מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון


ביום 30.4.2012 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מס' 6/2012 המנחה והמתארת את עיקרי ההוראות שפורסמו על ידי הרשות במהלך השנים לצורך הפעלת חוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985 (להלן: "חוק העבירות המנהליות"). חוק העבירות המנהליות מאפשר לגורם המוסמך בכך להטיל קנסות מנהליות בגין עבירות מס קלות (בנוסף לקנסות האזרחיים המוטלים על פי פקודת מס הכנסה בשל אותן עבירות), וזאת כחלופה להגשת כתב אישום.
כבר עתה יודגש כי הטלת קנס מנהלי על פי חוק העבירות המנהליות אין בה כדי לגרוע מסמכותו של הפקיד שומה (או לחילופין כל מי שהוסמך על פי החוק) להעביר את הטיפול למחלקת החקירות לקראת הגשת כתב אישום, אך העיקרון המנחה, כפי שמשתקף מהפסיקה שדרך המלך היא זו של הטלת קנסות. יפים הדברים שנאמרו בנושא זה בבג"צ 5501/91 אליהו אפרתי נ' עו"ד כרמלה אוסטפלד ואחר' מסים ו/ 4 )אוגוסט 1992 ( עמ' 6: "דרך המלך היא להטיל בגינן קנס מינהלי, ובהליך מינהלי, זו דרך המלך ואילו והיוזמה להגיש אישום פלילי הוא החריג והיוצא לכלל". (ההדגשה איננה במקור).

עוד יצוין כי הוראת הביצוע קובעת שהטלת הקנס המנהלי תתאפשר רק לגבי מקרים בהם ניתן להגיש כתב אישום נגד הנישום, קרי יש לוודא טרם הטלת הקנס שמדובר במקרה בו הן מבחינת דיני הראיות והן מבחינת עיקרי האחריות הפלילית ניתן להגיש כתב אישום.
\
יתרה מזאת, ישנה התייחסות גם לתאגידים המבצעים את העבירות המנהליות דנן, כך שבמקרה שנתקלים בנסיבות כאלה נקבע במפורש לפי סעיף 224א לפקודת מס הכנסה וסעיף 99 לחוק מיסוי מקרקעין כי מנהל וכל נושא משרה נושא באותה אחריות כמו התאגיד עצמו.

לאור העקרונות שתוארו לעיל, להלן נפרט עיקרי העבירות המנהליות אותן כללה ההוראה:
1. אי הודעה על התחלת התעסקות או שינויה עבירה לפי סעיף 215 לעניין סעיף 134
עבירה עם קנס מנהלי בסך 2,125₪.
2. אי דיווח על מחזור העסקאות לצורך תשלום מקדמות עבירה לפי סעיף 215 לענין סעיף 175 (ב(
עבירה עם קנס מנהלי בסך 2,125 ₪.
3. קיזוז ניכוי במקור שלא כדין עבירה לפי סעיף 215 לענין סעיף 190א' לפקודה
עבירה עם קנס מנהלי בגובה סכום המס שקוזז שלא כדין.
4. אי קיום דרישה עבירה לפי סעיף 216 (1) לפקודה
עבירה עם קנס מנהלי בסך 980₪.
5. אי התייצבות עבירה לפי סעיף 216 (2)
עבירה עם קנס מנהלי בסך 980₪.
6. סירב לקבל הודעה שנשלחה לפי הפקודה עבירה לפי סעיף (3) 216
עבירה עם קנס מנהלי בסך 980 ₪.
7. אי הגשת דו"ח במועד עבירה לפי סעיף 216 (4)
עבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא:
בגין פיגור עד ששה חודשים 2,125 ₪.
6 חודשים עד 12 חודשים 4,253 ₪.
מעל 12 חודשים 8,533 ₪.
8. אי ניהול פנקסים בהתאם להוראות עבירה לפי סעיף 216(5)
עבירה עם קנס מנהלי בסך 8,533₪.
9. אי רישום תקבול – קנס 4390 ₪.
10. אי ניכוי מס – קנס בגובה 10% בתוספת הצמדה מסכום המס שלא נוכה.
11. אי העברת מס שנוכה- קנס בגובה 10% בתוספת הצמדה מסכום המס שנוכה ולא הועבר.
12. אי מסירת הצהרה במועד כאמור בסעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין – לקנס יש 2 חלופות.
13. אי מסירת הצהרה במועד כאמור בסעיף 17 לחוק מס רכוש- אינו מופעל בפרקטיקה.

נקודות נוספות באו לידי ביטוי בהוראה נשוא כותרתנו, בין היתר התייחסו לשלב השימוע אשר חובה לערוך לפני הטלת הקנס המנהלי.
חוק העבירות המנהליות מקנה סמכות לבית המשפט, לבקשת התובע, להטיל מאסר במקום קנס מנהלי שלא שולם וזאת אם חלפו ששה חודשים מיום הטלת הקנס.

לסיכום, בהנחיות ההוראה טמונים צעדים ראויים המצויים לצד נקודות פחות רצויות. מחד, שלב השימוע מטיב עם הנישום ומעניק הזדמנות הוגנת וממשית לעמוד על טיעוניו במסגרת הליך מסודר וראוי. מאידך הגורמים המוסמכים ברשויות המס להחליט בדבר הטלת הקנס המנהלי נעדרי הכשרה הנדרשת לשם כך, כך שעדיף מקרה בו עורך דין או בעל עניין עם הכשרה מתאימה לבצע את המלאכה במקום הגורמים האמורים.
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם