מאת:

במקביל למלחמה אותה מנהלת רשות המיסים בהון השחור, מנהלת היא מלחמה גם בתכנוני מס שאינם עולים בקנה אחד עם עמדתה של רשות המיסים ביחס לסוגיות המס השונות.

לאחרונה ובהתאם להוראות סעיף 131ה' לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), להוראות סעיף 67ד' לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") ולהוראות סעיפים 231ד' ו-231ה' לפקודת המכס (להלן: "פקודת המכס"), שעניינם "נקיטת עמדה חייבת בדיווח", פרסמה רשות המיסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח מטעמה לשנת 2016.

לפי רשות המיסים, יתרון המס הנובע מעמדה מסויימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום, וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים. כמו כן, יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל והוא לא קוזז בשנת המס.

רשות המיסים מבהירה כי יש לדווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה עד תום שנת המס של השנה החולפת ואשר יתרון המס הנובע ממנה הינו כאמור בסעיף 67ד' לחוק, אף אם העסקה החלה לפני שנת המס החולפת והכול תוך 60 יום מתום שנת המס החולפת.

רשימת העמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי:

עמדה מס' 1/2016 - דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך.

עמדה מס' 2/2016 - דיבידנד מתאגיד מיוחד.

עמדה מס' 3/2016 - ניכוי בעד פחת.

עמדה מס' 4/2016 - זקיפת שווי שימוש ברכב.

עמדה מס' 5/2016 - אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי.

עמדה מס' 6/2016 - זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד.

עמדה מס' 7/2016 - הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות.

עמדה מס' 8/2016 - הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר.

עמדה מס' 9/2016 - הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר.

עמדה מס' 10/2016 - הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר.

עמדה מס' 11/2016 - "מס יציאה" לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל.

עמדה מס' 12/2016 - שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק.

עמדה מס' 13/2016 - יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) ע"י תושב חוזר ותיק או עולה חדש.

עמדה מס' 14/2016 - תקרת מסי חוץ.

עמדה מס' 15/2016 - מסי חוץ מוחזרים.

עמדה מס' 16/2016 - קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות.

עמדה מס' 17/2016 - יישום סעיף 163 לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר.

עמדה מס' 18/2016 - דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה.

עמדה מס' 19/2016 - הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה.

עמדה מס' 20/2016 - הוראות סעיף 97 (ב'3) - זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל.

עמדה מס' 21/2016 - זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות.

עמדה מס' 22/2016 - זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי.

עמדה מס' 23/2016 - קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה נשלטת זרה (חנ"ז).

עמדה מס' 24/2016 - חישוב רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) במכירת מניות של חברה זרה.

עמדה מס' 25/2016 - תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל.

עמדה מס' 26/2016 - חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל.

עמדה מס' 27/2016 - הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה.

עמדה מס' 28/2016 - קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסי חוץ.

עמדה מס' 29/2016 - מחירי העברה בעסקה בינלאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווח (Cost+).

עמדה מס' 30/2016 - מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג'.

עמדה מס' 31/2016 - רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה.

רשימת העמדות בנושא מס ערך מוסף:

עמדה מס' 1/2016 - ניכוי מס תשומות בחברת החזקות.

עמדה מס' 2/2016 - יבוא שירותים מחו"ל.

עמדה מס' 3/2016 - אי תחולת הפטור בסעיף 31(1) לחוק בהשכרה לחבר בני אדם.

עמדה מס' 4/2016 - איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י חברה והשכרתה למגורים.

עמדה מס' 5/2016 - שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממע"מ.

עמדה מס' 6/2016 - החבות במע"מ בשל תקבול המשולם לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות.

עמדה מס' 7/2016 - החבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות לפני תום המועד המוסכם.

עמדה מס' 8/2016 - אי תחולת הפטור שבסעיף 31(4) לחוק כאשר בפועל נוכה מס תשומות בשל רכישה או יבוא של נכס.

עמדה מס' 9/2016 - אי תחולת הפטור שבסעיף 31(4) לחוק בעת מכירת נכס שנרכש או יובא על ידי עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או במסגרת עסקה הפטורה ממס.

עמדה מס' 10/2016 - עסקה של מתן שירות, אשר לשם ביצועה נעשה שימוש בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ.

עמדה מס' 11/2016 - החבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור בתשלום.

רשימת העמדות בנושא מכס:

עמדה מס' 1/2016 - החזרים בגין הוצאות פרסום - ערך לצרכי מכס.

עמדה מס' 2/2016 - הכללת דמי הפצה בערך לצרכי מכס.

עמדה מס' 3/2016 - הכללת אחריות בערך לצרכי מכס.

עמדה מס' 4/2016 - הנחות - ערך לצרכי מכס.

עמדה מס' 5/2016 - מרכיבי ההובלה - ערך לצרכי מכס.

עמדה מס' 6/2016 - הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצורכי מכס.

עמדה מס' 7/2016 - הספק מרבי של כלים דו/תלת גלגליים (אופנועים).

עמדה מס' 8/2016 - סיווג כוהל אתילי מפוגל וכוהלים אחרים מפוגלים.

עמדה מס' 9/2016 - סיווג סיגריות וסיגרים.

עמדה מס' 10/2016 - סיווג מערכת ABS וחלפים למערכת.

עמדה מס' 11/2016 - סיווג מסגרות ועדשות באריזה משותפת.

עמדה מס' 12/2016 - מוטות ופרופילים מחמרן "מוכספים או מוזהבים".

עמדה מס' 13/2016 - אבקות על בסיס מרכיבי חלב עם מלטודקסטרין.

עמדה מס' 14/2016 - סיווג טובין בפרק 4 לצו תעריף המכס.

עמדה מס' 15/2016 - סיווג תמרים מעוכים.

עמדה מס' 16/2016 - כוהל לייצור יין המשתחרר במסגרת פטור מותנה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

יבוא מוצרים לישראל ולמדינות נוספות

מאת: אלי דורון, עו"ד

הניסיון מלמד כי מוצר המצליח במדינה מסוימת, בסבירות גדולה יצליח גם במדינת ישראל ו/או במדינות אחרות, כך שבהחלט יש בנמצא הגיון כלכלי באיתורו של מוצר מוצלח באזור מסוים של העולם – סין, אירופה, ארה"ב ועוד - וייבואו לישראל ולמדינות נוספות.

תכנית "נטו למשפחה" - הרהורים על הפחתת המכס על נעליים וסלולריים

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); חגי אפלקר, רו"ח ומשפטן

לפני ימים ספורים פרסמה רשות המסים הודעה, כי שר האוצר חתם במסגרת תכנית "נטו למשפחה" על הצו המבטל את המכס המוטל על יבוא נעליים. הודעה זו באה בהמשך להודעה מן החודש שעבר בעניין חתימת שר האוצר על הצו המבטל את מס הקנייה על טלפונים סלולריים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.