מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דור שיוביץ, משפטן


בית הדין האזורי לעבודה: גם שהייה של 4 שנים בחו"ל לא בהכרח מהווה ראיה ניצחת להעברת "מרכז החיים" מישראל לעניין החבות בביטוח לאומי

בפסק הדין בעניין ב"ל 69967-09-16 הוכהויזר נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו 28/01/18) (להלן: "עניין הוכהויזר") שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, נפסק כי שהייה בחו"ל לתקופה של 4 שנים, איננה מנתקת בהכרח את תושבותו של אדם מישראל לעניין החבות במס הכנסה וביטוח לאומי, כל עוד נראה כי על פי מבחני "מרכז החיים" שנקבעו בפסיקה, לא הייתה כוונה להגר לאלתר וכי לא נעשו פעולות של ממש להעברת מרכז החיים מישראל לחו"ל.

כידוע, החל משנת 2003 עברה שיטת המס בישראל משיטת מס הממסה על בסיס טריטוריאלי לשיטת מס הממסה על בסיס פרסונאלי, לפיה יחיד או תאגיד אשר נחשבים כתושבי ישראל לצרכי מס, יחויבו בתשלום מיסים בישראל ללא קשר להיות הכנסותיהם ממקורות מחוץ לישראל. דהיינו – כל עוד יחיד או תאגיד נחשבים כתושבי ישראל – עליהם לשלם מס בישראל גם אם הכנסותיהם נצמחו בחו"ל.

רשות המיסים משתמשת בקריטריונים שונים לקביעת תושבות אדם על מנת לסווגו כ-"תושב ישראל" או "תושב חוץ" לצורך דיווחי וחבות המס. המבחן העיקרי הוא מבחן "מרכז החיים" על פיו נבדק היכן מנהל האדם את חייו המשפחתיים, החברתיים והכלכליים [להרחבה בעניין מבחן "מרכז החיים" ראה: ע"א 477/02 אריה גונן נ' פקיד שומה חיפה (פורסם בנבו 29/12/05)].

עניין הוכהויזר

בעניין הוכהויזר מדובר היה באזרח ישראל שעזב את ישראל בחודש 11/2011, מיד עם סיום שירותו הצבאי, על מנת לעבוד בארה"ב וחזר לישראל כעבור ארבע שנים.

לטענת הוכהויזר, במשך שהותו בארה"ב הוא לא היה תושב ישראל ולכן הוא אינו חייב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו מחו"ל בתקופה זו. עם זאת יש לציין, שהוכהויזר חזר לביקורים בישראל שבע פעמים במהלך תקופת שהותו בארה"ב וכי טרם עזיבתו את ישראל, לא הודיע לרשויות בארץ על כוונתו לעזוב את הארץ ולהעתיק את מרכז חייו לארה"ב. כמו כן, למרות עזיבתו את ישראל, להוכהויזר היה חשבון בנק "רדום", ללא פעילות בבנק ישראלי.

הוכהויזר טען שהוא עזב את ישראל בחודש 11/11 על מנת להשתקע בארצות הברית וחדל להיות תושב ישראל בתקופת שהייתו בארה"ב, בה מרכז חייו היה בארצות הברית. מנגד, הביטוח הלאומי כפר בטענותיו וטען כי העובדות האובייקטיביות אינן מצביעות על אדם שהעתיק את מרכז חייו לארצות הברית וכי בכל תקופת היעדרותו של הוכהויזר הוא שמר על זיקתו לישראל, באופן שזו נותרה מרכז חייו.

פסיקת בית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה דן בטענות הצדדים ופסק כי יש לקבל את עמדת הביטוח הלאומי.

ראשית נקבע כי מאחר שאין חולק על כך שמרכז חייו של התובע, עובר לתקופה שבמחלוקת, היה בישראל, הרי שעל התובע מוטל הנטל להוכיח ששהייתו בארצות הברית בתקופה שבמחלוקת, מצביעה על העתקת מרכז חייו מישראל לארצות הברית. לעניין "מרכז חייו" של אדם נפסק שהזיקה למקום שבו נטען שהוא מרכז החיים צריכה "שלא יהיה בה מהזמניות או מהארעיות". כמו כן, מסעיפים 324 ו-324א' לחוק הביטוח הלאומי עולה המסקנה שעצם שהייתו של אדם מחוץ לישראל במרביתה של שנה, אינה כשלעצמה שוללת את מעמדו כתושב ישראל.

בית הדין סבר כי עדות התובע ומכלול העובדות מצביע על כך שהתובע לא הרים את הנטל להוכיח כי הייתה לו כוונה סובייקטיבית להשתקע בארצות הברית, ובנסיבות העניין, אין לראות במגוריו של התובע במקומות שונים בארצות הברית, כמו גם בעבודות השונות בהן עבד, כביטוי חיצוני לכוונת התובע להעתיק את מרכז חייו לארצות הברית. הגם שננקטו על ידו פעולות שיכולות להתיישב עם כוונה להשתקע בארצות הברית, לא זו הייתה מטרתו לטווח ארוך, ושהייתו בארצות הברית היוותה עבורו תקופה שבה שאף להתבסס כלכלית, מבלי לנתק את זיקתו לישראל כמרכז חייו.

בית הדין קבע כי הראיות שהתובע צירף לתצהירו אינן תומכות במסקנה שהוא העתיק את מרכז חייו לארצות הברית. התקשרות עם ספק אינטרנט כמו גם ביטוח בריאות אצל מעביד, הינם צורכי חיים שוטפים. באשר להתייעצות שקיים עם בנק למשכנתאות, העיד התובע כי האפשרות לרכוש דירה הייתה מבחינתו לאו דווקא למגורים אלא להשקעה. מבין הראיות שצירף התובע לתצהירו לא נכללו מסמכי הרשמה ללימודים אקדמאיים בארצות הברית, ואין ראיה לכך כי תכניתו לפנות ללימודים אקדמאיים לאחר תקופת התבססות כלכלית הייתה קשורה לארצות הברית.

סיכומו של דבר...

בסופו של דבר, מסכם בית הדין וקובע כי מעדותו של התובע עצמו עולה כי מטרת שהייתו בארצות הברית הייתה להגשים את ה-"חלום לחזור עם דולרים מארצות הברית ". אשר על כן, קבע בית הדין כי התובע לא הרים את הנטל להוכיח את טענתו כי שהייתו בארצות הברית היוותה העתקת מרכז חייו מישראל לארצות הברית.

סוגיית ניתוק תושבות לצורכי מס הנה סוגיה מורכבת שניתנו בעניינה פסיקות לא מעטות בשנים האחרונות. מומלץ לאדם הרוצה להגר מישראל ולהפסיק להיות תושב ישראל לצורכי מס, לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת להוכיח כי אכן העביר את מרכז חייו לחו"ל, לרבות הודעה לרשויות בישראל על כוונתו לנתק את זיקתו לישראל ולעזוב אותה. אם לא כן, עלול אותו אדם, למצוא עצמו חייב במס הכנסה וביטוח לאומי גם בישראל בגין תקופת שהייתו בחו"ל.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מחזיק תחת שמך נכס של אחר?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי לבני משפחה או קרובים אחרים המחזיקים תחת שמם כ-"נאמנים" חשבונות בנק, נדלן או נכסים של אחרים בארץ או בחו"ל - קראו כאן בנושא.

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם