מאת:


בהליך פשיטת רגל ממונה נאמן על נכסיו של פושט הרגל ומרגע הכרזת החייב כפושט רגל יהיו נכסי פושט הרגל מוקנים לנאמן. במסגרת תפקידו מוטלת על הנאמן חובת נאמנות במסגרתה נדרש לפעול לטובת הנושים תוך כינוס נכסי פושט הרגל, בדיקת תביעות החוב, וחלוקת הרכוש באופן מוסדר לפי סדרי הנשייה הקבועים בחוק.


עם הכרזת החייב כפושט רגל, ממנה בית המשפט על פי המלצותיהם של הנושים או של כונס הנכסים הרשמי , נאמן על נכסי פושט הרגל. על הכונס הרשמי להודיע לבית המשפט על בחירת הנאמן לתפקיד. במידה ולא הציעו הנושים נאמן מצידם או שכונס הנכסים מתנגד להצעתם, ימנה בית המשפט נאמן על פי ראות עיניו כחודש לאחר ההכרזה. הנאמן שואב את סמכויותיו לניהול נכסי פושט הרגל מסעיפים 124 ו-125 לפקודת פשיטת הרגל כאשר במסגרת סעיף 124 לפקודת פשיטת הרגל מוענקת לו סמכות למכור את נכסיו של פושט הרגל, כולם או חלקם לרבות מכירת מוניטין העסק וחובותיו, בדרך הטובה ביותר לדעתו, במכירה פומבית או בדרכים אחרות. במסגרת סמכויותיו רשאי הנאמן לדרוש קבלת חובות המגיעים לפושט הרגל , לאשר קבלת כספים שקיבל , ואישור כאמור יפטיר את המשלם מאחריות לשימוש בהם , וכן ליתן יפוי כח ומסמכים אחרים לשם ביצוע הוראות הפקודה. במסגרת סעיף 125 לפקודת פשיטת הרגל מוענקות לנאמן, בהסכמת ועדת הביקורת הממונה על ידי נושיו של פושט הרגל, ובאין ועדת ביקורת בהסכמת הכונס הרשמי, סמכויות נוספות, ביניהן בין היתר, הסמכות לנהל את עסקו של פושט הרגל, לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל, לקבל בתמורה כספים עתידים שישולמו במכירת נכס של פושט הרגל, למשכן נכסי פושט הרגל או חלקים מנכסיו, לגבש פשרה באשר לחובות אל מול נושיו של פושט הרגל אשר הוגשו ע"י הנאמן או נגדו, לבצע חלוקה בעין בין נושיו של פושט הרגל לגבי נכס אשר לא ניתן למכרו בשל טבעו או בשל נסיבות מיוחדות אחרות שאינן מאפשרות למכור את הנכס בקלות או במחיר מועיל ועוד .

 

סמכות נלווית המוקנה לנאמן בהליך פשיטת הרגל, הינה למנות שלוח מטעמו, אשר יסייע לו במילוי תפקידו. תפקידו של הנאמן אינו תפקיד טכני בלבד והחלטתו בענין תביעת חוב כמוה כהחלטה שיפוטית. בעניין זה נקבע בפס"ד יהושע בן ציון נ’ כונס הנכסים כי "דין הוכחת החוב מרגע שהכיר בו הנאמן , כדין החלטת מוסד שיפוטי קרי: כאילו יצאה מלפני בית משפט בהליך אזרחי. ככזו, יחולו עליה הוראות פשיטת הרגל לכל דבר ועניין." במילוי תפקידו נדרש הנאמן לפחות אחת לשנה ליתן דיווח לבית המשפט על מהלך ניהול פשיטת הרגל. בנוסף, נתון הנאמן לפיקוחו של הכונס הרשמי, וזה האחרון רשאי לדרוש מהנאמן לענות על כל שאלה ביחס לפשיטת הרגל בהן עוסק הנאמן, וכן רשאי הוא לבקש מבית המשפט לחקור בשבועה את הנאמן או כל אדם אחר בנוגע לפשיטת הרגל, וכן לבדוק את פנקסי ואסמכתאות הנאמן במקום בו הם נמצאים. בנסיבות בהן הנאמן לא מקיים את חובותיו כנדרש, רשאי הכונס הרשמי לפנות לבית המשפט לשחרר את הנאמן מתפקידו. במידה והכונס הרשמי ממלא גם את תפקיד הנאמן, יהיה בית המשפט הגורם המפקח עליו. סעיף 150 לפקודה מאפשר לאדם – פושט הרגל, נושה או אדם אחר הנפגע מהחלטת נאמן לערער על החלטתו ולפנות לבית המשפט בעניינו, ובית המשפט רשאי לבטל או לשנות את החלטת הנאמן וליתן כל צו כפי שיראה צודק בעניין זה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגמות ותהליכים בדיני חדלות פירעון, לרבות בעקבות משבר הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עינבל רחמים-אביטל עו"ד

איזון אינטרסים הוא שם המשחק בעולם המשפט. כך גם בדיני חדלות פירעון נדרש לאזן בין האינטרסים השונים של הגורמים המעורבים בהליך חדלות הפירעון, תוך שמירה על יציבות כלכלית של שוק החברות והעסקים ומטרות ערכיות שחשובות לחברה בכללותה.

הרמת מסך נגד בעל מניות המתקשר בשם חברה חדלת פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בתביעה כספית בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום במסגרתו נקבע כי יש לחייב את בעל המניות בחברה בחוב של החברה, מאחר וזה התקשר בהסכם בשם החברה לאחר שהחברה הייתה חדלת פירעון וכאשר היה ברור לו כי החברה לא תוכל לעמוד בהסכם.

תביעות נגד נושאי משרה ורואי חשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון של תאגידים

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח; שי גליקמן, עו"ד; עינבל רחמים-אביטל, עו"ד; עומר לוי, עו"ד

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי קיימת אפשרות על פי הדין להכיר בזכויות תביעה נגד רואי חשבון מבקרים של חברה ככאלו שעומדות לבעלי תפקיד מטעם בית המשפט בעת הליכי חדלות פירעון ולא רק לנושי החברה. בכך קבע כי קיימת אפשרות בדין לחייב רואי חשבון מבקרים באחריות ישירה כלפי החברה המבוקרת ובעלי מניותיה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.