חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

החלטת מיסוי חדשה בנושא מיזוגים פיצולים - שינוי מבנה מורכב

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

הרקע לבקשה - חברה תושבת ישראל (להלן: "חברה א") המחזיקה ב-100% ממניותיה של חברה תושבת ישראל נוספת (להלן: "חברה ב"), הגישה בקשה לאשר כי פיצול פעילותה של חברה ב' ומיזוג חלק ממנה אל חברה א', עומדים בהוראות סעיפים 105ט' 105א(1), 103ב' לפקודת מס הכנסה וכן לקבוע את מועד הפיצול.

חברה א' עוסקת במכירת מוצרי חומרה למחשבים וחברה ב' עוסקת אף היא בתחום החומרה וכן במתן שירותי תמיכה למחשבים. חברה א' מחזיקה במלוא הון המניות בחברה ב', לאחר שרכשה את מניותיה מספר שנים קודם לכן כנגד תמורה כספית (להלן: "המחיר המקורי"). בכוונת החברות להעביר את כל הנכסים וההתחייבויות הקשורים לפעילות החומרה המצויה בחברה ב' לחברה א' וזאת בהתאם להוראות סעיף 105ט' לפקודה, באופן בו פעילות החומרה של שתי החברות תהיה מרוכזת בחברה א' ואילו בחברה ב' תיוותר פעילות מתן שירותי התמיכה למחשבים בלבד.

במסגרת הבקשה הצהירו החברות כי הן עומדות ביחסי שווי השוק הקבועים בסעיף 105ג(6)(ב) לפקודה; כי שווי הנכסים בכל אחת מהחברות גבוה משווי התחייבויותיה הן עובר למועד שינוי המבנה והן לאחריו; כי לאף אחת מהחברות אין זכויות במקרקעין ו/או זכויות באיגוד מקרקעין; וכן כי החברות מקיימות את התנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ"ה-1995.

החלטת רשות המסים

ניתן אישור לפיצול לפי סעיפים 105ח(ב), 105ט ו-103ט(ד) לפקודה ובלבד שיחולו התנאים המפורטים בפרק השני והרביעי לחלק השני לפקודה. נקבע כי מועד הפיצול יהא בתום שנת המס שבה הוגשה הבקשה לפיצול. בנוסף, מאחר והמדובר בהליך של פיצול ומיזוג היינו: פיצול אופקי של פעילות החומרה מחברה ב' ומיזוגה אל תוך חברה א', על הפיצול יחולו התנאים הקבועים בסעיפים 103ג' ו-105ג' לפקודה.

עוד נקבע כי מאחר ומדובר בפיצול לחברה קיימת, לא יוקצו בשל הפיצול זכויות חדשות בחברה א' לבעלי הזכויות בחברה זו. כמו כן, נקבע כי חלק מהמחיר המקורי של חברה א' בפיצול בחברה ב', בגובה חלקו היחסי של פעילות החומרה בחברה ב' (היינו - שווי השוק של פעילות החומרה בחברה ב' מחולק בשווי השוק של חברה ב' עובר לפיצול) יבוטל ולא יותר בדרך כלשהי לצרכי מס.

לאחר הפיצול, המחיר המקורי של השקעת חברה א' בחברה ב' יחושב כמחיר המקורי עובר לפיצול, כשהוא מוכפל בהפרש שבין 1 לחלקה היחסי של פעילות החומרה בחברה ב'. במשך שנתיים ממועד הפיצול, לא יהיו העברות של מזומנים או נכסים בין החברות, למעט אם בוצעו במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק. לעניין שינוי הזכויות בחברה א' לאחר הפיצול, יחולו על בעלי הזכויות בחברה א' המגבלות והתנאים שבהוראות 103ג(8) ו-103ג(9) לפקודה.

בנוסף, נקבעו הוראות שונות הנוגעות לאופן ביצוע הפיצול כגון מתן באור בדוחות הכספיים בדבר החלטת המיסוי ותנאיה, אי התרת הוצאות בגין הפיצול, אישור מצגי חברות, הסדר רצף זכויות לעובדים שעברו עם פעילות החומרה מחברה ב' לחברה א' ומגבלות נוספות.

>> זקוקים לשירותיו של עו"ד חברות המתמחה במיסוי? לחצו כאן.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס