חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל ללוקסמבורג

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

מצב של "כפל מס" הינו מצב בו נגבים מיסים על ידי שני גורמים או יותר על אותה הכנסה, נכסים או פעולות פיננסיות. ניתן להתייחס לשני מצבים אפשריים של כפל מס:
  • כפל מס "משפטי": כפל מס שנוצר כאשר שתי רשויות (או יותר) מטילות מס מסוים על אותו הנישום (אדם יחיד או תאגיד).
  • כפל מס "כלכלי": כפל מס שנוצר כאשר שתי רשויות (או יותר) מטילות מס על שני נישומים (אנשים או תאגידים) בקשר לאותה ההכנסה.
אחת הדרכים למניעת מצבי כפל המס, הנוצרים בעיקר במרחב הבינלאומי, היא יצירת אמנה למניעת כפל מס בין שתי מדינות. אותן אמנות משמשות כהסכם המשקף את אומד דעתם של שתי המדינות לגבי חלוקת זכויות המיסוי בנוגע לסוגים שונים של הכנסות. כידוע, עם עליית עידן הגלובליזציה החלה לצבור תאוצה הפריסה העולמית של עסקים שונים – נוצר מספר עצום של בתי עסק ועסקאות בינלאומיות, ולכן יש צורך לקבוע מערכת סטטוטורית המסוגלת לווסת את סוגיית הטלות המס הבין-מדיני. אם כן, מטרתן של האמנות היא ליצור מנגנון המפקח על הכנסותיהם של בעלי עסק, עובדים או חברות המנהלות יחסים כלכליים בינלאומיים, ולמנוע כפל מס העלול להיווצר עקב זכויותיהן של שתי המדינות להטיל מס על הכנסות.

ב-15 למרץ 2006, אישרה ממשלת לוקסמבורג את האמנה למניעת כפל המס בינה ובין ישראל. היות ובלוקסמבורג מתקיים משטר מס נוח במיוחד (פטורים מהשתתפויות ושיעורי מס מוקלים) ההופך אותה למוקד בינלאומי לחברות החזקה, צפו רבים כי לאמנה זו יהיו השלכות מיסוי משמעותיות ביותר. בהתאם לאמנה זו, גובשו החלטות רבות הנוגעות לנושאים שונים בתחום הטלות המס לרבות:
  • סיווג מעמד התושב. מדובר בעיקר על תתי מבחנים בלתי-מצטברים לקביעת תושבתו של אדם מסוים על פי אינטרסים, נוהג, שהייה פיזית ועוד.
  • הגדרת מוסדות קבע. מדובר על מספר סעיפים המגדרים מה ייחשב ל"מוסד קבע", קרי מקום עסקים באמצעותו מתנהלים עסקי מיזם מסוים שעל הכנסותיהם ניתן להטיל מס במדינה התושבת.
  • עניין המקרקעין. קובע כי הכנסה המופקת ממקרקעין מסוים במדינה מקור, יחויבו במס על ידי אותה המדינה. בנוסף, מוזכרת המשמעות הניתנת למונח "מקרקעין".
  • זכות המיסוי על רווחי עסקים במדינת התושבת.  כלומר, נקבע כי, ככלל, המדינה בה מתפקדת העסק בפועל היא המדינה שתטיל את המס. עם זאת, נאמר כי אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות המוסד יחויבו במס במדינה המתקשרת השנייה בלבד. בנוסף, הוסכם כי לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו כלל ההוצאות שהוצאו על ידי מוסד זה במדינה בה נמצא ובמדינה השנייה, כל מקרה לגופו.
  • דיווידנדים. נקבע כי ,ככלל, ינוכה מס של 15%, ולגבי בעלי מניות אשר מחזיקים במניות בשיעור של 10% ומעלה, ינוכה מס במקור בשיעור של 5% בלבד. שיעור המס הפנימי בלוקסמבורג (תשלומי דיבידנד על חברה שמקורה בלוקסמבורג) עומד על 20%, ולכן, לכאורה, מדובר בהקלה משמעותית של שיעור המס המנוכה במקור. עם זאת, נקבע כי הוראות אלו לא יחולו כאשר חברה תושבת מדינה מסוימת מתקשרת ומקבלת דיווידנדים מחברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת, שמקור הדיווידנדים המחולקים הינו ממוסד קבע של החברה תושבת המדינה המתקשרת. במקרים הללו, לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. במילים אחרות, זהו סעיף אנטי-תכנוני הנועד למנוע מצב בו התאגדות של חברות תפחית את נטל המס בפועל.
  • ריביות. נקבע כי בתשלום ריבית, זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור. כלומר, המדינה בה נצמחה הריבית היא זו שתטיל את המס. ברם, כאשר מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר לריבית והוא תושב מדינה מתקשרת, אזי למדינה זו תינתן זכות מיסוי ראשונית; המס שיוטל לא יעלה על 10%, אך אם הריבית משולמת לבנק במדינה מתקשרת אחרת, שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 5%. ככלל, למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
  • תמלוגים. הוחלט כי בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית ניתנת למדינת המקור לפי דניה הפנימיים. אולם אם בעל הזכות שביושר לתגמולים הינו תושב מדינה מתקשרת שיעור המס לא יעלה על 5%. למדינת התושבות של מקבל התגמולים תינתן זכות מיסוי שיורית.
  • רווחי הון. רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחיוב במדינה בה מצויים המקרקעין. מכירת מניות של חברה שמרבית נכסיה הינם מקרקעין, מקנה את זכות המיסוי הבלעדית למדינה בה המצויים המקרקעין
כמובן שאלו רק חלק מהחלטות האמנה שבאות להסדיר את החיכוך שנוצר בהטלת המיסים הכפולה במסגרת הבינלאומית. ניתן לראות כי מעבר למטרה המרכזית של אמנות אלו – מניעת כפל המס, הן מסדירות סוגיות פרטיקולריות לעניינים מוניטריים ואף מעניקות הקלות שונות מהן יוכלו ליהנות שתי המדינות. במקרה זה, מכיוון שלוקסמבורג חתומה על מספר רב של אמנות מס בינלאומיות עם מדינות שונות, כניסתה לתוקף של אמנה זו לא רק מעגנת הסכמות בנוגע למס ומענגת אותן נורמטיבית אלא אף מסייעת לעסקים ישראלים, משקיעים, ובעיקר משקיעי נדל"ן ישראלים במדינות מערב אירופה. 

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס