הסכם רכישת משרד/פרקטיקת ראיית חשבון ו/או יעוץ מס

התחרות בקרב המייצגים החשבונאיים הולכת וגוברת - המלחמה על כל לקוח ולקוח הולכת ומתעצמת.
רואי החשבון ו/או יועצי המס, היום יותר מבעבר, נלחמים על כל לקוח ולקוח, קטן כגדול וכשנדרש מורידים הם מחירים לטובת ריצוי הלקוח והותרתו כלקוח במשרד.

 
הלקוחות, מאידך, פחות נאמנים מבעבר, יותר תנודתיים, פחות יציבים, יותר בררנים ויותר נצלנים. בעוד שבעבר המעבר ממייצג למייצג היה נדיר, בעוד שבעבר הלקוח היה נצמד למייצגו כמעט באופן בלתי הפיך, הרי שהיום לקוחות יעזבו מייצג פלוני לטובת מייצג אלמוני בתמורה לנזיד עדשים, מבלי לזכור לו חסד נעורים, מבלי לזקוף לזכותו את כל אלפי השעות הלא מחויבות שהושקעו בו ומבלי לייחס חשיבות לבקיאות הכלכלית והחשבונאית אותה גילה המייצג בעסקו ובפועלו. בד בבד, מרכיב ההוצאות הקבועות הנדרש לצורך הפעלת משרד לראיית חשבון ו/או ייעוץ מס, הולך וגדל ובכלל זה שכירות משרדים מתייקרת ושכר עבודה בגין העסקת שכירים במשרד מכביד יותר ויותר. מעבר לכל אלה, מידת המחויבויות והמטלות המוטלות על המייצג מצד המחוקק ורשות המיסים הולכת ומתרחבת, מה שמצריכות זמן עבודה יקר ואחריות רבה לצידה והכל מבלי שתינתן למייצג האפשרות להוסיף על שכר טרחתו ו/או מבלי שיוכל הוא אופרטיבית לחזור אל הלקוח ולדרוש ממנו תשלום מוגדל בגין המטלות החדשות אשר הוטלו עליו על ידי המחוקק.
 
רכישת כוורת לקוחות
מצב דברים זה, מביא רו"ח ו/או יועצי מס רבים לכלל מסקנה לפיה הדרך הבטוחה והמהירה לגדילה בכמות הלקוחות ובהיקף ההכנסות נעוצה ברכישת כוורת לקוחות, רכישת פרקטיקה קיימת של לקוחות מרו"ח ו/או יועץ מס המבקש לפרוש ו/או מרו"ח ו/או יועץ מס המבקש להחליף עיסוק. בנקודת זמן זו ממש נכנס משרדנו לתמונה כמי שמחבר בין משרדים, כמי שמקדם עסקאות מכירה רבות - משרדנו, המורכב מעו"ד המתמחים בדיני מס, מסחר, נדל"ן ועוד, מקדם מזה שנים חיבורים עסקיים בין רואי חשבון ו/או יועצי מס המבקשים לרכוש פרקטיקה לבין בעלי פרקטיקה בחשבונאות, רואי חשבון ו/או יועצי מס המבקשים למכור את לקוחותיהם ו/או את פעילותם. הלכה למעשה, למשרדנו מאגר של מאות משרדי ראיית חשבון ו/או יעוץ מס המבקשים לבצע מהלך עסקי כאשר לכל אחד מאלה שבמאגר משרדנו תכניות ודרישות משלו, שאיפות משלו, אג'נדה משלו ואסטרטגיה משלו - האחד מבקש לרכוש פעילות, השני מבקש למכור פעילות, השלישי מבקש להתמזג עם משרד רואי חשבון ו/או יעוץ מס והרביעי מבקש לממש חלקית את משרדו בתחום הייצוג.
 
יאמר מיד כי עסקינן בשוק של קונים - שוק המוכרים מצומצם ביותר ובדרך כלל רואה חשבון ו/או יועץ מס המבקש למכור את לקוחות משרדו, מוצא בנקל רוכש שישמח לקדם מהלך רכישה מולו. הלכה למעשה, מרבית משרדי ראיית החשבון ו/או ייעוץ המס ישמחו לרכוש פרקטיקה, בעוד שכמות המשרדים למכירה מצומצמת ביותר - פחות ופחות עסקאות יוצאות לשוק. חלק גדול מהמשרדים משכילים לגדל דור המשך מתוך מצבת העובדים השכירים, חלק מותיר את משרדו לבניו או לבן משפחה אחר וחלק ממשיך עם משרדו המתפזר, כך שכמות המשרדים הנמכרים בשנה מצומצמת ביותר.  
 
בניית התנהלות חכמה ומדוייקת!
הניסיון מלמד כי קידומה של עסקת מכירה מוצלחת מחייב בקיאות משפטית, הבנה כלכלית ושיווקית של הענף, הבנה פסיכולוגית של הקשיים העומדים בפני המוכר, רגישות הלקוחות וכו'.
לטובת קידום והשלמה של עסקאות כראוי, משרדנו יידע לבחון את מטרתו, מידת רגישותו וחששותיו של המבקש לבצע הליך של מכירה ולא פחות חשוב יידע המשרד לייעץ למוכר כיצד ובאיזה אופן נכון יהיה להביא לידי מכירת אותה פעילות - מה לבקש, כיצד לבנות את העסקה וכיצד להבטיח כי המבוקש אכן יושלם בהצלחה. משרדנו, עת מייעץ הוא למוכר, ייקח בחשבון מגוון פרמטרים מרכזיים דוגמת: צרכיו הכספיים של המוכר; מידת נכונותו ללוות את הליך המכירה; סוג, גיל ואופי הלקוחות; פרופיל העובדים המועסקים במשרד הנמכר ומידת תלות העסקה בנכונות מצבת העובדים ו/או מי מהם לשתף פעולה עם המייצג הקונה; אופי המשרד הנמכר וסוג ההתקשרות של המשרד הנמכר עם לקוחותיו; כמות הלקוחות הציבוריים; התמקצעות המשרד הנרכש בענפים או תחומים ייחודיים; מיקום המשרד ביחס למיקום משרדו הנוכחי של הקונה; מיקום מגוריי עובדי המוכר ועוד. בהישען על אלה, כמו גם על מרכיבים אחרים, ימליץ משרדנו למוכר כיצד נכון יהיה לבנות את העסקה, כיצד תשולם התמורה בגין רכישת המוניטין ו/או בגין מצבת הלקוחות, אופן סיווג ההכנסה, התמורה הנדרשת בגין הליווי, היקף הליווי, הוראות שיפויי וחלוקת אחריות, אופן הצגת המהלך בפני לקוחות המוכר ועוד ועוד.

רק התנהלות חכמה ואסטרטגיה מדויקת תביא לידי הצלחת המהלך - הניסיון מלמד כי שעה בה הצדדים או מי מהם בוחרים להתנהל בצורה בלתי זהירה ו/או בצורה אשר יש בה כדי לפגוע בלקוחות ו/או כדי להציב בפני הלקוחות עובדה מוגמרת ולתת להם להרגיש 
"נמכרים" ולו באופן חלקי, אזי דין העסקה להיכשל. משרדנו, אשר לו הניסיון בטיפול בעשרות עסקאות מכירה, ידע להנחות את הצדדים באשר לאופן בניית העסקה, אופן קידומה, אופן תמחורה ואופן השמירה על הלקוחות נשוא הפרקטיקה הנמכרת. יתרה מזאת, משרדנו ידע להמליץ לצדדים לעסקה כיצד להבטיח משפטית כי כל אחד מהצדדים לעסקה אכן יקיים את מחויבותו על פי ההסכם, ככתבו וכלשונו, תוך הצבת בטוחות ראויות והוראות חוק מחייבים, אשר יבטיחו למוכר את התמורה המיוחלת במלואה ולקונה את מקבץ הלקוחות הנרכש והליווי הנדרש מצד המוכר.

 
הסכם מכירה אידיאלי לשני הצדדים...
עבור המוכר זוהי עסקה של "פעם בחיים" - מוכרים רבים "יושבים על הגדר" שנים רבות, רוצים אך חוששים לבצע את המהלך. לפעמים מייצגים מעכבים את הליך המכירה יתר על המידה, מה שמביא לידי אובדן לקוחות עקב טיפול כושל ולפעמים אף לאובדן יכולת המימוש של הפרקטיקה בצורה ראויה ורווחית. בעניין זה יובהר כי יש בנמצא פער מהותי בין עסקה מבוצעת שעה בה המוכר עצמאי ובעל יכולת לנהל את העסקה והליווי המתחייב בגינה, לבין מצב בו חלילה וחס המוכר חלה ו/או אינו בין החיים – מה שמביא לידי עסקה מאולצת, כזו השלובה בזליגה קשה של לקוחות ולתמורה הנמוכה מהותית מזו המתאפשרת שעה בה המוכר בשליטה.

עוד ניסיוננו מלמד כי רואה החשבון ו/או יועץ המס הממוצע נקשר עד מאוד למשרדו, ללקוחותיו ולפרקטיקה אותה בנה בעמל רב, כך שמטבע הדברים מתקשה הוא לקבל החלטה גורלית בדבר מכירת הפעילות והתנתקות מפרויקט חייו. משרדנו מודע ומכיר היטב את הקשיים הגלומים בהליך שכזה ומשכך יידע הוא לערוך עבור הצדדים הסכמי מכירה הלוקחים בחשבון את הצרכים הייחודיים למוכר, לרבות את הצורך המתעורר בחלק מהעסקאות לאפשר למוכר להמשיך ולפקוד את המשרד ואת הלקוחות, גם בשנים שלאחר השלמת עסקת המכירה והליווי המחויב במהלכו.
הניסיון מלמד כי עבור מוכרים רבים, התמורה הכספית אינה בהכרח מספקת וכי למוכר, מעבר למרכיב המחיר, פרמטרים חשובים אחרים אותם מבקש הוא להבטיח בטרם יחתום על עסקת המכירה. כך לדוגמא, יתכנו מצבים בהם למוכר חשוב יהיה להבטיח כי הקונה ימשיך לתן ללקוחות הנרכשים שירות מעולה; כי עובדיו המסורים ימשיכו להיות מועסקים במקום העסק על ידי הרוכש; כי הרוכש ימשיך להפעיל את המשרד מתוך המושכר הנתון ועוד ועוד. גם מרכיבים אלו ועוד יידע משרדנו לקחת בחשבון עת יערוך הוא את ההסכם, הכל לטובת קידום והוצאה לפועל של עסקה הוגנת, שקופה וחוקית, כזו המתיישבת עם האינטרסים של שני הצדדים והשכל הישר.
 
משרדנו מייצג הן מוכרים והן קונים והלכה למעשה במרבית המקרים מייצג הוא את שני הצדדים יחדיו, מתוך מטרה להביא לידי הסכם הוגן הבא לשמור על שני הצדדים במידה שווה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

המדריך המקוצר ליזם / היבואן המתחיל

היסטוריית העסקים מלמדת שלא רק זיהוי של שירות חדשני או מוצר יכול להיות תפנית משמעותית עבור עסק קטן, אלא התאמת שירות או מוצר ל-DNA העסק שלכם עם מגע אישי וזיהוי נכון של הלקוחות הוא זה שיהפוך אתכם מעסקים קטנים לזכיינים ושחקן משמעותי. אז איך עושים את זה ובעיקר מאיפה מתחילים?

עריכת הסכם שיתופי / מיזוג בין משרדי רו"ח ויועצי מס

אנו נדע לערוך את ההסכמים באופן אשר יקנה לצדדים את הגמישות הנדרשת ויבטיח כי כל פעולה בהתנהלות השוטפת של הפירמה לא תפגע בתפקודה וכי גם מחלוקת ו/או בעיות של מי מהשותפים לא יפגעו בפירמה כפירמה ולא יפגעו ביכולת הפיתוח העסקי שלה.

ייעוץ משפטי לרו"ח המבקש להכניס שותף

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בכל הקשור בסיוע לבעלי משרדי ראיית חשבון לנקוט בפעולות הנדרשות לטובת הפיתוח העסקי של פועלם, שמירה על הקיים, שילובם של שכירים כשותפים ובנקיטה בפעולות נדרשות אחרות אשר יש בהן כדי להוציא אל הפועל את החזון של המייסד.

עילות לשלילת רישיון סוכן ביטוח ודרכים לתקיפה החלטה

קיימים מקרים חריגים בהם רשאי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשלול או להתלות את רישיונו של סוכן הביטוח או תאגיד ביטוחי - להלן חלק מהמקרים, המשמעות המעשית והדרכים בהם ניתן לתקוף את ההחלטה.

מתאחדים עם פירמת עו"ד ד"ר שלמה נס

צוות משרדו של ד"ר שלמה נס צפוי לעבור לבניין המשרדים שבו ממוקם דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ועמית גרוס ושות' במגדל בסר 4 בבני ברק. שם הפירמה לאחר המיזוג יהיה "דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'".

עסקאות מסחריות בין-לאומיות

ייצוג משפטי בעסקאות מסחריות בין לאומיות, ע"י צוות עו"ד ורו"ח ישראליים, אמריקאים ואירופאים - על לקוחותינו נמנים חברות פרטיות, חברות בורסאיות, יזמים ואנשי עסקים בארץ ובחול.​

עריכת הסכמי שיתוף, הסכמי ייסוד ועוד - לטובת הקמת מיזמים עסקיים

ישראלים רבים מתאחדים לטובת קידום מיזמים משותפים. החיבור יכול שיעשה בין שני אנשים ויכול שיעשה בין יותר משניים. הטעם לחיבור מבין אותם גורמים יכול שישתנה: לפעמים בעל רעיון או ניסיון מתחבר לבעל ההון, לפעמים שני יזמים בעלי רעיון וידע משלים מחליטים לחברו לטובת קידום רעיון או מערך משותף. לפעמים השותפים מחליטים להתאחד מטעמי חברות ואמונה כי..

צירוף שותף למשרד יועצי מס

במהלך השנים ניתנה למשרדנו הזכות לעבוד עם יועצי מס רבים, צעירים ומבוגרים, בודדים ושותפויות. מרבית יועצי המס פונים אלינו בצמתים שונים של החיים, הן בתחילת דרכם המקצועית, הן בשלב הפיתוח העסקי והן לפני פרישה.

אחריות סוכן ביטוח בהעסקת עובדים ללא רישיון

סיקור מיוחד בעניין אחריותו של סוכן הביטוח בהעסקת עובדים ללא רישיון לשם מכירת פוליסות ביטוח.

קניה ו/או מכירה של סוכנות ביטוח

קנייה או מכירה של תאגיד ביטוחי, סוכנות ביטוח ורשימת לקוחות, בסיוע עו"ד ורו"ח מומחה במס, יוצא רשויות מס הכנסה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם