מאת:


על-פי דיני החברות דהיום, כפי שעולה הן מחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והן מפסיקה ענפה של בתי המשפט, הרי שכלל, עומדת לדירקטור הזכות לעיין במסמכי החברה, וזכות זו ניתנת להגבלה רק במקרים חריגים. האמור מעוגן במסגרת סעיף 265(א) לחוק החברות, בזו הלשון : "לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור".

מאידך, נדגיש כי זכות העיון דנן מתוחמת בשלושה תנאים מצטברים:
ראשית, כי הדבר דרוש למילוי תפקידו של הדירקטור.
שנית, כי הדירקטור פועל בתום-לב.
שלישית, כי הדבר אינו עלול לפגוע בטובת החברה.

האמור מעוגן במסגרת סעיף 265(ב) לחוק החברות, בזו הלשון :
"החברה רשאית למנוע מדירקטור לבדוק מסמך או נכס של החברה, אם סבר הדירקטוריון שהדירקטור פועל בחוסר תום-לב או שבדיקה כאמור עלולה לפגוע בטובת החברה".
ראוי לציין כי התכלית העומדת בבסיס הדברים דלעיל, הנה למנוע שימוש לרעה בזכות העיון ולהבטיח כי זו תשרת את התכלית שלשמה נועדה. אף על פי כן, הרי שמכוח פרשנות מילולית פשוטה של הקבוע במסגרת סעיף 265(ב), מניעת זכות העיון של דירקטור, יכול ותיעשה אך ורק כפועל יוצא מהחלטת דירקטוריון בעניין, ובכל מקרה, קבלת החלטה כגון דא אינה יכולה להתקבל כבדרך אגב. לעניין זה נדגיש כי בכל מקרה אין די בסכסוך שהתגלע בין בעלי המניות (המכהנים לצורך העניין גם כדירקטורים) כדי לאיין את זכות העיון של אחד הצדדים (הצומחת כאמור מכוח היותם דירקטורים). לא זו בלבד, הרי שנוכח הרלוונטיות של הדברים, נבקש אף להתייחס לדברי הש' א' ריבלין ברע"א 58/04 מגן נ' תפארת עמוס חברה להשקעות בע"מ, פ"ד נל(4) 377, כדלקמן:
"נהיר וגלוי הוא כי בין הצדדים, המעורבים כולה באותה מסגרת תאגידית, שוררת מערכת יחסים עכורה, עם זאת וכפי שעולה מהחלטת ביהמ"ש קמא, אין בשלב זה הצדקה לאפשר למבקשים לחסום את דרכו של הדירקטור... מלעיין במסמכי החברה ומלבצע את תפקידו תוך שהוא מחויב כמובן לכללים החלים עליו, ובעיקר חובת הזהירות והנאמנות".

עינינו רואות שאף בית המשפט העליון אינו מאפשר פגיעה כלשהי (קל וחומר חסימה מוחלטת) של זכות העיון כפועל יוצא מסכסוך שהתגלע בתוך החברה.
האם זכות העיון העומדת לדירקטור במסמכי החברה הנה מוחלטת או שמא ניתנת להגבלה?

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

ניכוי הוצאות הנפקה

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.