מאת:


הסכם בין הרפובליקה של קרואטיה לבין מדינת ישראל בדבר מניעת כפל מסים ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון
 
ברצותן לעשות הסכם למניעת כפל מסים ולמניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון,
 
הסכימו לאמור:
 

 

 

סעיף 1 - בני אדם נדונים

 
הסכם זה יחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.
 
סעיף 2 - המסים הנידונים
 
1.             הסכם זה יחול על מסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או יחידות המשנה המדיניות או הרשויות המקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.
 
2.             יראו כמסים על הכנסה ועל הון את כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על חלקים מההכנסה או מההון, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על הסכומים הכוללים של השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.
 
3.       המסים הקיימים שעליהם יחול הסכם זה הם בעיקר:
 
א.      בקרואטיה:
(i)      המס על רווחים;
(ii)     מס ההכנסה;
(להלן "מס קרואטי").
 
ב.       בישראל:
(i)      מס הכנסה ומס חברות (לרבות מס על רווחי הון);
(ii)     המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;
(להלן: "מס ישראלי").
 
4.             הסכם זה יחול גם על מסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת הסכם זה, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על שינויים משמעותיים שחלו בדיני המסים שלהן.

 

 

 

 

 

סעיף 3 - הגדרות כלליות

 
1.       למטרות הסכם זה, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:
 
א.      (i)      המונח "קרואטיה" פירושו שטח הרפובליקה של קרואטיה, וכן אותם אזורים ימיים הצמודים לגבול החיצוני של הים הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע שעליהם הרפובליקה של קרואטיה, בהתאם למשפט הבינלאומי (ולדיני הרפובליקה של קרואטיה) מממשת את הזכויות הריבוניות שלה וסמכות שיפוט;
 
(ii)     המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, הוא כולל את השטח שעליו יש לממשלת מדינת ישראל זכויות מיסוי, כולל הים הטריטוריאלי שלה, וכן האזורים הימיים הצמודים לגבול החיצוני של הים הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע, שעליהם מדינת ישראל, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, מממשת את הזכויות הריבוניות שלה וסמכות שיפוט.
 
ב.      המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, לפי ההקשר, קרואטיה וישראל;
 
ג.       המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;
 
ד.      המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצורכי מס;
 
ה.      המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;
 
ו.       המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם שמקום ניהולו הממשי הוא במדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שהינם בתוך המדינה המתקשרת האחרת;
 
ז.       המונח "רשות מוסמכת" פירושו:
(i)      במקרה של קרואטיה, שר האוצר או נציגו המוסמך;
(ii)     במקרה של ישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך;
 
ח.      המונח "אזרח" פירושו:
(i)      כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;
(ii)     כל יישות משפטית, שותפות והתאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת.
 
2.             מבחינת יישום הוראות הסכם זה בכל עת על ידי מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר בה יפורש בהתאם למשמעות שניתנת לו באותה עת לפי דיני אותה מדינה החלים על המסים שעליהם חל ההסכם, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר, ותינתן עדיפות למשמעות הניתנת לאותם מונחים בידי המס של אותה מדינה לעומת משמעות הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.
 
סעיף 4 - תושב
 
1.             למטרות הסכם זה, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה חייב בה במס מטעמי מקום מגוריו, מקום מושבו, מקום ניהולו או כל מבחן אחר בעל אופי דומה, וכולל את אותה מדינה וכל יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם החייב במס באותה מדינה רק לגבי הכנסה ממקורות שבאותה מדינה או לגבי הון הנמצא בה.
 
2.             מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:
(א)     יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);
(ב)     אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה מתקשרת נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;
(ג)      אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרחה;
(ד)     אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או שאינו אזרח אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.
 
3.             מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו.

 

 

 

 

 

סעיף 5 - מוסד קבע

 
1.             למטרות הסכם זה, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.
 
2.       המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:
(א)     מקום הנהלה;
(ב)     סניף;
(ג)      משרד;
(ד)     בית חרושת;
(ה)     בית מלאכה; וכן
(ו)      מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקה של משאבים טבעיים.
 
3.             אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים יותר משנים עשר (12) חודשים.
 
4.             על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:
(א)     שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;
(ב)     החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה.
(ג)      החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;
(ד)     החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;
(ה)     החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;
(ו)      החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.
 
5.             על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו סמכות במדינה מתקשרת לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם כן פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה הנזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.
 
6.             מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.
 
7.             העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידיה, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

 

 

 

 

 

סעיף 6 - הכנסה ממקרקעין

 
1.             הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
 
2.             למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי דין המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים למקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.
 
3.             הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.
 
4.             הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ועל הון ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

 

 

 

 

 

סעיף 7 - רווחי עסקים

 
1.             רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.
 
2.             בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.
 
3.             בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר.
 
4.             במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המיזם לחלקיו השונים, לא ימנע האמור בס"ק 2 מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.
 
5.             לא ייוחסו רווחי עסקים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.
 
6.             לעניין הס"ק הקודמים, ייקבע ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.
 
7.             מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של הסכם זה, כי אז לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.
 
סעיף 8 - ספנות והובלה ימית ואווירית
 
1.             רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.
 
2.             אם מקום הניהול הממשי של מיזם ספנות הוא על ספינה או אוניה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של הספינה או האוניה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת אשר מפעיל האוניה הוא תושבה.
 
3.             הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

 

 

 

 

 

סעיף 9 - מיזמים משולבים

 
1.       מקום -
א.      שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או
ב.       שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,
 
ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.
 
2.             מקום שמדינה מתקשרת כולל ברווחי מיזם של אותה מדינה - וממסה בהתאם - רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה מדינה מתקשרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים בין שני המיזמים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה, אם ההתאמה נראית לה מוצדקת. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של הסכם זה, והרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להיוועץ זו בזו במגמה להגיע להסכם על התאמות הרווחים בשתי המדינות המתקשרות.

 

 

 

 

 

סעיף 10 - דיבידנדים

 
1.             דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
2.             אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:
(א)     5 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) המחזיקה במישרין לפחות ב-25 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;
(ב)     10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות תת-ס"ק (א), אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהונה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת ישראל והדיבידנדים משתלמים מתוך רווחים הכפופים למס בישראל בשיעור נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי;
(ג)      15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.
 
הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלת מגבלות אלה.
 
ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.
 
3.             המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", מניות במכרות, מניות מייסדים או זכויות אחרות, שאינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.
 
4.             הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין.
 
5.             מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים של חברות, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה מתקשרת אחרת כאמור.

 

 

 

 

 

סעיף 11 - ריבית

 
1.             ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
 
2.             אולם ניתן לחייב ריבית כאמור במס במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת ובהתאם לדיני אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס שיוטל כך לא יעלה על:
(א)     5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית במקרה של ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת על כל הלוואה מכל סוג שנתן בנק של המדינה המתקשרת האחרת; וכן
(ב)     10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית בכל המקרים האחרים.
 
הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן ההחלה של הגבלות אלה.
 
3.             על אף הוראות ס"ק 2, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת שהוא בעל הזכות שביושר עליה תהיה חייבת במס רק באותה מדינה אחרת במידה שריבית כאמור משתלמת למוכר של ציוד תעשייתי, מסחרי ומדעי, או כל סחורה שהוא מוכר באשראי.
 
4.             על אף הוראות ס"ק 2 ו-3, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת ביחס להלוואה כלשהי שמעניקה ממשלת המדינה המתקשרת האחרת, כולל יחידות המשנה המדיניות שלה, הרשויות המקומיות שלה, הבנק המרכזי של המדינה המתקשרת האחרת, או ביחס להלוואה שניתנה, אושרה, הובטחה או בוטחה על ידי מוסד לביטוח או למימון של עסקאות בינלאומיות במידה שהוא פועל מטעם המדינה המתקשרת האחרת.
 
5.             המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות המוטלים בשל איחור בתשלום לא יראו אותם כריבית לעניין סעיף זה.
 
6.             הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע כאמור, כי אז תיראה ריבית כאמור כאילו נצמחה במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.
 
7.             יראו ריבית כנצמחת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת-משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אולם, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע אלה זה נושאים בנטל הריבית, כי אז יראו את הריבית האמורה כנצמחת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
 
8.             מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיו האחרות של הסכם זה.
 
סעיף 12 - תמלוגים
 
1.             תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
2.             אולם, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.
 
הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן החלתה של הגבלה זו.
 
3.             המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות תוכנה, סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.
 
4.             הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי לאותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין.
 
5.             יראו תמלוגים כנצמחים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אולם, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמים התמלוגים, ומוסד קבע זה נושאים בנטל התמלוגים, כי אז יראו את התמלוגים האמורים כנצמחים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
 
6.             מקום שבשל יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בהתייחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיו של הסכם זה.
 
סעיף 13 - רווחי הון
 
1.             רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, המאוזכרים בסעיף 6, הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
2.             רווחים של תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות דומות מכל סוג שיותר מ-50 אחוז מערכן נובע, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת.
 
3.             רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת ממכירה, מחילופין או מסילוק בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, של מניות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת, אבל רק אם תושב המדינה הנזכרת ראשונה היה הבעלים, במישרין או בעקיפין, בכל עת בתקופת שנים עשר החודשים שקדמה למכירה, לחילופין או לסילוק בדרך אחרת כאמור, של מניות המעניקות את הזכות ל-10 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בחברה. ואולם, המס המוטל כאמור לא יעלה על 25 אחוזים מהסכום נטו של הרווחים הנזכרים בס"ק זה.
 
למטרות ס"ק זה, ייראה המונח "בעלות עקיפה" כאילו הוא כולל, אך אינו מוגבל, בעלות בידי אדם קשור.
 
4.             רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.
 
5.             רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם אוניות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.
 
6.             רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3, 4 ו-5, יהיו חייבים במס רק במדינה שהמעביר הוא תושבה, אם אותו תושב הוא הבעלים שביושר של הרכוש שממנו נצמחים רווחי ההון.

 

 

 

 

 

סעיף 14 - שירותים אישיים של עצמאי

 
1.             הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם כן יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב במס את ההכנסה באותה מדינה אחרת, אך רק את אותו חלק ממנה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע.
 
2.             המונח "שירותים מקצועיים" כולל במיוחד פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכל פעילויותיהם העצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

 

 

 

 

 

סעיף 15 - שירותים אישיים של עובד

 
1.             בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, ו-19, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול האמור באותה מדינה אחרת.
 
2.             על אף הוראות ס"ק 1, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:
(א)     המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הלוח שבה מדובר; וכן
(ב)     הגמול משולם על ידי או מטעם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן
(ג)      בנטל תשלום הגמול לא נושא מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.
 
3.             על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

 

 

 

 

 

סעיף 16 - שכר חברי דירקטוריון

 
שכר חברי דירקטוריון ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר הדירקטוריון של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

 

 

 

 

סעיף 17 - אמנים וספורטאים

 
1.             על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
 
2.             מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.
 
3.             הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם ביקורו של האמן או הספורטאי במדינה מתקשרת נתמך במידה מהותית, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות ציבוריות של המדינה המתקשרת האחרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

 

 

 

 

 

סעיף 18 - קצבאות

 
בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 19, קצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.
 
סעיף 19 - שירות ממשלתי
 
1.       (א)     משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה, ששולמו בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
 
(ב)     ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:
(i)      אזרח של אותה מדינה; או
(ii)     לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.
 
2.       (א)     כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידיהן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה.
 
(ב)     אולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.
 
3.             הוראות סעיפים 15, 16 17 ו-18 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר ועל קצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

 

 

 

 

 

סעיף 20 - סטודנטים

 
תשלומים שסטודנט או חניך בעסק, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.
 

סעיף 21 - הכנסה אחרת

 
1.             פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של הסכם זה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
 
2.             הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בס"ק (2) לסעיף 6, אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים באופן ממשי לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין.
 

סעיף 22 - הון

 
1.             הון המיוצג על ידי מקרקעין הנזכרים בסעיף 6, שהנם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.
 
2.             הון המיוצג על ידי מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או על ידי מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.
 
3.             הון המיוצג על ידי ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, ועל ידי מטלטלין השייכים להפעלת ספינות וכלי טיס כאמור, יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.
 
4.             כל הרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
 

סעיף 23 - ביטול כפל מסים

 
1.       במקרה של קרואטיה, יימנע כפל מסים כלהלן:
 
מקום שתושב קרואטיה מפיק הכנסה או הוא בעל הון אשר, בהתאם להוראות הסכם זה, ניתן לחייב במס בישראל, תתיר קרואטיה:
(א)     כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה ששולם בישראל;
(ב)     כניכוי מהמס על הונו של אותו תושב, סכום השווה למס ההון ששולם בישראל;
 
2.       במקרה של ישראל, יימנע כפל מסים כלהלן:
 
מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה או הוא בעל הון אשר, בהתאם להוראות הסכם זה, ניתן לחייב במס בקרואטיה (בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בס"ק זה), תתיר ישראל:
(א)     כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה ששולם בקרואטיה;
(ב)     כניכוי מהמס החל על הונו של אותו תושב, סכום השווה למס ההון ששולם בקרואטיה.
 
3.             אולם הניכוי האמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה או מס ההון, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס, לפי המקרה, להכנסה או להון אשר ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת.
 
מקום שבהתאם להוראה כלשהי של ההסכם, הכנסה הנצמחת או הון שבבעלות תושב של מדינה מתקשרת פטורים ממס באותה מדינה, המדינה האמורה רשאית בכל זאת, בחישוב סכום המס על יתרת ההכנסה או יתרת ההון של התושב האמור, להביא בחשבון את ההכנסה הפטורה או ההון הפטור.
 

סעיף 24 - אי-אפליה

 
1.             אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר בזיקה לתושבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.
 
2.             המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות אישיות, הקלות או הנחות כלשהן למטרות מס, שהיא מעניקה לתושביה-שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.
 
3.             למעט מקום שחלות הוראות ס"ק (1) לסעיף 9, ס"ק (8) לסעיף 11 או ס"ק (6) לסעיף 12, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, יהיה בר ניכוי לפי אותם התנאים כאילו נזקף לזכות תושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.
 
4.             מיזם של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונו נתונים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים או עשויים להיות כפופים להם.
 
5.       הוראות סעיף, על אף הוראות סעיף 2, זה יחולו על מסים מכל סוג ותיאור.
 
סעיף 25 - נוהל הסכמה הדדית
 
1.             מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להסכם זה, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להגיש את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם המקרה בא בגדר ס"ק (1) לסעיף 24 של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שתוצאתה הייתה מיסוי שלא בהתאם להוראות ההסכם.
 
2.             הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע מיסוי שלא בהתאם להסכם. כל הסכם שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.
 
3.             הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פרשנותו או החלתו של ההסכם. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה בהסכם.
 
4.             הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר במישרין זו עם זו, כולל באמצעות ועדה משותפת המורכבת מעצמם או מנציגיהם, במטרה להגיע להסכם כמובנו בס"ק הקודמים.
 
סעיף 26 - חילופי מידע
 
1.             הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיו של הסכם זה או ביחס למסים המכוסים על ידי הסכם זה. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותו כסודי באותה מידה כמידע שהושג לפי דיניה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנדונים בהסכם זה, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים פומביים בבתי משפט או בהחלטות שיפוטיות.
 
2.             בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 כמטילות על אחת המדינות המתקשרות התחייבות -
(א)     לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים או לנוהג המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;
(ב)     לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;
(ג)      לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילוים עשוי לעמוד בסתירה למדיניות הציבורית (תקנת הציבור).
 

סעיף 27 - חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

 
אין בהסכם זה דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות לפי הכללים הכלליים של משפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.
 

סעיף 28 - כניסה לתוקף

 
1.             הסכם זה ייכנס לתוקף 30 ימים אחרי קבלת המאוחרת מבין ההודעות, בצינורות הדיפלומטיים, שבאמצעותן תודיע מדינה מתקשרת אחת לאחרת כי מולאו הדרישות המשפטיות הפנימיות שלה לכניסתו לתוקף של הסכם זה.
 
2.       להוראות ההסכם יהיה תוקף:
(א)     בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה הנצמחים ביום הראשון של ינואר אחרי השנה שבה נכנס ההסכם לתוקף, או אחרי יום זה;
(ב)     בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ביום הראשון של ינואר אחרי השנה שבה נכנס ההסכם לתוקף, או אחרי יום זה.

 

סעיף 29 - סיום

 
1.             הסכם זה יישאר בתוקף עד שמדינה מתקשרת תמסור הודעה בכתב על כוונתה להביא את ההסכם לידי סיום למדינה המתקשרת האחרת, בצינורות הדיפלומטיים, ביום השלושים ביוני בכל שנת לוח אחרי תום חמש שנים מתאריך כניסתו של ההסכם לתוקף, או לפני יום זה.
 
2.       ההסכם יחדל להיות בתוקף:
(א)     בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו או שזוכו החל מהיום הראשון בחודש ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנה הודעה כאמור;
(ב)     בזיקה למסים אחרים, על תקופות מס המתחילות החל מהיום הראשון בחודש ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנה הודעה כאמור.
 
 
ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, חתמו על הסכם זה.
 
 
נעשה ב __________ ביום __________ לפי הלוח העברי, שהוא יום __________, בשני נוסחי מקור, בשפות עברית, קרואטית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדל כלשהו בפרשנות בין הנוסחים הקרואטי והעברי, יכריע הנוסח האנגלי.
 
 

____________________________ ____________________________
בשם ממשלת הרפובליקה של קרואטיה בשם ממשלת מדינת ישראל
 

 
 
 
פרוטוקול
בין הרפובליקה של קרואטיה לבין מדינת ישראל
 
 
הסכימו בעת החתימה ב __________ ביום __________ על ההסכם בין שתי המדינות בדבר מניעת כפל מסים ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון על ההוראות הבאות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם.
 
1.       לסעיף 3
 
ביחס לישראל, המונח "דין" בס"ק 2 לסעיף 3 כולל כללים, תקנות, הנחיות מינהליות והחלטות בתי משפט של מדינת ישראל.
 
2.       הקלה במס
 
הקלה הניתנת לפי הוראות הסכם זה לתושב מדינה מתקשרת על ידי רשויות המס של המדינה המתקשרת האחרת תהיה מותנית בהצגת תעודת תושבו והצהרה על ההכנסה הנוגעת בדבר, בחתימת רשויות המס של המדינה המתקשרת הראשונה.
 
4.       מניעת התחמקות ממס ו/או הימנעות ממס
 
הסכם זה לא ימנע ממדינה מתקשרת להחיל את הדין הפנימי שלה על מניעת התחמקות ממס ו/או הימנעות ממס.
 
5.       בעלים שביושר
 
מובן כי ההטבות לפי הסכם זה לא יינתנו לאדם שאינו הבעלים שביושר על פריט ההכנסה הנצמח במדינה המתקשרת האחרת.
 
נעשה ב __________ ביום __________ לפי הלוח העברי, שהוא יום __________, בשני נוסחי מקור, בשפות קרואטית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדל כלשהו בפרשנות בין הנוסחים הקרואטי והעברי, יכריע הנוסח האנגלי.
 
 

____________________________ ____________________________
בשם ממשלת הרפובליקה של קרואטיה בשם ממשלת מדינת ישראל
 
ההסכם נחתם ביום 26.9.2006 והוא יכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2008.

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לקרואטיה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הצטרפות ישראל למתווה מיסוי הכלכלה הדיגיטלית של ה-OECD

מאת: צביה שיף, עו"ד; עמית כהן,עו"ד

לקראת אישור המתווה בוועדה הייעודית ב-OECD בתאריך 30 ביוני 2021, ממשרד האוצר נמסר על הכוונה לאשר מתווה מיסוי הכלכלה הדיגיטלית מצד ישראל, קראו כאן בהרחבה בנושא.

חבות מס בהשכרת דירת מגורים ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ישראלים רבים מעדיפים לנתב את השקעתם לעבר מדינות מחוץ לישראל, שם המס בגין עצם רכישת הדירה נמוך מזה החל בארץ, התשואה לא אחת גבוהה יותר והגישה של המדינה כלפי המשקיעים בדירות נוחה יותר - כך לדוגמא ניתן למצוא ישראלים רבים המחליטים להשקיע ברכישת דירות ברומניה.

ערעור על שומה בזיכוי מס בישראל בגין תשלום מס בברזיל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

נבקש לעדכנכם, על סוגיה הנידונה בכותלי בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בעניינו של ערעור על שומת מס וטענה לזכאות לקבלת זיכוי מס בישראל בגין מס זר ששולם בברזיל.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים