חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

חברת ארנק - שינויי חקיקה והשלכותיהם

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

במאמר זה נביא את השינויים שחלו במיסוי חברות ארנק, בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018) התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות") אולם בטרם נעשה זאת, נסביר בקצרה מהי חברת ארנק ומה יתרונותיה.

אם כן, חברת ארנק היא חברה המעסיקה בדרך כלל עובד אחד (שהוא לרוב בעליה), בעל הכנסה גבוהה באופן ניכר מהממוצע, שעבודתו מתאימה באופן מסורתי למשרת שכיר או עצמאי. שימוש בחברת ארנק יוצר הפחתה בתשלומי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לבעליה בהשוואה לתשלומי המס שהיה צריך לשלם שכיר וכן מעניק פתרונות פוטנציאלים אחרים.

חברת ארנק מוקמת, בדרך כלל, לצורך "תכנון מס לגיטימי" של בעליה ואין בה פעילות כלכלית עצמאית. מקור שמה של חברת הארנק בדרך פעולתה, שבה הכנסתו של בעליה נכנסת אליה כאל ארנק, ממנו הוא מושך דיבידנדים. יש לציין כי חברת ארנק אינה מסווגת כך בפקודת מס הכנסה אלא קרויה בשם חברת מעטים (המוגדרת כחברה שבשליטתם של 5 בני אדם לכל היותר). כאמור לעיל, חברת מעטים (ארנק) יוצרת "בעיות" לרשות המסים והמוסד לביטוח לאומי שכן היא מאפשרת להותיר בחברה את ההכנסות שאינן נחוצות לבעל המניות לצריכה שוטפת, ואגב כך להימנע מתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי על הכנסות אלו, אילו היו מתקבלות כשכר עבודה.

השינויים במיסוי חברות ארנק

על מנת להתמודד עם תופעה זו של חברות ארנק, במסגרת תיקון 235 לפקודת מס הכנסה שבוצע במסגרת חוק ההתייעלות, בוצעו שינויים מהותיים במיסוי חברות ארנק, אשר נכנסו לתוקף ביום 1.1.2017, כדלקמן:

(1) הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם - תמוסה כהכנסה מיגיעה אישית לפי סע' 2(1) או 2(2) לפקודה; הוראה זו לא תחול על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר;

(2) הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד בעבור אדם אחר, כאשר מקורן של 70% או יותר מסך ההכנסה של חברת המעטים הוא בשירות שניתן על ידי היחיד לאדם אחד והשירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים - תמוסה כהכנסה מיגיעה אישית לפי סע' 2(2) לפקודה; על אף האמור, לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחד. כמו כן, הוראה זו לא תחול על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר.

לסיכום...

אם כן, עינינו הרואות כי במסגרת תיקוני החקיקה הנ"ל, ביקש המחוקק למנוע תכנון מס נפוץ והשיב את הגלגל אחורה באופן שבו שוב ימוסה בעל מניות חברת הארנק, בנסיבות מסוימות, במישור האישי, כשכיר או כעצמאי, לפי העניין. לסיכום נדגיש, כי עניין מיסוי חברות הוא מורכב ביותר לכן יש להיוועץ במומחים, אשר ידעו לתת את הדעת כיצד יש לסווג את ההכנסות ולעיתים אף כיצד יש להתאגד מלכתחילה, כל זאת כדי למנוע "תאונות מס".

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס