מאת:


Уведомление налогового управления свидетельствует о том, что программа, инициаторами которой являются министерство абсорбции и налоговое управление, предусматривающая налоговые льготы для новых репатриантов и возвращающихся из-за границы жителей, уже приобрела форму и была утверждена недавно министром финансов Рони Бар-Оном.

В ознаменование 60-летия образования Государства Израиль, государство старается таким образом «стимулировать» репатриацию в Израиль евреев со всего мира. Целью этой программы – усилить Государство Израиль, являющееся домом для еврейского народа, одновременно укрепив экономическую стабильность Израиля и способствуя процветанию экономики. «Стимуляция» осуществляется путем предоставления налоговых льгот новым репатриантам и жителям, возвращающимся из-за границы.

Налоговые льготы, предлагаемые государством новым репатриантам и жителям, возвращающимся из-за границы (которые будут перечислены нами далее), свидетельствуют о горячем желании правительства стимулировать репатриацию в Израиль. Как известно, основной целью налогов является финансирование деятельности правительства. Таким образом, правительство готово отказаться от взимания этого налога, что частично свидетельствует о его горячем желании.

Существенное снижение налогового бремени, предусматриваемое этой реформой, охватывает возвращающихся из-за границы жителей Израиля, которые проживали вне Израиля как минимум 10 лет с той даты, когда они покинули Израиль. Согласно реформе, для целей налогообложения возвращающиеся жители приравниваются к новым репатриантам, и они смогут получать льготы, предоставляемые новым репатриантам.

В настоящее время новые репатрианты не должны платить налог с пассивных доходов от имущества, приобретенного за границей за последние 5 лет. Кроме того, новые репатрианты имеют право на освобождение от налога на доходы от бизнеса, трудовой деятельности или заработной платы в течение 4 лет. Реформа предлагает определить, что новый репатриант и возвращающийся житель будут освобождены от налогов со всех доходов, получаемых вне Израиля, в течение 10 лет со дня репатриации в Израиль.

Одной из интересных льгот, предусмотренных реформой, является определение периода адаптации для одиночки. В течение года со дня прибытия в Израиль одиночка может подать прошение с тем, чтобы не считаться жителем Израиля для целей налогообложения, и в течение года со дня его прибытия в Израиль государство дает одиночке выбрать, хочет ли он остаться в Израиле или нет. К числу льгот, предоставляемых в рамках реформы, относится освобождение от уплаты налога компаний, которыми руководят новые репатрианты, а также освобождение от отчета о налогах, источник которых находится за границей.

Наша компания верит в то, что реформа, предлагаемая министерством абсорбции, позволит Израилю увеличить население и вернуть в Израиль многих евреев, проживающих в странах Диаспоры. Кроме того, эта реформа свидетельствует о важности системы налогообложения, которая может стимулировать эффективную деятельность израильской экономики.

На первый взгляд и на ближнюю перспективу, напрашивается вопрос: не преувеличивает ли правительство в своем горячем желании вернуть в Израиль многочисленных евреев, потеряв миллионы шекелей. Прежде всего, мы уверены в том, что правительство преследует святую цель - вернуть в Израиль многочисленных евреев. Во-вторых, с учетом дальней перспективы, мы уверены, что репатриация тысяч евреев со всего мира укрепит мощь государства, и в конечном итоге налоговый баланс Израиля будет восстановлен.

В заключение отметим, что эта программа была утверждена недавно министром финансов Рони Бар-Оном, который велел налоговому управления сформулировать меморандум в соответствии с этой программой.

Эли Дорон, Адвокат

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.