מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רימון זינאתי, עורך דין


במסגרת פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ישנן מספר חברות בעלות מאפיינים ספציפיים, אשר קובעות הסדרי מס ייחודיים. בין חברות אלו ניתן למצוא את ה-"חברה המשפחתית".

במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בענין ע"א 1168/06 אריה ברנוביץ נ' אגף מס הכנסה פשמ"ג מיסים כא/6 (דצמבר 2007) ה-14, עמ' 141, עמד כבוד השופט א' גרוניס על הרקע להוספת סעיף 64א לפקודה המעגן את ההסדר המתייחס לחברה משפחתית, ולהלן דבריו: "המוסד של החברה המשפחתית הוסף לפקודת מס הכנסה בשנת 1978 (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 32), התשל"ח-1978). הרעיון מאחורי ההסדר היה לעודד הקמתן של חברות תוך מתן היתרונות שהיו קיימים אז לגבי מיסוי של יחידים. הצורך האמור נבע מכך ששיעורי המס לגבי חברות היו גבוהים מאלה שחלו לגבי יחידים. לכן, קיים היה חשש שאנשים יימנעו מלהקים חברות."

יודגש, כי החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 132), התשס"ב-2002, ביטל את מוסד החברה המשפחתית והחליפו במוסד של "חברה שקופה", לגביו חלים הסדרים שונים (סעיף 64א1 לפקודת מס הכנסה), אולם תיקון זה טרם נכנס לתוקף וממתין להתקנת תקנות בעניין. כבר עתה נציין כי ייחודה של החברה המשפחתית הוא בכך שמצד אחד מדובר בחברה לכל דבר ועניין המאפשרת לבעלי מניותיה ליהנות מיתרונות הקיימים בכל חברה כגון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה מבעלי מניותיה, ומצד שני מי שאמור לשלם את המס הוא יחיד (הנישום המייצג), על כל המשתמע מכך, וזאת בהתאם לשיעורי המס החלים עליו אישית. ייחוד זה של החברה המשפחתית, גרם לה להוות אמצעי אידיאלי לביצוע שורה של תכנוני מס לגיטימיים שעוד נעמוד על חלק מהם במסגרת מאמר זה.
 

התנאים שחייבים להתקיים בכדי שחברה תוכר כחברה משפחתית:

על מנת שחברה תוכר כחברה משפחתית, חייבים להתקיים כל התנאים הבאים - 
א. מדובר בחברה;
ב. חבריה הם בני משפחה שלפי סעיף 76(ד)(1) לפקודה רואים אותם כאדם אחד (בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה);
ג. החברה ביקשה במסגרת בקשה שהומצאה לפקיד השומה לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת מס פלונית, או תוך 3 חדשים לאחר התאגדותה, לפי העניין, שהכנסתה החייבת והפסדיה ייחשבו כהכנסתו או הפסדו של הנישום המייצג שהינו לענין זה החבר שהוא בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחים בחברה או החבר שהחברה ציינה בבקשתה שהוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ביותר ברווחים בה ואשר הסכמתו בכתב צורפה לבקשה.
 

עקרונות מיסוי החברה המשפחתית:

א. בחלוקת דיבידנד מחברה רגילה לחברה משפחתית, יחול מס וזאת בשונה מחלוקת דיבידנד בין חברות רגילות הפטור ממס;
ב. חלוקת דיבידנד מחברה משפחתית לבעלי מניותיה פטורה ממס להבדיל מחלוקת דיבידנד מחברה רגילה לבעלי מניותיה החייבת במס;
ג. לענין חלוקת דיבידנד ע"י חברה משפחתית לבעלי מניותיה נציין כי בע"מ 1183/05 דוד קליימן ואח' נ' פקיד שומה פתח תקווה מיסים כד/5, ה-29, עמ' 259, נפסק כי אין לראות ברווחי האקוויטי אותם רושמת חברה משפחתית בספריה כ"הכנסה" לעניין סעיף 64א(א)(1) לפקודה. לאור זאת, חלוקת דיבידנד שמקורו ברווחי אקוויטי לבעלי מניות החברה המשפחתית כן יחוייב במס כי אין לראות בו "רווחים שחולקו מהכנסות החברה";
ד. מאחר שכאמור הכנסות החברה המשפחתית ממוסות ברמת הנישום המייצג, תוך לקיחה בחשבון את נתוניו האישיים, הרי שבמידה שנישום זה זכאי להקלות או לפטור ממס מסיבה כלשהי (הכנסה מהשכרת דירה; הכנסה של נכה בשיעור 100%; הכנסה של עולה חדש), הרי שניתן לנצל זאת בכדי שהכנסות החברה המשפחתית יזכו לפטור ממס.
 

תכנוני מס אפשריים באמצעות חברה משפחתית:

א. כפי שעולה מהחלק הדן בעקרונות מיסוי חברה משפחתית, תכנון מס מקובל במקרה של חברה משפחתית הוא לגרום לכך שהנישום המייצג בחברה המשפחתית יהיה נישום הזכאי להקלות או לפטור ממס וכך גם הכנסותיה של החברה המשפחתית אשר תיוחסנה לנישום זה תהיינה פטורות ממס;
ב.  ניצול הפטור המוענק ליחיד בעת השכרת דירות למגורים גם כאשר השכרה זו נעשית ע"י חברה משפחתית;
ג. מכירת נכס ע"י חברה משפחתית תגרום לחבות מופחתת במס לעומת מכירתו ע"י חברה רגילה כי במקרה הראשון יחויב הנישום המייצג במס רווח הון בעוד שבמקרה השני ישולם המס בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון ישולם מס חברות ברמת החברה ובשלב השני ישולם מס נוסף ע"י בעלי המניות בעת חלוקת דיבידנד;
ד. מענק פרישה ששילמה חברה משפחתית לנישום המייצג שלה בשל השנים שבהן היתה חברה משפחתית לא יותרו לה כהוצאה ולא ייחשבו כהכנסה בידי מקבל המענק. לכן, כשמדובר בחברה מפסידה שלבעל מניותיה ישנן הכנסות גבוהות ובכוונתה להעניק לו מענק פרישה, כדאי שהיא תהפוך להיות חברה משפחתית בטרם תשלום המענק.

לסיכום הדברים:  
אם כן, ראינו כי החברה המשפחתית מהווה מעין "ייצור כלאיים" שקובע הסדר מס ייחודי. ניצולו של הסדר מס ייחודי זה מאפשר מספר תכנוני מס לגיטימיים שיכולים לחסוך לנישום סכומי מס משמעותיים ביותר. בכל מקרה, תכנון מס באמצעות חברה משפחתית חייב להיעשות בזהירות ותוך התייעצות עם מומחים בתחום.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בגין שרותי שיווק לחברות זרות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתנה על ידי רשות המסים החלטת מיסוי שלא בהסכם בנושא: "החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט" שקבעה ששירותי שיווק הניתנים על ידי החברה הישראלית לאתרי אינטרנט בחו"ל לא זכאיות למע"מ בשיעור אפס.

שלילת הטבות מקבלני משנה עפ"י חוק לעידוד השקעות הון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט המחוזי מרכז דחה ביום 29/8/19 ערעור על שומה שהוצאה למערערת, חברת אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ולבעל המניות במערערת וקבע כי המערערת אינה זכאית לקבלת הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, בהיותה של המערערת קבלן משנה המייצר את המוצר ולא היצואן (ע"מ 55611-07-17 אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה רחובות).

ביקורת ניכויים לחקלאי ונקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מלא לחקלאים בעניין ביקורת ניכויים וסוגיות נקודות זיכוי לעובדים זרים במס הכנסה - לחצו כאן לפרטים מלאים בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם