מאת:


לאחרונה פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי שוק ההון:
 
1. החלטת מיסוי 9587/12 שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסים (קרן גידור):
בעבר הוצאו החלטות מיסוי לגבי שותפויות לפיהן נקבע כי במועד אירוע המס או מועד תשלום המס, תנכה הקרן מס במקור בהתאם לשיעור המס אשר חל על כל אחד מהשותפים המוגבלים בה.
 
בעקבות פרסום החוק לשינוי נטל המס(תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011, נקבע בהחלטת מיסוי הנ"ל כי החל מיום 01.01.12 ואילך, בכל החלטות המיסוי שניתנו בנושא הנדון, שיעורי המס שינוכו במקור יהיו כדלקמן:
 
 • משקיע תושב ישראל אשר הינו יחיד שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק בידיו, יהיה חייב במס בשיעור של 30% (השיעור הקבוע בסעיף 101א(ב) לפקודה) על חלקו בתוצאות הפעילות בשנת המס הרלוונטית ועל רווח ההון הריאלי במכירת יחידה, בפדיון יחידה ובפירוק.
 • משקיע תושב ישראל אשר הינו חבר בני אדם שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק בידיו, יהיה חייב במס בשיעור של 25% (השיעור הקבוע בסעיף 91(א) לפקודה) על חלקו בתוצאות הפעילות בשנת המס הרלוונטית ועל רווח ההון הריאלי במכירת יחידה, בפדיון יחידה ובפירוק. ניכוי המס במקור מההכנסות/ תשלומים המיוחסים למשקיע כאמור יהיה בהתאמה.
 • לא חל שינוי בהסדר המס לגבי משקיעים מוסדיים.
   
2. החלטת מיסוי 9899/12 מיזוג קופות גמל:
במסגרת התיקון לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, נקבע כי יצומצמו מספר קופות גמל שבניהול חברות מנהלות, באופן שכל חברה מנהלת תנהל רק קופת גמל אחת מכל סוג.
משכך, ענינה של החלטה זו בקביעה כי מיזוג קופות גמל אינו מהווה אירוע מס.

 
 • נקבע כי הואיל ולא מבוצעת במיזוג כל פעולה של מכירת נכסים על ידי קופות הגמל או עמיתיהן לגוף חיצוני, שכן העברת נכסי קופות הגמל הינה העברה מנאמן אחד למשנהו, וללא תמורה כלשהיא, הרי שמהלך המיזוג לא יהווה אירוע מס לפי פקודת מס הכנסה ו/או חוק מיסוי מקרקעין, ולפיכך לא יתחייב במס הכנסה ו/או במס שבח ו/או במס רכישה בידי קופות הגמל או עמיתיהן.
 • כן נקבע כי במועד מכירת הנכסים על ידי הקופה הקולטת, לאחר המיזוג, יילקחו לצרכי מס, "יום הרכישה" ו"המחיר המקורי" כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה, כפי שהיו בידי קופות הגמל המעבירות, טרם ביצוע המיזוג.
 • הואיל ולא מבוצעת במיזוג כל פעולה של העברת נכסים או של זכויות ניהול בין חברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת, הרי שבמועד המיזוג לא יחול חיוב ו/או תשלום מס בידי החברה המנהלת.
 • כל שינוי בזכויות הניהול בידי החברה המנהלת במועד המיזוג או לאחריו, יהווה אירוע מס בחברה המנהלת, אלא אם יתקבל אישור מרשות המיסים הקובע אחרת.
 
3. החלטת מיסוי 2552/12 ניכוי מס במקור מעסקאות פיננסיות מסוימות:
ענינה של החלטה זו באופן ניכוי המס במקור של חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת בתחום הפיננסיים ומשקיעה את כספיה וכספי העמיתים בקופות גמל והפנסיה בניהולה, בעסקאות בנגזרים פיננסיים מול בנקים זרים, תושבי מדינת אמנה, במסגרת הסכם מסוג ISDA (International Swaps and Derivatives Association), כגון עסקאות "החלף" על ריבית, "החלף" על שערי מטבע, על עסקאות אשראי ועוד.

נקבע כי תשלומים שישולמו ע"י החברה לבנקים הזרים בגין העסקאות שצוינו לעיל, במסגרת הסכמי ISDA, יהיו פטורים מניכוי מס במקור בכפוף להתקיימות התנאים הבאים:
 • מטרת העסקאות לא תהיה לשם גידור התחייבויות.
 • הבנקים הזרים הינם תושבי מדינת אמנה.
 • העסקאות אינו נעשות במישרין או בעקיפין מול מוסדות הקבע של הבנקים הזרים בישראל.
כן נקבע כי מתשלומים שישולמו על ידי החברה לבנקים הזרים, לגביהם לא מתקיימים התנאים, תנכה החברה מס במקור בהתאם לסעיפים 164 או 170 לפקודה.
 
מיסוי שוק ההון –החלטות מיסוי חדשות

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

ניכוי הוצאות הנפקה

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.