מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד


ביום 13.3.14 התקבלה החלטה מספר חכ/23 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה מספר 1490 (חכ/23) ביום 21.3.14 (להלן: "ההחלטה"). בהתאם להחלטה, נדרש שר האוצר לקדם משא ומתן בנוגע להסכם בילטרלי בין ישראל לארה"ב לצורך הגברת אכיפת דיני המס של ארצות הברית ושל ישראל (להלן: "ההסכם"). 
 

מטרות ההסכם:

1. הסדרת העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל מידע מגופים פיננסיים בישראל לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי בעלי Green Card או בידי תושבי ארצות הברית (להלן: "אמריקנים"), וכן לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בידי ישויות משפטיות שיש בהן לאמריקנים החזקה מהותית. 
 
2. הסדר יישום הוראות ה-Foreign Account Tax Compliance Act שנחקק בארצות הברית וחל על כלל הגופים הפיננסיים שאינם אמריקנים (להלן: "פטקא"). 
 
3. הסדרת העברת מידע מרשויות המס בארצות הברית לרשות המסים בישראל אודות הכנסות שמפיקים תושבי ישראל בארה"ב. 
 
ההסכם אף אמור לכלול הוראות שעניינן שמירת המידע המועבר בין הרשויות השונות ואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש שיוכלו רשויות המס בארצות הברית לעשות במידע שיתקבל, הכל בשים לב לצורך בהגנה על הפרטיות. בהתאם להחלטה, נדרש שר האוצר להגיש הצעת חוק ליישום ההסכם, אם ייחתם. יצוין, כי ממשלת ישראל נמצאת בשלבים האחרונים לקראת החתימה על ההסכם הנ"ל בינה לבין ממשלת ארצות הברית בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום פטקא. בנוסף, לאחרונה אישרה הוועדה לעניינים פיסקליים של ארגון ה-OECD את נוסח הצהרת השרים של המדינות החברות בארגון לגבי קיום חילופי מידע אוטומטיים. כל המדינות החברות בארגון ה-OECD, למעט ישראל, כבר חתמו על אמנה לעניין זה (להלן: "האמנה"). ישראל עתידה לחתום על האמנה בקרוב, לאחר השלמת הליכי החקיקה שיאפשרו את כניסתה לתוקף בישראל.
 

משמעות האמנה:

לפי האמנה, יש לחייב את המוסדות הפיננסיים לברר את הפרטים של בעלי הזכויות בחשבונות המופקדים אצלם ולגבי אמריקאים את היותם אדם אמריקאי לפי הסכם פטקא. לאור כל האמור לעיל, פרסם משרד האוצר לאחרונה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, במסגרתה צפוי להתווסף סעיף 135ב לפקודת מס הכנסה המסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות לזיהוי פרטים של בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי ואופן העברתם למנהל רשות המיסים, כאשר לענין זה "מוסד פיננסי" הינו מוסד למשמורת, מוסד לפיקדונות, ישות העוסקת בהשקעות, חברת ביטוח מסוימת ומי שיקבע על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כמוסד פיננסי. עם העברת פרטי בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי למנהל רשות המיסים, תוכל רשות המיסים להעביר מידע זה לשלטונות המס בארצות הברית, בהתאם להסכם שצפוי להיחתם כאמור.
 
נציין, כי זהות בעלי החשבונות במוסדות פיננסיים נבדקת כבר היום, לצורך חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אך לפי החוק האמור אין סמכות להשתמש במידע שנתקבל אלא לצרכי יישום החוק האמור בלבד. מבחינה זו, מטרת התקנות, העתידות להיות מותקנות מכוח התיקון לפקודת מס הכנסה, הינה לאפשר את זיהוי הבעלים בחשבונות המופקדים במוסדות פיננסיים, בנוסף לזיהוי שנעשה לפי חוק איסור הלבנת הון, כדי שישראל תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לפי הסכמים בינלאומיים שהיא עתידה לחתום עליהם. ראוי להבהיר, כי הידוק שיתוף הפעולה בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות המס במדינות אחרות בכלל ובארצות הברית בפרט, מגביר את חשיבותו של הליך הגילוי מרצון המאפשר לנישום לגלות מידע אודותיו לרשות המיסים בישראל תוך נטרול חשיפה פלילית.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ישראלים בעלי חשבון בנק בקנדה נעצרו על ידי מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

מבחינת הרשויות והמערכת הבנקאית בקנדה, חובת הדיווח למס הכנסה בישראל חייבת להתבצע באופן אוטומטי, ללא כל שיקול דעת וזאת על כל חשבון בנק אשר המוטבים בו הם ו/או חלקם הם תושבים של מדינת ישראל.

עדכון אמנות המס עם אנגליה וסרביה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

החל מיום 1.1.2020 ומהדיווחים לרשויות המס לשנת 2020, תכנס לתוקף האמנה החדשה שנחתמה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מדינת סרביה בדבר כפל מס ומניעת התחמקות ממסים, וכמו כן ייכנס לתוקף ממועד זה תיקון לאמנת המס עם בריטניה הכולל שינויים מהותיים מן ההלכה שהייתה נהוגה עד כה.

רפורמת המס בהגדרת "תושב ישראל" והשלכותיה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בחודשים האחרונים "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי" החלה לקדם רפורמה בתחום המיסוי הבינלאומי ובמרכזה השפעה מרחיקת לכת על ישראלים, השוהים בחו"ל לתקופות מסוימות, להלן "הרפורמה המוצעת".

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם