מאת: עורך דין אלי דורון


היבטי המס הנוגעים לישראלים להם חברה בקפריסין

בהתאם לדין בקפריסין, חברה המנוהלת ונשלטת משטח קפריסין תחשב כחברה תושבת קפריסין לצורכי מס. על מנת שרשויות המס בקפריסין יתייחסו לחברה שנתאגדה בקפריסין כחברה שאינה חברה תושבת קפריסין לצורכי מס על החברה להציג אישור בדבר תשלום מס במדינת תושבותה.

 

חברה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין על כל הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה, ללא קשר למקום הפקתה, בעוד שחברה שאינה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחו לה בקפריסין. מס החברות בקפריסין הינו מס אחיד, בשיעור של 10%. כמו כן, הכנסותיה של חברה בקפריסין מדיבידנדים המשולמים לה ע"י חברה קפריסאית אחרת פטורות ממס בקפריסין. בנוסף, גם הכנסות הוניות של חברה קפריסאית פטורות ממס בקפריסין, למעט הכנסות ממכירת נכסי מקרקעין בקפריסין או הכנסות ממכירת מניות חברה שבבעלותה נכסי מקרקעין בקפריסין, אשר הן חייבות במס בשיעור של 20%. גם דיבידנדים, ריבית ותמלוגים המשולמים על ידי חברה קפריסאית לזרים (חברות או יחידים) אינם כפופים לניכוי מס במקור בקפריסין. עם זאת, חברה קפריסאית חייבת בתשלום מס הגנה (Contribution For Defense) בשיעור של 3%-15% בגין רווחיה הפסיביים. כך, לדוגמא, חייבת חברה קפריסאית במס בשיעור 10% על הכנסתה מריבית ובמס בשיעור של 3% על הכנסתה מדמי שכירות. זאת בעוד שחברה שאיננה תושבת קפריסין אינה נושאת בנטל המס האמור.

המיסוי עקיף בקפריסין, הבא לידי ביטוי בשיעור המע"מ, עומד ברוב העסקאות למכירת טובין ו/או מתן שירותים בקפריסין על 15%. חשוב להדגיש שאין אמנה למניעת כפל מס בין קפריסין לישראל, אך במידה והחברה הקפריסאית תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה הישראלים או לכל בעל מניות שאינו תושב קפריסין, הדיבידנד יהיה פטור מניכוי מס במקור בקפריסין, בהתאם לדין הפנימי החל במדינה. יחד עם זאת, דיבידנד שכזה יהיה כפוף למס בישראל בשיעור 25%, בהתאם לדין הפנימי בישראל.
 

אלמנטים של ניהול ושליטה בידי הישראלי שבבעלותו חברה בקפריסין

ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב- 2002 (להלן: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה"), אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך (להלן: "הרפורמה"/ "רפורמת המס"). עיקר הרפורמה התמצה במעבר משיטת מס הממסה תושב ישראל (יחיד או חברה) על בסיס טריטוריאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס על בסיס פרסונאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות של תושב ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה. התוצאה של שינוי שיטת המס והמעבר למיסוי על בסיס פרסונאלי פרושה הרחבה, הלכה למעשה, של בסיס המס בישראל. לעניין מי שאינו תושב ישראל נותרה על קנה שיטת המס הממסה על בסיס טריטוריאלי, והוא מחויב במס אך בגין ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד. על פי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה ייחשב חבר בני אדם (חברה וגופים מאוגדים דומים) כתושב ישראל אם מתקיים לגביו אחד מאלה: (א) הוא התאגד בישראל; או (ב) השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים מישראל. חברה שנרשמה בחוץ לארץ איננה נחשבת, כמובן, לחברה שהתאגדה בישראל ואינה מקיימת את המבחן הראשון. מכאן שהסוגייה אשר עלולה להתעורר הינה מהו המקום ממנו מתבצעים השליטה והניהול על עסקי החברה הקפריסאית. נוכח האמור, במידה והחברה הקפריסאית שהוקמה בידי הישראלי לא תנוהל כלל מישראל, בין אם בדרך של קבלת החלטות בדבר מדיניותן העסקית, ובין אם בדרך של ניהולן היומיומי השוטף, הרי שבהתאם להוראות הדין הישראלי החברה לא תחשב כתושבת ישראל לצורכי מס.
 

חברה נשלטת זרה (CFC)

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, כוללת פקודת מס הכנסה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם (יחיד או חברה) על רווחים מסוימים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצורכי מס. מדובר בסעיף אנטי תכנוני, שתכליתו למנוע מתושב ישראל להתחמק מחבות במס בישראל על הכנסות פאסיביות על ידי שימוש באישיותה הנפרדת של חברה זרה – חנ"ז. עם זאת, במידה ורוב הכנסות ו/או רווחי החברה הקפריסאית תנבענה כתוצאה מפעילות עסקית שוטפת של סחר בינלאומי, החברה הקפריסאית לא תעלה לכדי חנ"ז.

 

חברת משלח יד זרה

על אף האמור לעיל לעניין מיסוי חברות שאינן ישראליות על בסיס טריטוריאלי (מיסוי על הכנסות המופקות בישראל בלבד), כהכנסה המופקת בישראל יראו גם הכנסה שהפיקה חברת משלח יד זרה, הנובעת מפעילות במשלח יד מיוחד, כשהיא מוכפלת בשיעור זכאותם, במישרין או בעקיפין, של בעלי מניותיה תושבי ישראל ברווחיה (הכנסה חייבת של החברה ממשלח יד מיוחד Xשיעור הזכות ברווח של בעלי מניות תושבי ישראל = הכנסה שרואים אותה כהכנסה שהופקה בישראל). בנוסף, לעניין דיבידנד המחולק על ידי חברת משלח יד זרה לבעלי מניותיה מהכנסה כאמור לעיל יראו את חברת משלח היד הזרה כחברה ישראלית. מדובר בסעיף אנטי תכנוני, שתכליתו למנוע מתושב ישראל להתחמק מחבות במס בישראל על הכנסות ממשלח יד על ידי שימוש באישיותה הנפרדת של חברה זרה. עם זאת, במידה ומרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס מקורם לא יהיה במשלח יד מיוחד, החברה הקפריסאית לא תעלה לכדי חברת משלח יד זרה.
 

שיטת המיסוי הטריטוריאלית

אם כך, בהתאם לשיטת המיסוי הטריטוריאלית הנהוגה בישראל כלפי מי שאינו תושב ישראל, אשר מחייבת במס בגין ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, האפשרות הקמת חברה בקפריסין מהווה כלי השקעה לגיטימי הקורץ לישראלים המעוניינים להקים חברה אשר תפעל במישור הבינלאומי. מבנה זה יאפשר להם במקרים מסוימים להיות פטורים מתשלום מס בישראל על הכנסות שהחברה הפיקה מחוץ לישראל, וליהנות מחבות מס נמוכה באופן יחסי בקפריסין.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הקמת חברה בקפריסין במקביל לחברה בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להנחות את היזם הישראלי ולגרום לכך כי זה יפעל בחוקיות ובשקיפות וללא כל דופי, ובנסיבות המתאימות אף נדע לפנות לרשות המס בישראל עם בקשה לקבלת אישור מראש למבנה עסקי כזה או אחר וזאת על מנת להבטיח כי ליזם הישראלי לא צפויות "הפתעות" באשר לחבויות מס בעתיד.

מעבר לקפריסין והקמת עסק מקומי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו שלוחה בקפריסין וניסיון בטיפול וסיוע למאות ישראלים אשר פועלים בקפריסין במגוון רחב של אופנים. לנו מלוא הידע והיכולת להביא לך הלקוח הישראלי מענה מושלם בכל הקשר להקמת עסק בקפריסין ו/או ניתוק תושבות ישראלית ומעבר לאי הקפריסאי.

נישואים בקפריסין והמצאת אישורים קשורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

סניף משרדנו שבקפריסין, הפועל ומנוהל מקפריסין, נותן ,בין השאר, מענה לישראלים ו/או אחים המבקשים להתחתן בקפריסין ו/או לישראלים אשר התחתנו בעבר בקפריסין ועתה מבקשים הם לקבל אישורים ו/או מסמכים, מאת הרשויות בקפריסין, ובכלל זה – מסמכים תומכים אחרים הנוגעים לתוקף הנישואים הקפריסאיים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם