מאת:

אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הצרפתית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה ועל הון
 
 
ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה הצרפתית, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:
 
 
סעיף 1: תחום אישי
 
אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.
 
סעיף 2: המסים הנידונים
 
1.       אמנה זו תחול לגבי מסים על הכנסה, המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או הרשויות המקומיות שלה, ולגבי מסים על הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.
 
2.       כמסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון או על מרכיבי הכנסה או הון, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מסים על צבירת רווחים.
 
3.       המסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:
(א)     בצרפת:
(1)      מס ההכנסה ("L'Impot Sur La Revenue");
(2)      מס התאגידים ("L'Impot Sur Les Societes");
(3)      המס על משכורות ("La Taxe Sur Les Salaires"), שעליו יחולו בהתאמה הוראות האמנה הנוגעות לרווחי עסקים או להכנסה משירותים אישיים של עצמאי;
(4)      מס הון ("L'Impot Sur La Fortune");
לרבות כל ניכוי במקור, מקדמה ((Precompte או תשלום מראש ביחס למסים הנ"ל;
(להלן - "מס צרפתי");
(ב)      בישראל:
(1)      מסים המוטלים לפי פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה;
 
(2)      מסים המוטלים על רווחים מהעברת מקרקעין בהתאם לחוק מס שבח מקרקעין;
(3)      מסים המוטלים על מקרקעין בהתאם לחוק מס רכוש;
(4)      המס המוטל בהתאם לחוק מס מעסיקים;
(להלן - "מס ישראלי").
 
4.       כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המסים שלהן.
 
סעיף 3: הגדרות כלליות
 
1.       למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:
א.      המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם צרפת (למעט הטריטוריות מעבר לים של הרפובליקה הצרפתית והרשויות הטריטוריאליות של מאיוט וסן-פייר-אה-מיקלון) או ישראל, לפי ההקשר;
ב.       המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;
ג.       המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;
ד.       המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;
ה.      המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים ע"י מיזם שמקום הניהול הממשי שלו נמצא במדינה מתקשרת, למעט מקום שהספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת.
ו.        המונח "רשות מוסמכת" פירושו:
(1)      בצרפת, השר האחראי לתקציב או נציגו המוסמך.
(2)      בישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך.
 
2.       א.      ביחס ליישום אמנה זו ע"י מדינה מתקשרת, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר. למשמעותו של מונח לפי דיני המיסוי של אותה מדינה תהיה עדיפות על משמעות המונח לפי ההוראות בתחומי משפט אחרים של אותה מדינה.
ב.       אם, לפי הוראות תת-ס"ק א', משמעות מונח לפי דיני מדינה מתקשרת שונה ממשמעות המונח לפי דיני המדינה המתקשרת האחרת, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להסכים על משמעות משותפת לאותו מונח.
 
סעיף 4: מקום מושב לצרכים פיסקליים
 
1.       למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אבל מונח זה אינו כולל אדם הנתון למס באותה מדינה רק ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה או להון שמקומו בה.
 
2.       מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:
(א)     יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");
(ב)      אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;
(ג)      אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;
(ד)      אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.
 
3.       מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי שלו, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.
 
4.       המונח "תושב מדינה מתקשרת" יכלול את:
א.      המדינה, רשויותיה המקומיות, וגופים משפטיים שלהן;
ב.       במקרה של צרפת, שותפות או קבוצה אחרת של אנשים הכפופה למשטר מס דומה במהותו לפי דיני המיסוי הצרפתיים, אם מקום הניהול הממשי שלה נמצא בצרפת וכל אחד מבעלי המניות, השותפים או החברים האחרים בה חייב באופן אישי במס בצרפת ביחס לחלקו ברווחים לפי החוק הפנימי הצרפתי. אין בתת-ס"ק זה דבר שיתפרש כמונע מישראל להטיל מס בהתאם להוראות אמנה זו על בעלי מניות, שותפים או חברים אחרים בשותפות או בקבוצה אחרת של אנשים המאוזכרת בתת-ס"ק זה.
 
סעיף 5: מוסד קבע
 
1.       למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, באופן מלא או חלקי.
 
2.       המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:
 
(א)     מקום הנהלה;
(ב)      סניף;
(ג)      משרד;
(ד)      בית חרושת;
(ה)     בית מלאכה;
(ו)       מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.
 
3.       אתר בנייה או פרוייקט בנייה או התקנה מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים יותר מ-12 חודשים.
 
4.       על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:
(א)     שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;
(ב)      החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק למטרות אחסון, תצוגה או מסירה;
(ג)      החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק למטרות עיבודם בידי מיזם אחר;
(ד)      החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;
(ה)     החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פרסום, לאספקת מידע, למחקר מדעי או למטרות ביצוע כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר, עבור המיזם;
(ו)       החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.
 
5.       על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 7 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם נוטל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.
 
6.       על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, חברת ביטוח שהיא תושבת של מדינה מתקשרת תיראה כבעלת מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת מקום שהיא מבטחת סיכונים באותה מדינה אחרת באמצעות נציג שאינו מתווך או סוכן המאוזכר בס"ק 7.
 
7.       מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.
 
8.       העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת היא בעלת שליטה בחברה, או נתונה לשליטתה של חברה, שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.
 
סעיף 6: הכנסה ממקרקעין
 
1.       הכנסה שמופקת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או מייעור) תהיה חייבת במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין האמורים.
 
2.       למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.
 
3.       הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.
 
4.       הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.
 
5.       מקום שהבעלות על מניות או זכויות אחרות בחברה או ביישות משפטית מזכה את הבעלים בהנאה ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת ומוחזקים ע"י אותה חברה או אותה יישות משפטית, הכנסה שאיננה דיבידנדים שהבעלים מפיק, משימוש ישיר, מהשכרה או משימוש בכל צורה אחרת בזכות ההנאה שלו, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה. הוראות ס"ק זה יחולו על אף הוראות סעיפים 7 ו-14.
 
סעיף 7: רווחי עסקים
 
1.       רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.
 
2.       בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.
 
3.       בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מינהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.
 
4.       במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, אין בס"ק 2 דבר שימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.
 
5.       לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.
 
6.       לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, הרווחים שיש לייחס למוסד קבע ייקבעו בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.
 
7.       מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יושפעו הוראות סעיפים אלה מהוראות סעיף זה.
 
סעיף 8: הובלה ימית ואווירית
 
1.       רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם. הכנסה שמפיק המיזם מהשכרת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, או משימוש, אחזקה או השכרה של מכולות המופעלות בתעבורה בינלאומית (לרבות נגררות, אסדות וציוד קשור אחר להובלת המכולות האמורות), תהיה חייבת במס רק באותה מדינה אם ההכנסה האמורה כרוכה ברווחים מהפעלת הספינות או כלי הטיס ע"י המיזם בתעבורה בינלאומית.
 
2.       אם מקום הניהול הממשי של מיזם ספנות הוא על ספינה או על אוניה, כי אז יראוהו כאילו מקומו במדינה המתקשרת שבה שוכן נמל הבית של הספינה או האוניה, או אם אין נמל בית כזה, במדינה המתקשרת שמפעיל הספינה או האוניה הוא תושבה.
 
3.       הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.
 
4.       על אף הוראות ס"ק 2, מיזם שמקום הניהול הממשי שלו נמצא בישראל והוא מפעיל ספינות או כלי טיס בתעבורה הבינלאומית, יקבל הקלה אוטומטית ("Degrevement D'Office") ממס על עסקים ("Taxe Professionelle"( המוטל בצרפת ביחס לפעולה האמורה. כמו כן, מיזם שמקום הניהול הממשי שלו נמצא בצרפת והוא מפעיל ספינות וכלי טיס בתעבורה בינלאומית, יהיה פטור מכל מס המקביל למס על עסקים ("Taxe Professionelle"(. המוטל בישראל על הפעולה האמורה.
 
סעיף 9: מיזמים משולבים
1.       מקום -
(א)     שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או
(ב)      שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,
ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.
 
2.       מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים מקום שאותה מדינה אחרת רואה את ההתאמה כמוצדקת. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.
 
סעיף 10: דיבידנדים
 
1.       דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
2.       אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:
(א)     5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;
(ב)      10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות ס"ק (א), אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת ישראל והדיבידנדים משתלמים מרווחים החייבים במס בישראל בשיעור שהוא נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי;
(ג)      15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.
 
הוראות ס"ק זה לא ישפיעו על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.
 
3.       (א)     תושב ישראל המקבל, והינו בעל הזכות שביושר על, דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת צרפת, אשר אילו התקבלו ע"י תושב צרפת, היו מזכים את התושב האמור בזיכוי מס ("Avoir Fiscal"), יהיה זכאי לקבל מהאוצר הצרפתי תשלום השווה לזיכוי המס ("Avoir Fiscal") האמור, בכפוף להפחתת שיעור המס הקבועה בתת-ס"ק (ג) לס"ק 2.
(ב)      הוראות תת-ס"ק (א) יחולו רק על תושב ישראל שהוא:
1.       יחיד; או
2.       חברה שאינה מחזיקה, במישרין או בעקיפין, 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים.
(ג)      הוראות תת-ס"ק (א) יחולו רק אם:
1.       בעל הזכות שביושר לדיבידנדים חייב במס ישראלי, בשיעור הרגיל, ביחס לדיבידנדים האמורים ולתשלום מהאוצר הצרפתי; וכן
2.       הוא מראה, מקום שהוא נדרש לעשות כן ע"י מינהל המס הצרפתי, שהוא בעל האחזקות שביחס אליהן משתלמים הדיבידנדים; וכן
3.       מטרתן העיקרית של האחזקות האמורות איננה לאפשר לאדם אחר, בין אם תושב של מדינה מתקשרת ובין אם לאו, לנצל את הוראות תת-ס"ק (א).
(ד)      הסכום הכולל של התשלומים מהאוצר הצרפתי לפי הוראות תת-ס"ק (א) ייחשב כדיבידנד למטרות אמנה זו.
 
4.       כאשר תושב ישראל המקבל דיבידנדים שמשלמת חברה תושבת צרפת אינו זכאי לתשלום מהאוצר הצרפתי המאוזכר בס"ק 3, הוא רשאי לקבל החזר של "סכום המקדמה" ("Precompte") במידה ששולם בפועל ע"י החברה ביחס לדיבידנדים האמורים. הסך הכולל של "סכום המקדמה" ("Precompte") המוחזר ייחשב כדיבידנד למטרות אמנה זו. הוא יהיה נתון למס בצרפת לפי הוראות ס"ק 2 לסעיף זה.
 
5.       המונח "דיבידנד" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה שרואים בה חלוקה לפי דיני המיסוי של המדינה המתקשרת שהחברה המבצעת את החלוקה היא תושבתה. המונח "דיבידנד" לא יכלול הכנסה המאוזכרת בסעיף 16.
 
6.       הוראות ס"ק 1, 2, 3 ו-4 לסעיף זה לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.
 
7.       מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים שמשלמת החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.
 
8.       על אף הוראות סעיף זה וס"ק 2 לסעיף 24, מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מנהלת עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, את רווחיו של אותו מוסד קבע, אחרי שחויבו במס חברות, ניתן לחייב בהתאם לחוקים הפנימיים של המדינה המתקשרת האחרת במס בשיעור שלא יעלה על:
(א)     10 אחוז מקום שהוחל מס חברות בשיעור נמוך מהשיעור הרגיל.
(ב)      5 אחוז בכל המקרים האחרים.
 
סעיף 11: ריבית
 
1.       ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
 
2.       אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.
 
3.       על אף הוראות ס"ק 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת ומשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, בקשר למכירה באשראי של כל ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בקשר למכירה באשראי של כל סחורה ממיזם אחד למיזם אחר, או בקשר לכל הלוואה מכל סוג המוענקת ע"י בנק, ניתן לחייבה במס במדינה הנזכרת ראשונה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוז מהסכום הכולל של הריבית.
 
4.       מיזם של מדינה מתקשרת רשאי לבחור להיות נתון למס במדינה האחרת, במקום המיסוי המאוזכר בס"ק 2 ו-3, על הסכום נטו של הריבית הנצמחת במדינה האחרת כאילו הריבית האמורה הייתה רווחי עסקים החייבים במס לפי סעיף 7. במקרה האמור, שיעור המס לפי הוראות ס"ק 2 או 3 לא יחול. הרשות המוסמכת של אותה מדינה אחרת רשאית לאמץ כללים לקביעת ההכנסה האמורה ולדיווח עליה במטרה להקל על יישום הוראות ס"ק זה.
 
5.       על אף הוראות ס"ק 2, 3 ו-4, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת למדינה המתקשרת האחרת, לרשות מקומית שלה או לבנק המרכזי של אותה מדינה אחרת, או לכל תושב של אותה מדינה אחרת, ביחס לתביעות חוב שנערבו או מומנו ע"י אותה מדינה אחרת, רשות מקומית שלה, הבנק המרכזי שלה, החברה הצרפתית לביטוח סחר חוץ ((COFACE במידה שהיא פועלת מטעמה של המדינה הצרפתית, או החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, במידה שהיא פועלת מטעמה של מדינת ישראל.
 
6.       המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה. המונח "ריבית" לא יכלול פריט הכנסה הנחשב כדיבידנד לפי הוראות סעיף 10.
 
7.       הוראות סעיפים קטנים 1, 2, 3, 4 ו-5 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם בה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.
 
8.       יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה מתקשרת עצמה, רשות מקומית שלה, או תושב אחר של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
 
9.       מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, סכום הריבית, בהתחשב בתביעת החוב שעליה הוא שולם, עולה על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.
 
סעיף 12: תמלוגים
 
1.       תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
2.       אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אבל אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.
 
3.       על אף הוראות ס"ק 2, כל התמלוגים האמורים המאוזכרים בס"ק 1 יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמקבל הוא תושב בה, אם המקבל האמור הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, ואם התמלוגים האמורים מורכבים מתשלומים מכל סוג שהתקבלו בתמורה לשימוש או לזכות לשימוש בזכויות יוצרים כלשהן של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (להוציא סרטי קולנוע).
 
4.       (א)     המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות סרטי קולנוע), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.
(ב)      הוראות סעיף זה, ולא הוראות סעיף 13, יחולו על רווחים מהעברת רכוש המאוזכר בתת-ס"ק (א).
 
5.       הוראות ס"ק 1, 2 ו-3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי באותו מוסד קבע או באותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.
 
6.       יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, רשות מקומית או תושב אחר של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש לאדם המשלם את התמלוגים, בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
 
7.       מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים,עולה על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות בהוראותיה האחרות של אמנה זו.
 
סעיף 13: רווחי הון
 
1.       (א)     רווחים שהופקו מהעברת מקרקעין כהגדרתם בסעיף 6, ניתן לחייבם במס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין האמורים.
(ב)      רווחים מהעברת מניות או זכויות בחברה או ביישות משפטית אשר למעלה מ-50 אחוזים מנכסיהן מורכבים - בין במישרין ובין באמצעות תיווך של חברה או יישות משפטית, אחת או יותר - ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת או מזכויות הקשורות למקרקעין כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.
 
2.       (א)     רווחים מהעברת מניות (שאינן אלה המאוזכרות בתת-ס"ק (ב) לס"ק 1) המהוות חלק מהחזקה מהותית, ישירה או עקיפה, בחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת, יהיו חייבים במס באותה מדינה ובהתאם לדיניה, אך המס שיוטל כך לא יעלה על 18 אחוז מהרווחים האמורים.
 
(ב)      (1)      למטרות תת-ס"ק (א), "החזקה מהותית ישירה או עקיפה", יראוה כמתקיימת אם, ורק אם, המעביר, לבדו או יחד עם בני אדם קשורים, החזיק במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בתקופת 12 החודשים שקדמה להעברה:
-        לפחות ב-25 אחוז מהון החברה, מקום שאותה חברה היא חברה משפחתית; או
-        לפחות ב-10 אחוז מהון החברה בכל המקרים האחרים.
(2)      "אדם הקשור למעביר" הוא:
-        במקרה של חברות, חברה שהמעביר שולט בה במישרין או בעקיפין; או חברה השולטת במעביר במישרין או בעקיפין; או שהיא נשלטת במישרין או בעקיפין ע"י אותו אדם השולט במישרין או בעקיפין במעביר;
-        במקרה של יחידים, בן/בת זוג של המעביר/ה; או יורש או צאצא של המעביר/ה; או יורש או צאצא של בן/בת הזוג של המעביר/ה.
(3)      המונח "חברה משפחתית" פירושו חברה שלפחות 50 אחוז מההון שלה מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים שהנם המעביר ובני האדם הקשורים אליו.
 
(ג)      על אף ההוראות הקודמות של ס"ק זה, הוראות ס"ק 5 יחולו מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים מהעברת מניות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, והרשות המוסמכת של המדינה הנזכרת ראשונה אישרה כי הוענקה דחיית מס ביחס להעברה האמורה לחברה שהיא תושבת המדינה הנזכרת ראשונה, לפי חוקי המס שלה המתייחסים לאירגון-מחדש של תאגידים, ואולם הוראה זו לא תחול על עיסקה שמטרת ביצועה העיקרית הינה להבטיח הנאה מהוראה זו.
 
3.       על אף הוראות ס"ק 2, רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם המיזם כולו) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
4.       רווחים מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם המעביר.
 
5.       רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיפים קטנים 1, 2(א) ו-(ב), 3 או 4 ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.
 
סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי
 
1.       הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, חוץ מאשר בנסיבות הבאות, שבהן ניתן לחייב הכנסה כזו במס גם במדינה המתקשרת האחרת:
(א)     אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע באותה מדינה אחרת, לצורך ביצוע פעילויותיו; במקרה זה, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת רק אותו חלק מההכנסה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע; או
(ב)      אם שהייתו באותה מדינה אחרת היא לתקופה או לתקופות המסתכמות יחד ב-183 ימים או יותר בשנת הכספים שבה מדובר. במקרה זה, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת רק אותו חלק מהכנסתו הנובע מפעילויותיו שבוצעו שם.
 
2.       המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.
 
סעיף 15: שירותים אישיים של עובד
 
1.       בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19 ו-20, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.
 
2.       על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:
(א)     המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בתקופה כלשהי של 12 חודשים, המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים הנוגעת לדבר; וכן
(ב)      הגמול משתלם בידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן
(ג)      הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.
 
3.       על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.
 
סעיף 16: שכר חברי הנהלה
 
שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
סעיף 17: אמנים וספורטאים
 
1.       על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
 
2.       מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לבדרן או לספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לא, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.
 
3.       על אף הוראות ס"ק 1, הכנסה שהפיק תושב של מדינה מתקשרת כבדרן או כספורטאי מפעילויותיו האישיות בתור שכזה המבוצעות במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס רק במדינה הנזכרת ראשונה, אם פעילויות אלה במדינה האחרת נתמכות בעיקר מכספי ציבור של המדינה הנזכרת ראשונה, של רשויותיה המקומיות או של גופים משפטיים של אותה מדינה או של רשויותיה המקומיות.
 
4.       על אף הוראות ס"ק 2, מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי תושב מדינה מתקשרת שהוא בדרן או ספורטאי, בתור שכזה, במדינה המתקשרת האחרת, נצמחה לא לבדרן או לספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לא, ניתן לחייב הכנסה זו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, אם אותו אדם מקבל תמיכה בעיקר מכספי ציבור של אותה מדינה, רשויותיה המקומיות או גופים משפטיים של אותה מדינה או של רשויותיה המקומיות.
 
סעיף 18: קיצבאות
 
בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות, אנונות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב מדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.
 
סעיף 19: גמול בעד שירות ציבורי
 
1.       (א)     גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה, או גוף משפטי של כל אחת מהן, ליחיד בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, לרשות המקומית או לגוף המשפטי האמור, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.
(ב)      ואולם, ניתן יהיה לחייב גמול כאמור במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה, בלא להיות גם אזרח של המדינה הנזכרת ראשונה.
 
2.       (א)     כל קיצבה המשולמת ליחיד בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה או גוף משפטי של כל אחת מהן, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, רשות מקומית או גוף משפטי, ניתן יהיה לחייבה במס רק באותה מדינה.
 
(ב)      ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה, בלא להיות גם אזרח של המדינה הנזכרת ראשונה.
 
3.       הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם פעילות תעשייתית או מסחרית המתנהלת בידי מדינה מתקשרת, רשות מקומית שלה או גוף משפטי של כל אחת מהן.
 
סעיף 20: מורים וסטודנטים
 
1.       (א)     יחיד המבקר במדינה מתקשרת אך ורק למטרות הוראה או ביצוע מחקר באוניברסיטה, מכללה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינה, אשר הינו או היה מיד לפני אותו ביקור תושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיה חייב במס רק באותה מדינה אחרת על גמול תמורת הוראה או מחקר כאמור. הוראה זו תחול לתקופה שאינה עולה על שנתיים מתאריך הגעתו הראשונה של היחיד למדינה הנזכרת ראשונה למטרות הוראה או ביצוע מחקר.
(ב)      הוראות תת-ס"ק (א) לא יחולו על הכנסה ממחקר אם המחקר האמור נערך לא לטובת הציבור, אלא בעיקר לטובתם הפרטית של אדם מסוים או בני אדם מסוימים.
 
2.       סטודנט או חניך בעסק שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודיו או הכשרתו, תשלומים שהוא מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.
 
סעיף 21: הכנסה אחרת
 
1.       פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
 
2.       הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה, שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים באופן ממשי לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, לפי העניין.
 
סעיף 22: הון
 
1.       (א)     הון המיוצג ע"י מקרקעין כאמור בסעיף 6, שהינם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.
 
(ב)      הון המיוצג ע"י מניות או זכויות בחברה או ביישות משפטית שנכסיהם מורכבים בעיקר, במישרין או בתיווך של חברה או יישות משפטית אחרת, אחת או יותר, ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת או מזכויות הקשורות למקרקעין האמורים, ניתן לחייבו במס באותה מדינה.
 
2.       הון המיוצג ע"י מניות או זכויות אחרות (שאינן מניות או זכויות המאוזכרות בס"ק (ב) לס"ק 1), המהוות חלק מאינטרס מהותי בחברה שהיא תושבת מדינת מתקשרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה. אינטרס מהותי ייראה כקיים כאשר אדם, לבדו או יחד עם בני אדם קשורים, מחזיק במישרין או בעקיפין במניות או בזכויות שהסך הכולל שלהן מעניק זכות ל-25 אחוז לפחות מרווחי החברה.
 
3.       הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מהרכוש העסקי של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת או ע"י מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת למטרות ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.
 
4.       הון המיוצג ע"י ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית וע"י מטלטלין הקשורים להפעלתם של ספינות וכלי טיס כאמור, ניתן יהיה לחייבו במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם שהוא בעל ההון האמור.
 
5.       כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
 
סעיף 23: מניעת מסי כפל
 
1.       במקרה של צרפת, יימנעו מסי כפל בדרך הבאה:
(א)     הכנסה אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייבה במס בישראל או שניתן לחייבה במס רק בישראל, תילקח בחשבון בחישוב המס הצרפתי מקום שהנהנה מההכנסה האמורה הוא תושב צרפת ומקום שההכנסה האמורה אינה פטורה ממס חברות לפי החוק הפנימי הצרפתי. במקרה זה, לא יותר המס הישראלי בניכוי מההכנסה האמורה, אולם הנהנה, בכפוף לתנאים ולהגבלות לפי הוראות תת-ס"ק (1) ו-(2), יהיה זכאי לזיכוי מס כנגד המס הצרפתי. הזיכוי האמור יהיה שווה:
(1)      במקרה של הכנסה שאיננה ההכנסה האמורה בתת-ס"ק (2), לסכום המס הצרפתי המיוחס להכנסה האמורה, ובלבד שהנהנה חייב במס ישראלי ביחס להכנסה האמורה;
(2)      במקרה של הכנסה כאמור בסעיפים 10, 11, 12, ס"ק 1 ו-2 לסעיף 13, ס"ק 1(ב) לסעיף 14, ס"ק 3 לסעיף 15, סעיף 16, וס"ק 1 ו-2 לסעיף 17, לסכום המס ששולם בישראל בהתאם להוראות אמנה זו; אולם זיכוי המס האמור לא יעלה על סכום המס הצרפתי שניתן לייחסו להכנסה האמורה.
(ב)      ביחס להחלת תת-ס"ק (א) על הכנסה כאמור בסעיפים 11 ו-12, מקום שסכום המס שיש לשלמו בישראל בהתאם להוראות סעיפים אלה עולה על סכום המס הצרפתי המיוחס להכנסה האמורה, תושב צרפת שהוא הנהנה מההכנסה האמורה רשאי להציג את טיעונו בפני הרשות הצרפתית המוסמכת. אם נראה לרשות הצרפתית המוסמכת שמצב כאמור גורם למיסוי שאינו בר השוואה למיסוי על ההכנסה נטו, אותה רשות מוסמכת רשאית, לפי התנאים שהיא קובעת, להתיר את סכום המס שלא זוכה ואשר שולם בישראל כניכוי מהמס הצרפתי המוטל על הכנסה אחרת ממקורות חוץ שנצמחה לאותו תושב.
(ג)      תושב צרפת שהוא בעל הון שניתן לחייבו במס בישראל לפי ס"ק 1, 2 או 3 לסעיף 22, ניתן לחייבו במס גם בצרפת ביחס להון האמור. המס הצרפתי יחושב ע"י התרת זיכוי מס השווה לסכום המס שיש לשלמו בישראל על ההון האמור. אולם זיכוי המס האמור לא יעלה על סכום המס הצרפתי שניתן לייחסו להכנסה האמורה.
(ד)      (1)      מובן שהמונח "סכום המס הצרפתי שניתן לייחסו להכנסה האמורה" כפי שמשתמשים בו בתת-ס"ק (א) ו-(ב) פירושו:
-        מקום שהמס על ההכנסה האמורה מחושב ע"י החלת שיעור יחסי, סכום ההכנסה נטו שבו מדובר מוכפל בשיעור החל בפועל על אותה הכנסה;
-        מקום שהמס על ההכנסה האמורה מחושב ע"י החלת סולם מס פרוגרסיבי, סכום ההכנסה נטו שבו מדובר מוכפל בשיעור המתקבל מהיחס בין המס המשתלם בפועל על ההכנסה הכוללת נטו החייבת במס לפי החוק הצרפתי לבין הסכום של אותה הכנסה כוללת נטו.
פירוש זה יחול באנלוגיה על המונח "סכום המס הצרפתי המתייחס להון האמור" כפי שמשתמשים בו בתת-ס"ק (ג).
(2)      מובן שבכפוף להוראות תת-ס"ק (ה), המונח "סכום המס שיש לשלמו בישראל" כפי שמשתמשים בו בתת-ס"ק (א), (ב) ו-(ג), פירושו סכום המס המוטל באופן ממשי וודאי ביחס להכנסה או לפריטי ההון שמדובר בהם, בהתאם להוראות האמנה, על הנהנה או הבעלים של אותם הכנסה או פריטי הון שהוא תושב צרפת.
(ה)      למטרות הוראות תת-ס"ק (א), מקום שדיבידנדים פטורים ממס או כפופים לשיעור מס מופחת בישראל לפי סעיפים 46, 47, 48 או 51 לחוק עידוד השקעות הון (התשי"ט-1959) הישראלי כפי שהינו בתוקף בתאריך חתימת האמנה, המונח "סכום המס המשתלם בישראל" פירושו, ביחס לאותם דיבידנדים, הסכום המתאים לשיעורים הקבועים בהוראות תת-ס"ק (א), (ב) או (ג) לס"ק 2 לסעיף 10, הכל לפי העניין, כשהם מוגדלים ב-10 אחוז. אולם הסכום לא יעלה על סכום המס הישראלי שהיה משתלם על הדיבידנדים האמורים לפי חוק המס הכללי של ישראל לולא פטור או הפחתת שיעור כאמור. הוראות תת-ס"ק זה יחולו רק לתקופה של 7 שנים אחרי כניסתה לתוקף של האמנה. ניתן להאריך את התקופה בהסכמה הדדית בין הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.
 
2.       בישראל, בכפוף לדיני ישראל בדבר התרת מס המשתלם במדינה שאיננה ישראל כזיכוי נגד מס ישראלי (אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בס"ק זה), מס צרפתי ששולם ביחס להכנסה שהופקה בצרפת או ביחס להון שמקומו בצרפת, יותר כזיכוי כנגד מס ישראלי שיש לשלמו ביחס לאותם הכנסה או הון. אולם הזיכוי לא יעלה על אותו חלק מהמס הישראלי, המחושב בהתאם ליחס שבין ההכנסה ממקורות בצרפת או הון שמקומו בצרפת לכלל ההכנסה או ההון הכפופים למס ישראלי.
 
3.       מקום שלפי החקיקה הפנימית שלה הנוגעת למס חברות, לצורך קביעת הרווחים החייבים במס של תושביה, מדינה מתקשרת מביאה בחשבון את רווחיהם של מוסדות קבע הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת או של מיזמים משולבים במובן של תת-ס"ק (א) או (ב) לס"ק 1 לסעיף 9 שהינם מיזמים של אותה מדינה אחרת, לא יהיה באמנה זו דבר שימנע את החלת החקיקה האמורה.
 
סעיף 24: אי-הפליה
 
1.       יחידים שהם בעלי אזרחות של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למסים או לכל דרישה הקשורה במסים, השונים או מכבידים יותר ממיסוי ומדרישות קשורות למיסוי שיחידים שהם בעלי אזרחות של אותה מדינה אחרת כפופים או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר ביחס לתושבות.
 
2.       המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הקצבות, הנחות והקלות אישיות למטרות מיסוי מטעמי מעמד אזרחי או אחריות משפחתית, שהיא מעניקה לתושביה-שלה.
 
3.       למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9 (1), סעיף 11 (9) או סעיף 12 (7), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת יהיה, לעניין קביעת ההון החייב במס של אותו מיזם, ניתן לניכוי לפי אותם התנאים כאילו נזקף לזכות תושב של המדינה הנזכרת ראשונה.
 
4.       מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונם נתונה, באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למסים או לכל דרישה הקשורה במסים השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.
 
5.       תשלומים של יחיד שהוא תושב מדינה מתקשרת לתוכנית פנסיה שנוצרה והוקמה במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לתת עליהם הקלות במס במדינה הנזכרת ראשונה בתנאי שתוכנית הפנסיה מקובלת על הרשות המוסמכת של אותה מדינה כמתאימה באופן כללי לתוכנית פנסיה המוכרת ככזו למטרות מס ע"י אותה מדינה; במקרה האמור תינתן הקלה ממס, אבל רק לתקופה מירבית של שש שנים, באותה דרך ובכפוף לאותן הגבלות כאילו תוכנית הפנסיה הייתה מוכרת ככזו למטרות מס ע"י אותה מדינה.
 
6.       (א)     הפטורים או ההנחות במס הניתנים לפי הוראות דיני המסים של מדינה מתקשרת לטובת מדינה או רשויותיה המקומיות ביחס למסים על מתנות או ירושות, יחולו לפי אותם תנאים, בהתאמה, על המדינה המתקשרת האחרת או רשויותיה המקומיות.
(ב)      אירגונים שלא למטרות רווח, יהיה ייעודם אשר יהיה, שהוקמו ונוסדו במדינה מתקשרת ומבצעים את פעילותם בענייני מדע, אמנות, תרבות, חינוך או צדקה, יהיו זכאים במדינה המתקשרת האחרת, לפי התנאים שקובעים חוקיה של אותה מדינה אחרת, לפטורים או להנחות במס המוענקים, ביחס למסים על מתנות או ירושות, לגופים מאותו סוג שהוקמו במדינה האחרת ומבצעים את פעילותם באותם תחומים. אולם פטורים או הנחות במס כאמור יחולו רק אם האירגונים האמורים של המדינה הנזכרת ראשונה זכאים לפטורים מקבילים או להנחות מקבילות במס במדינה הנזכרת ראשונה.
(ג)      למטרות ס"ק זה, העדר מס על המתנות או הירושות שמדובר בהן נחשב לפטור ממס.
 
7.       בכפוף להסכמה הדדית לגבי כל מקרה ומקרה בין הרשויות המוסמכות, הפטורים והיתרונות האחרים הניתנים ע"י דיני המס של מדינה מתקשרת לטובת אותה מדינה או הרשויות המקומיות שלה או גופים משפטיים של כל אחת מהן, המבצעים פעילות שאינה עסקית, יחולו לפי אותם תנאים, בהתאמה, על המדינה המתקשרת האחרת או רשויותיה המקומיות או הגופים המשפטיים של כל אחת מהן, המבצעים פעילות זהה או דומה. על אף הוראות ס"ק 8, הוראות ס"ק זה לא יחולו על מסים או היטלים המשתלמים בתמורה לשירותים שניתנו.
 
8.       על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מסים מכל סוג ותיאור.
 
9.       מובן כי הוראות סעיף 4 להסכם מ-9 ביוני 1983 בין ממשלת הרפובליקה הצרפתית לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר עידוד הדדי של השקעות והגנה עליהן לא יחולו בענייני מס.
 
סעיף 25: נוהל הסכמה הדדית
 
1.       מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף 24(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בפני הרשות המוסמכת כאמור בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות האמנה.
 
2.       אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במטרה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבחוק הפנימי של המדינות המתקשרות.
 
3.       הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. במיוחד, הן רשאיות להסכים:
(א)     על אותו ייחוס של רווחי מיזם של מדינה מתקשרת ומוסד קבע שלו הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת;
(ב)      על אותה הקצאה של הכנסה בין תושב של מדינה מתקשרת וכל אדם קשור או קרוב; או
(ג)      על אותו סיווג של פריטי הכנסה מסוימים.
כן הן רשאיות להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.
 
4.       הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות על מנת להגיע להסכמה כמובנה בסעיפים הקטנים הקודמים. מקום שנראה כי רצוי לקיים החלפת דעות בעל פה על מנת להגיע להסכם, ניתן לקיים החלפת דעות כאמור באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.
 
5.       (א)     הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות ליישב בהסכמה הדדית את אופן החלתה של אמנה זו.
(ב)      על מנת ליהנות, במדינה מתקשרת, מן ההטבות הקבועות באמנה, תושבי המדינה המתקשרת האחרת, אם יתבקשו על ידי הרשות המוסמכת של המדינה הנזכרת ראשונה, יציגו טופס של אישור תושבות אשר יפורטו בו, במיוחד, טיבם וסכומם או ערכם של ההכנסה או ההון שבהם מדובר, ויכלול את אישור מינהל המס של אותה מדינה אחרת.
 
סעיף 26: חילופי מידע
 
1.       הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותו כסודי באופן דומה למידע שהושג לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.
 
2.       אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:
(א)     לנקוט אמצעים מינהליים בשונה מן הדינים או הנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;
(ב)      לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;
(ג)      לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי להיות בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).
 
סעיף 27: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים
 
שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.
 
סעיף 28: כללים שונים
 
1.       ביחס לסעיפים 10 ו-11, קרן השקעות או חברה, שנוסדה והוקמה במדינה מתקשרת מקום שאין היא כפופה למס כאמור בתת-ס"ק (א) (1) או (2) או תת-ס"ק (ב) (1) לס"ק 3 לסעיף 2, והמקבלת דיבידנדים או ריבית שמקורם במדינה המתקשרת האחרת, רשאים לבקש את הסכום המצטבר של הנחות או פטורים ממס שלפי הוראות אמנה זו עבור החלק היחסי של ההכנסה האמורה המתאים לזכויות החברה או הקרן שבידי תושבים של המדינה הנזכרת ראשונה ואשר חייב במס בידי אותם תושבים.
 
2.       אין באמנה זו דבר שימנע מצרפת להחיל את הוראות סעיף 212 של חוק המס שלה ((Code General Des Impots, או כל הוראות דומות במהותן הנחקקות בצרפת העשויות לתקן או להחליף את הוראות סעיף זה.
 
3.       הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות, בהסכמה הדדית, רשאיות לשלול את ההטבות שבאמנה זו מכל אדם, או ביחס לכל עיסקה, אם לדעתן קבלת הטבות אלה, לאור הנסיבות, מהווה ניצול לרעה של אמנה זו לפי מטרותיה.
 
סעיף 29: כניסה לתוקף
 
1.       המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו שהדרישות החוקתיות לכניסתה לתוקף של אמנה זו מולאו.
 
2.       האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה של האחרונה מבין ההודעות המאוזכרות בס"ק 1 והוראותיה יחולו:
(א)     בצרפת:
(1)      בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים החייבים במס ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסת האמנה לתוקף, או לאחר מכן;
(2)      בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על הכנסה המתייחסת לכל שנת לוח או תקופת התחשבנות המתחילה אחרי שנת הלוח שבה נכנסת האמנה לתוקף;
(3)      ביחס למסים אחרים, על מיסוי שהאירוע היוצר אותו יתרחש אחרי שנת הלוח שבה נכנסת האמנה לתוקף; אולם הוראות ס"ק 6 לסעיף 24 יחולו גם על כל מס שלא שולם לפני 1 בינואר בשנת הלוח שאחרי זו שבה נכנסת האמנה לתוקף.
(ב)      בישראל:
(1)      בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שנצמחו ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסת האמנה לתוקף או לאחר מכן;
(2)      בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שניתן לגבות בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסת האמנה לתוקף או לאחר מכן;
(3)      ביחס למסים אחרים, על מיסוי שהאירוע היוצר אותו יתרחש אחרי שנת הלוח שבה נכנסת האמנה לתוקף; אולם הוראות ס"ק 6 לסעיף 24 יחולו גם על כל מס שלא שולם לפני 1 בינואר בשנת הלוח שאחרי זו שבה נכנסת האמנה לתוקף.
 
3.       הוראות האמנה בין ממשלת הרפובליקה הצרפתית לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל וקביעת כללים לסיוע מינהלי הדדי ביחס למסים על הכנסה, שנחתמה ב-20 ביולי 1963, והוראות חילופי האיגרות מ-1 ביולי, 2 בדצמבר ו-20 בדצמבר 1963, בין צרפת לבין ישראל, והפטור ההדדי ממסים על מתנות וירושות למוסדות תרבות או צדקה, יחדלו להיות בתוקף בתאריך שבו תיכנסנה לתוקף ההוראות המתאימות של אמנה זו.
 
סעיף 30: סיום
 
1.       אמנה זו תישאר בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל. אולם אחרי תקופה של חמש שנות לוח מתאריך כניסתה של האמנה לתוקף, כל צד מתקשר רשאי להביאה לידי סיום בהודעה על סיום בצינורות הדיפלומטיים לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנת לוח.
 
2.       במקרה זה תחדל האמנה להיות בתוקף:
(א)     בצרפת:
(1)      בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים החייבים במס בשנת הלוח שבה ניתנת הודעת הסיום או לאחר מכן;
(2)      בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על הכנסה המתייחסת לכל שנת לוח או תקופת התחשבנות המתחילה אחרי שנת הלוח שבה ניתנת הודעת הסיום;
(3)      ביחס למסים אחרים, על מיסוי שהאירוע היוצר אותו יתרחש אחרי השנת הלוח שבה ניתנת הודעת הסיום;
(ב)      בישראל:
(1)      בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנת הודעת הסיום או לאחר מכן;
(2)      בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שניתן לגבות בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה בה ניתנת הודעת הסיום או לאחר מכן;
(3)      ביחס למסים אחרים, על מיסוי שהאירוע היוצר אותו יתרחש אחרי שנת הלוח שבה ניתנת הודעת הסיום.
 
 
ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות, חתמו על אמנה זו.
 
נעשה בירושלים, ביום 31 ליולי 1995, בשני עותקים, בשפות צרפתית ועברית, ולשני הנוסחים דין מקור שווה.
 
_______________________                          _____________________________
בשם ממשלת מדינת ישראל                                                בשם ממשלת הרפובליקה הצרפתית

 

 
(1)     האמנה נחתמה באוגוסט 1995, אושררה ע"י ממשלת ישראל ב-6.12.95. האמנה בתוקף משנת המס המתחילה ב-1.1.97 (לגבי "מסים אחרים" - ראו סעיף 30(2)(ב)(3) לאמנה). פורסמה בכ"א 1153, כרך 36.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הכנסה ממקרקעין בצרפת לא חייבת במס בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד

אפשרויות ההשקעה של ישראלים בחו"ל בנדל"ן הינן מגוונות אך בעת ביצוע השקעה שכזו, יש לקחת בחשבון לא רק שיקולים מסחריים כגון מחירי הנדלן, התשואה שניתן להניב, אלא גם את היבטי המיסוי.

עורך דין צרפת

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)

משרדנו הינו משרד עורכי דין מסחרי מוביל בעל נוכחות גלובלית. במסגרת זו אנו מלווים לקוחות עסקיים ופרטיים המבקשים לפעול בצרפת ובמדינות דוברות צרפתית או לחילופין חברות ואנשי עסקים צרפתיים המבקשים לפעול בישראל. אנו מעניקים מגוון של שירותים משפטיים, הכוללים הכנות חוות דעת משפטיות על הדין הצרפתי והדין הישראלי, סיוע משפטי ברכישת נדל"ן, ניהול ירושות וצוואות, תכנוני מס, אזרחות צרפתית ועוד.

Au sujet des Banques en Israël qui congèlent les comptes des Français

מאת: Maître Eli Doron, expert en fiscalité et associé au cabinet d’avocats Doron, Tikotsky, Kantour, Gutman, Ness, Amit gross et associés

C’est un état de fait, il existe en Israël un grand nombre de comptes en banque répandus parmi les plusieurs banques Israéliennes appartenant à des clients qui sont à ce jour résidents de France

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.