מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) עמית כהן, משפטן


בתקופת מלחמת העולם השנייה, כמו גם בתקופת השלטון הקומוניסטי ברומניה, הלאימו שלטונות רומניה את נכסיהם של תושביה היהודים. יותר מיובל שנים מאוחר יותר, במהלך שנת 2001, קבלו שלטונות רומניה החלטה לפיה תינתן לבעלי הנכסים שהולאמו או ליורשיהם, הזכות לתבוע את העברת הנכסים לבעלותם ולחזקתם. כפועל יוצא מהשנים הרבות שחלפו, מצב דברים בו יורשים יפנו לרשויות הרומניות בבקשות להשבת הנכסים שהולאמו, הינו שכיח למדי ומצמיח סוגיות מהותיות באשר לחבות המס בישראל.

רשות המס קבעה במסגרת החלטת מיסוי שהתקבלה לאחרונה, כי יום רכישת הנכס יהיה יום ההורשה. המחיר המקורי של הנכס ייקבע לפי שווי השוק של הנכס ביום ההורשה ויודגש כי לפקיד השומה סמכות לבחון את שווי הנכס כפי שהוצג בהערכת השווי.
בנוסף הוחלט כי הפסד ממכירת הנכס לא יותר בקיזוז וכי לא יוכרו הוצאות פחת בגין הנכס נשוא ההחלטה. עוד נקבע כי רווח ההון שייווצר ממכירת הנכס יחשב כולו כרווח הון ריאלי וכי לא יחול כל פטור בגין רווח ההון אשר ינבע ממכירת הנכס נשוא ההסכם.

יודגש כי הוראות ההסכם לא יחולו במכירת הנכס לקרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה וכי לא יינתן זיכוי ממס בישראל בעד מס ששולם ברומניה, בגין קבלת הנכס מידי היורש. כמו כן נקבע כי מס זר שיוטל בהתאם להוראות האמנה יהא בר זיכוי על פי הוראות הפקודה והאמנה רק בתנאי שהוא בגין רווח שנובע מההפרש בין התמורה בפועל לבין שווי הנכס כאמור בהחלטה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

ישראלים בעלי חשבון בנק בקנדה נעצרו על ידי מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

מבחינת הרשויות והמערכת הבנקאית בקנדה, חובת הדיווח למס הכנסה בישראל חייבת להתבצע באופן אוטומטי, ללא כל שיקול דעת וזאת על כל חשבון בנק אשר המוטבים בו הם ו/או חלקם הם תושבים של מדינת ישראל.

עדכון אמנות המס עם אנגליה וסרביה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

החל מיום 1.1.2020 ומהדיווחים לרשויות המס לשנת 2020, תכנס לתוקף האמנה החדשה שנחתמה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מדינת סרביה בדבר כפל מס ומניעת התחמקות ממסים, וכמו כן ייכנס לתוקף ממועד זה תיקון לאמנת המס עם בריטניה הכולל שינויים מהותיים מן ההלכה שהייתה נהוגה עד כה.

רפורמת המס בהגדרת "תושב ישראל" והשלכותיה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בחודשים האחרונים "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי" החלה לקדם רפורמה בתחום המיסוי הבינלאומי ובמרכזה השפעה מרחיקת לכת על ישראלים, השוהים בחו"ל לתקופות מסוימות, להלן "הרפורמה המוצעת".

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם