עורך דין מקרקעין ונדל"ן מומחה לשירותך

דיני מקרקעין - היבטים חוקיים: בשנת 1969 חוקק בישראל חוק המקרקעין אשר עליו מתבססים דיני המקרקעין השונים במשפט הישראלי. דיני מקרקעין בעיקרם מתייחסים לשאלות אודות בעלות על הקרקע וקניין צמוד קרקע, בין  אם מדובר במבנה קבוע או ארעי.

המונח "מקרקעין" עוסק למעשה בתחום שרובנו מכנים כנדל"ן (נכס דלא ניידי) כאשר במסגרת דיני מקרקעין אנחנו מנסים להסדיר סוגיות אשר קשורות לזכויות שימוש על הקרקע, מיסוי מקרקעין ובעלות. בדרך כלל זכויות על נכסי מקרקעין מוסדרים באמצעות שכירות, מכירה/רכישה או דמי מפתח. עסקאות מכירה ורכישת נדל"ן יתבצעו בהליך ארוך במהלכו מקבל הקונה זכות בעלות או חכירה על הנכס אותו רכש, לאחר שהבעלות על הקרקע עברה לידיו וזו נרשמה במרשם המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל, לפי העניים. על הנכס תירשם במירשם בו הוא מתנהל הערת אזהרה שמיועדת למנוע מצב בו הנכס אשר אמור להימכר לאדם מסוים, יימכר פתאום לאדם אחר. עסקאות שכירות נדל"ן הן הדרך הפופולארית להעביר נכס לרשותו של אדם מסוים שאיננו בעליו של הנכס, למשך תקופת זמן מוגבלת. במידה ותקופת השכירות היא מעל ל-5 שנים הרי שההגדרה משתנה ל"חכירה". מלבד עסקאות מכירה ורכישה ועסקאות שכירות, דיני מקרקעין בישראל מכירים בעסקאות וצורות נוספות של שימוש בנדל"ן. כך למשל חוק הגנת הדייר 1972, המהווה למעשה המשך למה שנחשב עד אז כ"דמי מפתח" - חוק הגנת הדייר מקנה חזקה לדורות הבאים על נכס תמורת דמי שכירות נמוכים, אם כי אין המדובר העברה מלאה של זכויות הקניין על הנכס. 

תכנון ובנייה

חוק התכנון והבנייה - תשכ"ה 1965 (להלן: "החוק"), מסדיר את הליכי התכנון, מעורבות הציבור בתכנון ואת אמצעי הבדיקה לגבי השפעתם העתידית של פרויקטים. מוסדות התכנון כוללים ערכאות תכנון שונות (בהם הועדה מקומית, הועדה מחוזית והמועצה ארצית) אשר תפקידם לדון בתכניות השונות המוגשות אליהם. במידה והוחלט על הפקדת התכנית, קיימת זכות לכל הנוגעים בדבר, לעיין בתכניות וכן להתנגד, בדרך של הגשת התנגדות פורמאלית ו/או התנגדויות, לאישורן של אותן תכניות באמצעות הליך פורמאלי של הגשת התנגדות לתוכנית. ההתנגדות או ההתנגדויות מוגשות במטרה להשפיע על אישורה של תכנית לפיתוח ובניה. חשוב לדעת כי החוק מחייב פרסום לגבי הפקדת תכנית ברשומות ובעיתונים הארציים והמקומיים ואת ההתנגדות או ההתנגדויות לתוכנית ניתן להגיש תוך 60 יום מתאריך פרסום ההודעה על הפקדתה. לצורך הגשת התנגדות, מומלץ ברב המקרים לקבל חוות דעת משפטית ושמאית אשר תבחן לעומקם של דברים את כל הפרטים הקשורים לתכנית ותיתן את מסקנותיה והמלצותיה. יש לקחת בחשבון שבמסגרת ההתנגדות יש להעלות טענות משפטיות, תכנוניות ועוד. לצורך עיון בתוכנית במוסד התכנוני, רצוי להצטייד בשם התכנית או מספרה, למסור את מספר הגוש והחלקה עליה חלה התכנית. ההתנגדות מוגשת למוסד שמוסמך לדון בה. עותק נוסף נמסר למוסד הנמוך ממנו בהיררכיה, כך למשל, התנגדות לתכנית מתאר מקומית היא בסמכותה של הועדה המחוזית והיא מוגשת לוועדה המחוזית, בצירוף עותק לוועדה המקומית. להתנגדות יש לצרף תצהיר חתום בפני עו"ד, חוות דעת מקצועית שעשויה לתרום לשיקולי הוועדה בשמיעת התנגדויות, מכתבי התנגדות נוספים כמו עצומה או מכתבי התנגדות של שכנים העלולים להיפגע מאישור התוכנית וכן מומלץ לצרף תמונות, צילומים ומפות אשר ימחישו לוועדה הדנה בהתנגדות מהו המצב לאשורו בשטח. לאחר הגשת ההתנגדויות, מתקיים דיון בהתנגדויות בפני הועדה לתכנון ובניה, אליו מחוייבות הועדות לזמן כל מתנגד ולשמוע את טיעוניו. לאור כל האמור לעיל, ברי כי הגשת התנגדות לתכנית דורשת מקצועיות, מומחיות ובקיאות בנושא.

חשיבותו של עורך דין מקרקעין

רובה המכריע של האוכלוסייה יהיה מעורב בעסקת מקרקעין בשלב כלשהו בחייהם - מקרקעין, דיני מקרקעין, חוזי מכר, כל אלו הם ביטויים השגורים בפי האוכלוסייה אך על פי רוב הגדרתם המשפטית אינה ברורה. דיני המקרקעין מוסדרים בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, ובחוקים ובתקנות אשר נוספו לו במרוצת השנים. מקרקעין מוגדרים כ "קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה: חיבור של קבע או חיבור זמני." קרי מן האמור לעיל עולה כי כל עסקה בקרקע הינה עסקת מקרקעין, לשם ההמחשה, להגדרה רחבה זו נכנס גם חוזה לשם שכירת דירה. אמנם קיימת הנטייה בקרב הדיוטות להתייחס את חוזה שכירות כאל חוזה בעל חשיבות פחותה היות ועסקינן בעסקה שהיא ארעית על פי רוב. ברם, חוזה השכירות הינו חוזה מורכב העוסק ביחסים בין הצדדים לעסקה וכולל מספר פרמטרים רב בהם יש להתחשב. כך למשל משכיר דירה אשר אינו מלווה בשירותיו של עו"ד הבקיא בתחום עלול להתעלם מאפשרות קיומם של נזקים לנכס אשר יעלו על שיעור דמי השכירות. גם שוכר הדירה עלול למצוא את עצמו ניזוק עקב חתימה על הסכם שכירות ללא ליווי מקצועי, כך למשל במידה ועלות התיקונים והליקויים תוטל עליו.

אם האמור לעיל נכון לעניין חוזה זכירות הרי שוודאי ובוודאי שהנ"ל נכון לעסקת מכר של מקרקעין. מכר/קניית מקרקעין הינו תחום מסובך ביותר בעל השפעות ארוכות טווח ובדרך כלל מעורב בעלויות כספיות ניכרות. גם אם על פניו נראה כי חוזה המכר/ הקנייה הינו פשוט, על פי רוב הדברים אינם כך והנזק אשר יכול להיגרם עקב חתימה על חוזה בלא ליווי של עו"ד הבקיא בתחום המקרקעין הוא גדול מאוד. חוזי מכר מסובכים מטבעם וכוללים סעיפים מרובים אשר לא תמיד השלכותיהם העתידיות ברורות לאדם מן היישוב, כך למשל לא תמיד ברור לאדם מן היישוב כי יש לבצע בדיקות לשם אימות זהות הצדדים לחוזה, אימות הנכס, בירור מצבו: האם הוא פנוי? ואילו סוגיות מיסוי עלולות לצמוח כתוצאה מעסקת המקרקעין וכו'. אין להפחית מחשיבותה של סוגיית מיסוי עסקת המקרקעין, עו"ד הבקיא במיסוי מקרקעין יוכל לפעול על מנת למנוע הפסדים כספיים מיותרים או לחלופין בחינת כדאיות העסקה בשים לס לחיובי המס הנובעים ממנה. על כן חשוב ביותר לשכור את שרותיו של עו"ד בקיא בתחום המקרקעין אשר ילווה את עסקת המקרקעין לאורך כל ההליך ויעוד על השלכותיו האפשריות של כל סעיף בחוזה.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע לך?
למשרדנו מחלקת נדל"ן מיוחדת המתמקדת, בין השאר, בסוגיות של תכנון ובניה ובכלל זה ייצוג אזרחים ואנשי עסקים, לרבות יזמים, המבקשים לפעול אל מול הועדות השונות, אם לטובת קידומה של תב"ע מסוימת, אם לטובת השבחת הקרקע שבבעלותם, אם לטובת בחינת אופנים לשדרוג נכסים כאלה או אחרים, אם לטבת הגשת התנגדויות כנגד גורמים עסקיים או פרטיים ואם לטובת התגוננות בפני התנגדויות המוגשות כנגד תוכניות. משרדנו יבטיח באמצעות שורה ארוכה של עורכי דין נדל"ן ומומחי דיני מקרקעין, לשמור על זכויות המקרקעין של לקוחותיו ולוודא שאלה יפיקו את מירב התועלת מנכסי נדלן בהם הם מחזיקים או מעוניינים.

מחלקת המקרקעין והנדל"ן שלנו מטפלת במגוון נושאים:
  • עסקאות מכר פשוטות
  • טיפול מתמשך בהשבחת ופיתוח של נדל"ן מניב (משלב התכנון ועד וכולל שלב ההשכרה לשוכרים וטיפול שוטף בנכסים מניבים).
  • עסקאות בנייה ועסקאות קומבינציה מורכבות של מתחמי בנייה למגורים בהיקפים גדולים

מחלקת הנדל"ן שלנו מתמקדת, בין השאר, בסוגיות של תכנון ובניה ובכלל זה ייצוג אזרחים ואנשי עסקים, לרבות יזמים, המבקשים לפעול אל מול הועדות השונות:
  • טיפול בקידומה של תב"ע
  • טיפול בהשבחת קרקעות
  • בחינת אופנים לשדרוג נכסים
  • הגשת התנגדויות כנגד גורמים עסקיים או פרטיים
  • התגוננות בפני התנגדויות המוגשות כנגד תכניות
צרו איתנו קשר עוד היום והמומחים שלנו לדיני מקרקעין ישמחו לעמוד לצידכם: 054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מידע מקצועי

רכישת / מכירת דירה בימי הקורונה

משרדנו יודע להיכנס במהירות לפרטי העסקה, לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות לטובת הבטחת השלמת עסקה ברורה חלקה ונקייה ובנוסף לייעץ לך, הרוכש או המוכר, בכל הקשור לשיקולי המס.

עסקת דירה משומשת

למחלקת הנדל"ן של משרדנו ניסיון בן עשרות שנים בכל הקשור בייצוג רוכשי דירות ומוכרי דירות, אם חדשות ואם משומשות – מגורם פרטי.

רישום בית משותף בהליך יעיל ובזמן קצר

ישנם יתרונות רבים לרישום בית, ככל שיהיה, כבית משותף - במאמר זה נמנה את היתרונות האמורים ואף נבהיר את חשיבות הכנת המסמכים הרלוונטיים כדי למנוע תסבוכות ומסכת עינויים מיותרת.

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעה בשל ליקויי בנייה

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

רכישה/מכירת דירה

עסקת מכירה או קניה של דירה הינה בדר"כ אחת העסקאות הגדולות והחשובות ביותר שנעשות על ידי הצדדים לעסקה. זוהי עסקה שאין מקום לטעויות בה ואין מקום לבעיות ביישום שלה. כל סטייה או פגיעה במתוכנן עלול להביא לידי אסון כלכלי ממשי, ממש כך, ממנו יתקשה הנפגע להתגבר.

מיסוי מקרקעין, מס שבח ורכישה

משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח אשר בעברם שמשו כעו"ד של רשויות המס ושל רשויות מיסוי מקרקעין ומס שבח בפרט. במסגרת זו, נרכש על ידינו ניסיון רב בכל הקשור בטיפול בענייני מס שבח, מס רכישה, בטיפול בשומות מס שבח, בתכנוני מס הנוגעים במיזמי ועסקאות נדל"ן ועוד.

רכישת נדלן משותף בחו"ל

ישראלים רבים מבינים כי יש בנמצא פוטנציאל גדול ברכישת נדל"ן בחו"ל - חלק מבקשים לרכוש נדל"ן, להשביחו ולמכור אותו מיד אחר כך ברווח ויש המעדיפים לרכוש נדל"ן, להשביחו ולהשכירו. כל אחד והמודל העסקי שלו, כל אחד והאינטרסים שלו, כל אחד והמדינות אליהן הוא התחבר ולגביהן נמצא הפוטנציאל הכלכלי האטרקטיבי.

תביעת הסגת גבול

למשרדנו ניסיון רב בניהול תיקי פלישה והסגת גבול בסיוע שורת עורכי דין המתמחים בנדל"ן, בדיני פינוי, הסגת גבול ודין אזרחי וכן התנהלות מול מודדים מוסמכים, טאבו ועוד.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם