הטבות מס המוענקות לגבי בניינים להשכרה למגורים
 
החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן: "החוק לעידוד השקעות הון"), הנו הכלי המרכזי בישראל לעידוד השקעות הון, זאת באמצעות משיכת הון לישראל ועידוד יוזמה כלכלית והשקעות הון, שיתרמו לפיתוח כושר הייצור של משק המדינה, לניצול יעיל של אוצרותיה ויכולתה הכלכלית, לניצול כושר ייצורם של מפעלים קיימים, לשיפור מאזן התשלומים, להקטנת היבוא ולהגדלת היצוא, לקליטת עליה, לפריסת האוכלוסייה על פני שטח המדינה וליצירת מקורות עבודה חדשים.
 
מתוך רצון של המחוקק לעודד בניית בניינים חדשים המיועדים להשכרה למגורים, במטרה להקל על מצוקת המגורים, התווסף לחוק לעידוד השקעות הון פרק שביעי 1 שבמסגרתו מוענקות הטבות מס לבניינים להשכרה למגורים.

 
התנאים לזכאות להטבות מס
על מנת שנישום, שבבעלותו בניין להשכרה או בניין חדש להשכרה, יהיה זכאי להטבות המס המוענקות במסגרת פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
 
- לפחות מחצית משטח הרצפות של הבניין להשכרה הן דירות שהיו מושכרות למגורים במשך 10 שנים לפחות מתוך 12 השנים שלאחר תום הבנייה ולא נעשתה לגביהן מכירה לפני שחלפו 10 שנות השכרה כאמור;
 
- על אף האמור, בעליו של בניין להשכרה שהושכר לראשונה בתקופה שמיום 1.9.1991 ועד ליום 31.12.2006, וכן בעליו של בניין חדש להשכרה, יהא זכאי להטבות המס אם לפחות מחצית משטח הרצפות של הבניין הן דירות שהיו מושכרות למגורים ושתקופת ההשכרה הממוצעת שלהן הייתה 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים שלאחר תום הבנייה, ובלבד שלגבי מחצית משטח הרצפות של הבניין לא נעשתה מכירה לפני שחלפו 5 שנות השכרה; משטח הרצפות ינוטרלו שטחים שאינם מיועדים למגורים לצורך בחינת התקיימות תנאי שטח הרצפות.
 
- גובה דמי השכירות הממוצע לדירה בבניין לא יעלה על סך חודשי של 6,200 ₪ כאשר החישוב ייעשה לפי סה"כ דמי השכירות המתקבלים מכל הדירות בבניין (כולל אלו שאינן מקבלות הטבה או מקבלות הטבה חלקית). לגבי דירות שבהן גובה דמי השכירות החודשיים נע בין 6,200 ₪ ל-8,000 ₪, תינתן הטבת המס על סך של 6,200 ₪ בלבד ולגבי דירות שבהן גובה דמי השכירות החודשיים עולה על 8,000 ₪, לא תינתן הטבת מס בכלל. לגבי דירות מרוהטות יוגדלו דמי השכירות ב-10% לצורך חישוב הטבות כאמור לעיל. מגבלות אלו לגבי גובה דמי השכירות החודשיים לא יחולו על אזור פיתוח א'.

 
הטבות המס
פחת מואץ - שיעור הפחת יהיה 10% על דירה בבניין להשכרה, שהייתה מושכרת למגורים בשנת המס ו-20% לגבי דירה כאמור בבניין להשכרה שהושכר לראשונה בתקופה שמיום 1.9.1991 ועד ליום 31.12.2006 ולגבי דירה כאמור בבניין חדש להשכרה.
שיעורי מס מופחתים - על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה של בניין חדש להשכרה יחולו שיעורי מס אלה: לגבי חברה - 11%; לגבי חברת משקיעי חוץ - 18% או השיעורים הקבועים בסעיף 47(א1) לפי הנמוך; לגבי יחיד - 20%; על חלק מההכנסה בגובה הסכום האינפלציוני החייב, יחול מס בשיעור של 10%.
פטור ממס שבח ומס מכירה - מכירת בניין חדש להשכרה תהיה פטורה ממס שבח וממס מכירה בהתקיים שורה של תנאים.
פטור ממס רכוש - קרקע שהמינהלה אישרה הקמת בניין להשכרה עליה, יחול לגביה פטור ממס רכוש החל בשנת המס שקדמה לשנה שבה נוצקה התקרה הראשונה בבניין, או החל במועד אחר שקבעה המינהלה, ובלבד ששנת הפטור הראשונה לא תקדם לשנה שלאחר השנה שבה אושר הבניין כנכס מאושר או לשנת המס 1988, לפי המאוחר.
פטור ממע"מ - מכירתו של אותו חלק מבניין שאושר כבניין להשכרה לפי החוק והחלק היה מושכר במשך 5 שנים לפחות, תהיה פטורה ממס ערך מוסף.

 
מועד אישור הבניין
אישורו של הבניין כנכס מאושר, אישור אשר דרוש לשם קבלת הטבות המס המפורטות לעיל, אמור להיעשות מוקדם ככל האפשר, ואף עדיף שיעשה בטרם הוחל בבנייתו של הבניין. אולם גם כשמדובר בבניין קיים ושדירותיו כבר הושכרו, אין מניעה לפנות למנהל מרכז ההשקעות בבקשה לאישורו כנכס מאושר תוך פירוט כל הנסיבות והנימוקים הרלבנטיים.
 
נציין, כי הזכאות לקבלת הטבות המס לגבי בניינים להשכרה למגורים, כרוכה בפנייה מתאימה למרכז ההשקעות שבמשרד התמ"ת (להלן: "מרכז ההשקעות"), באמצעות הגשת בבקשה מפורטת הכוללת את תיאורו של הבניין, וכן את העובדה כי הבניין עומד בכל התנאים הדרושים בכדי לזכותו במעמד של "בניין חדש להשכרה".
 
משרדנו המורכב מעורכי דין, כלכלנים ורואי חשבון, חלקם יוצאי רשויות המס ומשרד המשפטים, בעלי ניסיון רב בכל תחומי המס, יידע ללוות את היזם הפוטנציאלי ולתת לו את הייעוץ המתאים לצורך הכנת הבקשה האמורה והגשתה למרכז ההשקעות על מנת למקסם את סיכויי היזם לעבור בהצלחה שלב חשוב זה ולקבל כתב אישור לבניין.
 
התקשר אלי עתה ותן לי את הזכות לשמור עלייך! 
התקשר עתה לעו"ד אלי דורון:
054-4251054
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

היתר בנייה במושב

לאחרונה טיפל משרדנו בערעור לבית המשפט העליון בנוגע להחלטתה של רשות מקרקעי ישראל שלא לחתום על בקשה להיתר בניה שאותה הגישו זוג חברי מושב. סירובה של רמ"י לחתום נבע כתוצאה מכך שהאגודה השיתופית שבה מאוגדים חברי המושב, התנגדה למתן היתר.

רכישת דירה מקבלן - ערבות חוק מכר

ערבות חוק מכר היא הכלי המרכזי לשמירת זכויותיהם של הרוכשים. מדובר בערבות בנקאית אשר ניתנת מטעם הבנק של היזם/קבלן לרוכש הדירה, במה שאמור להוות מעין "ביטוח" לכסף שהרוכש משלם בגין הדירה אותה רכש - קראו כאן עוד בנושא.

רכישת נדל"ן בוינה

ליווי משפטי מיוחד לישראלים המבקשים לרכוש דירה/נדל"ן בוינה או להקים עסק/חברה בווינה או בעיר אחר ברחבי אוסטריה - קראו כאן עוד בנושא.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם