מאת:


לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן-"החוק") והעלאת שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות ערך ויחידות בקרן נאמנות פטורה, הודיעה רשות המיסים כי משקיעים מסוימים יוכלו לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף דצמבר 2011, "מכירה ורכישה רעיונית" של ניירות הערך הנסחרים בבורסה וכן יחידות בקרן נאמנות פטורה לרבות מניות וכתבי אופציה בישראל ובחו"ל, אגרות חוב נסחרות בבורסה בישראל ובחו"ל ואג"ח של מדינת ישראל.
 
משמעות מכירה ורכישה כאמור הינה חיוב במס של רווח ההון הריאלי שנבע לנישום מעליית הערך של אותו נייר עד ליום המכירה הרעיונית מבלי שתתקיים מכירה בפועל של נייר הערך, וכך ליהנות משיעורי המס המופחתים החלים על רווח הון ממכירת ניירות ערך בשנת 2011 (מס בשיעור 20% או 25% לפי העניין).

לצרכי מכירה עתידית, ייחשב היום בו תבוצע המכירה הרעיונית ומחיר תום יום המסחר לפיו תבוצע מכירה זו, כיום הרכישה החדש וכעלות הרכישה החדשה לאותו נייר ערך.
"המכירה והרכישה הרעיונית" תתאפשר רק באמצעות מתן הודעה בכתב לחבר הבורסה לניירות ערך בישראל. בהודעה יפורטו ניירות הערך בהם מתבקש חבר הבורסה לבצע "מכירה ורכישה רעיונית", ופעולה זו תבוצע כעסקה מחוץ לבורסה, כששער העסקה הוא שער הסגירה של נייר הערך בתום יום המסחר בו בוצעה הפעולה.

בגין "המכירה והרכישה הרעיונית" ינוכה מס במקור מרווח ההון הריאלי ע"פ השיעורים הנוהגים בשנת 2011.
המבקש לבצע מכירה ורכישה רעיונית חייב לבצע זאת לגבי כל ניירות הערך מאותו סוג המוחזקים על ידו במועד המכירה הרעיונית, ויודגש שוב כי ביצוע פעולת המכירה והרכישה יתאפשר עד ליום 31.12.11 בלבד.

מחזיקי ניירות ערך שלגביהם תחול הוראה זו הם יחידים, לרבות בעלי שליטה ומייסדים וכן חברות.

 
האמור לעיל חל על משקיע החייב במס בשיעורים מופחתים של 20% או 25% על רווח ההון הריאלי מניירות הערך לגביהם ביצע את ה"מכירה והרכישה הרעיונית". לגבי ניירות ערך זרים שנרכשו לפני 01.01.05 שיעור המס על רווח ההון יהיה 35% ו-20% בחלוקה ליניארית.
לכן, יחידים וחברות המעוניינים לבצע מכירה רעיונית של ניירות ערך ויחידות של קרן נאמנות פטורה עד לסוף דצמבר 2011, ראוי שיזדרזו על מנת שיוכלו ליהנות משיעורי המס המופחתים בשנת 2011.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

ניכוי הוצאות הנפקה

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.