חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

משיכה מחברה כהכנסתו של בעל המניות המהותי

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

במאמר זה נציג את החידושים שחלו במיסוי משיכות בעלים מחברה, בעקבות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018) התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות") שבמסגרתו התווסף לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") סעיף 3(ט1).

סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כי משיכה מחברה, במועד החיוב, תיחשב כהכנסתו של בעל המניות המהותי כדלקמן: כאשר ישנם רווחים ראויים לחלוקה בחברה, יראו במשיכה כהכנסה מדיבידנד. לחילופין, אם אין בחברה רווחים ראויים לחלוקה ובין בעל המניות לחברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד, יראו במשיכה כהכנסת עבודה, על פי סעיף 2(2) לפקודה. לחילופי חילופין, אם לא קיימים בחברה רווחים ראויים לחלוקה ולא מתקיימים יחסי עובד-מעביד, יראו במשיכה כהכנסה מעסק או משלח יד על-פי סעיף 2(1) לפקודה.

מועדי החיוב

לעניין מועד החיוב, כאשר מדובר במשיכת כספים – חל מועד החיוב בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים. כאשר מדובר בהעמדת נכס לשימוש בעל המניות – חל מועד החיוב בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס. לעניין זה, משיכה מחברה הינה משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי (פלוני המחזיק מעל 10% מאמצעי שליטה של החברה) או קרובו, או העמדת נכס של החברה לשימושם, במישרין או בעקיפין, למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס.

משיכת כספים מהחברה

נציין כי "משיכת כספים מהחברה" כוללת הלוואה, לרבות השאלה או כל חוב אחר, מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת (ערבון, ערבות, התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת) שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות המהותי, והכל עד לסכום שהועמד לטובתו ובלבד שמדובר בסכום משיכה מצטבר שעלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה, על סך של 100,000 ₪. נכס יכול להיות דירה, חפצי אומנות, תכשיטים, כלי טיס, שיט ועוד. 

כאשר נמשכו מהחברה כספים, יראו כהכנסה את סכום משיכת הכספים, בניכוי סכומים אלה כשהם בערכי מועד החיוב:
1) יתרת זכות של בעל המניות המהותי שביצע את המשיכה, בדוח על המצב הכספי של החברה;
2) סכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד, לתקופה של שנתיים לפחות, אשר הועבר בתוך 60 ימים לידי בעל המניות המהותי, ובעל המניות המהותי הוא שנושא בכל עלויות ההלוואה, ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה כנגד אותה הלוואה.

במקרה שבו הועמד נכס לשימוש בעל המניות המהותי, יראו כהכנסתו במועד החיוב, את עלות הנכס בניכוי סכומים אלה כשהם בערכי מועד החיוב:
1) יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס הועמד לשימושו, בדוח על המצב הכספי של החברה;
2) בנכס שהוא דירה - יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של הדירה, אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים לפחות, שמוטל על אותה דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי.

יש לציין כי כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד פעמי והוחזרו בתוך 60 ימים; נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב.

>> זקוקים לייעוץ והכוונה בנושאי מס אזרחי? לחצו כאן.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס