שימוש כאמור יעשה במשורה ולא באופן שרירותי (יודגש כי הלכה זו חלה אף על ההוראה המנויה בפקודה). כך למשל, הדגיש בית המשפט כי מתחייב בסיס עובדתי קונקרטי ומובהק להוצאת שומה בהתאם לחריג הנידון. בהתאם לכך התייחס בית המשפט בפרשת ע"מ 989/04/14 פקיד השומה נ' עלי מרעי לסייגים בהפעלת הסעיפים האמורים; קרי, סמכויות אלו יכול שיופעלו שעה בה מתקיימים שני תנאים;  הימצאות חשש ממשי להיעדר אפשרויות גביית המס, וכאשר השומה סבירה ומבוססת שנעשה בעניינה בירור סביר. פסיקה זו עולה בקנה אחד עם השלכות מרחיקות הלכת על זכויות הנישום ו/או העוסק עת נוקטות רשויות המס שימוש בחריגים אלו. שכן, שימוש בסעיף 122א לחוק המע"מ ו-סעיף 194 לפקודה כרוך אינהרנטית בפגיעה חריפה בזכות החוקתית לקניין של הנישום. על אף פסיקת בית המשפט וחרף הפגיעה הקשה שסופג הנישום/העוסק שעה בה רשויות המס עושות שימוש בסעיפים אלו, עדים אנו לשימוש הולך וגובר בחריגים אלו.
 
משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי מס הכנסה המנוסים בטיפול שכזה, אין ספור מקרים מטופלים על ידנו בכל רגע נתון, בכל הארץ ובכל הרמות. הנאמנות ללקוח והפיכתו לשגריר, הם אלה שעומדים תמיד לנגד עיננו. אנו נעשה כל שהחוק מאפשר על מנת לעזור לך לפתור הבעיה מהר במינימום מס ובמינימום שכר טרחה. הרווח שלנו הוא בלהוציא אותך מהפרשה במהירות, המטרה שלנו היא לגרום לך להיות שגריר ומליץ יושר שלנו. אנו יודעים לעבוד אתך עצמאית ו/או עם רואה החשבון או יועץ המס שלך. אנו יודעים לנתח המקרה הן חשבונאית והן משפטית ועל סמך זאת להציג ולקדם אסטרטגיה מעולה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.