מאת: אלי דורון, עו"ד ; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפליוביץ, משפטן


על פי מחקר של הבנק העולמי לגבי ישראל בשנים 1999-2007 עמד שיעורה הממוצע של הכלכלה השחורה בישראל על כ-22% מהתמ"ג, כאשר המשמעות הנה אובדן שנתי של הכנסות ממסים בהיקף של כ-40-50 מיליארד ₪.

 

במטרה להילחם ב-"הון השחור", בשנת 2013 החליטה הממשלה על הקמת ועדת לוקר שבחנה את הבעיות הנובעות מהשימוש בכסף מזומן, לרבות שיקים, וזו המליצה להגביל את השימוש בהם ולהגביר את השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים. על סמך המלצות ועדת לוקר, עבר בקריאה שלישית ביום 18.3.18 החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, המגביל את סכום העסקאות שניתן לבצע בכסף מזומן או בשיק. להלן נסקור את עיקרי החוק, אשר ייכנס לתוקף החל מיום 1.1.2019:

 

הגבלת השימוש במזומן

החוק מגדיר "תשלום במזומן" כדלקמן:
"תשלום במזומן" – סכום המשולם או הניתן במזומן, לפי העניין, למעט סכום הנמוך מבין אלה:
(1) סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה, לפי העניין;
(2) הסכום הנקוב בפרט (1) או (2) לתוספת הראשונה, לפי העניין (11,000 ₪ או 50,000 ₪);

 

סעיף 2 לחוק קובע מגבלות על שימוש במזומן, כדלקמן:

- לא ייתן עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהליך עסקיו, לרבות מלכ"ר) ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪
- לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה ולא ייתן לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
- לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
- בכל תשלום שכר עבודה, מתן תרומה, הענקת מתנה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 ₪, תשלום במזומן יהיה אסור.
- לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.
- אסור יהיה לעורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, לקבל סכום במזומן העולה על על 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין.
- לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה, אם הסכום עולה על 11,000 ₪. איסור זה לא יחול לגבי הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
- לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על 50,000 ₪.
 

ההגבלות דלעיל לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, למעט שכר עבודה ("קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו). לאחר שנה מיום כניסת החוק לתוקף, יהיה רשאי שר האוצר לבחון את שינוי הסכומים האמורים מ-11,000 ₪ ל-6,000 ₪ (לגבי עוסקים), ומ-50,000 ₪ ל-15,000 ₪ (לגבי מי שאינם עוסקים), למעט תשלום של אדם שאינו עוסק בעד רכישת כלי רכב שייוותר 50,000 ₪.

 

הגבלת השימוש בשקים והיסבם

למרות ששימוש בשיקים מעניקים מענה לצרכים עסקיים כגון: תשלומים דחויים מחוץ למסגרת האשראי של הלקוח, פריסת תשלומים לחלקים בלתי שווים במרווחי זמן בלתי שווים, מתן בטחונות כנגד אשראי וכיו"ב, קובע סעיף 4 לחוק מגבלות על שימוש בשיקים והיסבם, כדלקמן:

- איסור לתת או לקבל שיק ללא ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב,
בכל סכום שהוא (לגבי תשלום לעוסק או ע"י עוסק) או בסכום העולה על 5,000 ₪ (לגבי תשלום לאדם שאינו עוסק או ע"י אדם שאינו עוסק).
- איסור לתת או לקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בו.
- לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("שיק פתוח"), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.
- לאחר שנה מיום כניסת החוק לתוקף, תוטל חובה על שר האוצר לבחון האם לאסור לחלוטין על פרעונו של שיק מוסב בכל סכום שהוא.
(למעט אם ההיסב הוא לגוף פיננסי מפוקח, לשם פרעון השיק).

 

הענישה

על עוסק שיפר את המגבלות החלות עליו על פי החוק יוטלו עיצומים כספיים (בכפוף לזכות טיעון וזכות ערעור),
ועל מי שאינו עוסק שיפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות פליליים.

 

לדעתנו, חוק הגבלת השימוש במזומן במתכונת הנוכחית טומן בחובו בעיות שונות כגון: ייקור עלויות וגלגול הוצאות על הציבור, חשש לפגיעה באפיקי אשראי ובמיוחד אשראי חוץ-בנקאי, יצירת אמצעי תשלום אלטרנטיביים וביצוע פעולות חוקיות באופן אנונימי, פגיעה באוכלוסיות מוחלשות ובאוכלוסיות שאינן מעוניינות לעבוד עם בנקים או עם כרטיסי אשראי ועוד. אנו מאמינים כי לאחר שייכנס החוק לתוקף, ייעשו שינויים בחוק לטובת התאמתו למציאות כלכלית שהנה בלתי נמנעת, וזאת בפרט לאור החשיפה הפלילית בה מצוי כיום כל אזרח שאינו פועל בהתאם להוראות חוק זה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הכרה בקרוב משפחה של בעל מניות כבעל שליטה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון ביום 31/10/19, נדונה סוגיית הכרה בקרובת משפחה של בעלת המניות בחברה כבעלת שליטה, דה פקטו, בחברה, וזאת לצורך חיובה באופן אישי של המבקשת בארנונה לעיריית תל אביב בגין נכס בו פעלה מסעדה.

פיתוח ועיצוב מוצר אינו נחשב ל"נכס בלתי מוחשי"

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

לאחרונה ניתן פסק דין בעניין חברת מגוגו בע"מ שבמסגרתו אושרה שומת תשומות שהוציא מע"מ נתניה ונקבע כי עיצוב מוצר כשלעצמו שנעשה על ידי החברה, ללא זכות יוצרים רשומה לא מהווה "נכס בלתי מוחשי" הפטור ממע"מ.

ליווי אישי לישראלים החוזרים להתגורר בישראל

מאת: אודליה שיינדורף, עו"ד

משרדנו כאן בשביל לעזור לכם לתכנן, להתארגן ולקבל החלטות משמעותיות בדרך חזרה לישראל, וזאת בסיוע צוות עו"ד רחב שיעניק לכם את המעטפת האולטימטיבית בנושא ובהתאם לנסיבותיכם הספציפיות, נגבש יחדיו תכנית מסודרת לקראת חזרתכם ארצה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם