מאת:

מטרת מדיניות הטבות המס והמענקים הניתנים לפי החוק לעידוד השקעות הון, להתאים את החוק לאתגרים הכלכליים העומדים בפני המדינה, כדי למצוא את הדרכים הנכונות ביותר לחלוקת התקציב המיועד לעידוד השקעות בתעשייה. תיקון 68 שנעשה בשנת 2011 נועד על מנת לייסד מנגנון הטבות פשוט, שבו ידע כל משקיע(מקומי או זר) מה ההטבות שיהיה זכאי להן ומה המס שיוטל עליו בגין הכנסותיו.

מטרותיו של החוק פשוטות והן: עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח (כפי שיוגדרו בהמשך), לשם - (1) פיתוח כושר הייצור של משק המדינה. (2) שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים. (3) יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא.

הגדרות:
"חברה מועדפת" - היא חברה שהתאגדה בישראל, שאינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, והיא בעלת מפעל מועדף(כהגדרתו בהמשך) ו/או מפעל תעשייתי, השליטה על עסקיה וניהולה מבוצעים מישראל, מגישה דיווחים לרשויות המס ע"פ חוק, מנהליה ו/או בעלי שליטה בה, לא הורשעו בעבירה מתחום המיסים בעשר השנים שקדמו לשנת המס.
חברת תוכנה המייצרת אתרי אינטרנט, יכולה בהחלט להיות חברה מועדפת. ובלבד שהכנסתה הופקה או נצמחה במהלך עסקיה הרגיל מפעילותה

בישראל:
"הכנסה מועדפת" - ההכנסה בגינה יינתנו ההטבות, הופקה או נצמחה מפעילות בישראל.
ביחס להכנסה מתמלוגים – התקבל אישור ממנהל רשות המיסים כי היא
נלווית לפעילות היצור של החברה בישראל.
"מפעל מועדף" - מפעל תעשייתי שהינו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל בר-תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת.
"מפעל תעשייתי" - הינו מפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית. בהגדרה "פעילות ייצורית" - לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח אתרי אינטרנט.

אזור פיתוח א' :
א. תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום והצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם
רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 3 ושיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10% ומעלה.
ב. העיר ירושלים לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה.
ג. אזורי תעשייה מרחביים בתחומי מחוז הצפון, מחוז הדרום והעיר ירושלים;
ד. שדרות ויישובי עוטף עזה;

אזורי פיתוח ב':
תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים, הדרום והצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם
רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 4; אבטלה בשיעור של 8%.
"חברה מועדפת" תהא זכאית לשיעור מס חברות מופחת, לגבי "הכנסה מועדפת" שהפיק "מפעל מועדף"/"תעשייתי" שבבעלותה, מפעילותו בישראל בהתאם למיקום המפעל, כמפורט להלן:

 
 1. מפעל הממוקם באזור פיתוח א'(כפי שפורט לעיל) - 10% בשנים 2011-2012; 7% בשנים 2013-2014; 6% משנת 2015 ואילך.
 2. מפעל הממוקם בשאר חלקי הארץ – 15% בשנים 2011-2012; 12.5% בשנים 2013-2014; 12% משנת 2015 ואילך. שיעורי המס המפורטים לעיל יחולו על כלל ההכנסה המועדפת של המפעל.
 3. דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפת, יתחייב במס בשיעור של 15% בידי יחיד, דיבידנד כאמור שיחולק לחברה תושבת ישראל יהיה פטור ממס בידי החברה המקבלת. עם זאת כאשר החברה (מקבלת הדיבידנד) תחלק אותו לבעלי מניותיה, יחול חיוב במס בשיעור של 15% בידי יחיד ופטור בידי חברה תושבת ישראל.
 4. חברה מועדפת תהא זכאית לפחת מואץ על כלל הציוד שהשקיעה בהקמת החברה . (בגובה של 200-300 אחוז ).
 5. בנוסף לכך קיים גם מסלול מענקים ולפיו יוענקו מענקים למפעלים באזור פיתוח א', עד לשיעור של 24%(מסך השקעה של 140מיליון ₪, 20% מעבר לכך), באזור פיתוח ב' 10% מענק ללא תלות בסכום ההשקעה. המענק יינתן למפעל העומד בתנאי חוק עידוד השקעות הון, של יצוא של לפחות 25%.
מסלול זה יבוא בנוסף להטבות המס כפי שפירטתי לעיל.
 
יתרונות לחוק עידוד השקעות הון לטובת פיתוח אתרי אינטרנט:
 1. עידוד השקעות באזורי פיתוח ופריפריה והרחבת התעסוקה באמצעות מתן תמריצי מקום גבוהים יותר למפעלים באזורי פיתוח.
 2. עידוד הקמת מרכזי פיתוח תוכנה לאתרים אינטרנטיים.
 3. הפיתוח יבוצע בארץ באזורים של אוכלוסיה חלשה, מה שבהכרח יביא לעליית הרמה האנושית והמקצועית שתגיע לאזור.
 4. הפחתה ניכרת באחוזי מס החברות.
 5. מענקים מוגדלים והטבות מס כפי שתיארתי לעיל.
 6. תוספת ניכרת במקומות עבודה ובעיקר באזורים שבהם רמה כלכלית נמוכה, מה שיביא בהכרח לירידה באחוז האבטלה.
 7. תוספת אדירה לייצוא מישראל למדינות העולם, יגביר בהחלט את מאזן הסחר לטובת ישראל.
 8. מקדם מאוד את תעשיית הכחול לבן, ייצור מקומי=מקור לגאווה.
 9. חסכון בעלויות, עידוד הצמיחה והיצוא ושיפור מאזן התשלומים, באמצעות תמריציםהמיועדים לעודד השקעות במשק.
 10. התמרוץ למשקיעים ומתן הטבות מס יהיו הן לגבי להקמת מפעל חדש והן להרחבת מפעלקיים.
 
חסרונות לחוק עידוד השקעות הון לטובת פיתוח אתרי אינטרנט:
1. עלויות הקמה גבוהות.
2. עלויות גיוס כ"א יקרות יותר באזורי הפיתוח המוצעים שבהם אוכלוסיה חלשה, שיידרש זמן רב להכשירה לעבודה.
3. חרף האמרה שהעולם הינו כפר גלובאלי אחד, הריחוק הגיאוגרפי ממרכזי העולם, יקשה על עריכת מצגות, דו שיח בלתי אמצעי בין המפתחים, ובין אנשי מכירות ורוכשים פוטנציאליים.
4. עידוד המענקים באזורים חלשים, יביא דווקא לתלות מוגברת במענקים, וימנע את התחרות שתוביל לצמיחה ברת קיימא, ללא צורך בהם.
5. לא נבחנה האפשרות של השקעה עצמית מוגברת במיוחד בתחום פיתוח אתרי אינטרנט, באזורי הפיתוח המוצעים במסגרת עידוד השקעות הון. ניתן לשער שהמשקיעים ישקיעו באזורי הפיתוח, אך יעדיפו להעסיק את העובדים בתעשייה המסורתית, ולאו דווקא בתעשייה עתירת ידע של פיתוח אתרי אינטרנט.
6. לא בטוח שהממשלה תשקיע גם את כל התשתיות הנלוות הנדרשות (הון אנושי, תשתיות עסקיות, בנייה מוגברת), אלא תראה במענק הניתן סוף פסוק.
7. לא בטוח שכושר התחרות ייגבר דווקא בפיתוח אתרי אינטרנט באזורים חלשים.
8. באזורי פיתוח יש כשל מובנה(למעט אזור י"ם וכד') – מרחק ונגישות למוקדי עסקים, ריכוזי אוכלוסיה, צירי תנועה ראשיים, שדה התעופה) , גודל האוכלוסיה, תשתיות פיסיות, תשתית אנושית, תשתית תעשייתית, תשתית שירותים עסקיים, תשתית ארגונית תומכת לתעשייה עתירת ידע, קרבה למוסדות להשכלה גבוהה ומחקר ועוד, כדי שיהיו קרובים עד כמה שניתן מבחינה תשתיתית לאזורים במרכז הארץ.
9. במקומות אחרים בעולם נמצא, כי בסיכומו של דבר ההנהלה והצוות הבכיר עוברים לשכון במרכז הארץ קרוב למרכז העניינים.
10. מענק תמריצי מקום לפיתוח תוכנה לאתרי אינטרנט לבדה, ללא צעדים ארוכי טווח של השקעה בתשתיות לפיתוח, לא יביאו לבדם לפתרון המצופה של פיתוח מקומי, הגברת ייצוא אדיר של האתרים המפותחים לחו"ל, לשיפור ניכר ביכולות כ"א מקומי, ועוד.
 
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החזרי מס משוק ההון

מאת: אלי דורון, עו"ד

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ברק הררי, משפטן

רשות לניירות ערך בישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה עם ארגון יוסק"ו שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.