מאת:

תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, תוקן ביום 29/12/2010 תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט -1959 (להלן –"התיקון"). להלן סקירה קצרה של עיקרי התיקון:

מטרת החוק שונתה ונקבע כי מטרתו היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח לשם: פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים, ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא. במסגרת התיקון, שונתה מפת אזורי עדיפות לאומית ובוטל מסלול המענקים לגבי אזור פיתוח ב' (פרט למפעל תיירותי, לגביו אזור פיתוח ב' עדיין רלבנטי). אזור פיתוח א' מוגדר כתחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום, הצפון ונפת חיפה בהם מתקיימים שני אלה: רמה חברתית כלכלית נמוכה ושיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10% ומעלה. לגבי מסלול המענקים נקבע כי מענקים יינתנו למפעלים תעשייתיים המצויים באזור פיתוח א' בלבד.

חברה שהשקעותיה תקדמנה את מטרת החוק (כולל השקעה בהון אנושי) תוכל לקבל סיוע לא רק באמצעות מענקים, אלא גם באמצעות הלוואות. שיעור המענק לא יעלה על 24% (20% מסכום ההשקעה המאושרת וכן תיתכן תוספת של 4% מענק מינהלי). בנוסף, החוק מאפשר לשר האוצר ושר התמ"ת, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להגדיל את מענק ההשקעה בשיעור של עד 10% בגין תכנית השקעות. מסלולי הטבות המס שהיו קיימים עד לכניסת התיקון בוטלו, בהם הטבות מס שניתנו רק לתושבי חוץ ולחברות שתושבי חוץ הן בעלי המניות שלהן, ונקבעו הסדרים חדשים המוגדרים בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון. נקבע כי שיעורי המס יהיו קבועים ויחולו על כל המחזור היצרני של החברה. עוד נקבע כי החל משנת 2015, מפעל תעשייתי שעומד בהוראות החוק בשנת המס, ייהנה משיעורי מס של 6% במידה והוא מצוי באזור פיתוח א', ושל 12% באזור שאינו אזור פיתוח א', כאשר שיעור המס יפחת בהדרגה והחל משנת 2011 ועד 2012 יעמוד על 10% ו-15% בהתאמה, ובשנים 2013-2014 יעמוד על 7% ו-12.5% בהתאמה.

בהתאם לסעיף ההגדרות:
"חברה מועדפת" היא חברה שהתאגדה בישראל, שאינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, וכן שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות ששותפות בה רק חברות שהתאגדו בישראל, שאינה שותפות שכל החברות ששותפות בה הן חברות בבעלות ממשלתית מלאה, ומתקיימים בחברה או בשותפות לפי העניין: היא בעלת מפעל מועדף, השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל וכמפורט בסעיפים קטנים 3-5.

"מפעל מועדף" הוא מפעל תעשייתי שמתקיימות בו הוראות סעיף 18א(ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי או מפעל בר תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת. הטבות המס של מפעל מועדף יוענקו לחברה בעלת המפעל אשר התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, החברה מנהלת פנקסים כדין, והיא ובעלי התפקיד בה לא הורשעו בעשר השנים שקדמו לשנת המס שלגביה מתבקשות ההטבות. מפעל מועדף זכאי לפחת מואץ בהתאם לחוק, והטבות המס תינתנה בכל שנת מס בה יעמוד המפעל בתנאי מפעל בר תחרות. 
 
"מפעל מועדף מיוחד" הוא מפעל שההכנסה המועדפת שלו 1.5 מיליארד ₪ ויותר, ההכנסות של החברה המועדפת 20 מיליארד ₪ או יותר, והמנהלים אישרו שהמפעל המועדף יתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל, ויש בו כדי לקדם יעדים לאומיים במשק המדינה, בין השאר, בהתחשב במיקום הגיאוגרפי של המפעל המועדף וברמת השכר שצפוי שתיקבע לעובדיו. בנוסף לאמור, בתיקון שונתה ההגדרה של "מפעל תעשייתי" כך שכעת הכנסה ממכירת מוצרים שמקור רכיביהם במכרה, במפעל אחר להפקת מחצבים או במפעל לחיפוש או להפקה של נפט, לא תיחשב להכנסה מועדפת. עוד בוטלה הדרישה "להשקעה מזערית מזכה", ברכישת נכסים יצרניים, ועל כן אין יותר חשיבות לגובה וסוג הנכסים בהם משקיעה החברה המבקשת ליהנות מהטבות החוק.

חלוקת דיבידנד - שיעורי המס על דיבידנד אוחדו. דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפת לתושב ישראל שהוא יחיד או תשוב חוץ, יהיה חייב במס בשיעור של 15% בלבד (בכפוף לאמנות המס להן ישראל מחויבת). דיבידנד שיחולק לחברה מתוך הכנסה מועדפת יהיה פטור ממס, אך שעה שהחברה תחלק את הדיבידנד ליחידים המחזיקים בה, גם הם יחויבו בשיעור מס מופחת של 15% בלבד.

כאמור הרפורמה בחוק נכנסה לתוקפה מ-1/1/2011, והיא כוללת גם הוראות מעבר המאפשרות לחברות לבחור בהטבות מתוקף התיקון לחוק או להמשיך ביישום הדין הישן. התיקון שתואר לעיל מעניק לחברות אפשרויות נוספות, ומן הראוי לבחון אותו היטב על מנת ליהנות מכל ההטבות הקבועות בו.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החזרי מס משוק ההון

מאת: אלי דורון, עו"ד

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ברק הררי, משפטן

רשות לניירות ערך בישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה עם ארגון יוסק"ו שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.