מאת:


פרסום הוראת ביצוע 02-2020 של מס הכנסה בנושא אישורי ניכוי מס במקור

נבקש לעדכנכם כי ביום 1.1.20 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע 02-2020 של מס הכנסה לשנת המס 2020 ("הוראת הביצוע"). הוראת הביצוע עוסקת באישורי ניכוי מס במקור ובאישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה.
 
בעוד שהפקודה מחייבת ניכוי מלוא סכום המס מתשלומים מסוימים, רשאי פקיד השומה להקטין את שיעור ניכוי המס ואף לבטל חובה זו לחלוטין אם להנחת דעתו פעולה זו תמנע גביית מס ביתר. במידה ופקיד השומה לא מפעיל את הסמכות המוקנית לו להקטנת שיעור ניכוי המס במקור, אזי ינוכה מס בשיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה. לדוגמא, חבר בני אדם רשאי לבקש מפקיד השומה כי שיעור ניכוי המס במקור לא יעלה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה. ייעודו של ניכוי המס במקור נועד בשביל להגביר את האכיפה ואחת ממטרותיו היא להבטיח גביית המס בגין התשלום בסמוך למועד בו בוצע התשלום בפועל וזאת באמצעות הטלת חובת העברת סכום המס לתשלום על ידי המשלם ולא על ידי מקבל התשלום.
 
אישורי ניכוי מס במקור זמינים באופן מקוון, וניתן להפיקם כדלקמן: באתר האינטרנט של רשות המיסים, במשרדי המייצגים ובמשרדי פקיד השומה. תוקף האישורים לשנת 2020 יהיו החל מהתאריך 1/1/20 ועד לתאריך 31/3/21. במסגרת הוראת הביצוע מס הכנסה מפורטים קריטריונים ספציפיים למתן אישורים כאמור במסגרת הליך המרוכז המתנהל בתחילת השנה לעוסקים הדורשים לחדש את אישורים שיפוג תוקפם בתאריך 31.3.20, ואשר במסגרתו בוחן מס הכנסה היעדר ליקויים בתחומי מס הכנסה, מע"מ, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מלכ"רים בשנה החולפת.
 
כמו כן, במסגרת הוראת הביצוע ישנן הנחיות ספציפיות עבור הנושאים הבאים -
אישורי מס במקור עבור עסקים חדשים: הוראת הביצוע מגדירה "עסק חדש" כעסק שהחל לפעול מיום 1.7.19 או חצי שנה לפני מועד הפקת האישור לפי המאוחר מבניהם. בשביל למנוע שימוש לרעה באישורי ניכוי מס במקור של עסקים וחברות חדשות, רשות המיסים מציינת מספר מקרים בהם יש לנקוט במשנה זהירות וכן הנחיות נוספות:
 • בקשות פטור מניכוי מס אשר מתבססות על דו"ח כספי משנת הפעילות הראשונה של עסק ובייחוד כאשר העסק פועל פחות מ-12 חודשים;
 • בקשות פטור מנישומים יחידים אשר בעבר הפעילו עסק/משלח יד ועברו לפעול במסגרת חברה, ניתן להיעזר בנתונים שהצטברו בתקופה שקדמה לפני ההפיכה לחברה;
 • אין לאשר פטור מניכוי מס במקור לעוסק חדש אשר לא נקבעו לו מקדמות מס (למעט אם זה הוכיח כי לא יהיו לו רווחים).
 • כאשר מדובר בעסק חדש, הזכאות תינתן בהתקיים שני התנאים הבאים: האישור יוגבל לתקופה מקסימלית של חצי שנה ושיעור ניכוי המס במקור לא ייפחת מ-5%, אלא אם כן פקיד השומה שוכנע אחרת וזאת מטעמים מיוחדים שיש לציינם;
 • יש לערוך ביקורת על ניהול ספרי עסק חדש, בשימת לב לאופי הפעילות, בטרם יינתן אישור ניכוי מס במקור, וכן כאשר נרשמה במס הכנסה/מע"מ החלפת של בעלי מניות לאחר פתיחת התיק, חשד לחשבוניות פיקטיביות, מחזורי דיווח חריגים ועוד.
 • יש לתת ל-"עוסק פטור" חדש, שנרשם לראשונה במס הכנסה, אישור ניכוי מס במקור לתקופה של חצי שנה באופן אוטומטי.
   
ניכוי מס במקור לשותפויות ואיחודי עוסקים:
 • בשותפות בעלת אופי עסקי – חשבוניות השותפים יישאו את מספר תיק איחוד העוסקים אשר במסגרתו מדווח אותו שותף. לשותפות תהיה זכאות לניכוי מס במקור רק אם כל שותפיה הם בעלי אישור לניכוי מס במקור בתוקף.
 • שותפות שאחד משותפיה תושב חוץ/חברה זרה – יש לרשום את השותף/חברה זרה במערכת תושבי החוץ במס הכנסה ולוודא כי הרישום תואם ברשם השותפויות.
   
פטור מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחריםבהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי במקור משירותים ונכסים) התשל"ז-1977, המוסדות המנויים בתוספת א' (בין היתר עיריות, בנק ישראל, מבקר המדינה, המוסד לביטוח לאומי ועוד) אינם נחשבים כ-"מקבל" בהתאם לסעיף 1 בתקנות, ועל כן אין לנכות מס במקור בסכומים המשולמים להם.
 
אישור ניכויי מס במקור לתושבי חוץ וחברות זרות: הוראת הביצוע מונה חברות, יחידים ונאמנויות, אשר מספרם מפורט בהוראות, להן לא יופקו אישורי מס במקור במסגרת ההליך המרוכז בתחילת השנה, ואישורים אלו יופקו במשרדי השומה בלבד, לאחר אישור המחלקה הבינלאומית.
 
אישור ניכויי מס במקור לחברות ישראליות שבעליהן תושבי האוטונומיה: הזכאות לאישור תינתן בפקיד שומה ירושלים 2, זאת לאחר שפקיד השומה הניח דעתו כי אכן השליטה והניהול בחברה הוא בידי אזרחים ישראלים וזאת בשביל למנוע שימוש בלתי נאות באישורי ניכויי המס.
 
אישור ניכויי מס במקור הכוללים את סעיף שוק ההון: בעקבות תיקון 132 לפקודה המבטל באופן גורף את הפטור ממס ליחידים על כל פעולותיהם בשוק ההון, לפיכך יצוין על גבי האישורים סעיף המתייחס להכנסות משוק ההון ומריבית.
 
שלילת אישור ניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת: ועדה שמונתה ברשות המיסים בוחנת נישומים שעלה החשד כי הם נתנו או קיבלו חשבוניות פיקטיביות, הועדה קובעת קריטריונים לזיהוי עסקים שנמצאים בסבירות גבוהה לשימוש בחשבוניות פיקטיביות ו/או גניבת זהויות לצורך ביצוע עבירות בחשבוניות פיקטיביות. כחלק מפעולות ההתרעה של הרשות הוחלט על שלילת אישורים מנישומים בעלי סבירות גבוהה לשימוש בחשבוניות פיקטיביות.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.