מאת:

קבלת הטבות מס למפעל מועדף

החוק לעידוד השקעות הון מעניק הטבות מס מפליגות העשויות להביא לחסכון מס בהיקף נרחב עבור מפעלים יצרניים העונים על תנאיו. עם זאת, העמידה בתנאי הזכאות מחייבת הכרה של כ-"מפעל מועדף", וזו כרוכה בעמידה בתנאים מורכבים המחייבים תכנון קפדני של הפעילות.
במאמר זה נסקור את הטבות המס המוענקות למפעל מועדף וכן את התנאים שבהם נדרש לעמוד המפעל על מנת לזכות בהטבות אלה.
 
הטבות המס הניתנות למפעל מועדף
  • מס חברות מופחת- היקף הטבות המס הניתנות לחברה שבבעלותה מפעל מועדף תלוי בין היתר במיקום המפעל, כאשר מפעל הממוקם באזור המוגדר כאזור פיתוח א' (אזורי הפריפריה) נהנה משיעור מס חברות מופחת של 7.5%. מפעל הממוקם בכל מקום אחר ברחבי הארץ נהנה אף הוא משיעור מס חברות מופחת אולם זאת בשיעור של 16%, כל זאת לעומת מס החברות הרגיל בישראל העומד לנכון למועד כתיבת מאמר זה על שיעור של 23%.
  • מס מופחת על הדיבידנד- שיעור המס על הדיבידנד אותו מחלקת חברה מועדפת לבעלי מניותיה עומד על אף שיעור מופחת של 20%, זאת לעומת שיעור המס הרגיל על הדיבידנד העומד על 30% לבעל מניות מהותי (המחזיק ב- 10% מהון המניות של החברה ומעלה) ועל 25% למי שאינו בעל מניות מהותי.
  • פחת מואץ- בנוסף לכך, חברה מועדפת זכאית לפחת מואץ בשל נכסים יצרניים המשמשים את המפעל המועדף שאותו היא מפעילה. במילים אחרות, חברה מועדפת רשאית לנכות מתוך חבות המס שלה פחת שנתי בשיעור גבוה יותר מאשר שיעור הפחת הרגיל, ובכך להביא לחסכון מס משמעותי בשנים שלאחר רכישת הנכסים, עד להפחתת מלוא שווי הנכסים.
אם כן, מדובר בחסכון מס אפקטיבי העשוי להגיע ללמעלה מ- 56% עבור בעל מניות מהותי בחברה מועדפת שבבעלותה מפעל מועדף באזור פיתוח א', לעומת בעל מניות בחברה רגילה.
 
חברה מועדפת
מהם אם כן, התנאים העיקריים המאפשרים לחברה לקבל מעמד של חברה מועדפת הזכאית להטבות המס המפורטות לעיל?
חברה ישראלית- ראשית, על החברה להיות חברה שהתאגדה בישראל, או שותפות של חברות שהתאגדו רק בישראל, כאשר השליטה על עסקיה וניהולם מתבצעים מתוך ישראל.
מקיימת את חובותיה החוקיות בתחום המס - שנית, חברה מועדפת נדרשת לעמוד בתנאים נוספים לרבות עמידה בחובת ניהול ספרים והגשת דוחות כדין וכן היא ו/או בעל תפקיד בה לא הורשעו ב- 10 השנים שקדמו לשנת המס הרלוונטית בעבירות מס שונות על פי הרשימה המופיעה בחוק.
בבעלותה מפעל מועדף- שלישית, וזהו התנאי המשמעותי ביותר, על מנת להיות מוכרת כחברה מועדפת, על החברה להיות בעלת מפעל מועדף.
ראוי לציין, כי החוק כולל הגבלות נוספות לצורך הכרה בחברה כחברה מועדפת, לרבות הדרישה לכך שלא מדובר בחברה ממשלתית ו/או קיבוץ ו/או חברה משפחתית ו/או חברה שקופה וכד'.
 
מפעל מועדף
מהם אם כן התנאים המאפשרים הכרה במפעל כמועדף? כפי שנראה להלן, מדובר ברשימה של תנאים מורכבים שהמפעל חייב לעמוד בהם על מנת לקבל הכרה כמפעל מועדף וזאת כדלקמן:
מפעל תעשייתי-  ראשית, מפעל מועדף הינו מפעל העוסק בייצור, למעט ייצור הכרוך בכרייה ו/או בהפקת משאבי טבע, ולמעט מפעל חקלאי מאושר הזוכה להטבות מכוח חוק עידוד השקעות בחקלאות. בנוסף, במהלך העשור האחרון הורחבה הגדרת המונח "פעילות ייצורית" כך שהיא כוללת גם פעילות של מחקר ופיתוח לרבות פיתוח מוצרי תכנה, מחקר ופיתוח תעשייתי עבור תושב חוץ וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה המתחדשת ובלבד שכאשר מדובר במפעל העוסק בפעילות של מחקר ופיתוח, נדרשת קבלת אישור מטעם המשרד לתשתיות הלאומיות, לפי העניין.
בהקשר זה ראוי לציין, כי לא יינתן אישור מיוחד, כאמור, מאת הגורמים המוסמכים למפעל העוסק באריזה, בניה, מסחר, תחבורה, החסנה, מתן שירותי תקשורת, מתן שירותים סניטריים, מתן שירותים אישיים וכן פעילויות נוספות כפי שנקבע בממשלה.
מפעל בר תחרות- הדרישה השניה להכרה במפעל כמפעל מועדף הינה היותו "מפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי". על מנת לקיים את הדרישה להיות המפעל "בר תחרות", על המפעל לעמוד באחת מתוך החלופות שלהלן:
  • מפעל בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה- עיקר פעילותו של המפעל היא בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה וניתן על כך אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות;
  • מפעל שהמכירות שלו מפוזרות במספר שווקים בעולם- הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס. במילים אחרות, הדרישה היא לכך שהמפעל מבצע מכירות בהיקפים משמעותיים במספר שווקים בעולם ואינו מוגבל לשוק עיקרי אחד בלבד.
  • מפעל שחלק משמעותי מהמכירות שלו מתבצע מחוץ לישראל-  25%או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות; במילים אחרות, גם אם מדובר במפעל שאינו עונה על התנאי הקבוע בסעיף הקודם, כך שלמעלה מ- 75% מהמכירות של המפעל הן באותו שוק, מדובר בשוק המונה למעלה מ- 14 מיליון תושבים (קרי- אינו מדינת ישראל).
  • מפעל המייצר רכיב עבור מפעל אחר (יצואן עקיף)- לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר, אותו מפעל המייצר את הרכיב יוכל להיות מוכר כמפעל מועדף אם הוא מוכר את הרכיב למפעל אחר שהוא בעצמו מפעל בר תחרות ובכפוף לכללים נוספים שקבעו השרים לעניין זה לרבות כללים בנוגע להיקף המכירות.
  • מפעל בר תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת- מפעל שעיקר פעילותו היא בתחום האנרגיה המתחדשת וניתן על כך אישור של המדען הראשי (ובלבד שלא מדובר בפעילות של מכירת חשמל) או לחילופין מפעל המייצר רכיבים למתקן המבוסס על ידע בתחום האנרגיה המתחדשת, כאשר קיימים תנאים נוספים לעניין היקף הכנסותיו של אותו מפעל ממכירת מוצרים בתחום האנרגיה המתחדשת מתוך כלל הכנסותיו של המפעל.
חמשת התנאים המפורטים לעיל הינם תנאים חלופיים ודי בכך שהמפעל יכנס לתוך אחת מתוך 5 החלופות הנ"ל על מנת להיות מוכר כמפעל בר תחרות.
ראוי לציין, כי הוראות החוק המובאות לעיל כוללות את עיקר הכללים הרלוונטיים לעניין הכרה במפעל מועדף אולם, מטבע הדברים קיימות בחוק עוד הוראות רבות ומורכבות בכל הנוגע להגדרתו של מפעל מועדף והיותה של חברה שבבעלותה מפעל מועדף- חברה מועדפת. על מנת להתמודד עם המורכבות הנ"ל נביא להלן מספר דוגמאות מחיי היום-יום למצבים שבהם רשויות המס ו/או בתי המשפט הכירו או לא הכירו בקיומו של מפעל מועדף.
 
פסיקה והחלטות מיסוי
 
החלטת מיסוי 6827/14- החלטת מיסוי זו דנה בחברה ישראלית אשר פיתחה תוכנה המאפשרת לבעלי אתרי אינטרנט להשכיר חלקים מדפי האתר לצורך פרסום. החברה הציעה את התוכנה שאותה היא פיתחה למפרסמים מחד ולבעלי אתרי האינטרנט מאידך ומקבלת עמלה בגין כל פרסום שנעשה באופן זה באמצעות התוכנה שאותה היא פיתחה. בתוך כך, לצד פעילות הפיתוח של התוכנה, חלק מעובדי החברה עסקו גם במתן שירות ובהטמעה של השימוש בתוכנה.
רשות המסים הכירה בחברה כמפעל מועדף המקיים פעילות יצרנית של מחקר ופיתוח, יחד עם זאת, נקבע כי הכנסות החברה הנובעות ממתן שירות נלווה למכירת התוכנה, לא יחשבו להכנסה מועדפת ולא יהנו משיעורי המס המופחתים המגיעים למפעל מועדף וזאת בהתאם ליחס העובדים העוסקים במתן שירות לעומת יתר העובדים בחברה. 
 
החלטת מיסוי 5837/16- שתי אגודות שיתופיות המייצרות מוצרים בתחום הקוסמטיקה ביקשו להפיץ את מוצריהן בחו"ל באמצעות חברת הפצה שאותה הם הקימו למטרה זו, אשר כל תפקידה הסתכם בפעילות הפצה בלבד ואשר שימשה כצינור לשיווק המוצרים.
רשות המסים הכירה בפעילות של יצוא מוצרים המיוצרים בישראל לחו"ל באמצעות חברת הפצה כפעילות יצוא של האגודות השיתופיות עצמן והעניקה לאגודות השיתופיות מעמד של מפעל מועדף. בתוך כך נקבע כי הכנסות האגודות השיתופיות יהוו הכנסה מועדפת הנהנית משיעורי מס מופחתים בהתאם לחוק ואולם זאת רק בתנאי שחברת ההפצה לא תיקח כל חלק בפעילות היצור וכי האגודות השיתופיות (ולא חברת ההפצה שאותה הם הקימו) ישאו באופן בלעדי בכל הסיכונים הנובעים מפעילות השיווק.
 
ע"מ (מרכז) 17-07-55611 אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע׳׳מ  'פקיד שומה רחובות- בפסק דין זה נדון מקרה שבו חברה ישראלית יצרה מוצר בטחוני אותו היא מכרה לחברה ישראלית אחרת. החברה האחרת בתורה התקשרה בהסכם למכירת המוצר לצבא ארה"ב.
בית המשפט קבע כי במקרה הנוכחי, אין לראות בחברה היצרנית כמי שמוכרת את המוצר שלה לחו"ל אלא כמי שמוכרת אותו לחברה ישראלית אחרת. העובדה שהחברה הישראלית האחרת מוכרת את אותו המוצר לחו"ל אינה מעניקה לחברה היצרנית את הזכות להיחשב למפעל מועדף העוסק בפעילות יצוא. בית המשפט קבע כי במקרה הנוכחי, הסיכונים הכרוכים בביצוע פעילות היצוא מוטלים על כתפי החברה האחרת המוכרת את המוצרים לצבא ארה"ב ולא על החברה היצרנית.
כן קבע בית המשפט, כי אין לראות את החברה היצרנית כמי שמוכרת רכיב במוצר המשווק בחו"ל על ידי חברה מועדפת אחרת שכן המוצר שאותו היא מייצרת נמכר כמוצר שלם לצבא ארה"ב.
 
החלטת מיסוי 4458/15- חברה ישראלית העוסקת בתחום ייצור אריזות ייצרה בין היתר אריזות ייעודיות למוצריה של חברה ישראלית אחרת המיועדים ליצוא בחו"ל. החברה ביקשה להכיר בה כמפעל מועדף בהיותה יצרנית של רכיב מתוך מוצר המשמש לצורך יצוא לחו"ל באמצעות חברה אחרת שהינה מפעל מועדף.
רשות המסים קיבלה את בקשת החברה וקבעה, כי פעילות יצור האריזות הייעודיות אכן מהווה יצור של רכיב במוצר המיוצא לחו"ל על ידי חברה מועדפת אחרת. יחד עם זאת, ההכרה הוגבלה אך ורק לייצור של אותן אריזות ייעודיות לאותם מוצרים המיוצאים לחו"ל בעוד שלגבי מוצרי אריזה אחרים שאותם ייצרה החברה לא יחולו שיעורי המס המופחתים הקבועים בחוק.
עמ (חי') 17-07-52139 טיפיקון בע״מ  'פקיד שומה חיפה- חברה ישראלית העוסקת במתן שירותי תמיכה ויעוץ בתחום פיתוח תוכנה במסגרתה מועסק עובד אחד בלבד (בעל החברה) ביקשה להכיר בה כמפעל מועדף.
בית המשפט דחה את עמדת החברה וקבע, כי עיקר פעילות החברה אינו מתבטא בפיתוח תכנה חדשה אלא במתן ייעוץ ותמיכה לגופים אחרים בפיתוח תכנה. כן נקבע, כי אין להכיר בפעילות החברה כפעילות ייצורית לנוכח העובדה כי היא אינה מייצרת תכנה כלשהי שהקניין הרוחני בה נשאר בבעלותה וכן לנוכח העובדה כי מדובר בחברה המעסיקה עובד אחד בלבד.
 
לסיכום
אם כן, סיווגה של חברה כחברה מועדפת שבבעלותה מפעל מועדף עשוי להביא לחסכון מס בהיקפים נרחבים עבור החברה וכן עבור בעלי מניותיה. עם זאת, לצורך קבלת ההטבות המגיעות למפעל מועדף, נדרשת החברה לעמידה קפדנית בתנאים רבים ומורכבים אשר נקבעו בחוק, בתקנות ובחוזרי רשות המסים. מילוי אחרת התנאים הנ"ל מחייב תכנון יסודי של הפעילות המתנהלת במפעל ובחלק מהמקרים גם קבלת אישורים מאת הגורמים הרלוונטיים לרבות המדען הראשי והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית. אך טבעי, כי תכנון הפעילות וקבלת האישורים הנדרשים לצורך קבלת ההטבות מחייבים ידע מקצועי וניסיון משמעותי בתחום, לרבות הבנת הדקויות הרלוונטיות העשויות להשליך על ההחלטה הסופית של רשויות המס אם להכיר בחברה כחברה מועדפת.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.